Poslední aktualizace: prosinec 2016

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ SÍDLO PODNIKÁNÍ VAŠÍ FIRMY), ODDÍL 10 ČÁSTI DALŠÍ PODMÍNKY OBSAHUJE ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A USTANOVENÍ O ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY. TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft!

V závislosti na tom, jak jste software Windows získali, tento dokument představuje licenční smlouvu mezi (i) vámi a výrobcem zařízení nebo instalátorem softwaru, který software s vaším zařízením distribuuje; nebo (ii) vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na místě vašeho pobytu či sídla firmy), pokud jste software získali od prodejce. Společnost Microsoft je výrobcem zařízení pro zařízení vyráběná společností Microsoft nebo jednou z jejích afilací a společnost Microsoft je prodejcem, pokud jste software získali přímo od společnosti Microsoft.

Tato smlouva popisuje vaše práva a podmínky, na základě kterých smíte používat software Windows. Přečtěte si celou smlouvu, včetně doplňkových licenčních podmínek, které jsou přiloženy k softwaru, a podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují důležité informace a společně tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu (aka.ms/) do okna prohlížeče.

Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami v jejich úplnosti a souhlasíte s přenosem určitých údajů během aktivace softwaru a při jeho používání v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů popsaným v oddíle 3. Pokud tyto podmínky nepřijímáte a nebudete je dodržovat, nesmíte software ani jeho funkce používat. Můžete se obrátit na výrobce či instalátora zařízení, nebo na prodejce, pokud jste si software zakoupili přímo, který vám sdělí podmínky vrácení. Na základě těchto podmínek můžete software nebo zařízení vrátit a obdržíte náhradu či kredit. Tyto podmínky musíte dodržet, což může znamenat nutnost vrátit k náhradě formou peněz či zboží software s celým zařízením, ve kterém je nainstalován.

1. Přehled.

a. Použitelnost. Tato smlouva se vztahuje na software Windows, který je předinstalován na vašem zařízení nebo který jste získali od prodejce a nainstalovali sami, na média, na kterých jste software obdrželi (pokud existují), na písma, ikony, obrázky nebo zvukové soubory zahrnuté v softwaru a také na aktualizace, upgrady, dodatky nebo služby pro software společnosti Microsoft, pokud s nimi nejsou dodávány jiné podmínky. Vztahuje se také na aplikace systému Windows vyvinuté společností Microsoft, které poskytují funkce jako pošta, kontakty, hudba a fotky a jsou součástí systému Windows. Pokud tato smlouva obsahuje podmínky týkající se funkce nebo služby, které nejsou na vašem zařízení k dispozici, tyto podmínky neplatí.

b. Další podmínky. V závislosti na funkcích vašeho zařízení, na jeho konfiguraci a způsobu jeho používání se na vaše užívání určitých funkcí, služeb a aplikací mohou vztahovat další podmínky společnosti Microsoft a třetích stran. Přečtěte si je, prosím.

(i) Některé aplikace pro systém Windows představují přístupový bod ke službám online a na užívání těchto služeb se někdy vztahují samostatné podmínky a zásady zabezpečení, například Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft na adrese (aka.ms/msa). Tyto podmínky a zásady naleznete v podmínkách užívání služby nebo v nastavení aplikace. Služby nemusí být v některých regionech k dispozici.

(ii) Společnost Microsoft, výrobce nebo instalátor mohou zahrnout dodatečné aplikace, které podléhají samostatným licenčním podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů.

(iii) Software zahrnuje Adobe Flash Player, který je licencován podle podmínek společnosti Adobe Systems Incorporated na adrese (aka.ms/adobeflash). Adobe a Flash jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.

(iv) Software může obsahovat programy třetí strany, které jsou licencovány v rámci této smlouvy nebo na základě jejich vlastních podmínek. Případné licenční podmínky, sdělení a uznání týkající se programů třetí strany si můžete zobrazit na adrese (aka.ms/thirdpartynotices).

(v) V rozsahu, v jakém jsou zahrnuty do systému Windows, jsou aplikace Word, Excel, PowerPoint a OneNote licencovány pro vaše osobní, nekomerční užívání, pokud nemáte práva ke komerčnímu užívání na základě samostatné smlouvy.

2. Práva k instalaci a užívání.

a. Licence. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. V rámci této licenční smlouvy vám poskytujeme právo k instalaci a provozování jedné instance softwaru na vašem zařízení (licencované zařízení), a to v každém okamžiku pro jednoho uživatele za předpokladu, že dodržíte veškeré podmínky této smlouvy. Aktualizací nebo upgradem neoriginálního softwaru softwarem od společnosti Microsoft nebo oprávněných zdrojů se vaše původní verze nebo aktualizovaná či upgradovaná verze nestane originálem a v takovém případě nemáte licenci na používání softwaru.

b.Zařízení. Termín „zařízení“ v této smlouvě označuje hardwarový systém (ať už fyzický nebo virtuální) s vnitřním paměťovým zařízením schopný provozovat software. Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za zařízení.

c.Omezení. Výrobce či instalátor a společnost Microsoft si vyhrazují všechna práva (například práva podle zákonů o duševním vlastnictví), která vám nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Tato licence například nedává žádná práva k následujícím operacím, které tedy nesmíte provádět:

(i) odděleně používat nebo virtualizovat funkce softwaru;

(ii) publikovat, kopírovat (mimo povolené záložní kopie), pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing;

(iii) převést software (s výjimkou případů povolených touto smlouvou);

(iv) obcházet technická omezení softwaru;

(v) používat software jako serverový software nebo pro komerční hostingové služby, zpřístupnit jej pro současné používání více uživateli v síti, instalovat software na serveru a umožnit uživatelům vzdálený přístup k němu nebo jej instalovat na zařízení k použití vzdálenými uživateli;

(vi) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru nebo se o to pokoušet s výjimkou situací, kdy jsou zde uvedené činnosti (a) povoleny rozhodným právem nebo (b) licenčními podmínkami, kterými se řídí používání komponent s otevřeným zdrojem, které mohou být součástí softwaru; nebo (c) jsou nezbytné k ladění změn jakýchkoli knihoven licencovaných na základě licence GNU LGPL (Lesser General Public License), které jsou obsaženy v softwaru a jsou s ním propojeny; a

(vii) Internetové funkce nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl zasahovat do využívání těchto funkcí jinými uživateli, ani se při využívání těchto funkcí snažit získat neoprávněný přístup k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti.

d. Scénáře používání více uživateli

(i) Více verzí. Pokud jste při zakoupení softwaru získali více verzí (například 32bitovou a 64bitovou verzi), smíte nainstalovat a aktivovat vždy pouze jednu z těchto verzí.

(ii) Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware nebo software, který využíváte k multiplexování či sdružování připojení, tedy ke snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají k softwaru přístup a používají jej, nesnižuje požadovaný počet licencí. Takový hardware či software můžete používat pouze v případě, že vlastníte licenci pro každou instanci softwaru, kterou používáte.

(iii) Připojení zařízení. Přístup k softwaru, který je nainstalován v licencovaném zařízení, můžete umožnit až 20 dalším zařízením za účelem používání následujících funkcí softwaru na licencovaném zařízení: souborová služba, tiskové služby, Internetová informační služba, sdílení připojení k internetu a telefonní služby na licencovaném zařízení. Za účelem synchronizace dat mezi zařízeními můžete přístup k softwaru v licencovaném zařízení umožnit libovolnému počtu zařízení. Tento odstavec však neznamená, že máte právo nainstalovat software nebo používat jeho primární funkci (odlišnou od funkcí uvedených v tomto odstavci) v kterémkoli z těchto zařízení.

(iv) Používání ve virtualizovaném prostředí. Tato licence vám dovoluje nainstalovat pouze jednu instanci softwaru a používat ji v jednom zařízení, bez ohledu na to, zda jde o fyzické, nebo virtuální zařízení. Pokud chcete software používat ve více virtuálních zařízeních, musíte si pro každou instanci pořídit samostatnou licenci.

(v) Vzdálený přístup. Maximálně jednou za 90 dní smíte určit jednoho uživatele, který fyzicky používá licencované zařízení jako licencovaný uživatel. Licencovaný uživatel smí k licencovanému zařízení přistupovat z jiného zařízení za použití technologií vzdáleného přístupu. V každém okamžiku může jeden další uživatel získat prostřednictvím technologie vzdáleného přístupu přístup k licencovanému zařízení z jiného zařízení. Předpokladem je, že vzdálené zařízení disponuje samostatnou licencí ke spouštění stejné nebo vyšší edice tohoto softwaru.

(vi) Vzdálená pomoc. Technologie vzdálené pomoci smíte použít ke sdílení aktivní relace bez pořizování dalších licencí k softwaru. Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů.

e.Záložní kopie. Můžete si pořídit jednu kopii softwaru pro účely zálohy a používat ji k přenosu softwaru, pokud byl pořízen jako samostatný software, podle popisu v oddíle 4 níže.

3. Soukromí; souhlas s používáním dat. Vaše soukromí je pro nás důležité. Některé funkce softwaru při používání odesílají a přijímají informace. Velkou část těchto funkcí lze vypnout v uživatelském rozhraní nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat. Přijetím této smlouvy vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Microsoft může shromažďovat, používat a zveřejňovat informace podle popisu v prohlášení o ochraně osobních údajů (aka.ms/privacy) a podle popisu v uživatelském rozhraní spojeném s funkcemi softwaru.

4. Převod. Ustanovení tohoto oddílu neplatí, pokud jste software pořídili jako zákazník v Německu nebo v jiné zemi uvedené na tomto webu (aka.ms/transfer), kdy jakýkoli převod softwaru na třetí stranu a práva k jeho užívání musí být v souladu s příslušným zákonem.

a. Software předinstalovaný na zařízení. Pokud jste získali software předinstalovaný v zařízení (a také pokud jste provedli upgrade ze softwaru předinstalovaného v zařízení), můžete převést licenci k užívání softwaru přímo na jiného uživatele, a to pouze spolu s licencovaným zařízením. Převod musí zahrnovat software, a pokud je poskytován se zařízením, označení dokládající pravost systému Windows včetně klíče Product Key. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, že se na převod a užívání softwaru vztahuje tato smlouva.

b. Samostatný software. Pokud jste získali software jako samostatný software (a také pokud jste provedli upgrade ze softwaru, který jste získali jako samostatný software), můžete jej převést na jiné zařízení, které vlastníte. Můžete také převést software na zařízení vlastněné jiným uživatelem, pokud (i) jste prvním licencovaným uživatelem softwaru a (ii) nový uživatel přijme podmínky této smlouvy. K převedení softwaru můžete použít záložní kopii, jejíž pořízení vám povolujeme, nebo média, na kterých byl software dodán. Vždy, když převedete software na nové zařízení, musíte jej odebrat z předchozího zařízení. Software nesmíte převést s cílem sdílet licence mezi zařízeními.

5. Autorizovaný software a aktivace. Tento software smíte používat, pouze pokud jste získali řádnou licenci a software byl řádně aktivován pomocí originálního kódu Product Key nebo jiným autorizovaným způsobem. Pokud se při používání softwaru připojíte k internetu, software se automaticky spojí s počítačovými systémy společnosti Microsoft nebo její afilace za účelem aktivace pro přiřazení softwaru ke konkrétnímu zařízení. Software můžete rovněž aktivovat ručně, a to telefonicky nebo prostřednictvím internetu. V těchto případech dojde k přenosu určitých informací a mohou být účtovány poplatky za internetové nebo telefonní či SMS služby. Během aktivace (nebo opětovné aktivace, která může být spuštěna změnami komponent vašeho zařízení,) může software určit, že nainstalovaná instance softwaru je nepravá, není řádně licencována nebo obsahuje neoprávněné změny. Pokud se aktivace nezdaří, software se pokusí sám opravit nahrazením narušeného softwaru Microsoft originálním softwarem Microsoft. Mohou se také zobrazit připomenutí k získání řádné licence k softwaru. Úspěšná aktivace neznamená potvrzení pravosti nebo správného licencování softwaru. Obcházení či jiné překonání aktivace není povoleno. Postup k určení, zda je váš software originální a je řádně licencovaný, naleznete na adrese (aka.ms/genuine). Určité aktualizace, typy podpory a další služby mohou být nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft.

6. Aktualizace. Softwarepravidelně kontroluje aktualizace systému a aplikací a stahuje a instaluje je. Aktualizace můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů a společnost Microsoft může za účelem poskytnutí těchto aktualizací aktualizovat váš systém. Přijetím této smlouvy souhlasíte s přijímáním těchto typů automatických aktualizací bez dalších oznámení.

7. Práva na přechod na starší verzi. Pokud jste získali zařízení od výrobce nebo instalátora s předinstalovanou verzí systému Windows Professional, můžete používat verzi Windows 8.1 Pro, nebo Windows 7 Professional, ale pouze po dobu, po kterou společnost Microsoft pro takovou dřívější verzi poskytuje podporu, dle popisu na adrese (aka.ms/windowslifecycle). Tato smlouva se vztahuje na užívání předchozích verzí. Pokud předchozí verze zahrnuje různé součásti, vztahují se na jejich používání veškeré podmínky pro tyto součásti zahrnuté ve smlouvě dodávané s předchozí verzí. Výrobce, instalátor ani společnost Microsoft vám nejsou povinni předchozí verze poskytnout. Předchozí verzi si musíte opatřit zvlášť a může se na ni vztahovat poplatek. Dřívější verzi můžete kdykoli nahradit verzí softwaru, kterou jste původně získali.

8. Geografická a exportní omezení. Pokud je použití softwaru omezeno na konkrétní geografický region, můžete software aktivovat pouze v tomto regionu. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o geografických a exportních omezeních naleznete na webech (aka.ms/georestrict) a (aka.ms/exporting).

9. Podpora a postup poskytnutí náhrady.

a. Pro software předinstalovaný na zařízení. Se žádostí o technickou podporu týkající se softwaru obecně se obraťte na výrobce nebo instalátora zařízení. Uveďte číslo technické podpory poskytnuté se softwarem. K aktualizacím a dodatkům získaným přímo od společnosti Microsoft může společnost Microsoft poskytnout pro řádně licencovaný software omezené služby podpory způsobem popsaným na adrese (aka.ms/mssupport). Pokud požadujete náhradu, obraťte se na výrobce nebo instalátora a zjistěte, jaké zásady náhrad uplatňuje. Tyto zásady musíte dodržet, což může znamenat nutnost vrátit k náhradě software s celým zařízením, ve kterém je nainstalován.

b. Pro software pořízený od prodejce. Společnost Microsoft poskytuje pro software, který je řádně licencován, omezené služby odborné pomoci, jak je popsáno na webu (aka.ms/mssupport). Pokud jste software pořídili u prodejce a žádáte o náhradu, ale nezískáte ji v místě, kde jste software pořídili, obraťte se na společnost Microsoft, která vám sdělí informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Podrobnosti můžete získat na adrese (aka.ms/msoffices). V Severní Americe můžete také volat na telefonní číslo (800) MICROSOFT nebo navštívit web (aka.ms/nareturns).

10. Závazné ustanovení o rozhodčím řízení a zřeknutí se hromadné žaloby, pokud máte bydliště v USA (nebo se zde nachází hlavní sídlo podnikání vaší firmy).

Doufáme, že nikdy nenastanou spory. Pokud k takové situaci však dojde, budeme se je snažit neformálně vyřešit po dobu 60 dní. Pokud spor vyřešit nelze, souhlasíme se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association („asociace AAA“) podle zákona Federal Arbitration Act („zákon FAA“) a spor nepředáme k soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho budou spory řešeny před nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání podle amerického zákona FAA. Hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádné jiné řízení, ve kterém některá ze stran jedná nebo navrhuje jednání v zastoupení, nejsou povoleny. Kombinace jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran není povolena. Výrazy „my“, „naše“ a „nás“ označují společnost Microsoft, výrobce zařízení a instalátora softwaru.

a.Zahrnuté spory – vše s výjimkou duševního vlastnictví. Význam pojmu „spor“ je velmi široký. Zahrnuje jakýkoli nárok nebo spor mezi vámi a výrobcem nebo instalátorem nebo mezi vámi a společností Microsoft v souvislosti se softwarem, jeho cenou, touto smlouvou, podle jakéhokoli právního základu, včetně smlouvy, záruky, občanskoprávních deliktů, zákonů, nařízení a předpisů, s výjimkou sporů týkajících se vymahatelnosti nebo platnosti vašich práv k duševnímu vlastnictví nebo práv společnosti Microsoft či našich poskytovatelů licence.

b.Nejprve zašleteoznámení o sporu. Pokud řešíte spor a zástupci našich zákaznických služeb vám nemohou pomoct, zašlete oznámení o sporu prostřednictvím společnosti U.S. Mail výrobci nebo instalátorovi a adresujte je PRÁVNÍMU ODDĚLENÍ. Pokud se váš spor týká společnosti Microsoft, zašlete oznámení na adresu Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Sdělte nám své jméno, adresu, způsob, jak vás kontaktovat, čeho se problém týká, a co požadujete. Formulář je k dispozici na adrese (aka.ms/disputeform). Stejně bychom postupovali v případě sporu s vámi. Pokud spor není vyřešen do 60 dní, můžete vy nebo společnost Microsoft zahájit rozhodčí řízení.

c. Možnost soudu pro drobné žaloby. Pokud se váš spor týká společnosti Microsoft, namísto zaslání oznámení o sporu můžete, pokud splňujete požadavky soudu, spor vznést také u soudu pro drobné žaloby v oblasti svého bydliště (nebo v oblasti hlavního sídla podnikání vaší firmy), či v oblasti našeho hlavního sídla firmy – King County, Washington, USA. Než se obrátíte na soud pro drobné žaloby, doufáme, že nám zašlete oznámení o sporu a poskytnete nám 60 dní na jeho řešení.

d. Rozhodčí řízení. Asociace AAA povede rozhodčí řízení na základě jejích pravidel Commercial Arbitration Rules (Pravidla rozhodčího řízení v obchodních sporech) (nebo pokud jste fyzickou osobou a používáte software pro osobní účely nebo potřeby domácnosti, nebo pokud hodnota sporu nepřesahuje 75 000 USD, bez ohledu na to, zda jste fyzickou osobou a jak software používáte, budou uplatněna také její pravidla pro spory ve spotřebitelských záležitostech). Další informace získáte na adrese (aka.ms/adr) nebo na telefonním čísle 1-800-778-7879. Chcete-li zahájit rozhodčí řízení, odešlete formulář dostupný na adrese (aka.ms/arbitration) asociaci AAA; kopii zašlete výrobci nebo instalátorovi (nebo společnosti Microsoft, pokud se váš spor týká společnosti Microsoft). U sporů, které se týkají částky do 25 000 USD, budou veškerá jednání telefonická, pokud rozhodce neshledá dobré důvody k osobnímu projednání. Všechna osobní slyšení budou vedena v místě vašeho pobytu (nebo v místě sídla vaší firmy), případně v místě našeho sídla firmy – v okresu King County, Washington, pokud vedete spor se společností Microsoft. Volba je na vás. Rozhodce vám jako fyzické osobě může přiznat stejné náhrady jako soud. Rozhodce vám může přiznat určovací žalobu nebo návrh na předběžné opatření pouze jako fyzické osobě k uspokojení vašich individuálních nároků.

e.Poplatky a platby v rozhodčím řízení.

(i) Spory týkající se částky do 75 000 USD. Výrobce nebo instalátor (nebo společnost Microsoft, pokud se váš spor týká společnosti Microsoft) vám neprodleně uhradí poplatky za podání podnětu k řízení a uhradí poplatky a náklady určené pro asociaci AAA a rozhodce. Jestliže odmítnete naši poslední písemnou nabídku na vyrovnání před stanovením rozhodce, spor dojde až k rozhodnutí rozhodce (tzv. „odškodné“) a rozhodce vám přizná odškodné převyšující poslední písemnou nabídku, výrobce nebo instalátor (nebo společnost Microsoft, pokud se váš spor týká společnosti Microsoft): (1) uhradí odškodné nebo 1 000 USD podle toho, která z částek je vyšší, (2) uhradí přiměřené odměny právního zástupce, pokud jste jeho služeb využili, a (3) nahradí vám veškeré výdaje (včetně poplatků a nákladů na odborné znalce jako svědky), které vašemu právnímu zástupci v přiměřené výši vzniknou v souvislosti s šetřením, přípravou a projednáváním vašeho nároku v rozhodčím řízení. Rozhodce stanoví částky, pokud se na nich neshodneme.

(ii) Spory týkající se částky vyšší než 75 000 USD. Úhrada poplatků za podání podnětu a poplatků a nákladů pro asociaci AAA a rozhodce se bude řídit pravidly asociace AAA.

(iii) Spory bez ohledu na částku. Pokud zahájíte rozhodčí řízení, nebudeme se domáhat úhrady poplatků a odměn pro asociaci AAA nebo rozhodce, případně poplatků za podání podnětu, které jsme vám nahradili, pouze v případě, že rozhodce označí rozhodčí řízení za neopodstatněné nebo vyvolané z nepatřičných důvodů. Pokud rozhodčí řízení zahájíme my, hradíme veškeré poplatky za podnět a poplatky a odměny pro asociaci AAA. V žádném rozhodčím řízení od vás nebudeme požadovat úhradu poplatků a odměn pro svého právního zástupce. Poplatky a odměny se nezapočítávají do částky, které se spor týká.

f.Řízení je nutné zahájit do jednoho roku. Jakoukoli žalobu či podnět ke sporu k soudu pro drobné žaloby nebo rozhodčí řízení (s výjimkou sporů týkajících se duševního vlastnictví – viz oddíl 10.a.) je nutné podat do jednoho roku od data, kdy je bylo možné podat poprvé. V opačném případě je záležitost trvale promlčena.

g.Oddělitelnost. Pokud bude zřeknutí se hromadné žaloby shledáno nezákonným nebo nevymahatelným ve vztahu ke všem nebo některým částem sporu, tyto části nebudou řešeny rozhodčím řízením, ale před soudem a zbylá část sporu bude řešena rozhodčím řízením. Pokud bude shledáno nezákonným nebo nevymahatelným kterékoli jiné ustanovení v oddíle 10, bude toto ustanovení odděleno, zatímco u zbývajících ustanovení oddílu 10 bude zachována plná platnost a účinnost.

h.Konflikt s pravidly AAA. Tato smlouva platí v rozsahu, ve kterém je v konfliktu se směrnicí Commercial Arbitration Rules nebo Consumer Arbitration Rules AAA.

i.Společnost Microsoft v roli strany nebo oprávněné osoby třetí strany. Pokud je společnost Microsoft výrobcem zařízení nebo pokud software získáte od prodejce, společnost Microsoft bude stranou této smlouvy. V opačném případě společnost Microsoft není stranou této smlouvy, je však ve smlouvě mezi vámi a výrobcem či instalátorem oprávněnou osobou třetí strany, která může řešit spory v neformálním vyjednávání a rozhodčím řízení.

11. Rozhodné právo. Veškeré žaloby a spory týkající se softwaru, jeho ceny nebo této smlouvy, včetně žalob týkajících se porušení smlouvy, žalob podle místních zákonů o ochraně spotřebitelů, zákonů o nekalé soutěži a odvozené záruce či neoprávněném obohacení a dále občanskoprávních deliktů, se řídí zákony státu nebo země vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy). Ve Spojených státech amerických se všechna ustanovení ohledně rozhodčího řízení řídí zákonem FAA.

12.Práva spotřebitele, regionální odchylky. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:

a. Austrálie. Odkazy na „omezenou záruku“ jsou odkazy na výslovnou záruku poskytovanou společností Microsoft či výrobcem nebo instalátorem. Tato záruka se poskytuje navíc k jiným zákonným právům a prostředkům nápravy včetně práv a prostředků nápravy, jež jsou v souladu se zákonnými zárukami australského spotřebitelského práva.

Pojem „zboží“ v tomto oddíle označuje software, na který společnost Microsoft, výrobce nebo instalátor poskytuje výslovnou záruku. Zboží se dodává se zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu z důvodu zásadní vady a na kompenzaci z důvodu jakékoli jiné důvodně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte rovněž nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a tato vada není zásadní povahy.

b. Kanada. Příjem aktualizací na zařízení můžete ukončit vypnutím přístupu k internetu. V případě, že se k internetu znovu připojíte, software začne znovu vyhledávat a instalovat aktualizace.

c. Evropská unie. Omezení na akademické využití v oddíle 13.d(i) níže neplatí v jurisdikcích uvedených na tomto webu: (aka.ms/academicuse).

d. Německo a Rakousko.

(i) Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Výrobce či instalátor ani společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytují žádné smluvní záruky.

(ii) Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese výrobce, instalátor nebo společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

V souladu s předchozím ustanovením ponese výrobce, instalátor nebo společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud výrobce, instalátor nebo společnost Microsoft porušují takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádný výkon této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které se může od strany trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V dalších případech mírné nedbalosti nenese výrobce, instalátor ani společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

e. Další oblasti. Aktuální seznam odchylek pro různé oblasti naleznete na webu (aka.ms/variations).

13. Další sdělení.

a. Sítě, data a využití internetu. Některé funkce softwaru a služeb, ke kterým se přistupuje prostřednictvím softwaru, mohou vyžadovat, aby vaše zařízení mělo přístup k internetu. Přístup a užívání (včetně poplatků) může podléhat podmínkám smlouvy s vaším poskytovatelem mobilních nebo internetových služeb. Určité funkce softwaru mohou zefektivnit přístup k internetu, ale výpočty využití softwaru se mohou lišit od měření vašeho poskytovatele služby. Nesete odpovědnost za (i) seznámení se s podmínkami svých tarifů a smluv a jejich dodržování a (ii) problémy vzniklé z užívání nebo přístupu k sítím, včetně veřejných nebo otevřených sítí. Software můžete používat pro připojení k sítím a ke sdílení informací o přístupu k těmto sítím, pouze pokud k tomu máte svolení.

b. Vizuální standardy H.264/AVC a MPEG-4 a standardy videa VC-1. Tento software může zahrnovat dekódovací technologii H.264/MPEG-4 AVC nebo VC-1. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTŮM AVC, VC-1 A MPEG-4 PART 2 VISUAL K OSOBNÍMU A NEKOMERČNÍMU SPOTŘEBITELSKÉMU UŽÍVÁNÍ PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) A (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1 A MPEG-4 PART 2, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ (AKA.MS/MPEGLA).

c.Ochrana proti malwaru. Společnost Microsoft věnuje pozornost ochraně vašeho zařízení před malwarem. Software aktivuje ochranu před malwarem, pokud jiná ochrana není nainstalována nebo pokud vypršela její platnost. V takovém případě bude ostatní antimalwarový software zakázán nebo může být nutné jej odebrat.

d. Verze s omezenýmiprávy. Pokud je verze softwaru, kterou jste získali, označena nebo jinak určena ke konkrétnímu nebo omezenému použití, smíte ji používat jen podle určení. Takové verze softwaru nesmíte používat ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím zisk.

(i) Akademické použití. Chcete-li software používat k akademickým účelům, musíte být v okamžiku nákupu studentem, pedagogem nebo zaměstnancem vzdělávací instituce.

(ii) Testování. V případě používání za účelem hodnocení (testování nebo ukázek) nesmíte software prodávat, používat jej v živém provozním prostředí ani jej používat po ukončení období testování. Bez ohledu na jakékoli ustanovení této smlouvy opačného významu je zkušební software poskytován „jak stojí a leží“ a na tyto verze se nevztahují žádné záruky, ať odvozené, nebo výslovné (včetně omezené záruky).

(iii) Neprodejná verze. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.

(iv) Předběžná verze. Můžete užívat předběžné verze, insider verze, beta verze nebo jiné předběžné verze softwaru („předběžné verze“), které společnost Microsoft poskytne. Předběžné verze smíte užívat pouze do data uplynutí platnosti softwaru za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v této smlouvě. Předběžné verze jsou experimentální a mohou se zásadně lišit od komerčních verzí. Bez ohledu na jakékoli ustanovení této smlouvy opačného významu jsou předběžné verze poskytovány „jak stojí a leží“ a na tyto verze se nevztahují žádné záruky, ať odvozené, nebo výslovné (včetně omezené záruky). Při instalaci předběžných verzí na vaše zařízení může v příslušných případech dojít ke zneplatnění nebo ovlivnění záruk poskytovaných k vašemu zařízení a můžete ztratit nárok na podporu ze strany výrobce vašeho zařízení nebo síťového operátora. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za žádné škody, které vám mohou v souvislosti s tímto krokem vzniknout. Společnost Microsoft nemusí k předběžným verzím poskytovat služby podpory. Poskytujete-li společnosti Microsoft komentáře, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu týkající se těchto předběžných verzí („odeslání“), udělujete společnosti Microsoft a jejím partnerům práva k užívání těchto odeslaných informací, a to jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu.

14. Úplná smlouva. Tato smlouva (spolu s tištěnými licenčními podmínkami nebo dalšími podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft a které používáte) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu této smlouvy, tvoří úplnou smlouvu pro software a případné dodatky, aktualizace a služby (pokud výrobce či instalátor nebo společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Tuto smlouvu si můžete prostudovat po spuštění softwaru, jestliže přejdete na odkaz (aka.ms/useterms) nebo do nabídky Nastavení – Systém – O programu. Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po zadání adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Souhlasíte s tím, že si podmínky před použitím softwaru nebo služeb prostudujte, včetně odkazovaných podmínek. Rozumíte tomu, že používáním softwaru a služeb stvrzujete tuto smlouvu a podmínky, na které odkazuje. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Následující odkazy obsahují sdělení a závazné podmínky:

· Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft (aka.ms/privacy)

· Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft (aka.ms/msa)

· Licenční podmínky pro program Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

OMEZENÁ ZÁRUKA

Výrobce zařízení nebo instalátor softwaru zaručuje, že řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Pokud během 90denního období této omezené záruky získáte přímo od společnosti Microsoft aktualizace nebo dodatky, poskytuje k nim omezenou záruku společnost Microsoft. Tato omezená záruka nepokrývá problémy, které způsobíte sami nebo které vzniknou v souvislosti s tím, že nedodržíte naše pokyny, ani problémy způsobené událostmi mimo přiměřenou kontrolu výrobce či instalátora nebo společnosti Microsoft. Omezená záruka začíná okamžikem, kdy první uživatel získá software, a trvá 90 dní. Pokrývá rovněž veškeré dodatky, aktualizace a náhradní software, které během tohoto roku obdržíte od výrobce či instalátora nebo od společnosti Microsoft, avšak pouze po zbývající část této 90denní lhůty nebo po dobu 30 dnů podle toho, které z těchto období je delší. Převedením softwaru se omezená záruka neprodlužuje.

Výrobce či instalátor ani společnost Microsoft neposkytují žádné jiné výslovné záruky, garance ani podmínky. Výrobce či instalátor a společnost Microsoft vylučují veškeré předpokládané záruky a podmínky, včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Pokud místní zákony vyloučení odvozených záruk ze strany společnosti Microsoft nepovolují, platí veškeré odvozené záruky, garance nebo podmínky pouze po dobu platnosti omezené záruky a jsou omezeny v maximálním možném rozsahu povoleném místními zákony. Jestliže místní zákony vyžadují bez ohledu na tuto smlouvu delší období omezené záruky, bude platit toto delší období, můžete však využít pouze prostředky nápravy povolené v této smlouvě.

Pokud výrobce, instalátor nebo společnost Microsoft poruší svou omezenou záruku, potom dle svého uvážení: (i) bezplatně opraví nebo nahradí software, nebo (ii) přijme vrácení softwaru (nebo dle svého výběru zařízení značky Microsoft, na kterém byl software předinstalován) a nahradí případnou uhrazenou částku. Výrobce nebo instalátor (případně společnost Microsoft, pokud jste dotyčné součásti získali přímo od ní) rovněž opraví nebo nahradí doplňky, aktualizace nebo náhradní software nebo nahradí částku, kterou jste za ně případně zaplatili. Toto jsou jediné prostředky nápravy za porušení záruky. Tato omezená záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít rovněž další práva, která se v jednotlivých státech a zemích liší.

S výjimkou opravy, výměny nebo náhrady, které může výrobce, instalátor nebo společnost Microsoft poskytnout, nemáte v rámci této omezené záruky, podle žádné části této smlouvy a žádného právního základu nárok na žádnou kompenzaci škod či jiný opravný prostředek, včetně ztráty zisku nebo přímých, následných, speciálních, nepřímých nebo náhodných škod. Vyloučení škod a omezení nápravných prostředků v této smlouvě platí rovněž v případě, kdy oprava, výměna či peněžní náhrada nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát, pokud výrobce, instalátor nebo společnost Microsoft o možnosti vzniku takových škod věděla nebo měla vědět nebo pokud náprava nesplní svůj základní účel. Některé státy a země neumožňují vyloučení či omezení následných, náhodných a dalších škod, tato omezení a vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. Pokud vám místní zákony umožňují uplatnit u výrobce, instalátora nebo společnosti Microsoft požadavek na náhradu škod i přesto, že to tato smlouva nepovoluje, nemůžete získat náhradu převyšující částku, kterou jste za software zaplatili (nebo částku 50 USD, pokud jste software získali bezplatně).

POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Pro službu nebo kompenzaci musíte předložit kopii dokladu o koupi a postupovat podle zásad pro vrácení produktu stanovených výrobcem nebo instalátorem, které mohou vyžadovat vrácení softwaru s celým zařízením, na kterém je software nainstalován; štítek s certifikátem pravosti včetně kódu Product Key (pokud je s vaším zařízením poskytnut) musí zůstat připojen.

Obraťte se na výrobce nebo instalátora na adrese nebo bezplatném telefonním čísle poskytnutém s vaším zařízením a zjistěte postup získání záručního servisu na software. Pokud je společnost Microsoft výrobcem vašeho zařízení nebo pokud software získáte od prodejce, kontaktujte společnost Microsoft:

1. Spojené státy americké a Kanada. Informace o službě záruky nebo o způsobu získání náhrady za software pořízený ve Spojených státech amerických a Kanadě získáte od společnosti Microsoft na telefonním čísle (800) MICROSOFT, na adrese Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA nebo na webu (aka.ms/nareturns).

2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, obraťte se na adresu Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, nebo na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi (aka.ms/msoffices).

3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft na telefonním čísle 13 20 58 nebo na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.

4. Další země. Pokud jste software získali v jiné zemi, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft v dané zemi (aka.ms/msoffices).


***********************************************************************

[Poskytnutí záruk pro mobilní skladovou jednotku]

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

SOFTWARE NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ (VČETNĚ APLIKACÍ) JE LICENCOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S KVALITOU A VÝKONNOSTÍ SOFTWARU. V PŘÍPADĚ PROKÁZANÉ VADY SOFTWARU PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA SLUŽBY A OPRAVY. VÝROBCE ZAŘÍZENÍ ANI SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJÍ PRO SOFTWARE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY VÝROBCE A SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJÍ VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TYTO PODMÍNKY NEMOHOU ZMĚNIT.

POKUD VAŠE MÍSTNÍ ZÁKONY OBSAHUJÍ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEUVÁDÍ, JE JEJICH PLATNOST OMEZENA NA 90 DNÍ OD OKAMŽIKU, KDY SOFTWARE ZÍSKÁ PRVNÍ UŽIVATEL. POKUD VÝROBCE ČI SPOLEČNOST MICROSOFT TAKOVOU ZÁRUKU, GARANCI NEBO PODMÍNKU PORUŠÍ, JE VAŠÍ JEDINOU NÁPRAVOU PODLE VOLBY VÝROBCE NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT (I) BEZPLATNÁ OPRAVA NEBO VÝMĚNA SOFTWARU NEBO (II) VRÁCENÍ SOFTWARU (NEBO DLE JEJICH VOLBY ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM BYL SOFTWARE NAINSTALOVÁN) A VYPLACENÍ PŘÍPADNÉ UHRAZENÉ ČÁSTKY. TOTO JSOU VAŠE JEDINÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY, KTERÉ VAŠE ZÁKONY UMOŽŇUJÍ.

POKUD TO VAŠE MÍSTNÍ ZÁKONY NEZAKAZUJÍ A POKUD MÁTE NÁROK NA NÁHRADU ŠKOD, MŮŽETE OD VÝROBCE NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD DO VÝŠE ČÁSTKY UHRAZENÉ ZA SOFTWARE (NEBO DO ČÁSTKY 50 USD, POKUD JSTE SOFTWARE ZÍSKALI BEZPLATNĚ). NEBUDETE USILOVAT O ZÍSKÁNÍ NÁHRADY ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU A PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD PODLE ŽÁDNÉ ČÁSTI TÉTO SMLOUVY A ŽÁDNÉHO PRÁVNÍHO ZÁKLADU. TOTO OMEZENÍ SE VZTAHUJE NA (I) COKOLI SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU, SOFTWAREM (VČETNĚ APLIKACÍ), ZAŘÍZENÍM, SLUŽBAMI, POŠKOZENÍM NEBO ZTRÁTOU DAT, SELHÁNÍM PŘENOSU NEBO PŘIJETÍ DAT, OBSAHEM (VČETNĚ KÓDU) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN NEBO V PROGRAMECH TŘETÍCH STRAN A NA (II) ŽALOBY ZA PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, GARANCE ČI PODMÍNKY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEDBALOST ČI JINÉ OBČANSKOPRÁVNÍ DELIKTY, PORUŠENÍ ZÁKONŮ NEBO PŘEDPISŮ ČI NEOPRÁVNĚNÉ OBOHACENÍ NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ.

VYLOUČENÍ ŠKOD A OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ V TÉTO SMLOUVĚ PLATÍ ROVNĚŽ V PŘÍPADĚ, KDY NEMÁTE ŽÁDNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY (SOFTWARE JE LICENCOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“), OPRAVA, VÝMĚNA ČI NÁHRADA (JE-LI VYŽADOVÁNA VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY) NEPŘEDSTAVUJE ÚPLNOU KOMPENZACI VŠECH ZTRÁT, POKUD VÝROBCE NEBO SPOLEČNOST MICROSOFT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD VĚDĚLI NEBO MĚLI VĚDĚT NEBO POKUD NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

To, zda se na vaše zařízení vztahuje záruka, vám sdělí výrobce zařízení.

This site in other countries/regions: