Laatst bijgewerkt: april 2024

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

WINDOWS OPERATING SYSTEM

LEES INDIEN U WOONT IN (OF DE HOOFDVESTIGING VAN UW BEDRIJF ZICH BEVINDT IN) DE VERENIGDE STATEN, DE BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN CLASS-ACTION IN ARTIKEL 11. DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Hartelijk dank dat u voor Microsoft hebt gekozen!

Afhankelijk van de wijze waarop u de Windows-software hebt verkregen, is dit een licentieovereenkomst tussen (i) u en de fabrikant van het apparaat of de installateur van de software die de software met uw apparaat distribueert; of (ii) u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, of in geval van bedrijven, waar uw hoofdvestiging zich bevindt, een van haar gelieerde ondernemingen) indien u de software hebt aangeschaft bij een winkelier. Microsoft geldt als de fabrikant van het apparaat in geval van apparaten die zijn geproduceerd door Microsoft of een van haar gelieerde ondernemer, en Microsoft geldt als de winkelier indien u de software rechtstreeks van Microsoft hebt verkregen. Als u een volumelicentieklant bent, is het gebruik van deze software onderhevig aan uw volumelicentieovereenkomst in plaats van aan deze overeenkomst.

In deze overeenkomst worden uw rechten, verplichtingen, en de voorwaarden voor uw gebruik van de Windows-software beschreven. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, inclusief eventuele aanvullende licentiebepalingen die bij de software worden geleverd en eventuele voorwaarden naar welke een koppeling is opgenomen, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen deze overeenkomst vormen, die op u van toepassing is. U kunt bepalingen waarnaar een (aka.ms/) koppeling is opgenomen, bekijken door de koppeling in een browservenster te plakken.

Door deze overeenkomst te aanvaarden of de software te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden, en stemt u in met de verzending van bepaalde gegevens tijdens de activering en tijdens uw gebruik van de software, conform de Privacyverklaringen, beschreven in Artikel 3. Indien u deze voorwaarden niet accepteert of als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, mag u de software of functies ervan niet gebruiken. U kunt contact opnemen met de fabrikant van het apparaat of de installateur, of met uw detailhandelaar indien u de software rechtstreeks hebt aangeschaft, om te informeren naar het retourbeleid, en u kunt de software of het apparaat retourneren voor een restitutie van de aankoopsom of een tegoed overeenkomstig dat beleid. U dient zich te houden aan het beleid. Dit kan vereisen dat u de software met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom of het ontvangen van een tegoed, indien van toepassing.

1.      Overzicht.

a.      Toepasselijkheid. Deze overeenkomst is van toepassing op de Windows-software die is voorgeïnstalleerd op uw apparaat, of die is verkregen van een winkelier en door u is geïnstalleerd, het medium waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing), lettertypen, pictogrammen, afbeeldingen of geluidsbestanden die bij de software zijn opgenomen, en updates, upgrades, supplementen of diensten van Microsoft voor de software, tenzij deze vergezeld gaan van afzonderlijke voorwaarden. De overeenkomst is tevens van toepassing op door Microsoft ontwikkelde Windows-apps die bepaalde functionaliteit bieden, zoals e-mail, contactpersonen, muziek en foto’s, die zijn inbegrepen bij Windows, tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien deze overeenkomst bepalingen bevat met betrekking tot een functie of dienst die niet beschikbaar is op uw apparaat, zijn deze bepalingen niet op u van toepassing.

b.      Aanvullende voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van Microsoft en van derden kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van bepaalde functies, diensten en apps, afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparaat, de wijze waarop het is geconfigureerd en de wijze waarop u het gebruikt. Lees deze bepalingen aandachtig door.

(i)      Sommige Windows-apps bieden toegang tot, of zijn afhankelijk van online diensten. Voor het gebruik van deze diensten gelden soms afzonderlijke voorwaarden en privacybeleidsregels, zoals de Microsoft Services Overeenkomst op https://aka.ms/msa. U kunt deze voorwaarden en beleidsregels bekijken door de gebruiksvoorwaarden voor de dienst of de instellingen van de app te bekijken, indien van toepassing. De diensten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

(ii)     Microsoft, of de fabrikant van het apparaat of de installateur kan ook aanvullende apps toevoegen, waarop afzonderlijke licentievoorwaarden en privacyregels van toepassing zijn.

(iii)    In de software kunnen programma's van een derde partij zijn opgenomen die aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, of op grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen, kennisgevingen en erkenningen, indien van toepassing, voor de programma's van derden zijn te vinden op https://aka.ms/thirdpartynotices.

(iv)     Voor zover deze worden geleverd bij Windows, worden Word, Excel, PowerPoint en OneNote in licentie gegeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, tenzij u beschikt over commerciële gebruiksrechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst.

2.      Installatie- en gebruiksrechten.

a.      Licentie. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Op grond van deze overeenkomst verlenen wij u het recht om één instance van de software te installeren op uw apparaat (het gelicentieerde apparaat), voor gebruik door één persoon tegelijk, mits u voldoet aan de voorwaarden en beperkingen van deze overeenkomst. Het bijwerken of upgraden van niet-authentieke software met software van Microsoft of geautoriseerde bronnen maakt uw originele versie of de bijgewerkte/geüpgrade versie niet authentiek, en in dat geval beschikt u niet over een licentie voor gebruik van de software.

b.      Apparaat. In deze overeenkomst betekent "apparaat" een lokaal hardwaresysteem (fysiek dan wel virtueel) met een intern opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een apparaat. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "apparaat" niet verstaan een hardwaresysteem (fysiek of virtueel) waarop de software is geïnstalleerd of waartoe toegang wordt verkregen uitsluitend voor gebruik op afstand via een netwerk.

c.      Beperkingen. De fabrikant van het apparaat of de installateur en Microsoft behouden zich alle rechten voor (zoals rechten in het kader van wetten betreffende intellectueel eigendom) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend en er worden u geen andere rechten in licentie gegeven. Voor alle duidelijkheid, deze licentie geeft u geen enkel recht om, en u mag niet (en u mag niet toestaan dat een andere persoon of entiteit):

(i)      bepaalde functies van de software afzonderlijk gebruiken of te virtualiseren;

(ii)     de software publiceren, kopiëren (uitgezonderd voor het maken van de toegestane back-upkopie), verhuren, in lease geven of uitlenen;

(iii)    de software overdragen (uitgezonderd voor zover dit wordt toegestaan door deze overeenkomst);

(iv)    de technische restricties of beperkingen in de software omzeilen;

(v)     de software als serversoftware gebruiken of het apparaat als server gebruiken, behalve voor zover toegestaan onder Artikel 2(d)(iii) hieronder; de software gebruiken om commerciële hosting diensten aan te bieden; de software beschikbaar stellen voor gelijktijdig gebruik door meer dan één gebruiker via een netwerk, behalve voor zover toegestaan onder Artikel 2(d)(vi) hieronder; de software installeren op een server voor toegang op afstand of gebruik via een netwerk; of de software installeren op een apparaat dat alleen door gebruikers op afstand mag worden gebruikt;

(vi)    de software reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, of een poging daartoe doen, behalve indien en uitsluitend voor zover dit ondanks de voorgaande beperking (a) wordt toegestaan door het toepasselijk recht; (b) is toegestaan op grond van de licentiebepalingen die gelden voor het gebruik van open source componenten die eventueel met de software zijn meegeleverd; of (c) vereist is voor het opsporen van fouten in wijzigingen in bibliotheken die in licentie zijn gegeven op grond van de GNU Lesser General Public License en die zijn meegeleverd met de software en waarmee een koppeling wordt gemaakt door de software; en

(vii)   als u gebruikmaakt van internetfuncties, deze functies gebruiken op een wijze die het gebruik van de functies door iemand anders kan belemmeren, of om te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een dienst, gegevens, account of netwerk.

d.      Scenario’s van meervoudig gebruik.

(i)      Meerdere versies. Indien u bij aanschaf van de software meerdere versies (zoals 32-bits en 64-bits versies) heeft ontvangen, mag u mag slechts een van deze versies tegelijk installeren en activeren.

(ii)      Meervoudige of gebundelde verbindingen. Hardware of software die u gebruikt voor multiplexing of het bundelen van verbindingen, of om het aantal apparaten of gebruikers te verminderen dat toegang heeft tot de software of de software gebruikt, vermindert het aantal licenties dat u nodig hebt, niet. U mag dergelijke hardware of software uitsluitend gebruiken indien u beschikt over een licentie voor elke instance van de software dat u gebruikt.

(iii)      Apparaatverbindingen. U mag maximaal 20 andere apparaten toegang geven tot de software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd uitsluitend om de volgende softwarefuncties voor persoonlijke of interne doeleinden te gebruiken: bestandsservices, afdrukservices, Internet Information Services en Internetverbinding delen en telefonieservices op het gelicentieerde apparaat. U mag een onbeperkt aantal apparaten toegang geven tot de software op het gelicentieerde apparaat voor het synchroniseren van gegevens tussen apparaten. Deze subsectie houdt echter niet in dat u het recht hebt om de software te installeren, of om de primaire functie van de software (anders dan de functies die in deze subsectie zijn opgenomen) te gebruiken, op een van deze andere apparaten.

(iv)    Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving. Met deze licentie kunt u slechts één instance van de software installeren voor gebruik op één apparaat, ongeacht of dit apparaat fysiek of virtueel is. Indien u de software wilt gebruiken op meer dan één apparaat, dient u een afzonderlijke licentie te verkrijgen voor elke instance.

(v)     Externe toegang. U mag ten hoogste eenmaal per 90 dagen een enkele gebruiker die fysiek gebruikmaakt van het gelicentieerde apparaat aanwijzen als de gelicentieerde gebruiker. De gelicentieerde gebruiker mag gedurende een periode van maximaal 365 dagen vanaf het laatste fysieke gebruik zich toegang verschaffen tot een het gelicentieerde apparaat vanaf een ander apparaat door middel van technologieën voor externe toegang. Andere gebruikers mogen zich op andere tijdstippen toegang verschaffen tot het gelicentieerde apparaat vanaf een ander apparaat met behulp van technologieën voor externe toegang, maar uitsluitend op apparaten waarop dezelfde of een hogere editie van deze software wordt uitgevoerd waarvoor een afzonderlijke licentie is afgenomen.

(vi)    Hulp op afstand. U mag technologieën voor hulp op afstand gebruiken om een actieve sessie te delen zonder dat u hiervoor aanvullende licenties hoeft aan te schaffen. Met Hulp op afstand kan een gebruiker een rechtstreekse verbinding maken met de computer van een andere gebruiker, gewoonlijk om problemen op te lossen.

e.      Back-up. U mag één kopie van de software maken voor back-updoeleinden. U mag deze back-upkopie tevens gebruiken voor het overdragen van de software indien deze was verkregen als zelfstandige software, zoals beschreven in Artikel 4 hieronder.

3.      Privacy; Toestemming voor gebruik van gegevens. Wij nemen uw privacy serieus. Sommige functies van de software verzenden of ontvangen informatie op het moment dat u deze functies gebruikt. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld in de gebruikersinterface of dat u ervoor kunt kiezen ze niet te gebruiken. Door deze overeenkomst te aanvaarden en de software te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Microsoft de gegevens verzamelt, gebruikt en bekendmaakt, zoals beschreven in de Microsoft Privacyverklaring op https://aka.ms/privacy, en zoals mogelijk beschreven in de gebruikersinterface van de betreffende softwarefuncties.

4.      Overdracht. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien u de software hebt verkregen in Duitsland of een van de landen die worden vermeld op deze site https://aka.ms/transfer, in welk geval overdracht van de software aan een derde partij en het recht op het gebruik ervan dient te voldoen aan het toepasselijk recht.

a.      Software die is voorgeïnstalleerd op het apparaat. Indien u de software verkrijgt doordat deze is voorgeïnstalleerd op een apparaat (en ook indien u een upgrade hebt uitgevoerd van de software die is voorgeïnstalleerd op een apparaat), mag u de licentie voor gebruik van de software rechtstreeks overdragen naar een andere gebruiker, doch uitsluitend samen met het gelicentieerde apparaat. De overdracht dient de software en, indien bij het apparaat is geleverd, een authentiek Windows-label met de productcode te omvatten. Voor de overdracht dient de andere gebruiker ermee akkoord te gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software.

b.      Zelfstandige software. Indien u de software hebt verkregen als zelfstandige software (en ook indien u een upgrade hebt uitgevoerd van software die u hebt verkregen als zelfstandige software), mag u de software overdragen naar een ander apparaat dat aan u toebehoort. U mag de software ook overzetten naar een apparaat dat eigendom is van iemand anders indien (i) u de eerste gelicentieerde gebruiker bent van de software en (ii) de nieuwe gebruiker instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst. Voor de overdracht van de software mag u de media waarop de software is geleverd of de back-upkopie die u met onze toestemming mag maken, gebruiken. Telkens wanneer u de software overzet naar een nieuw apparaat, dient u de software van het oorspronkelijke apparaat te verwijderen. U mag de software niet overbrengen om licenties te delen op meerdere apparaten.

5.      Geautoriseerde software en activering. U bent uitsluitend geautoriseerd om deze software te gebruiken indien u beschikt over een geldige licentie, en de software naar behoren is geactiveerd met een authentieke productcode of door middel van een andere geautoriseerde methode. Wanneer u een verbinding maakt met internet terwijl u de software gebruikt, neemt de software automatisch contact op met Microsoft of haar gelieerde onderneming om een activering uit te voeren en de software te associëren met een bepaald apparaat. U kunt de software ook handmatig activeren, via internet of per telefoon. In beide gevallen worden bepaalde gegevens verzonden en worden mogelijk internet-, telefoon- en sms-kosten in rekening worden gebracht. Tijdens de activering (of heractivering, indien deze in gang wordt gezet door wijzigingen in de onderdelen van het apparaat), kan de software vaststellen dat de geïnstalleerde instance van de software niet authentiek of niet naar behoren gelicentieerd is, of ongeautoriseerde wijzigingen bevat. Indien de activering mislukt, zal de software proberen zichzelf te repareren door Microsoft-software waarmee is geknoeid te vervangen door authentieke Microsoft-software. Het is ook mogelijk dat u herinneringen krijgt om een geldige licentie voor de software te verkrijgen. Geslaagde activering garandeert niet dat de software authentiek is en naar behoren is gelicentieerd. U mag de activering niet vermijden of omzeilen. Meer informatie om u te helpen te bepalen or uw software authentiek is en u beschikt over de juiste licentie, vindt u op https://aka.ms/genuine. Bepaalde updates, ondersteuning en andere services worden mogelijk alleen aangeboden aan gebruikers van authentieke Microsoft-software.

6.      Updates. De software controleert zo nu en dan op updates van het systeem en apps en downloadt en installeert deze voor u. U mag updates uitsluitend verkrijgen van Microsoft of geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem door Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze updates worden verstrekt. Door deze overeenkomst te aanvaarden of de software te gebruiken, stemt u ermee in dit type automatische updates te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving.

7.      Hardwarespecificaties; Downgraderechten.

a.    Hardwarespecificaties.  Bepaalde versies van de Windows-software zijn slechts

         compatibel met hardware die voldoet aan gespecificeerde systeemvereisten zoals van tijd tot tijd aangegeven

         door Microsoft en beschikbaar op https://aka.ms/minhw.

 

b.    Downgraderechten.  Als u een apparaat hebt aangeschaft bij een fabrikant of installateur met een vooraf geïnstalleerde Professional-versie van Windows en het apparaat is geconfigureerd voor gebruik in de volledige  

      functiemodus, kunt u downgraden naar een gelijkwaardige editie op een eerdere versie van 

      Windows Professional, maar alleen zolang Microsoft ondersteuning biedt voor die

      eerdere versie zoals vermeld op https://aka.ms/windowslifecycle, en die eerdere versie ondersteunt

      op uw hardware zoals vermeld op https://aka.ms/minhw. Deze

      overeenkomst geldt voor het gebruik van de eerdere versies. Als de eerdere versie

      andere onderdelen bevat, zijn alle voorwaarden voor die onderdelen in de overeenkomst

      bij de eerdere versie van toepassing op uw gebruik van dergelijke onderdelen. Noch de fabrikant

      of installateur van het apparaat, noch Microsoft is verplicht u van eerdere versies te voorzien.

      U dient de eerdere versie afzonderlijk te verkrijgen. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden.

      U mag op elk moment een eerdere versie vervangen door de versie die u oorspronkelijk hebt

      verkregen.

 

8.      Exportbeperkingen. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie https://aka.ms/exporting voor meer informatie over exportbeperkingen.

9.      Garantie, disclaimer, verhaalsmogelijkheden, schade en procedures.

a.      Beperkte garantie. Afhankelijk van de manier waarop u de Windows-software hebt verkregen, garandeert Microsoft, of de fabrikant van het apparaat of de installateur dat correct gelicentieerde software in grote lijnen werkt overeenkomstig hetgeen is beschreven in Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die u veroorzaakt, die ontstaan wanneer u instructies niet volgt, of die worden veroorzaakt door zaken die redelijkerwijs buiten het beheer van Microsoft of de fabrikant van het apparaat of de installateur liggen. De beperkte garantie gaat in op het moment dat de eerste gebruiker de software verkrijgt, en heeft een looptijd van een jaar indien verkregen via Microsoft of 90 dagen indien verkregen via de fabrikant van het apparaat of de installateur. Als u tijdens de looptijd van deze beperkte garantie van 90 dagen van de fabrikant van het apparaat of de installateur updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, levert Microsoft de beperkte garantie voor die updates of supplementen. Eventuele supplementen, updates of vervangende software die u gedurende dat jaar van Microsoft ontvangt, vallen eveneens onder deze garantie, maar slechts gedurende de rest van deze periode van een jaar indien u de software via Microsoft hebt verkregen, of 90 dagen indien u de software via de fabrikant van het apparaat of de installateur hebt verkregen, of gedurende 30 dagen, als dat langer is. De beperkte garantie wordt niet verlengd bij overdracht van de software.

b.      Disclaimer. Microsoft, de fabrikant van het apparaat of de installateur wijzen alle andere expliciete garanties, verzekeringen of voorwaarden van de hand. Microsoft en de fabrikant van het apparaat en de installateur wijzen alle impliciete garanties en voorwaarden van de hand, waaronder die van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Als op grond van uw plaatselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, gelden alle impliciete garanties, verzekeringen of voorwaarden slechts gedurende de looptijd van de beperkte garantie en worden ze beperkt voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving. Als uw plaatselijke wet een langere garantieperiode voorschrijft, zal deze langere periode, niettegenstaande deze overeenkomst, van toepassing zijn, maar kunt u alleen de rechtsmiddelen terugvorderen die door deze overeenkomst worden toegestaan.

c.      Beperkte verhaalsmogelijkheden. Als Microsoft of de fabrikant of de installateur van het apparaat zijn beperkte garantie overtreedt, zal het, naar eigen keuze: (i) de software kosteloos repareren of vervangen, of (ii) teruggave van de software (of naar eigen keuze, het apparaat waarop de software was voorgeïnstalleerd) aanvaarden en het betaalde bedrag terugbetalen, indien van toepassing. Het is ook mogelijk dat de fabrikant van het apparaat of de installateur (of Microsoft, als u het materiaal direct van Microsoft hebt verkregen) supplementen, updates en vervangende software repareert of vervangt of het door u betaalde aankoopbedrag (indien van toepassing) restitueert. Dit zijn uw enige rechtsmiddelen voor een schending in de nakoming van de garantie. Deze beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van staat tot staat of land tot land verschillen.

d.      Schade. Met uitzondering van de reparatie, vervanging of restitutie die Microsoft, de fabrikant van het apparaat of de installateur mogelijk verleent, kunt u op grond van deze beperkte garantie, op grond van enig onderdeel van deze overeenkomst, of op grond van enig gerechtelijk beginsel, geen schade of ander rechtsmiddel verhalen, met inbegrip van winstderving of directe, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade. De uitsluitingen en verhaalsbeperkingen desbetreffende schadevergoedingen in deze overeenkomst zijn zelfs van toepassing indien uw verlies door de reparatie, vervanging of restitutie van het voor de software betaalde bedrag niet volledig wordt gecompenseerd, indien Microsoft, de fabrikant van het apparaat of de installateur op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de mogelijkheid van deze schade, of indien de verhaalsmogelijkheid tekortschiet in zijn essentiële doelstelling. Bepaalde staten en landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of andere schade niet toe. Hierdoor kan het zijn dat deze beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Indien uw plaatselijke wetgeving u toestaat om schade op Microsoft, de fabrikant van het apparaat of de installateur te verhalen, niettegenstaande het feit dat deze overeenkomst u dit niet toestaat, kunt u niet meer verhalen dan het bedrag dat u hebt betaald voor de software (of tot maximaal USD 50 als u de software kosteloos hebt verkregen).

e.      Procedures voor garantie en restitutie. Voor service of restitutie dient u een kopie van uw aankoopbewijs te overleggen en u te houden aan het retourenbeleid van Microsoft als u de software via Microsoft hebt verkregen, of aan het retourenbeleid van de fabrikant van het apparaat of de installateur indien u de software via de fabrikant van het apparaat of de installateur hebt verkregen. Indien u afzonderlijke software hebt aangeschaft, dient u de software, in overeenstemming met het retourenbeleid, mogelijk te verwijderen en terug te sturen naar Microsoft. Als de software vooraf was geïnstalleerd op een apparaat, is het in overeenstemming met het retourenbeleid mogelijk dat er van u wordt verlangd dat u de software retourneert met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd; het certificaat van echtheid waarop de productcode wordt vermeld (indien verstrekt bij uw apparaat) dient op het apparaat bevestigd te blijven. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat of de installateur via het adres of gratis telefoonnummer dat bij uw apparaat is geleverd, indien u wilt weten hoe u een garantiebewijs voor de software kunt verkrijgen. Indien Microsoft de fabrikant van uw apparaat is of u de software via een detailhandelaar hebt verkregen, kunt u contact opnemen met Microsoft via:

(i)      Verenigde Staten en Canada. Per telefoon op (800) MICROSOFT; per post op Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; of bezoek https://aka.ms/nareturns.

(ii)     Europa, Midden-Oosten en Afrika.  Per post op Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, One Microsoft Place, South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland; of bezoek https://aka.ms/mssupport.

(iii)    Australië.  Per telefoon op 13 20 58; per post op Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australië; of bezoek https://aka.ms/mssupport.

(iv)    Overige landen. Neem contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land via https://aka.ms/mssupport.

10.    Ondersteuning.

a.      Voor software die is voorgeïnstalleerd op een apparaat. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat of de installateur voor mogelijkheden voor support met betrekking tot de software in het algemeen. Geef hierbij het ondersteuningsnummer op dat bij de software is geleverd. Voor overige updates en aanvullingen die rechtstreeks van Microsoft zijn verkregen, kan Microsoft beperkte ondersteuningsservices voor correct gelicentieerde software bieden zoals beschreven op https://aka.ms/mssupport.

b.      Voor software die is verkregen van een winkelier. Microsoft biedt beperkte ondersteuning voor software die van een geldige licentie is voorzien, zoals beschreven op https://aka.ms/mssupport.

11.    Bindende arbitrageclausule en een afstandsverklaring van groepsvorderingen indien u woont in (of in geval van een bedrijf, uw hoofdvestiging zich bevindt in) de Verenigde Staten.

We hopen dat we nooit een geschil zullen hebben, maar mocht dit wel gebeuren, stemmen u en wij ermee in 60 dagen, vanaf de ontvangst van de Kennisgeving van Geschil, te proberen dit te schikken. Als dat niet mogelijk is, stemmen u en wij in met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”) op grond van de Federal Arbitration Act (“FAA”), en geen gerechtelijk proces aan te spannen ten overstaan van een rechter of jury. In plaats daarvan zal het geschil worden beslecht door een neutrale arbiter, en de beslissing van de arbiter zal bindend zijn, met uitzondering van een beperkt recht op heroverweging op grond van de FAA. Groepsvorderingen, collectieve arbitrage, private attorney general-acties, verzoeken om openbare gerechtelijke bevelen en andere procesvormen of verzoeken voor schadevergoeding waarbij iemand optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan afzonderlijke processen te combineren zonder de instelling van alle betrokken partijen. “We”, “wij”, “ons” en “onze” heeft betrekking op Microsoft, de fabrikant van het apparaat, de installateur van de software en onze gelieerde ondernemingen.

a.      Gedekte geschillen—alles, behalve intellectueel eigendom. De term “geschil” wordt in de breedst mogelijke betekenis gebruikt. De term omvat elke vordering of controverse tussen u en de fabrikant of installateur van het apparaat, of tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software (of software waarop deze overeenkomst van toepassing is, inclusief Microsoft Edge en andere Windows-apps), de prijs ervan, marketing, communicaties, uw aankooptransactie, facturering, of deze overeenkomst, op grond van elk juridisch beginsel, met inbegrip van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut of voorschrift, uitgezonderd geschillen met betrekking tot de afdwinging of geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten of die van uw licentiegevers, ons, of onze licentiegevers.

b.      Stuur een Kennisgeving van geschil voor arbitrage. Indien u een geschil hebt dat onze medewerkers van de klantenservice niet kunnen oplossen, en u wenst het geschil via arbitrage te behandelen, stuur dan eerst per post een Kennisgeving van Geschil (Notice of Dispute) naar de fabrikant of installateur van het apparaat, t.a.v.: LEGAL DEPARTMENT. Indien u een geschil hebt met Microsoft, moet u dit eerst per post naar Microsoft Corporation sturen, t.a.v.: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, of verzend het formulier op elektronische wijze. Het formulier Kennisgeving van geschil is beschikbaar op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vul dat formulier volledig in, met alle informatie die het vereist. Wij doen hetzelfde als we een geschil hebben met u.Deze Kennisgeving van geschil is een voorwaarde om een arbitrageprocedure op te starten. Eventuele toepasselijke verjaringstermijnen worden uitgesteld vanaf de datum van een correct ingediende geïndividualiseerde Kennisgeving van geschil tot de eerste datum waarop een arbitrage op de juiste wijze kan worden ingediend onder dit artikel 11.

c.      Rechtbank voor geringe vorderingen. In plaats van een Kennisgeving van geschil te sturen, kunnen u of wij de andere partij voor de rechtbank voor geringe vorderingen dagen en alleen individuele schadevergoeding eisen, zolang de actie voldoet aan de vereisten van de rechtbank voor geringe vorderingen en een individuele actie blijft die individuele schadevergoeding zoekt. De rechtbank voor geringe vorderingen moet gevestigd zijn in het rechtsgebied waar u woont (of in geval van een bedrijf, hoofdvestiging van het bedrijf).

d.      Arbitrageprocedure. De AAA voert de arbitrage uit op grond van de regels voor commerciële arbitrage (of, indien u een natuurlijke persoon bent en de software voor privé- of huishoudelijke doeleinden gebruikt, of indien de waarde van het geschil minder bedraagt dan USD 75.000, ongeacht de vraag of u een natuurlijke persoon bent en hoe u de software gebruikt, de regels voor consumentenarbitrage). Raadpleeg voor meer informatie https://aka.ms/adr. Deze overeenkomst heeft voorrang indien deze in strijd is met toepasselijke AAA-regels. U kunt een arbitrage starten door het formulier voor een aanvraag tot arbitrage op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245497te sturen naar de AAA en een kopie naar de fabrikant of installateur van het apparaat te sturen (of naar Microsoft, in het geval van een geschil met Microsoft). Het formulier moet informatie bevatten die specifiek is voor u en uw vordering. In een geschil van USD 25.000 of minder zal de behandeling telefonisch of via videoconferentie plaatsvinden, tenzij de arbiter goede gronden heeft om voor een behandeling in persoon te kiezen. Eventuele behandeling in persoon zal plaatsvinden in het rechtsgebied waar u woont (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt). De arbiter kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank kan toekennen. De arbiter kan alleen een uitspraak of voorlopige voorziening voor u persoonlijk doen om uw individuele vordering te bevredigen, maar geen schadevergoeding toekennen aan niet-betrokken partijen.

De arbiter beslist over alle kwesties, behalve dat een rechtbank de exclusieve bevoegdheid heeft: (i) om te beslissen over de arbitrabiliteit, evenals over de totstandkoming, het bestaan, de reikwijdte, de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze arbitrageovereenkomst; (ii) om te beslissen of de partijen hebben voldaan aan de vereisten voorafgaand aan de arbitrage (met inbegrip van de geïndividualiseerde formulieren voor Kennisgeving van geschil en aanvraag tot arbitrage); (iii) om het verbod op collectieve, representatieve, particuliere of gecombineerde acties of procedures of openbare voorlopige voorzieningen af te dwingen; en (iv) om een arbitrage te verbieden als deze niet in overeenstemming is met deze overeenkomst.

Als uw Kennisgeving van geschil vorderingen betreft die vergelijkbaar zijn met die van ten minste 24 andere klanten, en als u en die andere klanten worden vertegenwoordigd door dezelfde advocaten, of door advocaten die met elkaar samenwerken, komen u en wij overeen dat deze vorderingen “Verwante zaken” zijn. Verwante zaken mogen alleen worden ingediend in batches van maximaal 50 individuele arbitrages tegelijk, en die individuele arbitrages zullen op de volgende manier worden beslecht: (i) voor de eerste batch mag elke partij tot 25 van deze Verwante zaken selecteren om in te dienen en te beslechten in individuele arbitrages overeenkomstig dit artikel 11; (ii) geen van de andere verwante zaken mag in arbitrage worden ingediend of vervolgd totdat de eerste batch van maximaal 50 individuele arbitrages is beslecht; (iii) als de partijen er na die eerste batch niet in slagen om de resterende Verwante zaken informeel op te lossen, kan een tweede batch van Verwante zaken worden ingediend, waarbij elke partij tot 25 van de Verwante zaken mag selecteren om te worden opgelost in individuele arbitrages onder dit artikel 11. Dit proces van individuele arbitrages in batches zal doorgaan totdat de partijen alle Verwante zaken informeel of door middel van individuele arbitrages hebben opgelost. Een rechtbank heeft de exclusieve bevoegdheid om de naleving van deze alinea af te dwingen, met inbegrip van de vraag of deze alinea van toepassing is op een bepaalde reeks vorderingen, en om het indienen of voortzetten van arbitrages die niet voldoen aan deze alinea te verbieden.

e.      Arbitragekosten en betalingen.

(i)      Geschillen betreffende minder dan USD 75.000. De fabrikant of installateur van het apparaat (of Microsoft als uw geschil met Microsoft is) zal uw indieningskosten onverwijld vergoeden en de honoraria en kosten van de AAA en de arbiter betalen als: (i) het geschil minder dan USD 75.000 bedraagt; en (ii) u vóór het begin van de arbitrage hebt voldaan aan alle vereisten voorafgaand aan de arbitrage in dit artikel 11, inclusief, indien van toepassing, de alinea Verwante zaken. Anderszins zijn de AAA-regels van toepassing op de kosten voor het aanhangig maken en de honoraria en kosten van de AAA en de arbiter. Als de arbiter u aan het einde van de arbitrage meer toekent dan ons laatste schriftelijke aanbod voordat de arbiter werd aangesteld, dan betaalt de fabrikant of installateur van het apparaat (of Microsoft als uw geschil met Microsoft is) u (i) het toekenningsbedrag of USD 1.000 (afhankelijk van wat meer is); (ii) alle redelijke advocatenhonoraria die u hebt betaald; en alle redelijke kosten (inclusief kosten en expertgetuigenkosten) die uw advocaat heeft opgelopen in verband met uw individuele arbitrage.

(ii)     Geschillen betreffende USD 75.000 of meer. De AAA-regels zijn van toepassing op de kosten voor het aanhangig maken en de honoraria en onkosten van de AAA en de arbiter.

f.      Scheidbaarheid. Als,na uitputting van alle beroepsmogelijkheden, een rechtbank oordeelt dat enig deel van dit artikel 11 niet-afdwingbaar is met betrekking tot een vordering of verzoek voor een rechtsmiddel, dan komen de partijen overeen om alle vorderingen en rechtsmiddelen die onderhevig zijn aan arbitrage te arbitreren voordat de overblijvende vorderingen of rechtsmiddelen voor de rechtbank worden gebracht (zoals een verzoek voor een rechtsmiddel voor een gerechtelijk bevel, in welk geval de arbiter een uitspraak doet over aansprakelijkheid en individuele schadevergoeding voordat een rechtbank dat verzoek in overweging neemt). Anderszins, als elk ander deel van artikel 11 niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan blijft de rest van kracht (met een arbitraal vonnis dat wordt uitgesproken voordat een gerechtelijke procedure begint).    

g.      Microsoft als partij of derde begunstigde. Indien Microsoft de fabrikant van het apparaat is of u de software via een winkelier hebt verkregen, is Microsoft een partij in deze overeenkomst. Anders is Microsoft geen partij, maar derde begunstigde van uw overeenkomst met de fabrikant van het apparaat of de installateur waarin is bepaald dat geschillen via informeel overleg en arbitrage worden opgelost.

12.    Toepasselijk recht. Het recht van de staat of het land waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt), geldt voor alle vorderingen en geschillen met betrekking tot de software, de prijs, of deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit wanprestatie, consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving, wetgeving op het gebied van impliciete garantie, wetgeving ter bestrijding van onjuiste verrijking, en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht. In de Verenigde Staten vallen alle bepalingen betreffende arbitrage onder toezicht van de FAA.

13.    Consumentenrechten, regionale verschillen. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw rechtsgebied. Ook is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van deze overige rechten indien de wetten in uw rechtsgebied dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio's, of wanneer nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:

a.      Australië. Waar wordt verwezen naar de “Beperkte Garantie” wordt verwezen naar de uitdrukkelijke garantie die wordt gegeven door Microsoft of de fabrikant van het apparaat of de installateur. Deze garantie wordt gegeven in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van de wet, met inbegrip van rechten en rechtsmiddelen conform de consumentengaranties van het Australische consumentenrecht. Niets in deze overeenkomst beperkt of wijzigt die rechten en rechtsmiddelen. Specifiek:

(i)      de bepalingen die beperkte garanties, verzekeringen, schade en verhaalsmogelijkheden en de duur van uw rechten beperken conform de lokale wetgeving in Artikel 9, getiteld Garantie, disclaimer, verhaalsmogelijkheden, schade en procedures zijn niet van toepassing op de consumentengaranties van de Australische consument en uw bijbehorende rechten en verhaalsmogelijkheden;

(ii)     het ondersteunings- en restitutiebeleid waarnaar wordt verwezen in Artikelen 9.e en 10, is onderworpen aan de Australische consumentenwetgeving;

(iii)    de consumentengaranties van de Australische consumentenwetgeving zijn van toepassing op de evaluatiesoftware beschreven in Artikel 14.d(ii) en testsoftware beschreven in Artikel 14.d(iv); en

(iv)    onze producten gaan vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht. In deze subsectie, verwijst “producten” naar de software waarvoor Microsoft of de fabrikant van het apparaat of de installateur de expliciete garantie geeft. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van aanzienlijk falen en op compensatie in geval van andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U hebt er ook recht op dat de producten worden gerepareerd of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet de omvang heeft van aanzienlijk falen.

Raadpleeg de informatie op https://aka.ms/acl voor meer informatie over uw rechten onder de Australische consumentenwetgeving.

b.      Canada. U kunt de ontvangst van updates op uw apparaat stoppen door de internettoegang uit te schakelen. Indien en wanneer u weer een verbinding maakt met internet, zal de software het controleren op en installeren van updates hervatten.

c.      Europese Unie. De beperking voor academisch gebruik in Artikel 14.d(i) is niet van toepassing in de rechtsgebieden die zijn vermeld op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=534978.

d.      Duitsland en Oostenrijk.

(i)      Garantie. De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven in alle Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. De fabrikant van het apparaat of de installateur en Microsoft geven echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.

(ii)     Beperking van aansprakelijkheid. In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is de fabrikant van het apparaat, de installateur of Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.

Onderworpen aan de voorgaande zin, is de fabrikant van het apparaat of de installateur of Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien de fabrikant van het apparaat of de installateur of Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst in gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten "kardinale plichten"). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is de fabrikant van het apparaat of de installateur of Microsoft niet aansprakelijk.

e.      Overige regio's. Raadpleeg https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=534978 voor een actuele lijst van regionale variaties.

14.    Aanvullende kennisgevingen.

a.      Netwerken, gegevens en internetgebruik. Voor sommige functies van de software en de diensten die door middel van de software worden gebruikt, kan het nodig zijn dat uw apparaat toegang heeft tot internet. Op uw toegang en gebruik (met inbegrip van gebruikskosten) kunnen voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele telefoonprovider of uw internetprovider van toepassing zijn. Bepaalde functies van de software kunnen u helpen efficiënter gebruik te maken van uw internettoegang, maar de gebruiksberekeningen van de software kunnen afwijken van die van uw serviceprovider. U blijft altijd verantwoordelijk voor (i) het begrijpen en naleven van de voorwaarden van uw eigen abonnementen en overeenkomsten, en (ii) eventuele kwesties die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot netwerken, met inbegrip van publieke/open netwerken. U kunt de software uitsluitend gebruiken om een verbinding te maken met netwerken en om toegangsinformatie met betrekking tot deze netwerken te dienen indien u daarvoor toestemming hebt.

b.      Visuele standaarden H.264/AVC en MPEG-4 en videostandaard VC-1. De software kan visuele decoderingstechnologie voor H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC-, DE VC-1-, EN DE MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENTPORTFOLIO-LICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE BOVENSTAANDE STANDAARDEN ('VIDEOSTANDAARDEN') EN/OF (ii) AVC-, VC-1- EN MPEG-4 PART 2 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR ENIG ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN GEKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C., ZIE HTTPS://AKA.MS/MPEGLA.

c.      Beveiliging tegen malware. Microsoft vindt de beveiliging van uw apparaat tegen malware belangrijk. De software schakelt beveiliging tegen malware in als geen andere beveiliging is geïnstalleerd of als deze is verlopen. Hiertoe dient andere antimalwaresoftware te worden uitgeschakeld of verwijderd.

d.      Versies met beperkte gebruiksrechten. Indien de softwareversie die u hebt verkregen is gemarkeerd of anderszins bedoeld voor specifiek of beperkt gebruik, mag u deze uitsluitend als zodanig gebruiken. U mag dergelijke versies van de software niet gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomsten genererende activiteiten.

(i)      Onderwijs. Voor het gebruik van een onderwijseditie dient u op het moment van aankoop een student, onderwijsmedewerker of personeelslid van een onderwijsinstelling te zijn.

(ii)     Evaluatie. In geval van gebruik voor evaluatie-, test of demonstratiedoeleinden, mag u de software niet verkopen, gebruiken in een actieve productieomgeving, of gebruiken na afloop van de evaluatieperiode. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst wordt evaluatiesoftware geleverd “IN DE HUIDIGE STAAT” en is geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet (inclusief de Beperkte garantie) van toepassing op deze versies.

(iii)    Niet voor wederverkoop. Als de software is voorzien van de aanduiding “NFR” of “Not for Resale”, mag u de software niet verkopen.

(iv)    Preview. U kunt ervoor kiezen preview, insider, bèta of andere pre-release versies van de software te gebruiken die Microsoft ter beschikking stelt. U mag previews uitsluitend gebruiken tot de datum van afloop van de software en mits u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Previews zijn experimenteel en kunnen sterk afwijken van de versie die commercieel wordt uitgebracht. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze overeenkomst worden previews geleverd IN DE HUIDIGE STAAT en is geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet (inclusief de Beperkte garantie), van toepassing op deze versies. Door previews op uw apparaat te installeren, maakt u de garantie van uw apparaat mogelijk ongeldig en komt u niet meer in aanmerking voor ondersteuning van de fabrikant van uw apparaat of de netwerkoperator, indien van toepassing. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die erdoor wordt veroorzaakt. Microsoft biedt mogelijk geen ondersteuningsservices voor previews. Als u Microsoft opmerkingen, suggesties of andere feedback geeft over de preview (‘inzendingen’), geeft u Microsoft en haar partners gebruiksrecht op uw feedback, op welke manier en voor welk doeleinde dan ook.

15.    Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst (samen met de op papier afgedrukte licentievoorwaarden of andere voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door de fabrikant van het apparaat of de installateur of Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden die in webkoppelingen in deze overeenkomst zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst voor de software en al die supplementen, updates en services (mits de fabrikant van het apparaat of de installateur of Microsoft andere voorwaarden voor die supplementen, updates of services aanbiedt). U kunt deze overeenkomst na het starten van uw software bekijken door naar https://aka.ms/useterms te gaan, of door in de software te gaan naar Instellingen - Systeem - Info. U kunt de voorwaarden ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst en de URL’s intypen op de adresbalk van een browser en vervolgens akkoord gaan. U stemt ermee in de voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden waarnaar door middel van een koppeling wordt verwezen, te lezen voordat u de software of diensten gebruikt. U begrijp dat u deze overeenkomst en de voorwaarden waarnaar door middel van een koppeling wordt verwezen onderschrijft door de software en diensten te gebruiken. Deze overeenkomst bevat ook koppelingen ter informatie. De koppelingen naar kennisgevingen en bindende voorwaarden zijn:

·        Privacyverklaring van Microsoft https://aka.ms/privacy

·        Microsoft Services Overeenkomst https://aka.ms/msa

 

This site in other countries/regions: