DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI MICROSOFT

PŘEDPLATNÉ SLUŽBY A SOFTWARU MICROSOFT OFFICE 365 PRO SPOTŘEBITELE

Poslední aktualizace: říjen 2018

Děkujeme Vám, že jste si zvolili předplatné služby Microsoft Office 365 pro spotřebitele! 

Používání služby a softwaru Office 365 pro spotřebitele se řídí podmínkami a ujednáními Smlouvy o poskytování služby společnosti Microsoft, které jste přijal/a, když jste si založil/a účet Microsoft (viz odkaz níže), a podmínkami a ujednáními tohoto Dodatku (dále společně „smlouva“), které spolu s dalšími podmínkami obsaženými pod případnými webovými odkazy uvedenými v tomto Dodatku tvoří smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některým z jejích smluvních partnerů, a to v závislosti na místu vašeho bydliště). Při instalaci nebo používání softwaru na zařízení může být předložena samostatná licence a taková samostatná licence upravuje rozsah jakéhokoli rozporu se smlouvou. Přečtěte si celý dodatek včetně všech připojených podmínek, protože všechny tyto podmínky jsou důležité a tvoří tuto smlouvu, která se na vás vztahuje. Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení příslušného odkazu do okna prohlížeče. V případě nesouladu mezi podmínkami Smlouvy o poskytování služby společnosti Microsoft a tohoto dodatku se na vaše užívání předplatného služby Office 365 pro spotřebitele bude vztahovat tento dodatek.

Přijetím tohoto dodatku nebo použitím služby a softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami v jejich úplnosti a souhlasíte s přenosem určitých údajů během aktivace softwaru a při jeho používání v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft popsaným ve Smlouvě o poskytování služby společnosti Microsoft a odkazované níže v tomto dodatku. Pokud tyto podmínky nepřijímáte a nebudete je dodržovat, nesmíte služby, software ani jeho funkce používat.

1.            Instalace a užívací práva; aktivace.

a.    Licence; počet uživatelů a registrovaných zařízení; další požadavky. Software se neprodává, pouze se poskytuje licence k jeho užívání. Za předpokladu, že splníte všechny podmínky smlouvy, udělíme vám právo instalovat a využívat kopie softwaru na zařízeních, která vlastníte a máte pod kontrolou, pro vaše osobní použití, a to následovně:

        (i)           Office 365 prodomácnosti. Pro vaše užívání a pět (5) dalších členů vaší domácnosti (celkem až šest uživatelů).

        (ii)          Office 365 pro jednotlivce a Office 365 pro vysokoškoláky. Pouze pro vaše užívání.

        (iii)         Registrovaná zařízení. Mohou existovat technické limity týkající se počtu zařízení, která mohou uživatelé současně zaregistrovat k používání služby/softwaru, jak je popsáno v článku nápovědy na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid='874481.'

        (iv)         Další požadavky. S výjimkou případů povolených v části 1.a(i) výše může používat službu/software na každém zařízení v danou chvíli pouze jedna osoba. Službu a software je zakázáno používat ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem generujícím zisk. Komponenty softwaru jsou licencovány jako jedna jednotka a je zakázáno je oddělovat, virtualizovat a instalovat na různých zařízeních. S výjimkou povoleného užívání popsaného v níže uvedeném oddílu „Vzdálený přístup“ je tato licence určena pro přímé užívání softwaru pouze prostřednictvím vstupních mechanismů zařízení, jako jsou klávesnice, myš nebo dotykový displej. Instalace softwaru na serveru nebo pro použití jinými zařízeními připojenými k serveru po interní nebo externí síti nebo jejich prostřednictvím a komerční hostování jsou výslovně zakázány. Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete níže v části 1.d.

b.    Doba předplatného / Doba platnosti licence. Vaše právo užívat službu/software je omezeno na dobu předplatného. Můžete mít možnost dobu předplatného prodloužit. V případě prodloužení předplatného můžete nadále pokračovat v užívání služby/softwaru až do ukončení prodloužené doby předplatného. Podrobné informace o předplatném naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných materiálech. Po skončení platnosti předplatného přestane většina funkcí služby a softwaru fungovat.

c.     Aktivace.

        (i)    Jak to funguje. Aktivace znamená přidružení použití služby/softwaru k určitému zařízení. Aktivace je požadována pro každé zařízení, k němuž je licence k softwaru přidružena. Při aktivaci software automaticky kontaktuje společnost Microsoft či jejího smluvního partnera za účelem potvrzení, že licence je přiřazena příslušnému zařízení. Vzhledem k tomu, že cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému užívání softwaru, nejste oprávněni službu/software užívat po uplynutí doby platné aktivace a nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat. Pokud kód Product Key nezadáte během doby povolené pro prvotní aktivaci, většina funkcí služby a softwaru přestane fungovat.

        (ii)   Připojení ke společnosti Microsoft. Další informace o aktivaci naleznete na adrese microsoft.com/piracy/activation.mspx. Pokud je zařízení připojeno k síti Internet, software se automaticky připojí ke společnosti Microsoft a aktivuje se. Software můžete rovněž aktivovat ručně prostřednictvím internetu. Mohou vám být účtovány poplatky za přístup k internetu.

        (iii) Opakovaná aktivace. Některé změny komponent zařízení nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.

        (iv) Selhání aktivace. V případě, že v průběhu aktivace bude zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé nebo nesprávně licencované, aktivace se nezdaří. Pokud je kopie softwaru licencována nesprávně, software zobrazí upozornění. Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru.

d.    Scénáře používání více uživateli.

        (i)    Zařízení. Termín „zařízení“ v této smlouvě označuje počítačový hardwarový systém (ať už fyzický, nebo virtuální) s paměťovým zařízením nebo mobilní zařízení schopné provozovat software. Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za zařízení.

        (ii)   Vícenásobné nebo sdružené připojení. Hardware ani software nesmíte používat k multiplexování či sdružování připojení ani jinak umožňovat více uživatelům či zařízením přístup k softwaru nebo jeho užívání nepřímo prostřednictvím zařízení.

        (iii) Používání ve virtualizovaném prostředí. Používáte-li virtualizační software, včetně technologie Klient Hyper-V, k vytvoření jednoho nebo více virtuálních zařízení v jediném počítačovém hardwarovém systému, každé z virtuálních zařízení a samotné fyzické zařízení jsou pro účely této smlouvy pokládány za samostatná zařízení. Tato licence vám dovoluje nainstalovat pouze jednu kopii softwaru a používat ji v každém zařízení povoleném v souladu s instalací a výše uvedenými právy, bez ohledu na to, zda jde o fyzické nebo virtuální zařízení. Pokud chcete virtualizovat software, musíte si pořídit samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou z nich. Obsah chráněný technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve virtualizovaném prostředí poskytovat nižší úroveň zabezpečení.

        (iv) Vzdálený přístup. Současný přístup k softwaru nainstalovaném na vašem zařízení vzdáleně z jiného zařízení můžete výjimečně povolit jiným uživatelům pouze za účelem poskytnutí technické podpory.

2.    Další licenční omezení a požadavky.

a.    Předplatné služby Office 365 pro armádní použití. Abyste se mohli přihlásit k odběru a používání služby/softwaru s označením „armádní použití“, musíte být „oprávněným uživatelem v armádě“. Chcete-li být oprávněným uživatelem v armádě, ve Spojených státech amerických musíte být autorizovaným sponzorem výměnného programu ozbrojených sil v souladu s federálními nařízeními a zákony USA.

b.    Předplatné pro kanadské ozbrojené síly. Abyste se mohli přihlásit k odběru a používání služby/softwaru s označením „kanadské ozbrojené síly“, musíte být „autorizovaným sponzorem CANEX Authorized Patron“. Chcete-li být autorizovaným sponzorem CANEX Authorized Patron, musíte být

•     členem kanadských ozbrojených sil (Canadian Forces, CF) ve službě nebo jeho manželem či manželkou;

•     členem záložních sil CF;

•     členem CF ve výslužbě nebo civilním zaměstnancem ministerstva národní obrany (Department of National Defense, DND) pobírajícím výslužné;

•     stálým zaměstnancem neveřejného fondu (Non-Public Fund, NPF) nebo DND na plný nebo částečný úvazek nebo jeho manželem či manželkou;

•     koncesionářem CANEX (pouze ředitelé);

•     opravňujícím zahraničním vojenským personálem;

•     zaměstnancem NPF v důchodu a pobírajícím penzi NPF;

•     zaměstnancem alternativního služebního dodavatele na plný úvazek;

•     vdovou personálu CF pobírající příspěvek v rámci zákonů Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act nebo War Veterans Allowance Act;

•     členem sboru Canadian Corps of Commissionaires, pokud sídlíte nebo jste zaměstnaní na základně nebo v oddílu, nebo

•     členem sboru Royal Canadian Mounted Police.

c.     Předplatné pro vysokoškoláky. Abyste se mohli přihlásit k odběru a používání služby a softwaru s označením „pro vysokoškoláky“, musíte být oprávněným uživatelem ve vzdělávání. Další informace o předplatném pro vysokoškoláky a informace o tom, zda jste, či nejste oprávněným uživatelem ve vzdělávání, najdete na stránce http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode='3&DocumentTypeId=7'. Více informací vám podá rovněž smluvní partner společnosti Microsoft ve vaší zemi.

d.    Program domácího používání. Služby/software označené jako „program pro domácí použití“ (Home Use Program) jste oprávněni si předplatit a používat pouze v případě, že jste „uživatel programu pro domácí použití“. Abyste byli uživatelem programu pro domácí použití, musíte být zaměstnancem organizace, která má smlouvu Microsoft Volume License Agreement s platným krytím Software Assurance nebo dříve měla platné krytí Software Assurance nebo splňuje určitá další kritéria. Dokud splňujete kvalifikační požadavky uživatele programu pro domácí použití, můžete si předplatit a používat službu/software pro komerční účely. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, zda splňujete kritéria pro uživatele programu pro domácí použití, obraťte se na svého zaměstnavatele.

e.    Neprodejná verze předplatného. Karty k neprodejným verzím předplatného jsou distribuovány pro omezené účely. Karty k předplatnému označené jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.

f.     Součásti písem. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.

3.    Vyhrazení práv a zpětná vazba. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, společnost Microsoft vám neuděluje licenci ani žádná jiná práva žádného typu na základě patentů, know-how, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví, které vlastní nebo ovládá společnost Microsoft či jakýkoliv související subjekt, mimo jiné včetně názvu, firemního vzhledu, loga či ekvivalentů. Pokud společnosti Microsoft poskytnete nápad, návrh či zpětnou vazbu, mimo jiné včetně nápadů na nové produkty, technologie, propagační akce, názvy produktů, zpětné vazby k produktu a vylepšení produktu („zpětná vazba“), udělujete společnosti Microsoft bez povinnosti vám uhradit poplatek či licenční poplatky či bez jiných povinností právo na základě vaší zpětné vazby vytvořit či nechat vytvořit odvozená díla či zpětnou vazbu používat, sdílet a komerčně využívat, a to jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která by byla předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla třetím stranám licenci k svému softwaru, technologiím nebo dokumentaci proto, že do nich vaši zpětnou vazbu zahrnula.

4.    Úplná smlouva. Tento dodatek (spolu s podmínkami dodanými s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a službami, které vám poskytuje společnost Microsoft a které používáte, a se samostatnou licencí, která vám může být předložena při instalaci a používání softwaru na zařízení) a podmínky, na které odkazují webové odkazy uvedené v textu tohoto dodatku, tvoří úplnou smlouvu pro službu a software a případné dodatky, aktualizace a služby (pokud společnost Microsoft neposkytuje k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky). Tento dodatek si můžete prostudovat po spuštění softwaru na obrazovce nápovědy k softwaru a po kliknutí na odkaz Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft. Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po zadání adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte. Berete na vědomí, že používáním služby přijímáte tento dodatek a odkazované podmínky. Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy. Odkazy obsahující podmínky závazné pro nás i pro vás jsou:

·           Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft (aka.ms/msa)

·           Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft (aka.ms/privacy)

This site in other countries/regions: