MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEBEPALINGEN

OFFICE 2019 DESKTOP                                                   Laatst bijgewerkt in september 2018

LEES INDIEN U WOONT IN (OF DE HOOFDVESTIGING VAN UW BEDRIJF ZICH BEVINDT IN) DE VERENIGDE STATEN, DE BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN CLASS-ACTION IN ARTIKEL 9. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Hartelijk dank dat u voor Microsoft hebt gekozen.

Afhankelijk van de wijze waarop u de Office-software hebt verkregen, is dit een licentieovereenkomst tussen (i) u en de fabrikant van het apparaat of de installateur van de software die de software met uw apparaat distribueert; of (ii) u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, of in geval van bedrijven, waar uw hoofdvestiging zich bevindt, een van haar gelieerde ondernemingen) indien u de software hebt aangeschaft bij een detailhandelaar. Microsoft geldt als de fabrikant van het apparaat in geval van apparaten die zijn geproduceerd door Microsoft of een van haar gelieerde ondernemer, en Microsoft geldt als de winkelier indien u de software rechtstreeks van Microsoft hebt verkregen.

In deze overeenkomst worden uw rechten en de voorwaarden voor uw gebruik van de Office-software beschreven. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, inclusief eventuele aanvullende licentiebepalingen die bij de software worden geleverd en eventuele voorwaarden naar welke een koppeling is opgenomen, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen deze overeenkomst vormen, die op u van toepassing is. U kunt bepalingen met een koppeling bekijken door de toepasselijke koppeling in een browservenster te plakken.

Door deze overeenkomst te aanvaarden of de software te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden, en stemt u in met de verzending van bepaalde gegevens tijdens de activering en tijdens uw gebruik van de software, conform de Microsoft Privacyverklaring, beschreven in Artikel 4. Indien u deze voorwaarden niet accepteert of als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, mag u de software of functies ervan niet gebruiken. U kunt contact opnemen met de fabrikant van het apparaat of de installateur, of met uw detailhandelaar indien u de software rechtstreeks hebt aangeschaft, om te informeren naar het retourbeleid, en u kunt de software of het apparaat retourneren voor een restitutie van de aankoopsom of een tegoed overeenkomstig dat beleid. U dient zich te houden aan het beleid. Dit kan vereisen dat u de software met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom of het ontvangen van een tegoed, indien van toepassing.

1.   OVERZICHT.

a.   Toepasselijkheid. Deze overeenkomst is van toepassing op de Office-software die is voorgeïnstalleerd op uw apparaat, of die is verkregen van een detailhandelaar en door u is geïnstalleerd, het medium waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing), lettertypen, pictogrammen, afbeeldingen of geluidsbestanden die bij de software zijn opgenomen, en updates, upgrades, supplementen of diensten van Microsoft voor de software, tenzij deze vergezeld gaan van afzonderlijke voorwaarden. Indien deze overeenkomst bepalingen bevat met betrekking tot een functie of dienst die niet beschikbaar is op uw apparaat, zijn deze bepalingen niet op u van toepassing.

b.  Aanvullende voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van Microsoft en van derden kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van bepaalde functies, diensten en apps, afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparaat, de wijze waarop het is geconfigureerd en de wijze waarop u het gebruikt. Lees deze voorwaarden aandachtig door.

(i)  Sommige functies van de software bieden toegang tot, of zijn afhankelijk van online diensten. Voor het gebruik van deze diensten gelden soms afzonderlijke voorwaarden en privacybeleidsregels, zoals de Microsoft Services Overeenkomst op (aka.ms/msa). U kunt deze voorwaarden en dit beleid raadplegen door de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te lezen. De diensten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

(ii) De fabrikant of installateur kan ook apps voorinstalleren die zijn onderworpen aan afzonderlijke licentievoorwaarden.

In(iii) In de software kunnen programma's van een derde partij zijn opgenomen die door Microsoft, niet door de derde partij, aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele kennisgevingen voor het programma van derden zijn slechts ter referentie voor u bijgevoegd.

(iv)Bij het gebruik van de software mag u de bijbehorende fonts gebruiken om inhoud weer te geven en af te drukken. U mag de fonts tijdelijk downloaden op een printer of ander uitvoerapparaat om inhoud af te drukken, en u mag fonts uitsluitend voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen in de fonts inbouwen in inhoud.

2.   Installatie en gebruiksrechten.

a.   Licentie. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Op grond van deze licentieovereenkomst verlenen wij u het recht om één instance van de software te installeren (indien u de software van een detailhandelaar hebt verkregen) en uit te voeren op uw apparaat (het gelicentieerde apparaat), voor gebruik door één persoon tegelijk, en uitsluitend indien u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Zie Artikel 12-14 hieronder voor licenties en voorwaarden die specifiek zijn voor versies met beperkte rechten, bepaalde geografische regio's en speciale edities van de software. Het bijwerken of upgraden van niet-authentieke software met software van Microsoft of geautoriseerde bronnen maakt uw originele versie of de bijgewerkte/geüpgrade versie niet authentiek, en in dat geval beschikt u niet over een licentie voor gebruik van de software.

b.  Apparaat. In deze overeenkomst betekent "apparaat" een hardwaresysteem (fysiek dan wel virtueel) met een intern opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een apparaat.

c.   Beperkingen. De fabrikant of installateur en Microsoft behouden zich alle rechten voor (zoals rechten in het kader van wetten betreffende intellectuele eigendom) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. Deze licentie verleent u bijvoorbeeld niet de volgende rechten, en is het u niet toegestaan om:

(i)   bepaalde functies van de software afzonderlijk te gebruiken of te virtualiseren;

(ii)   de software te publiceren, kopiëren, verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

(iii)  de software over te dragen (uitgezonderd voor zover dit wordt toegestaan door deze overeenkomst);

(iv)  de technische restricties of beperkingen in de software te omzeilen;

(v)  de software te gebruiken als serversoftware ten behoeve van commerciële hosting, waardoor de software beschikbaar wordt gemaakt voor gelijktijdig gebruik door meerdere gebruikers via een netwerk, de software te installeren op een server en gebruikers toe te staan zich hiertoe op afstand toegang te verschaffen, of de software te installeren op een apparaat voor exclusief gebruik door gebruikers op afstand;

(vi)  de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, of een poging daartoe te doen, tenzij de wetgeving in het land waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) dit toestaat niettegenstaande het feit dat deze overeenkomst het niet toestaat. In dat geval mag u uitsluitend doen wat door de wet is toegestaan; of

(vii)als u gebruikmaakt van internetfuncties, deze functies te gebruiken op een wijze die het gebruik van de functies door iemand anders kan belemmeren, of om te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een dienst, gegevens, account of netwerk.

d.  Scenario's van meervoudig gebruik.

(i)  Meerdere versies. Indien u bij aanschaf van de software meerdere versies (zoals 32-bits en 64-bits versies) heeft ontvangen, mag u mag slechts een van deze versies tegelijk installeren en activeren.

(ii)  Meervoudige of gebundelde verbindingen. U mag hardware of software niet gebruiken voor multiplexing of het bij elkaar brengen van verbindingen, of op andere wijze meerdere gebruikers of meerdere computers of apparaten toestaan de software indirect via de gelicentieerde computer te openen of te gebruiken.

(iii) Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving. Met deze licentie kunt u slechts één instance van de software installeren voor gebruik op één apparaat, ongeacht of dit apparaat fysiek of virtueel is. Indien u de software wilt gebruiken op meer dan één apparaat, dient u een afzonderlijke licentie te verkrijgen voor elke instance.

(iv)Externe toegang. U mag de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat met behulp van technologieën voor externe toegang openen en gebruiken vanaf een ander apparaat, zolang de software die geïnstalleerd is op het gelicentieerde apparaat niet tegelijkertijd wordt gebruikt door een andere gebruiker. Andere gebruikers mogen zich op andere tijdstippen toegang verschaffen tot het gelicentieerde apparaat vanaf een ander apparaat met behulp van technologieën voor externe toegang, maar uitsluitend op apparaten waarop dezelfde of een hogere editie van deze software wordt uitgevoerd waarvoor een afzonderlijke licentie is afgenomen.

(v)Hulp op afstand. U mag technologieën voor hulp op afstand gebruiken om een actieve sessie te delen zonder dat u hiervoor aanvullende licenties hoeft aan te schaffen. Met Hulp op afstand kan een gebruiker direct verbinding maken met het apparaat van een andere gebruiker, gewoonlijk om problemen op te lossen.

e.Back-upkopie. U mag een back-upexemplaar van de software downloaden vanaf office.com/backup of bestellen bij Customer Support (aka.ms/mssupport), en u mag dit back-upexemplaar gebruiken voor het overdragen van de software indien deze is verkregen als stand-alone software van een detailhandelaar, zoals hieronder beschreven. Het recht op een back-upexemplaar is niet van toepassing op software voor thuisgebruik (zie Artikel 14).

3.   Overdracht aan derden. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien u de software hebt verkregen in de Europese Economische Ruimte (EER) en het slechts overdraagt aan een andere persoon of entiteit binnen de EER, in welk geval overdracht van de software en het recht tot het gebruiker ervan dient te voldoen aan het toepasselijk recht.

a.Software die is voorgeïnstalleerd op het apparaat. Indien u de software verkrijgt doordat deze is voorgeïnstalleerd op een apparaat, mag u de software rechtstreeks overdragen naar een andere gebruiker, doch uitsluitend samen met het gelicentieerde apparaat. De overdracht dient de software en, indien bij het apparaat is geleverd, een authentiek Office-label met de productcode te omvatten. Voor de overdracht dient de andere gebruiker ermee akkoord te gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software.

b.Zelfstandige software, verkregen van een detailhandelaar.Indien u de software hebt verkregen bij een detailhandelaar als zelfstandige software, mag u de software overdragen naar een ander apparaat dat aan u toebehoort, maar niet vaker dan eenmaal per 90 dagen (uitgezonderd bij hardwarestoringen, in welk geval u de software eerder mag overdragen). Als u de software naar een ander apparaat overzet, wordt het betreffende apparaat het 'gelicentieerde apparaat'. U mag de software ook overzetten naar een apparaat dat eigendom is van iemand anders indien (i) u de eerste gelicentieerde gebruiker bent van de software en (ii) de nieuwe gebruiker instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst. Telkens wanneer u de software overzet naar een nieuw apparaat, dient u de software van het oorspronkelijke apparaat te verwijderen. U mag de software niet overbrengen om licenties te delen op meerdere apparaten.

4.   Privacy; Toestemming voor gebruik van gegevens. Wij nemen uw privacy serieus. Sommige functies van de software verzenden of ontvangen informatie op het moment dat u deze functies gebruikt. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in de gebruikersinterface of dat u ervoor kunt kiezen ze niet te gebruiken. Door deze overeenkomst te aanvaarden en de software te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Microsoft de gegevens verzamelt, gebruikt en bekendmaakt, zoals beschreven in de Microsoft Privacyverklaring (beschikbaar via aka.ms/privacy), en zoals mogelijk beschreven in de gebruikersinterface van de betreffende softwarefuncties.

5.   Geautoriseerde software en activering. U bent uitsluitend geautoriseerd om deze software te gebruiken indien u beschikt over een geldige licentie, en de software naar behoren is geactiveerd met een authentieke productcode of door middel van een andere geautoriseerde methode. Wanneer u een verbinding maakt met internet terwijl u de software gebruikt, neemt de software automatisch contact op met Microsoft of haar gelieerde onderneming om te bevestigen dat de software legitiem is, en wordt de licentie gekoppeld aan het gelicentieerde apparaat. Afhankelijk van uw geografische locatie, kunt u de software mogelijk ook handmatig activeren via internet of telefoon. In beide gevallen worden bepaalde gegevens verzonden en worden mogelijk internet-, telefoon- en sms-kosten in rekening worden gebracht. Tijdens de activering (of heractivering, indien deze in gang wordt gezet door wijzigingen in de onderdelen van het apparaat), kan de software vaststellen dat de geïnstalleerde instance van de software niet authentiek of niet naar behoren gelicentieerd is, of ongeautoriseerde wijzigingen bevat. Indien de activering mislukt, zal de software proberen zichzelf te repareren door Microsoft-software waarmee is geknoeid te vervangen door authentieke Microsoft-software. Als u de software via internet hebt geactiveerd, moet u mogelijk tijdens het gebruik van de software regelmatig opnieuw verbinding maken met internet om de licentie te bevestigen die aan het gelicentieerde apparaat is gekoppeld; als u niet opnieuw verbinding maakt, werkt de software mogelijk met verminderde functionaliteit. Het is ook mogelijk dat u herinneringen krijgt om een geldige licentie voor de software te verkrijgen. U mag de activering niet vermijden of omzeilen. Bepaalde updates, ondersteuning en andere services worden mogelijk alleen aangeboden aan gebruikers van authentieke Microsoft-software.

6. Updates. De software controleert zo nu en dan op updates van de software en downloadt en installeert deze voor u. U mag updates uitsluitend verkrijgen van Microsoft of geautoriseerde bronnen. Door deze overeenkomst te aanvaarden stemt u ermee in dit type automatische updates te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving.

7.   Geografische en exportbeperkingen. Als het gebruik van uw software beperkt is tot een bepaalde geografische regio, mag u de software alleen in de desbetreffende regio activeren. Daarnaast dient u zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie (aka.ms/exporting) voor meer informatie over exportbeperkingen.

8.   Procedures voor ondersteuning en restitutie

a.   Voor software die is voorgeïnstalleerd op een apparaat. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat of de installateur voor mogelijkheden voor support met betrekking tot de software in het algemeen. Geef hierbij het ondersteuningsnummer op dat bij de software is geleverd. Voor overige updates en aanvullingen die rechtstreeks van Microsoft zijn verkregen, kan Microsoft beperkte ondersteuningsservices voor correct gelicentieerde software bieden zoals beschreven op (aka.ms/mssupport). Als u om een restitutie vraagt, moet u contact opnemen met de fabrikant of installateur in verband met het terugbetalingsbeleid. U dient zich te houden aan deze beleidsregels. Dit kan vereisen dat u de software met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom.

b.  Voor software die is verkregen van een winkelier. Microsoft biedt beperkte ondersteuning voor software die van een geldige licentie is voorzien, zoals beschreven op (aka.ms/mssupport). Als u de software hebt aangeschaft bij een winkelier en restitutie wenst en deze niet kunt verkrijgen waar u de software hebt verkregen, kunt u contact opnemen met Microsoft voor meer informatie over het restitutiebeleid van Microsoft. Zie (aka.ms/msoffices). In Noord-Amerika kunt u bellen naar (800) MICROSOFT of een bezoek brengen aan (aka.ms/nareturns).

9.   Bindende arbitrageclausule en een verklaring van afstand van het recht op het indienen van een collectieve vordering indien u woont in (of in geval van een bedrijf, uw hoofdvestiging zich bevindt in) de Verenigde Staten. Anders is Artikel 9 niet van toepassing.

     We hopen dat we nooit een geschil zullen hebben, maar mocht dit wel gebeuren, stemmen u en wij ermee in 60 dagen te proberen dit te schikken. Als dat niet mogelijk is, stemmen u en wij in met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”) op grond van de Federal Arbitration Act (“FAA”), en geen gerechtelijk proces aan te spannen ten overstaan van een rechter of jury. In plaats daarvan zal het geschil worden beslecht voor een neutrale arbiter, en de beslissing van de arbiter zal bindend zijn, met uitzondering van een beperkt recht op heroverweging op grond van de FAA. Groepsvorderingen, collectieve arbitrage, private attorney general-acties en ander procesvormen waarbij iemand optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan afzonderlijke processen te combineren zonder de instelling van alle betrokken partijen. “We”, “wij”, “ons” en “onze” heeft betrekking op Microsoft, de fabrikant van het apparaat en de installateur van de software.

a.   Geschillen gedekt—alles behalve IP. De term “geschil” wordt in de breedst mogelijke betekenis gebruikt. De term omvat elke vordering of controverse tussen u en de fabrikant of installateur, of tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software, de prijs ervan, reclame, marketing, communicaties, uw aankooptransactie, facturering, of deze overeenkomst, op grond van elk juridisch beginsel, met inbegrip van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut of voorschrift, uitgezonderd geschillen met betrekking tot de afdwinging of geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten of die van uw licentiegevers, ons, of onze licentiegevers.

b.  Stuur eerst eenKennisgeving van Geschil. Indien u een geschil hebt en onze vertegenwoordiger van klantenservice dit niet kan oplossen, stuurt u per post een Kennisgeving van geschil naar de fabrikant of installateur, ter attentie van de juridische afdeling. Indien u een geschil hebt met Microsoft, stuurt u deze per post naar Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Vertel ons uw naam, adres, hoe we contact met u kunnen opnemen, wat het probleem is en wat u wilt. Er is een formulier beschikbaar op (aka.ms/disputeform). Wij doen hetzelfde als we een geschil hebben met u. Indien het geschil na 60 dagen nog niet is geschikt, mogen u en wij een arbitrage starten.

c.   Optie Hof van kleine vorderingen. In plaats van ons een Kennisgeving van geschil toe te sturen, mag u ons dagen voor een rechtbank voor geringe vorderingen in de county waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging— van het bedrijf zich bevindt) of, indien u een geschil hebt met Microsoft—, indien u voldoet aan de vereisten van de rechtbank, in King County, Washington, VS, waar onze hoofdvestiging zich bevindt.

d.  Arbitrageprocedure. De AAA voert de arbitrage uit op grond van de regels voor commerciële arbitrage (of, indien u een natuurlijke persoon bent en de software voor privé- of huishoudelijke doeleinden gebruikt, of indien de waarde van het geschil USD 75.000 of minder bedraagt, ongeacht de vraag of u een natuurlijke persoon bent en hoe u de software gebruikt, de regels voor consumentenarbitrage). Raadpleeg voor meer informatie (aka.ms/adr) of bel naar 1-800-778-7879. U kunt een arbitrage starten door het formulier op (aka.ms/arbitration) te sturen naar de AAA; stuur een kopie naar de fabrikant of installateur (of naar Microsoft, in het geval van een geschil met Microsoft). In een geschil over een bedrag van USD 25.000 of minder is elke hoorzitting telefonisch, tenzij de arbiter een goede reden heeft om in plaats daarvan een persoonlijke hoorzitting te houden. Eventuele behandeling in persoon zal plaatsvinden in de county waar u woont (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt), of waar onze hoofdvestiging zich bevindt—King County, Washington – als u een geschil hebt met Microsoft. U kiest. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank kan toekennen. De arbiter kan alleen een uitspraak of voorlopige voorziening voor u persoonlijk doen om uw individuele eis te bevredigen. Volgens de AAA-regels beslist de arbiter over zijn of haar eigen rechtsgebied, inclusief de arbitrage van een claim. Een rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om het verbod op arbitrage op basis van een proces of hoge vertegenwoordiger af te dwingen.

e.  Arbitragekosten en betalingen.

(i)  Geschillen betreffende USD 75.000 of minder. De fabrikant of installateur (of Microsoft, in geval van een geschil met Microsoft) vergoedt uw procedurekosten en betaalt de vergoedingen en onkosten van de AAA en de arbiter. Indien u ons laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat is gedaan voordat de arbiter werd toegewezen afwijst, komt uw geschil uit bij het besluit van een arbiter (de “toekenning”). Indien de arbiter u meer toekent dan het laatste schriftelijke schikkingsaanbod, zal de fabrikant of de installateur (of Microsoft, in geval van een geschil met Microsoft): (1) de toekenning of, indien dit bedrag hoger is, USD 1000 te betalen; (2) uw redelijke kosten van rechtsbijstand betalen, indien van toepassing, en (3) alle onkosten vergoeden (waaronder de honoraria en onkosten van getuige-deskundigen) die redelijkerwijs door uw advocaat worden gemaakt voor het onderzoeken, voorbereiden en uitvoeren van uw vordering in de arbitrage.

(ii)  Geschillen betreffende meer dan USD 75.000. De AAA-regels zijn van toepassing op de kosten voor het aanhangig maken en de honoraria en onkosten van de AAA en de arbiter.

f.   Indienen binnen een jaar. U en wij dienen een vordering of geschil (uitgezonderd geschillen betreffende intellectueel eigendom—zie Artikel 9(a)) binnen een jaar vanaf het moment waarop indiening mogelijk was in te dienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen of voor te leggen ter arbitrage. Anders is dit onherroepelijk uitgesloten.

g.   Deelbaarheid. Als een deel van Artikel 9 (Bindende arbitrageclausule en een verklaring van afstand van het recht op het indienen van een collectieve vordering) onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft het resterende deel van kracht (met een arbitrale uitspraak die wordt gedaan voordat een gerechtelijke procedure begint), behalve wanneer een bevinding van gedeeltelijke onwettigheid of niet-afdwingbaarheid arbitrage op basis van een proces of hoge vertegenwoordiger mogelijk maken, in dat geval zal Artikel 9 in zijn geheel niet-afdwingbaar zijn.

h. Conflict met AAA-regels. Deze overeenkomst prevaleert indien deze strijdig is met de regels voor commerciële arbitrage of regels voor consumentenarbitrage van de AAA.

i.   Microsoft als partij of derde begunstigde. Indien Microsoft de fabrikant van het apparaat is of u de software via een winkelier hebt verkregen, is Microsoft een partij in deze overeenkomst. Anders is Microsoft geen partij, maar derde begunstigde van uw overeenkomst met de fabrikant of installateur waarin is bepaald dat geschillen via informeel overleg en arbitrage worden opgelost.

10. Toepasselijk recht. Het recht van de staat of het land waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt), geldt voor alle vorderingen en geschillen met betrekking tot de software, de prijs of deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit wanprestatie, consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving, wetgeving op het gebied van impliciete garantie, wetgeving ter bestrijding van onjuiste verrijking, en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, met dien verstande dat alle bepalingen met betrekking tot arbitrage zijn onderworpen aan de FAA.

11. Netwerken, gegevens en internetgebruik. Voor sommige functies van de software en de diensten die door middel van de software worden gebruikt, kan het nodig zijn dat uw apparaat toegang heeft tot internet. Op uw toegang en gebruik (met inbegrip van gebruikskosten) kunnen voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele telefoonprovider of uw internetprovider van toepassing zijn. Bepaalde functies van de software kunnen u helpen efficiënter gebruik te maken van uw internettoegang, maar de gebruiksberekeningen van de software kunnen afwijken van die van uw serviceprovider. U blijft altijd verantwoordelijk voor (i) het begrijpen en naleven van de voorwaarden van uw eigen abonnementen en overeenkomsten, en (ii) eventuele kwesties die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot netwerken, met inbegrip van publieke/open netwerken. U kunt de software uitsluitend gebruiken om een verbinding te maken met netwerken en om toegangsinformatie met betrekking tot deze netwerken te dienen indien u daarvoor toestemming hebt.

12.Versiesmet beperkte gebruiksrechten. Indien de softwareversie die u hebt verkregen is gemarkeerd of anderszins bedoeld voor specifiek of beperkt gebruik, mag u deze uitsluitend als zodanig gebruiken. U mag de volgende versies van de software niet gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomsten genererende activiteiten. 

a.   Academic or University. Voor het gebruik van een onderwijseditie dient u op het moment van aankoop een student, onderwijsmedewerker of personeelslid van een onderwijsinstelling te zijn.

b.  Home and Student.

c.   Military Appreciation.Als de software is voorzien van de aanduiding 'Military Appreciation Edition' mag u deze alleen gebruiken als u een 'Bevoegde Militaire Gebruiker' bent. Om te worden beschouwd als een Bevoegde Militaire Gebruiker in de Verenigde Staten moet u officieel zijn verbonden aan de Armed Services Exchanges in overeenstemming met toepasselijke Federale statuten en voorschriften.

d.  Canadian Forces. Als de software is voorzien van de aanduiding 'Canadian Forces Edition' mag u deze alleen gebruiken als u een 'CANEX Authorized Patron' bent. CANEX Authorized Patrons zijn:

·Leden van de Canadian Armed Forces (CAF) (gewone en reserve strijdkrachten) en hun gezinnen;

·Veteranen (voormalige leden van de CAF) en hun gezinnen, met inbegrip van gezinnen van overleden veteranen;

·Leden van buitenlandse strijdkrachten die momenteel dienen bij de CAF, en hun gezinsleden;

·Huidig personeel van Non-Public Funds, Canadian Forces (NPF, CF);

·Huidig personeel van Military Family Resource Centres (MFRC's);

·Huidige ambtenaren bij het Department of National Defence (DND) en hun gezinnen;

·Huidige en voormalige leden van de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) en hun gezinnen;

·Huidig personeel van Defence Research and Development Canada (DRDC) en hun gezinnen;

·Huidig personeel van Defence Construction Canada (DCC) en hun gezinnen;

·Honoraire kolonels/kapiteins(N), Luitenant-kolonels/commandanten en hun gezinnen;

·Gezinsleden van het personeel van de NPF, CF; of

·Gezinsleden van de MFRC's.

13. Consumentenrechten; regionale verschillen. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw rechtsgebied. Ook is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van deze overige rechten indien de wetten in uw rechtsgebied dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio's, of nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:

a.   Australië. Waar wordt verwezen naar de “Beperkte Garantie” wordt verwezen naar de uitdrukkelijke garantie die wordt gegeven door Microsoft of de fabrikant of installateur. Deze garantie wordt gegeven in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van de wet, met inbegrip van rechten en rechtsmiddelen conform de consumentengaranties van het Australische consumentenrecht. Niets in deze overeenkomst beperkt of wijzigt die rechten en rechtsmiddelen. Specifiek:

(i)  het ondersteunings- en restitutiebeleid van Microsoft, waarnaar wordt verwezen in Artikel8, is onderworpen aan de Australische consumentenwetgeving;

(ii)  de consumentengaranties van de Australische consumentenwetgeving zijn van toepassing op de evaluatie- en testsoftware beschreven in Artikel 16;

(iii)de consumentengaranties van de Australische consumentenwetgeving zijn van toepassing op de software, niettegenstaande de uitsluiting van uitdrukkelijke en impliciete garanties in het artikel getiteld 'BEPERKTE GARANTIE'; en

(iv)de schade-uitsluitingen en beperkingen van rechtsmiddelen in het artikel getiteld 'BEPERKTE GARANTIE' zijn niet van toepassing op de consumentengaranties van de Australische consumentenwetgeving en rechten en rechtsmiddelen die daaruit voortvloeien.

     Raadpleeg het document op (aka.ms/acl) voor meer informatie over uw rechten onder de Australische consumentenwetgeving.

     In dit artikel verwijst “producten” naar de software waarvoor Microsoft of de fabrikant of installateur de expliciete garantie geeft. Onze producten gaan vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van aanzienlijk falen en op compensatie in geval van andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U hebt er ook recht op dat de producten worden gerepareerd of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet de omvang heeft van aanzienlijk falen.

b.  Canada. U kunt de ontvangst van updates op uw apparaat stoppen door de internettoegang uit te schakelen. Indien en wanneer u weer een verbinding maakt met internet, zal de software het controleren op en installeren van updates hervatten.

c.   Europese Unie. De gebruiksbeperking voor onderwijsedities in het artikel hierboven, getiteld Versies met beperkte rechten, Academic of University is mogelijk niet op u van toepassing. Uw gebruiksrechten zijn conform het plaatselijk recht, dat aan veranderingen onderhevig is. 

d.  Duitsland en Oostenrijk.

(i)  Garantie. De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. De fabrikant of installateur en Microsoft geven echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.

(ii)  Beperking van aansprakelijkheid. In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is de fabrikant, installateur of Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.

     Onderworpen aan de voorgaande zin, is de fabrikant of installateur of Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien de fabrikant of installateur of Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst in gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten "kardinale plichten"). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is de fabrikant of installateur of Microsoft niet aansprakelijk.

e.  Japan. Indien u in Japan woont, of de software hebt gekocht terwijl u in Japan woonde en u de software bij een detailhandelaar hebt gekocht als stand-alone software, verlenen wij u de volgende rechten onder onze licentiesop voorwaarde dat u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst: u kunt bovendien een tweede exemplaar van de software installeren of gebruiken op een tweede gelicentieerd apparaat voor gebruik als gelicentieerde gebruiker van het eerste gelicentieerde apparaat. Als u de software hebt gekocht terwijl u in Japan woonde en de software hebt gekocht zoals vooraf geïnstalleerd op een apparaat, kunt u een back-upkopie van de software downloaden op office.com/backup. Deze back-upkopie mag u alleen gebruiken voor herinstallatie van de software op hetzelfde gelicentieerde apparaat.

14.Home Use Program. Als de software is voorzien van de aanduiding 'Programma voor thuisgebruik', mag u deze alleen gebruiken als u een “Thuisgebruiker” bent. Als Thuisgebruiker moet u zowel:

·een medewerker zijn van een organisatie die een Microsoft volumelicentieovereenkomst heeft met actieve Software Assurance of eerder over actieve Software Assurance beschikte en aan bepaalde andere criteria voldoet, en

·de gebruiker zijn van een kopie van de software, of een product waarin de software is opgenomen, die aan uw werkgever is gelicentieerd met een volumelicentieovereenkomst.

Als u vragen hebt over of u in aanmerking komt als Thuisgebruiker, neem dan contact op met uw werkgever.

15.Taalpakketten en taalprogramma’s. Als u een taalpakket of revisieprogramma verkrijgt dat extra taalondersteuning biedt aan de software, mag u gebruikmaken van de extra talen die dat pakket of programma bevat. De taalpakketten en revisieprogramma’s vormen onderdeel van de software en mogen niet afzonderlijk worden verkocht.

16.Evaluatie- en testsoftware. Software voor evaluatie-, test of demonstratiedoeleinden (met inbegrip van software gemarkeerd als “NFR” of “Not for Resale”), mag u niet verkopen, of gebruiken na afloop van de evaluatieperiode.  Evaluatie-, test- of demonstratiesoftware mag niet worden gebruikt in een actieve productieomgeving. De software kan ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de proefsoftware beperken zich tot de proefperiode. De evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode worden tijdens het download- of activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten, indien dit aan u wordt aangeboden op het moment van het aflopen van de evaluatieperiode. Indien de evaluatieperiode is verstreken zonder dat omzetting heeft plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet meer werken. EVALUATIE- EN TESTSOFTWARE WORDEN IN LICENTIE GEGEVEN IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN, EN U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. INDIEN DE SOFTWARE ONDEUGDELIJK BLIJKT TE ZIJN, NEEMT U ALLE KOSTEN VOOR ONDERHOUD EN REPARATIES VOOR EIGEN REKENING. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT INGEVOLGE UW PLAATSELIJKE RECHT WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF.

17.Voorbehoud van rechten en feedback. Tenzij voor zover uitdrukkelijk volgens deze overeenkomst is toegestaan, verleent Microsoft u geen licentie of andere rechten volgens octrooien, know-how, auteursrechten, handelsgeheimen, merkenrecht of andere intellectuele eigendom in bezit van of beheerst door Microsoft of een verwante entiteit, waaronder zonder beperking begrepen namen, ontwerpen, logo's of vergelijkbare zaken. Als u Microsoft een idee, voorstel, suggestie of feedback geeft, waaronder zonder beperking begrepen ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen (”Feedback”), verleent u zonder kosten, royalty's of andere verplichtingen aan u, aan Microsoft het recht om, op welke wijze en voor welk doel dan ook, aan de hand van uw Feedback afgeleide werken te maken of te hebben gemaakt, en uw Feedback te gebruiken, te delen en te gelde te maken. U geeft geen Feedback waarop een licentie van toepassing is waardoor Microsoft verplicht is haar eigen software, technologieën of documentatie aan derden in licentie te geven omdat uw Feedback erin verwerkt is.

18.VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (samen met de op papier afgedrukte licentievoorwaarden of andere voorwaarden bij softwaresupplementen, upgrades, updates en services die worden geleverd door de fabrikant of installateur of Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden die in webkoppelingen in deze overeenkomst zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst voor de software en al die supplementen, updates, upgrades en services (mits de fabrikant of installateur of Microsoft andere voorwaarden voor die supplementen, updates, upgrades of services aanbiedt). U kunt deze overeenkomst na het starten van uw software bekijken door naar (aka.ms/useterms) te gaan, of door in de software te gaan naar Bestand - Account - Info. U kunt de voorwaarden ook na het starten van de software bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst en de URL’s intypen op de adresbalk van een browser en vervolgens akkoord gaan. U stemt ermee in de voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden waarnaar door middel van een koppeling wordt verwezen, te lezen voordat u de software of diensten gebruikt. U begrijp dat u deze overeenkomst en de voorwaarden waarnaar door middel van een koppeling wordt verwezen onderschrijft door de software en diensten te gebruiken. Deze informatie bevat ook koppelingen ter informatie. De koppelingen naar kennisgevingen en bindende voorwaarden zijn:

·      Privacyverklaring van Microsoft (aka.ms/privacy)

·      Microsoft Services Overeenkomst (aka.ms/msa)


***********************************************************************

BEPERKTE GARANTIE – FABRIKANT VAN HET APPARAAT/INSTALLATEUR

De fabrikant van het apparaat of de installateur garandeert dat correct gelicentieerde software in grote lijnen werkt overeenkomstig hetgeen is beschreven in Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Als u tijdens de looptijd van deze beperkte garantie van 90 dagen updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, levert Microsoft deze beperkte garantie voor die updates of supplementen. Deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die u veroorzaakt, die zich voordoen wanneer u instructies niet volgt, of die worden veroorzaakt door zaken die redelijkerwijs buiten het beheer van de fabrikant of installateur of Microsoft liggen. De beperkte garantie gaat in op het moment dat de eerste gebruiker van uw exemplaar van de software dit exemplaar verkrijgt, en heeft een looptijd van 90 dagen. Alle supplementen, updates of vervangende software die u in die periode van 90 dagen van de fabrikant of installateur of Microsoft ontvangt, vallen ook onder deze garantie, maar alleen voor de rest van die periode van 90 dagen, of gedurende 30 dagen, indien dat langer is. De beperkte garantie wordt niet verlengd bij overdracht van de softwarelicentie.

De fabrikant of installateur en Microsoft wijzen alle andere expliciete garanties, verzekeringen of voorwaarden van de hand. De fabrikant of installateur en Microsoft wijzen alle impliciete garanties van de hand, waaronder die van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en een niet-inbreukmakend karakter van de software. Als op grond van uw plaatselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, gelden alle impliciete garanties, garanties of voorwaarden slechts gedurende de looptijd van de beperkte garantie en zijn deze beperkt voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving. Als uw plaatselijk recht een langere garantieperiode voorschrijft, zal deze langere periode, niettegenstaande deze overeenkomst, van toepassing zijn, maar hebt u alleen de verhaalsmogelijkheden die door deze overeenkomst worden toegestaan.

Indien de fabrikant of installateur of Microsoft de beperkte garantie schendt, zal deze partij naar eigen keuze: (i) de software kosteloos repareren of vervangen, of (ii) teruggave van de software (of naar eigen keuze, het apparaat waarop de software was voorgeïnstalleerd) aanvaarden en het betaalde bedrag (indien van toepassing) restitueren. Het is ook mogelijk dat de fabrikant of installateur (of Microsoft, als u het materiaal direct van Microsoft hebt verkregen) supplementen, updates en vervangende software repareert of vervangt of het door u betaalde aankoopbedrag (indien van toepassing) restitueert. Dit zijn uw enige rechtsmiddelen voor een schending van deze beperkte garantie. Als u grond hebt voor het verhalen van schade op Microsoft, kunt u uitsluitend directe schade verhalen tot het bedrag dat u voor de software hebt betaald (of tot maximaal USD 50 als u de software kosteloos hebt verkregen).Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u een exemplaar van uw aankoopbewijs te overleggen en zich te houden aan de regels van de fabrikant of installateur met betrekking tot retourzending. Indien het oorspronkelijke Certificaat van Echtheid-etiket inclusief de productcode bij apparaat is geleverd, moet dit aan het apparaat bevestigd blijven.

Met uitzondering van de reparatie, vervanging of restitutie die de fabrikant, installateur of Microsoft mogelijk verleent, kunt u op grond van deze beperkte garantie, op grond van enig onderdeel van deze overeenkomst, of op grond van enig gerechtelijk beginsel, geen schade of ander rechtsmiddel verhalen, met inbegrip van winstderving of directe, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade. De uitsluitingen en verhaalsbeperkingen desbetreffende schadevergoedingen in deze overeenkomst zijn zelfs van toepassing indien uw verlies door de reparatie, vervanging of restitutie van het voor de software betaalde bedrag niet volledig wordt gecompenseerd, indien de fabrikant, installateur of Microsoft op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de mogelijkheid van deze schade, of indien de verhaalsmogelijkheid tekortschiet in zijn essentiële doelstelling. Bepaalde staten en landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of andere schade niet toe. Hierdoor kan het zijn deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden. Indien uw plaatselijke wetgeving u toestaat om schade te verhalen op de fabrikant of installateur of Microsoft, zelfs wanneer deze overeenkomst u dit niet toestaat, kunt u niet meer verhalen dan het bedrag dat u hebt betaald voor de software (of tot maximaal USD 50 als u de software kosteloos hebt verkregen).

GARANTIEPROCEDURES

Voor service of restitutie dient u uw aankoopbewijs te overleggen en u te houden aan het retourenbeleid van de fabrikant of installateur, op grond waarvan van u kan worden verlangd dat u de software retourneert met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd; het certificaat van echtheid waarop de productcode wordt vermeld (indien verstrekt bij uw apparaat) dient op het apparaat bevestigd te blijven.

Neem contact op met de fabrikant of installateur via het adres of gratis telefoonnummer dat bij uw apparaat is geleverd, indien u wilt weten hoe u een garantiebewijs voor de software kunt verkrijgen. Indien Microsoft de fabrikant van uw apparaat is of u de software via een detailhandelaar hebt verkregen, kunt u contact opnemen met Microsoft via:

1.   Verenigde Staten en Canada. Voor service op grond van de beperkte garantie of informatie over het verkrijgen van restitutie voor software verkregen in de Verenigde Staten of Canada, kunt u telefonisch contact opnemen met Microsoft op telefoonnummer (800) MICROSOFT; een brief sturen naar Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; of een bezoek brengen aan (aka.ms/nareturns).

2.   Europa, Midden-Oosten en Afrika. Indien u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, wordt de beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een vordering wilt indienen op grond van de beperkte garantie, dient u contact op te nemen met Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland, of met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (zie aka.ms/msoffices).

3.   Australië. Indien u de software hebt verkregen in Australië, kunt u een vordering indienen door contact op te nemen met Microsoft op nummer 13 20 58; of op het adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australië.

4.   Overige landen. Als u de software hebt verkregen in een ander land, neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (aka.ms/msoffices).


***********************************************************************

BEPERKTE GARANTIE – DETAILHANDEL

Microsoft garandeert dat correct gelicentieerde software in grote lijnen werkt overeenkomstig hetgeen is beschreven Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die u zelf veroorzaakt, die zich voordoen wanneer u de aanwijzingen niet opvolgt, of die worden veroorzaakt door gebeurtenissen waarop Microsoft redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. De beperkte garantie gaat in op het moment dat de eerste gebruiker van uw exemplaar van de software dit exemplaar verkrijgt, en heeft een looptijd van een jaar. Eventuele supplementen, updates of vervangende software die u gedurende dat jaar van Microsoft ontvangt vallen eveneens onder deze garantie, maar slechts gedurende de rest van deze periode van een jaar, of gedurende 30 dagen, als dat langer is. De beperkte garantie wordt niet verlengd bij overdracht van de software.

Microsoft wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Microsoft wijst alle impliciete garanties en voorwaarden, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software van de hand. Als op grond van uw plaatselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, gelden alle impliciete garanties, garanties of voorwaarden slechts gedurende de looptijd van de beperkte garantie en zijn deze beperkt voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving. Als uw plaatselijk recht een langere garantieperiode voorschrijft, zal deze langere periode, niettegenstaande deze overeenkomst, van toepassing zijn, maar hebt u alleen de verhaalsmogelijkheden die door deze overeenkomst worden toegestaan.

Indien Microsoft de beperkte garantie schendt, zal Microsoft naar eigen keuze: (i) de software kosteloos repareren of vervangen, of (ii) teruggave van de software (of naar eigen keuze, het Microsoft-apparaat waarop de software was voorgeïnstalleerd) aanvaarden en het betaalde bedrag (indien van toepassing) restitueren.  Dit zijn uw enige rechtsmiddelen voor een schending van deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van staat tot staat of land tot land verschillen.

Met uitzondering van de reparatie, vervanging of restitutie die Microsoft mogelijk verleent, kunt u op grond van deze beperkte garantie, op grond van enig onderdeel van deze overeenkomst, of op grond van enig gerechtelijk beginsel, geen schade of ander rechtsmiddel verhalen, met inbegrip van winstderving of directe, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade. De uitsluitingen en verhaalsbeperkingen desbetreffende schadevergoedingen in deze overeenkomst zijn zelfs van toepassing indien uw verlies door de reparatie, vervanging of restitutie van het voor de software betaalde bedrag niet volledig wordt gecompenseerd, indien Microsoft op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de mogelijkheid van deze schade, of indien de verhaalsmogelijkheid tekortschiet in zijn essentiële doelstelling. Bepaalde staten en landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of andere schade niet toe. Hierdoor kan het zijn deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden. Indien uw plaatselijke wetgeving u toestaat om schade op Microsoft te verhalen, niettegenstaande het feit dat deze overeenkomst u dit niet toestaat, kunt u niet meer verhalen dan het bedrag dat u hebt betaald voor de software (of tot maximaal USD 50 als u de software kosteloos hebt verkregen).

GARANTIEPROCEDURES

Voor service of restitutie dient u een kopie van uw aankoopbewijs te overleggen en u te houden aan het retourenbeleid van Microsoft, op grond waarvan van u kan worden verlangd dat u de software verwijderd en retourneert naar Microsoft of de software retourneert met het volledige Microsoft-apparaat waarop de software is geïnstalleerd; het certificaat van echtheid waarop de productcode wordt vermeld (indien verstrekt bij uw apparaat) dient op het apparaat bevestigd te blijven.

1.     Verenigde Staten en Canada. Voor service op grond van de beperkte garantie of informatie over het verkrijgen van restitutie voor software verkregen in de Verenigde Staten of Canada, kunt u telefonisch contact opnemen met Microsoft op telefoonnummer (800) MICROSOFT; een brief sturen naar Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; of een bezoek brengen aan (aka.ms/nareturns).

2.     Europa, Midden-Oosten en Afrika. Indien u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, wordt de beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een vordering wilt indienen op grond van de beperkte garantie, dient u contact op te nemen met Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland, of met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (zie aka.ms/msoffices).

3.     Australië. Indien u de software hebt verkregen in Australië, kunt u een vordering indienen door contact op te nemen met Microsoft op nummer 13 20 58; of op het adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australië.

4.     Overige landen. Als u de software hebt verkregen in een ander land, neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (aka.ms/msoffices).

This site in other countries/regions: