DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT

SLUŽBA A SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 CONSUMER SUBSCRIPTION: MICROSOFT OFFICE 365 HOME MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro produkt Microsoft Office 365 Consumer Subscription.Vaše užívání služby a softwaru Office 365 Consumer Subscription se řídí podmínkami a ujednáními smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft, které jste přijali registrací k účtu Microsoft (dříve známého jako Windows Live ID) a podmínkami a ujednáními v tomto dodatku, které společně s dalšími podmínkami obsaženými na webových odkazech uvedených v tomto dodatku tvoří smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte).V případě instalace nebo užívání softwaru v licencovaném zařízení může být předložena samostatná licence. V případě jakéhokoli rozporu s tímto dodatkem rozhoduje taková samostatná licence.Dodatek je pro usnadnění orientace uspořádán do dvou částí.První část obsahuje úvodní podmínky. Na ně navazuje část Další podmínky, která přináší podrobnější informace.Přečtěte si celý tento dodatek včetně podmínek, na které případně odkazuje. Všechny tyto podmínky obsahují důležité informace a tvoří tuto smlouvu, kterou jste vázáni.Podmínky, na které text odkazuje, si můžete přečíst po vložení odkazu do okna prohlížeče.V případě přímého rozporu mezi podmínkami smlouvy o poskytnutí služeb společnosti Microsoft a tímto dodatkem se vaše užívání produktu Office 365 Consumer Subscription bude řídit tímto dodatkem.

Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru/SLUŽBY vyjadřujete souhlas sE VŠEMI těmito podmínkami a souhlasíte s přenosem určitých údajů během aktivace softwaru/SLUŽBY a při práci s JEJICH internetovými funkcemi.Pokud tyto podmínky nepřijímáte a nebudete je dodržovat, nesmíte SLUŽBU NEBO software používat.

Jak mohu používat software poskytnutý v rámci této služby?Software ani jeho kopie neprodáváme – pouze k němu poskytujeme licenci.V rámci licence vám poskytujeme právo k instalaci a provozování jedné kopie softwaru v jednom licencovaném zařízení (první licencované zařízení) k užívání vždy jednou osobou současně, a to pouze v případě, že dodržíte veškeré podmínky tohoto dodatku.Uživatel, jehož účet Microsoft je přiřazen k licenci na software pro první licencované zařízení, je „licencovaným odběratelem“. Za předpokladu, že dodržíte veškeré podmínky tohoto dodatku, jste oprávněni instalovat a provozovat další kopie softwaru v licencovaných zařízeních (včetně prvního licencovaného zařízení), a to následujícím způsobem:

Produkt Office 365 Home:V pěti licencovaných počítačích PC/Mac a pěti tabletech, a to pro účely užívání pouze členy stejné domácnosti jako licencovaný odběratel. 1

Produkt Office 365 University:V jednom počítači PC/Mac nebo tabletu a jednom dalším počítači PC/Mac nebo tabletu, a to pro účely užívání pouze licencovaným odběratelem. 2

Office 365 Personal:V jednom počítači PC/Mac a jednom tabletu, a to pro účely užívání pouze licencovaným odběratelem. 1

1 Kvalifikace a požadavky, které se vztahují na odběry „Military“ a „Canadian Forces“, naleznete v dalších podmínkách.

2 Kvalifikace a požadavky, které se vztahují na „oprávněné uživatele ve vzdělávání“, naleznete v dalších podmínkách.

Software může v každém licencovaném zařízení používat v daném okamžiku vždy jen jedna osoba.Službu/software nelze používat ke komerčním a neziskovým činnostem a k činnostem vytvářejícím zisk.Komponenty softwaru jsou licencovány jako jediná jednotka a nelze je oddělovat nebo komponenty virtualizovat a instalovat je v jiných zařízeních.S výjimkou povoleného užívání popsaného v níže uvedeném oddílu „Vzdálený přístup“ je tato licence určena pro přímé užívání softwaru pouze prostřednictvím vstupních mechanismů licencovaného zařízení, jako je klávesnice, myš nebo dotykový displej.Tato licence neopravňuje k instalaci softwaru na serveru nebo pro použití v ostatních zařízeních připojených k serveru po interní nebo externí síti nebo jejich prostřednictvím.Software není také licencován pro komerční hostitelské služby.Další informace o scénářích použití více uživateli a možnostech virtualizace naleznete v části Další podmínky.

Jak dlouho mohu software používat?Vaše právo k užívání služby/softwaru je omezeno na dobu odběru.Odběr může být možné prodloužit.V případě prodloužení odběru můžete nadále pokračovat v užívání služby/softwaru až do ukončení prodloužené doby odběru.Podrobné informace o odběru naleznete na obrazovkách aktivace softwaru nebo v jiných doprovodných materiálech.Po uplynutí doby účinnosti odběru přestane většina funkcí služby a softwaru fungovat.

Mohu software přiřadit nebo převést na jiné zařízení či uživatele?Převody licencí nejsou povoleny.Licenci na software můžete přiřadit jinému zařízení v souladu s výše uvedenými právy k instalaci a užívacími právy.Vždy, když změníte přiřazení licence na software na nové zařízení, software již nebude fungovat v předchozím zařízení.

Jak funguje aktivace po internetu?Aktivace spojuje použití služby či softwaru s určitým zařízením.Aktivace je vyžadována pro každé licencované zařízení, jemuž je přiřazená licence na software.Při aktivaci software automaticky kontaktuje společnost Microsoft či její afilaci za účelem potvrzení, že licence je přiřazena licencovanému zařízení.Vzhledem k tomu, že cílem aktivace je rozpoznat neoprávněné změny v licenčních nebo aktivačních funkcích softwaru a dalšími způsoby předcházet nelicencovanému užívání softwaru, nejste oprávněni službu a software užívat po době povolené k aktivaci a nesmíte aktivaci obejít ani jinak překonat.Pokud kód Product Key nezadáte během doby povolené pro aktivaci, většina funkcí služby a softwaru přestane fungovat.

Shromažďuje software mé osobní údaje?Pokud připojíte svoje zařízení k internetu, některé funkce služby nebo softwaru se mohou spojit s počítačovými systémy společnosti Microsoft nebo poskytovatele služeb a odesílat či přijímat informace.Na připojení funkcí nemusíte být vždy samostatně upozorněni.Pokud se rozhodnete jakoukoli z těchto funkcí používat, souhlasíte s odesíláním a přijímáním těchto informací při jejím používání.Velkou část těchto funkcí lze vypnout nebo se můžete rozhodnout je nepoužívat.

dALŠÍ POdMÍNKY

A.Licence a scénáře používání více uživateli

1.Zařízení.Termín „zařízení“ v této smlouvě označuje hardwarový počítačový systém (ať už fyzický nebo virtuální) s paměťovým zařízením nebo mobilní zařízení schopné provozovat software.Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za zařízení.

2.         Vícenásobné nebo sdružené připojení.Hardware ani software nesmíte používat k multiplexování či sdružování připojení ani jinak umožňovat více uživatelům či zařízením přístup k softwaru nebo jeho užívání nepřímo prostřednictvím licencovaného zařízení.

3.         Používání ve virtualizovaném prostředí.Používáte-li virtualizační software, včetně technologie Klient Hyper-V, k vytvoření jednoho nebo více virtuálních zařízení v jediném počítačovém hardwarovém systému, každé z virtuálních zařízení a samotné fyzické zařízení je pro účely této smlouvy pokládáno za samostatné zařízení.Tato licence vám dovoluje nainstalovat pouze jednu kopii softwaru a užívat ji v každém licencovaném zařízení povoleném na základě výše uvedených práv k užívání a instalaci bez ohledu na to, zda jde o fyzické nebo virtuální zařízení.Pokud chcete software virtualizovat, musíte získat samostatné kopie softwaru a samostatnou licenci pro každou kopii.Obsah chráněný technologií správy práv k digitálním médiím nebo jinou technologií šifrování pro celé diskové jednotky může ve virtualizovaném prostředí poskytovat nižší úroveň zabezpečení.

4.         Vzdálený přístup:Licencovaný odběratel může k softwaru instalovanému v licencovaném zařízení přistupovat a užívat jej vzdáleně z jiného zařízení, pokud software instalovaný v licencovaném zařízení není současně používán lokálně jiným uživatelem.Současný přístup k softwaru můžete jiným uživatelům povolit pouze za tím účelem, aby vám poskytli technickou podporu.

B.    AKTIVACE

1.         Podrobnější informace o aktivaci.V průběhu aktivace odešle software informace o softwaru a zařízení společnosti Microsoft.Tyto informace zahrnují verzi, verzi licence, jazyk a kód Product Key softwaru, adresu IP zařízení a informace získané z konfigurace hardwaru zařízení.Další informace o aktivaci naleznete na adrese microsoft.com/piracy/activation.mspx.Pokud je licencované zařízení připojeno k internetu, software se při aktivaci automaticky připojí k systémům společnosti Microsoft.Software můžete rovněž aktivovat ručně prostřednictvím internetu.Mohou vám být účtovány poplatky za přístup k internetu.

2.         Opakovaná aktivace.Některé změny komponent zařízení nebo softwaru mohou vyžadovat opakovanou aktivaci softwaru.

3.         Selhání aktivace.V případě, že v průběhu aktivace bude zjištěno, že licenční či aktivační funkce softwaru jsou nepravé nebo nesprávně licencované, aktivace se nezdaří.Pokud je kopie softwaru licencována nesprávně, software zobrazí upozornění.Dále se mohou zobrazovat výzvy k pořízení řádně licencované kopie softwaru.

4.         Aktualizace a upgrady.Aktualizace a upgrady softwaru můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů.Určité upgrady, typy podpory a další služby mohou být nabízeny pouze uživatelům pravého softwaru společnosti Microsoft.Informace o způsobech rozpoznání pravého softwaru společnosti Microsoft jsou k dispozici na adrese howtotell.com.

C.    DALŠÍ LICENČNÍ OMEZENÍ, POŽADAVKY ANEBO PRÁVA K UŽÍVÁNÍ

1.         Produkt Office 365 Military Subscription.K odběru a užívání služby nebo softwaru označených „Military“ jste oprávněni pouze v případě, že jste oprávněný uživatel v armádě („Qualified Military User“).Chcete-li být oprávněným uživatelem v armádě, ve Spojených státech amerických musíte být autorizovaným sponzorem výměnného programu ozbrojených sil v souladu s federálními nařízeními a zákony USA.

2.         Odběr Canadian Forces.K odběru a užívání služby nebo softwaru označených „Canadian Forces“ jste oprávněni pouze v případě, že jste autorizovaným sponzorem CANEX („CANEX Authorized Patron“).Chcete-li být autorizovaným sponzorem CANEX Authorized Patron, musíte být

·členem kanadských ozbrojených sil (Canadian Forces, CF) ve službě nebo jeho manželem či manželkou;

·členem záložních sil CF;

·členem CF ve výslužbě nebo civilním zaměstnancem ministerstva národní obrany (Department of National Defense, DND) pobírajícím výslužné;

·stálým zaměstnancem neveřejného fondu (Non-Public Fund, NPF) nebo DND na plný nebo částečný úvazek nebo jeho manželem či manželkou;

·koncesionářem CANEX (pouze ředitelé);

·opravňujícím zahraničním vojenským personálem;

·zaměstnancem NPF v důchodu a pobírajícím penzi NPF;

·zaměstnancem alternativního služebního dodavatele na plný úvazek;

·vdovou personálu CF pobírající příspěvek v rámci zákonů Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act nebo War Veterans Allowance Act;

·členem sboru Canadian Corps of Commissionaires, pokud sídlíte nebo jste zaměstnaní na základně nebo v oddílu, nebo

·členem sboru Royal Canadian Mounted Police.

3.         Odběr University.K odběru a užívání služby a softwaru označených jako edice „University“ jste oprávněni pouze v případě, že jste oprávněný uživatel ve vzdělávání („Qualified Educational User“).Chcete-li zjistit podrobnosti o odběru University nebo ověřit, zda jste oprávněným uživatelem ve vzdělávání, vyhledejte informace na webu microsoft.com/education nebo se obraťte na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi.

4.         Neprodejná verze odběru.Karty odběru označené jako Neprodejná verze jsou distribuovány k omezeným účelům.Karty odběru označené jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.

5.         Programy třetích stran.Software může obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy.Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

6.         Písma.Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Písma si můžete dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení za účelem tisku obsahu. Vkládat písma do obsahu můžete pouze s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem.

7.         Zkušební verze a převod.Část softwaru nebo celá služba/software může být licencována jako zkušební verze.Vaše práva k užívání zkušební služby/softwaru jsou omezena na zkušební dobu.Zkušební služba/software a délka zkušební doby odběru je určena během procesu aktivace.Můžete mít možnost převést práva ke zkušební verzi na odběr nebo na časově neomezená práva.Možnosti převodu vám budou předloženy po skončení platnosti zkušební doby.Po skončení platnosti zkušební doby bez převodu skončí fungování většiny funkcí zkušební služby/softwaru.

D.      GEOGRAFICKÁ A EXPORTNÍ OMEZENÍ

Službu/software smíte aktivovat pouze v oblasti, ve které jste je získali.Zavazujete se dodržovat veškeré příslušné mezinárodní i místní zákony, které se vztahují na SOFTWARE, včetně předpisů Spojených států amerických ohledně správy exportu, a dále omezení koncového uživatele, koncového užívání a místa určení vydaná vládami Spojených států amerických a dalších států.Povolení vlády Spojených států amerických se vyžaduje pro převod tohoto softwaru a služeb na vlády jakékoli země, na niž je uvaleno embargo, nebo na určité zakázané strany.(Další informace naleznete v dokumentu treasury.gov/resource-center/Documents/soc_net.pdf).Placené služby dále podléhají exportním zákonům a předpisům Spojených států amerických, které jste povinni dodržovat.Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání.Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

E.      ÚPLNÁ SMLOUVA

Tento dodatek (spolu s podmínkami připojenými k veškerým dodatkům softwaru, aktualizacím a službám, které poskytuje společnost Microsoft a které užíváte a s jakoukoli samostatnou licencí, kterou lze předložit při instalaci a užívání softwaru v licencovaném zařízení) a podmínky obsažené na webových odkazech uvedených v tomto dodatku tvoří úplnou smlouvu ohledně služby a softwaru a jakýchkoli případných dodatků, aktualizací a služeb (pokud společnost Microsoft neposkytne k takovým dodatkům, aktualizacím a službám odlišné podmínky).Tento dodatek si můžete prostudovat po spuštění softwaru, jestliže přejdete na obrazovku Nápověda softwaru a kliknete na odkaz Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft.Podmínky uvedené v jednotlivých odkazech v této smlouvě si rovněž můžete prostudovat po zadání adres URL do adresního řádku prohlížeče; souhlasíte s tím, že tak učiníte.Rozumíte tomu, že užíváním služby přijímáte tento dodatek a podmínky k němu připojené odkazem.Tato smlouva obsahuje rovněž informativní odkazy.Následující odkazy obsahují podmínky závazné pro obě smluvní strany:

·           go.microsoft.com/fwlink/?LinkID='246338' (Smlouva o poskytování služby společnosti Microsoft)

This site in other countries/regions: