Voor het laatst bijgewerkt: december 2016

LICENTIEBEPALINGEN VOOR MICROSOFT SOFTWARE

WINDOWS OPERATING SYSTEM

LEES INDIEN U WOONT IN (OF DE HOOFDVESTIGING VAN UW BEDRIJF ZICH BEVINDT IN) DE VERENIGDE STATEN, DE BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN CLASS-ACTION IN ARTIKEL 10. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Hartelijk dank voor uw keuze voor Microsoft.

Afhankelijk van de wijze waarop u de Windows-software hebt verkregen, is dit een licentieovereenkomst tussen (i) u en de fabrikant van het apparaat of de installateur van de software die de software met uw apparaat distribueert; of (ii) u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, of in geval van bedrijven, waar uw hoofdvestiging zich bevindt, een van haar gelieerde ondernemingen) indien u de software hebt aangeschaft bij een winkelier. Microsoft geldt als de fabrikant van het apparaat in geval van apparaten die zijn geproduceerd door Microsoft of een van haar gelieerde ondernemer, en Microsoft geldt als de winkelier indien u de software rechtstreeks van Microsoft hebt verkregen.

In deze overeenkomst worden uw rechten en de voorwaarden voor uw gebruik van de Windows-software beschreven. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, inclusief eventuele aanvullende licentiebepalingen die bij de software worden geleverd en eventuele voorwaarden naar welke een koppeling is opgenomen, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen deze overeenkomst vormen, die op u van toepassing is. U kunt bepalingen waarnaar een (aka.ms/) koppeling is opgenomen, bekijken door de koppeling in een browservenster te plakken.

Door deze overeenkomst te aanvaarden of de software te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden, en stemt u in met de verzending van bepaalde gegevens tijdens de activering en tijdens uw gebruik van de software, conform de privacyverklaring, beschreven in Artikel 3. Indien u deze voorwaarden niet accepteert en naleeft, mag u de software en functionaliteit ervan niet gebruiken. U kunt contact opnemen met de fabrikant van het apparaat of de installateur, of met uw winkelier indien u de software rechtstreeks hebt aangeschaft, om te informeren naar het retourbeleid, en u kunt de software of het apparaat retourneren voor een restitutie van de aankoopsom of een tegoed overeenkomstig dat beleid. U dient zich te houden aan het beleid. Dit kan vereisen dat u de software met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom of het ontvangen van een tegoed, indien van toepassing.

1. Overzicht.

a. Toepasselijkheid. Deze overeenkomst is van toepassing op de Windows-software die is voorgeïnstalleerd op uw apparaat, of die is verkregen van een winkelier en door u is geïnstalleerd, het medium waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing), lettertypen, pictogrammen, afbeeldingen of geluidsbestanden die bij de software zijn opgenomen, en updates, upgrades, supplementen of diensten van Microsoft voor de software, tenzij deze vergezeld gaan van afzonderlijke voorwaarden. De overeenkomst is tevens van toepassing op door Microsoft ontwikkelde Windows-apps die bepaalde functionaliteit bieden, zoals e-mail, contactpersonen, muziek en foto's, en zijn opgenomen in en deel uitmaken van Windows. Indien deze overeenkomst bepalingen bevat met betrekking tot een functie of dienst die niet beschikbaar is op uw apparaat, zijn deze bepalingen niet op u van toepassing.

b. Aanvullende voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van Microsoft en van derden kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van bepaalde functies, diensten en apps, afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparaat, de wijze waarop het is geconfigureerd en de wijze waarop u het gebruikt. Lees deze voorwaarden aandachtig door.

(i) Sommige Windows-apps bieden toegang tot, of zijn afhankelijk van online diensten. Voor het gebruik van deze diensten gelden soms afzonderlijke voorwaarden en privacybeleidsregels, zoals de Microsoft Services Overeenkomst op (aka.ms/msa). U kunt deze voorwaarden en beleidsregels bekijken door de gebruiksvoorwaarden voor de dienst of de instellingen van de app te bekijken, indien van toepassing. De diensten zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

(ii) Microsoft, de fabrikant of installateur kan ook aanvullende apps toevoegen, waarop afzonderlijke licentievoorwaarden en privacyregels van toepassing zijn.

(iii) In de software is Adobe Flash Player opgenomen. Hiervoor gelden de voorwaarden van Adobe Systems Incorporated op (aka.ms/adobeflash). Adobe en Flash zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

(iv) In de software kunnen programma's van een derde partij zijn opgenomen die aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, of op grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen, kennisgevingen en erkenningen, indien van toepassing, voor de programma's van derden zijn te vinden op (aka.ms/thirdpartynotices).

(v) Voor zover deze worden geleverd bij Windows, worden Word, Excel, PowerPoint en OneNote in licentie gegeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, tenzij u beschikt over commerciële gebruiksrechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Installatie en gebruiksrechten.

a. Licentie. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Op grond van deze overeenkomst verlenen wij u het recht om één instance van de software te installeren op uw apparaat (het gelicentieerde apparaat), voor gebruik door één persoon tegelijk, mits u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Het bijwerken of upgraden van niet-authentieke software met software van Microsoft of geautoriseerde bronnen maakt uw originele versie of de bijgewerkte/geüpgrade versie niet authentiek, en in dat geval beschikt u niet over een licentie voor gebruik van de software.

b.Apparaat. In deze overeenkomst betekent “apparaat” een hardwaresysteem (fysiek dan wel virtueel) met een intern opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een apparaat.

c.Beperkingen. De fabrikant of installateur en Microsoft behouden zich alle rechten voor (zoals rechten in het kader van wetten betreffende intellectuele eigendom) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. Deze licentie verleent u bijvoorbeeld niet de volgende rechten, en is het u niet toegestaan om:

(i) bepaalde functies van de software afzonderlijk te gebruiken of te virtualiseren;

(ii) de software te publiceren, te kopiëren (uitgezonderd voor het maken van de toegestane back-upkopie), te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;

(iii) de software over te dragen (uitgezonderd voor zover dit wordt toegestaan door deze overeenkomst);

(iv) de technische restricties of beperkingen in de software te omzeilen;

(v) de software te gebruiken als serversoftware ten behoeve van commerciële hosting, waardoor de software beschikbaar wordt gemaakt voor gelijktijdig gebruik door meerdere gebruikers via een netwerk, de software te installeren op een server en gebruikers toe te staan zich hiertoe op afstand toegang te verschaffen, of de software te installeren op een apparaat voor exclusief gebruik door gebruikers op afstand;

(vi) de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, of een poging daartoe te doen, behalve indien en uitsluitend voor zover dit ondanks de voorgaande beperking (a) wordt toegestaan door het toepasselijk recht; (b) is toegestaan op grond van de licentiebepalingen die gelden voor het gebruik van open-source componenten die eventueel met de software zijn meegeleverd; of (c) vereist is voor het opsporen van fouten in wijzigingen in bibliotheken die in licentie zijn gegeven op grond van de GNU Lesser General Public License en die zijn meegeleverd met de software en waarmee een koppeling wordt gemaakt door de software; en

(vii) als u gebruikmaakt van internetfuncties, deze functies te gebruiken op een wijze die het gebruik van de functies door iemand anders kan belemmeren, of om te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een dienst, gegevens, account of netwerk.

d. Scenario's van meervoudig gebruik.

(i) Meerdere versies. Indien u bij aanschaf van de software meerdere versies (zoals 32-bits en 64-bits versies) heeft ontvangen, mag u mag slechts een van deze versies tegelijk installeren en activeren.

(ii) Meervoudige of gebundelde verbindingen. Hardware of software die u gebruikt voor multiplexing of het bundelen van verbindingen, of om het aantal apparaten of gebruikers te verminderen dat toegang heeft tot de software of de software gebruikt, vermindert het aantal licenties dat u nodig hebt, niet. U mag dergelijke hardware of software uitsluitend gebruiken indien u beschikt over een licentie voor elke instance van de software dat u gebruikt.

(iii) Apparaatverbindingen. U mag maximaal 20 andere apparaten toegang geven tot de software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd met als doel het gebruiken van de volgende softwarefuncties: bestandsservices, afdrukservices, Internet Information Services (IIS) en services voor het delen van internetverbindingen (ICS) en telefonieservices op het gelicentieerde apparaat. U mag een onbeperkt aantal apparaten toegang geven tot de software op het gelicentieerde apparaat voor het synchroniseren van gegevens tussen apparaten. Dit artikel houdt echter niet in dat u het recht hebt om de software te installeren, of om de primaire functie van de software (anders dan de functies die in dit artikel zijn opgenomen) te gebruiken, op een van deze andere apparaten.

(iv) Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving. Met deze licentie kunt u slechts één instance van de software installeren voor gebruik op één apparaat, ongeacht of dit apparaat fysiek of virtueel is. Indien u de software wilt gebruiken op meer dan één apparaat, dient u een afzonderlijke licentie te verkrijgen voor elke instance.

(v) Externe toegang. U mag ten hoogste eenmaal per 90 dagen een enkele gebruiker die fysiek gebruikmaakt van het gelicentieerde apparaat aanwijzen als de gelicentieerde gebruiker. De gelicentieerde gebruiker mag zich toegang verschaffen tot een het gelicentieerde apparaat vanaf een ander apparaat door middel van technologieën voor externe toegang. Andere gebruikers mogen zich op andere tijdstippen toegang verschaffen tot het gelicentieerde apparaat vanaf een ander apparaat met behulp van technologieën voor externe toegang, maar uitsluitend op apparaten waarop dezelfde of een hogere editie van deze software wordt uitgevoerd waarvoor een afzonderlijke licentie is afgenomen.

(vi) Hulp op afstand. U mag technologieën voor hulp op afstand gebruiken om een actieve sessie te delen zonder dat u hiervoor aanvullende licenties hoeft aan te schaffen. Met Hulp op afstand kan een gebruiker een rechtstreekse verbinding maken met de computer van een andere gebruiker, gewoonlijk om problemen op te lossen.

e.Back-upkopie. U mag één kopie van de software maken voor back-updoeleinden. U mag deze back-upkopie tevens gebruiken voor het overdragen van de software indien deze was verkregen als zelfstandige software, zoals beschreven in Artikel 4 hieronder.

3. Privacy; Toestemming voor gebruik van gegevens. Uw privacy is belangrijk voor ons. Sommige functies van de software verzenden of ontvangen informatie op het moment dat u deze functies gebruikt. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld in de gebruikersinterface of dat u ervoor kunt kiezen ze niet te gebruiken. Door deze overeenkomst te aanvaarden en de software te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Microsoft de gegevens verzamelt, gebruikt en bekendmaakt, zoals beschreven in de Microsoft Privacyverklaring (aka.ms/privacy), en zoals mogelijk beschreven in de gebruikersinterface van de betreffende softwarefuncties.

4. Overdracht. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien u de software als consument hebt verkregen in Duitsland of een van de landen die wordt vermeld op deze site (aka.ms/transfer), in welk geval overdracht van de software aan een derde partij en het recht tot het gebruiker ervan dient te voldoen aan het toepasselijk recht.

a. Software die is voorgeïnstalleerd op het apparaat. Indien u de software verkrijgt doordat deze is voorgeïnstalleerd op een apparaat (en ook indien u een upgrade hebt uitgevoerd van de software die is voorgeïnstalleerd op een apparaat), mag u de licentie voor gebruik van de software rechtstreeks overdragen naar een andere gebruiker, doch uitsluitend samen met het gelicentieerde apparaat. De overdracht dient de software en, indien bij het apparaat is geleverd, een authentiek Windows-label met de productcode te omvatten. Voor de overdracht dient de andere gebruiker ermee akkoord te gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software.

b. Zelfstandige software. Indien u de software hebt verkregen als zelfstandige software (en ook indien u een upgrade hebt uitgevoerd van software die u hebt verkregen als zelfstandige software), mag u de software overdragen naar een ander apparaat dat aan u toebehoort. U mag de software ook overzetten naar een apparaat dat eigendom is van iemand anders indien (i) u de eerste gelicentieerde gebruiker bent van de software en (ii) de nieuwe gebruiker instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst. Voor de overdracht van de software mag u de media waarop de software is geleverd of de back-upkopie die u met onze toestemming mag maken, gebruiken. Telkens wanneer u de software overzet naar een nieuw apparaat, dient u de software van het oorspronkelijke apparaat te verwijderen. U mag de software niet overbrengen om licenties te delen op meerdere apparaten.

5. Geautoriseerde software en activering. U bent uitsluitend geautoriseerd om deze software te gebruiken indien u beschikt over een geldige licentie, en de software naar behoren is geactiveerd met een authentieke productcode of door middel van een andere geautoriseerde methode. Wanneer u een verbinding maakt met internet terwijl u de software gebruikt, neemt de software automatisch contact op met Microsoft of haar gelieerde onderneming om een activering uit te voeren en de software te associëren met een bepaald apparaat. U kunt de software ook handmatig activeren, via internet of per telefoon. In beide gevallen worden bepaalde gegevens verzonden en worden mogelijk internet-, telefoon- en sms-kosten in rekening worden gebracht. Tijdens de activering (of heractivering, indien deze in gang wordt gezet door wijzigingen in de onderdelen van het apparaat), kan de software vaststellen dat de geïnstalleerde instance van de software niet authentiek of niet naar behoren gelicentieerd is, of ongeautoriseerde wijzigingen bevat. Indien de activering mislukt, zal de software proberen zichzelf te repareren door Microsoft-software waarmee is geknoeid te vervangen door authentieke Microsoft-software. Het is ook mogelijk dat u herinneringen krijgt om een geldige licentie voor de software te verkrijgen. Geslaagde activering garandeert niet dat de software authentiek is en naar behoren is gelicentieerd. U mag de activering niet vermijden of omzeilen. Meer informatie om u te helpen te bepalen or uw software authentiek is en u beschikt over de juiste licentie, vindt u op (aka.ms/genuine). Bepaalde updates, ondersteuning en andere services worden mogelijk alleen aangeboden aan gebruikers van authentieke Microsoft-software.

6. Updates. De softwarecontroleert zo nu en dan op updates van het systeem en apps en downloadt en installeert deze voor u. U mag updates uitsluitend verkrijgen van Microsoft of geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem door Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze updates worden verstrekt. Door deze overeenkomst te aanvaarden stemt u ermee in dit type automatische updates te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Downgraderechten. Indien u een apparaat hebt verkregen van een fabrikant of installateur waarop een Professional-versie van Windows is voorgeïnstalleerd, mag u Windows 8.1 Pro of Windows 7 Professional gebruiken, doch uitsluitend zo lang als Microsoft ondersteuning biedt voor deze eerdere versie, zoals beschreven op (aka.ms/windowslifecycle). Deze overeenkomst geldt voor het gebruik van de eerdere versies. Indien de eerdere versie andere componenten bevat, gelden eventuele voorwaarden met betrekking tot die componenten in de overeenkomst bij de eerdere versie voor het gebruik daarvan. Noch de fabrikant of installateur noch Microsoft is verplicht u van eerdere versies te voorzien. U dient de eerdere versie afzonderlijk te verkrijgen. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden. U mag op elk moment een eerdere versie vervangen door de versie die u oorspronkelijk hebt verkregen.

8. Geografische en exportbeperkingen. Als het gebruik van uw software beperkt is tot een bepaalde geografische regio, mag u de software alleen in de desbetreffende regio activeren. Daarnaast dient u zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Raadpleeg de websites (aka.ms/georestrict) en (aka.ms/exporting) voor meer informatie over geografische en exportbeperkingen.

9. Procedures voor ondersteuning en restitutie.

a. Voor software die is voorgeïnstalleerd op een apparaat. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat of de installateur voor mogelijkheden voor support met betrekking tot de software in het algemeen. Geef hierbij het ondersteuningsnummer op dat bij de software is geleverd. Voor overige updates en aanvullingen die rechtstreeks van Microsoft zijn verkregen, kan Microsoft beperkte ondersteuningsservices voor correct gelicentieerde software bieden zoals beschreven op (aka.ms/mssupport). Als u om een restitutie vraagt, moet u contact opnemen met de fabrikant of installateur in verband met het terugbetalingsbeleid. U dient zich te houden aan deze beleidsregels. Dit kan vereisen dat u de software met het volledige apparaat waarop de software is geïnstalleerd, retourneert voor restitutie van de aankoopsom.

b. Voor software die is verkregen van een winkelier. Microsoft biedt beperkte ondersteuning voor software die van een geldige licentie is voorzien, zoals beschreven op (aka.ms/mssupport). Als u de software hebt aangeschaft bij een winkelier en restitutie wenst en deze niet kunt verkrijgen waar u de software hebt verkregen, kunt u contact opnemen met Microsoft voor meer informatie over het restitutiebeleid van Microsoft. Zie (aka.ms/msoffices). In Noord-Amerika kunt u bellen naar (800) MICROSOFT of een bezoek brengen aan (aka.ms/nareturns).

10. Bindende arbitrageclausule en een verklaring van afstand van het recht op het indienen van een collectieve vordering indien u woont in (of in geval van een bedrijf, uw hoofdvestiging zich bevindt in) de Verenigde Staten

We hopen dat we nooit een geschil zullen hebben, maar mocht dit wel gebeuren, stemmen u en wij ermee in 60 dagen te proberen dit te schikken. Als dat niet mogelijk is, stemmen u en wij in met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”) op grond van de Federal Arbitration Act (“FAA”), en geen gerechtelijk proces aan te spannen ten overstaan van een rechter of jury. In plaats daarvan wordt een beslissing genomen door een neutrale arbiter, wiens beslissing onherroepelijk is, afgezien van een beperkt recht op hoger beroep op grond van de FAA. Class-action processen, class-brede arbitrage, private attorney-general processen en andere processen waarbij een persoon optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan afzonderlijke processen te combineren zonder de instelling van alle betrokken partijen. “We”, “wij”, “ons” en “onze” heeft betrekking op Microsoft, de fabrikant van het apparaat en de installateur van de software.

a.Gedekte geschillen—alles, behalve intellectueel eigendom. De term “geschil” wordt in de breedst mogelijke betekenis gebruikt. De term omvat elke vordering of controverse tussen u en de fabrikant of installateur, of tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software, de prijs ervan of deze overeenkomst, op grond van elk juridisch beginsel, met inbegrip van contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut of voorschrift, uitgezonderd geschillen met betrekking tot de afdwinging of geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten of die van uw licentiegevers, ons, of onze licentiegevers.

b.Stuur eerst eenKennisgeving van geschil. Indien u een geschil hebt en onze vertegenwoordiger van klantenservice dit niet kan oplossen, stuurt u per post een Kennisgeving van geschil naar de fabrikant of installateur, ter attentie van de juridische afdeling. Indien u een geschil hebt met Microsoft, stuurt u deze per post naar Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Vertel ons uw naam, adres, hoe we contact met u kunnen opnemen, wat het probleem is en wat u wilt. Er is een formulier beschikbaar op (aka.ms/disputeform). Wij doen hetzelfde als we een geschil hebben met u. Indien het geschil na 60 dagen nog niet is geschikt, mogen u en wij een arbitrage starten.

c. Rechtbank voor geringe vorderingen. Indien u voldoet aan de vereisten van de rechtbank, mag u in plaats van ons een Kennisgeving van geschil toe te sturen, ons dagen voor een rechtbank voor geringe vorderingen in de county waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) of, indien u een geschil hebt met Microsoft, in King County, Washington, VS, waar onze hoofdvestiging zich bevindt. We hopen dat u een Kennisgeving van geschil stuurt en ons 60 dagen geeft om tot een oplossing te komen, maar u bent dat niet verplicht indien u besluit naar een rechtbank voor geringe vorderingen te gaan.

d. Arbitrageprocedure. De AAA voert de arbitrage uit op grond van de regels voor commerciële arbitrage (of, indien u een natuurlijke persoon bent en de software voor privé- of huishoudelijke doeleinden gebruikt, of indien de waarde van het geschil USD 75.000 of minder bedraagt, ongeacht de vraag of u een natuurlijke persoon bent en hoe u de software gebruikt, de regels voor consumentenarbitrage). Raadpleeg voor meer informatie (aka.ms/adr) of bel naar 1-800-778-7879. U kunt een arbitrage starten door het formulier op (aka.ms/arbitration) te sturen naar de AAA; stuur een kopie naar de fabrikant of installateur (of naar Microsoft, in het geval van een geschil met Microsoft). In een geschil over een bedrag van USD 25.000 of minder is elke hoorzitting telefonisch, tenzij de arbiter een goede reden heeft om in plaats daarvan een persoonlijke hoorzitting te houden. Eventuele hoorzittingen waarbij u persoonlijk aanwezig dient te zijn, vinden plaats in de county waarin u woont (of in het geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt), of, indien u een geschil hebt met Microsoft, in King County, Washington, VS, waar onze hoofdvestiging zich bevindt. U kiest. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank kan toekennen. De arbiter kan uitsluitend aan u als natuurlijke persoon een declaratoire of voorlopige voorziening toekennen, om te voldoen aan uw afzonderlijke vordering.

e.Arbitragekosten en betalingen.

(i) Geschillen ten bedrage van USD 75.000 of minder. De fabrikant of installateur (of Microsoft, in geval van een geschil met Microsoft) vergoedt uw procedurekosten en betaalt de vergoedingen en onkosten van de AAA en de arbiter. Indien u ons laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat is gedaan voordat de arbiter werd toegewezen afwijst, komt uw geschil uit bij het besluit van een arbiter (de “toekenning”). Indien de arbiter u meer toekent dan het laatste schriftelijke schikkingsaanbod, zal de fabrikant of de installateur (of Microsoft, in geval van een geschil met Microsoft): (1) de toekenning of, indien dit bedrag hoger is, USD 1.000 te betalen; (2) uw redelijke kosten van rechtsbijstand betalen, indien van toepassing, en (3) alle onkosten vergoeden (waaronder de honoraria en onkosten van getuige-deskundigen) die redelijkerwijs door uw advocaat worden gemaakt voor het onderzoeken, voorbereiden en uitvoeren van uw vordering in de arbitrage. De arbiter zal de bedragen vaststellen, tenzij u en wij hierover overeenstemming bereiken.

(ii) Geschillen betreffende meer dan USD 75.000. Op betaling van de procedurekosten, de kosten van de AAA en de kosten van de arbiter zijn de AAA-regels van toepassing.

(iii) Geschillen betreffende elk bedrag. Indien u een arbitrage start, zullen we niet proberen de door ons betaalde honoraria en onkosten van de AAA of de arbiter, of uw procedurekosten die door ons zijn vergoed, te verhalen, tenzij de arbiter oordeelt dat de arbitrage lichtzinnig is of voor oneigenlijke doeleinden is gestart. Indien wij een arbitrage starten, betalen wij alle procedurekosten en alle honoraria en onkosten van de AAA en de arbiter. Wij zullen nimmer in een arbitrage proberen de honoraria of onkosten van onze advocaten op u te verhalen. Honoraria en onkosten worden niet meegeteld in de berekening van de inzet van een geschil.

f.Indienen binnen een jaar. U en wij dienen een vordering of geschil (uitgezonderd geschillen betreffende intellectueel eigendom - zie Artikel 10.a.) binnen een jaar vanaf het moment waarop indiening mogelijk was in te dienen bij een rechtbank voor geringe vorderingen of voor te leggen ter arbitrage. Anders is dit onherroepelijk uitgesloten.

g.Scheidbaarheid. Indien de verklaring van afstand van class-action onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, worden deze onderdelen niet gearbitreerd maar aan de rechtbank voorgelegd, en wordt de rest beslecht in arbitrage. Indien een andere bepaling van Artikel 10 onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling uitgenomen maar blijft het resterende deel van Artikel 10 van kracht.

h.Strijdigheid met AAA-regels. Deze overeenkomst prevaleert indien deze strijdig is met de regels voor commerciële arbitrage of regels voor consumentenarbitrage van de AAA.

i.Microsoft als partij of derde begunstigde. Indien Microsoft de fabrikant van het apparaat is of u de software via een winkelier hebt verkregen, is Microsoft een partij in deze overeenkomst. Anders is Microsoft geen partij, maar derde begunstigde van uw overeenkomst met de fabrikant of installateur waarin is bepaald dat geschillen via informeel overleg en arbitrage worden opgelost.

11. Toepasselijk recht. Het recht van de staat of het land waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt), geldt voor alle vorderingen en geschillen met betrekking tot de software, de prijs, of deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit wanprestatie, consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving, wetgeving op het gebied van impliciete garantie, wetgeving ter bestrijding van onjuiste verrijking, en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht. In de Verenigde Staten vallen alle bepalingen betreffende arbitrage onder toezicht van de FAA.

12.Consumentenrechten, regionale verschillen. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw rechtsgebied. Ook is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van deze overige rechten indien de wetten in uw rechtsgebied dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio's, of nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:

a. Australië. Waar wordt verwezen naar de “Beperkte Garantie” wordt verwezen naar de uitdrukkelijke garantie die wordt gegeven door Microsoft of de fabrikant of installateur. Deze garantie wordt gegeven in aanvulling op andere rechten en verhaalsmogelijkheden die u mogelijk hebt op grond van de wet, met inbegrip van rechten en verhaalsmogelijkheden conform de wettelijke garanties op grond van het Australische consumentenrecht.

In dit artikel verwijst “producten” naar de software waarvoor Microsoft of de fabrikant of installateur de expliciete garantie geeft. Onze producten gaan vergezeld van garanties die niet kunnen worden uitgesloten op grond van het Australische consumentenrecht. U hebt recht op vervanging of restitutie in geval van aanzienlijk falen en op compensatie in geval van andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. U hebt er ook recht op dat de producten worden gerepareerd of vervangen indien de goederen niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het falen niet de omvang heeft van aanzienlijk falen.

b. Canada. U kunt de ontvangst van updates op uw apparaat stoppen door de internettoegang uit te schakelen. Indien en wanneer u weer een verbinding maakt met internet, zal de software het controleren op en installeren van updates hervatten.

c. Europese Unie. De gebruiksbeperking voor onderwijsedities in Artikel 13.d(i) hieronder is niet van toepassing in de rechtsgebieden die worden vermeld op deze site: (aka.ms/academicuse).

d. Duitsland en Oostenrijk.

(i) Garantie. De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. De fabrikant of installateur en Microsoft geven echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.

(ii) Aansprakelijkheidsbeperking. In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is de fabrikant, installateur of Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.

Onderworpen aan de voorgaande zin, is de fabrikant of installateur of Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien de fabrikant of installateur of Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst in gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten “kardinale plichten”). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is de fabrikant of installateur of Microsoft niet aansprakelijk.

e. Overige regio's. Zie (aka.ms/variations) voor een actuele lijst van regionale afwijkingen.

13. Aanvullende kennisgevingen.

a. Netwerken, gegevens en internetgebruik. Voor sommige functies van de software en de diensten die door middel van de software worden gebruikt, kan het nodig zijn dat uw apparaat toegang heeft tot internet. Op uw toegang en gebruik (met inbegrip van gebruikskosten) kunnen voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele telefoonprovider of uw internetprovider van toepassing zijn. Bepaalde functies van de software kunnen u helpen efficiënter gebruik te maken van uw internettoegang, maar de gebruiksberekeningen van de software kunnen afwijken van die van uw serviceprovider. U blijft altijd verantwoordelijk voor (i) het begrijpen en naleven van de voorwaarden van uw eigen abonnementen en overeenkomsten, en (ii) eventuele kwesties die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot netwerken, met inbegrip van publieke/open netwerken. U kunt de software uitsluitend gebruiken om een verbinding te maken met netwerken en om toegangsinformatie met betrekking tot deze netwerken te dienen indien u daarvoor toestemming hebt.

b. Visuele standaarden H.264/AVC en MPEG-4 en videostandaard VC-1. De software kan H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 visuele coderingstechnologie bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC-, DE VC-1-, EN DE MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENTPORTFOLIO-LICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE BOVENSTAANDE STANDAARDEN ('VIDEOSTANDAARDEN') EN/OF (ii) AVC-, VC-1- EN MPEG-4 PART 2 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE (AKA.MS/MPEGLA).

c.Beveiliging tegen malware. Microsoft vindt de beveiliging van uw apparaat tegen malware belangrijk. De software schakelt beveiliging tegen malware in als geen andere beveiliging is geïnstalleerd of als deze is verlopen. Hiertoe dient andere antimalwaresoftware te worden uitgeschakeld of verwijderd.

d. Versies metbeperkte rechten. Indien de softwareversie die u hebt verkregen is gemarkeerd of anderszins bedoeld voor specifiek of beperkt gebruik, mag u deze uitsluitend als zodanig gebruiken. U mag dergelijke versies van de software niet gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomsten genererende activiteiten.

(i) Onderwijs. Voor het gebruik van een onderwijseditie dient u op het moment van aankoop een student, onderwijsmedewerker of personeelslid van een onderwijsinstelling te zijn.

(ii) Evaluatie. In geval van gebruik voor evaluatie-, test of demonstratiedoeleinden, mag u de software niet verkopen, gebruiken in een actieve productieomgeving, of gebruiken na afloop van de evaluatieperiode. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst wordt evaluatiesoftware geleverd IN DE HUIDIGE STAAT en is geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet (inclusief de Beperkte garantie) van toepassing op deze versies.

(iii) NFR. Als de software is voorzien van de aanduiding “NFR” of “Not for Resale”, mag u de software niet verkopen.

(iv) Preview. U kunt ervoor kiezen preview, insider, bèta of andere pre-release versies van de software te gebruiken die Microsoft ter beschikking stelt. U mag previews uitsluitend gebruiken tot de datum van afloop van de software en mits u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Previews zijn experimenteel en kunnen sterk afwijken van de versie die commercieel wordt uitgebracht. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze overeenkomst worden previews geleverd IN DE HUIDIGE STAAT en is geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet (inclusief de Beperkte garantie), van toepassing op deze versies. Door previews op uw apparaat te installeren, maakt u de garantie van uw apparaat mogelijk ongeldig en komt u niet meer in aanmerking voor ondersteuning van de fabrikant van uw apparaat of de netwerkoperator, indien van toepassing. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die erdoor wordt veroorzaakt. Microsoft biedt mogelijk geen ondersteuningsservices voor previews. Als u Microsoft opmerkingen, suggesties of andere feedback geeft over de preview (‘inzendingen’), geeft u Microsoft en haar partners gebruiksrecht op uw feedback, op welke manier en voor welk doeleinde dan ook.

14. Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst (samen met de op papier afgedrukte licentievoorwaarden of andere voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door de fabrikant of installateur of Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden die in webkoppelingen in deze overeenkomst zijn opgenomen, vormen de gehele overeenkomst voor de software en al die supplementen, updates en services (mits de fabrikant of installateur of Microsoft andere voorwaarden voor die supplementen, updates of services aanbiedt). U kunt deze overeenkomst na het starten van uw software bekijken door naar (aka.ms/useterms) te gaan, of door in de software te gaan naar Instellingen - Systeem - Info. U kunt de voorwaarden ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst en de URL’s intypen op de adresbalk van een browser en vervolgens akkoord gaan. U stemt ermee in de voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden waarnaar door middel van een koppeling wordt verwezen, te lezen voordat u de software of diensten gebruikt. U begrijp dat u deze overeenkomst en de voorwaarden waarnaar door middel van een koppeling wordt verwezen onderschrijft door de software en diensten te gebruiken. Deze informatie bevat ook koppelingen ter informatie. De koppelingen naar kennisgevingen en bindende voorwaarden zijn:

· Privacyverklaring van Microsoft (aka.ms/privacy)

· Microsoft Services Agreement (aka.ms/msa)

· Licentievoorwaarden voor Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

BEPERKTE GARANTIE

Microsoft garandeert dat correct gelicentieerde software in grote lijnen werkt overeenkomstig hetgeen is beschreven Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Deze beperkte garantie geldt niet voor problemen die u zelf veroorzaakt, die zich voordoen wanneer u de aanwijzingen niet opvolgt, of die worden veroorzaakt door gebeurtenissen waarop Microsoft redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. De beperkte garantie gaat in op het moment dat de eerste gebruiker de software verkrijgt, en heeft een looptijd van een jaar. Eventuele supplementen, updates of vervangende software die u gedurende dat jaar van Microsoft ontvangt vallen eveneens onder deze garantie, maar slechts gedurende de rest van deze periode van een jaar, of gedurende 30 dagen, als dat langer is. De beperkte garantie wordt niet verlengd bij overdracht van de software.

Microsoft wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Microsoft wijst alle impliciete garanties en voorwaarden, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software van de hand. Als op grond van uw plaatselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, gelden alle impliciete garanties, garanties of voorwaarden slechts gedurende de looptijd van de beperkte garantie en zijn deze beperkt voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving. Als uw plaatselijk recht een langere garantieperiode voorschrijft, zal deze langere periode, niettegenstaande deze overeenkomst, van toepassing zijn, maar hebt u alleen de verhaalsmogelijkheden die door deze overeenkomst worden toegestaan.

Indien Microsoft de beperkte garantie schendt, zal Microsoft naar eigen keuze: (i) de software kosteloos repareren of vervangen, of (ii) teruggave van de software (of naar eigen keuze, het Microsoft-apparaat waarop de software was voorgeïnstalleerd) aanvaarden en het betaalde bedrag (indien van toepassing) restitueren. Dit zijn uw enige verhaalsmogelijkheden voor een tekortkoming in de nakoming van de beperkte garantie. Deze beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van staat tot staat of land tot land verschillen.

Met uitzondering van de reparatie, vervanging of restitutie die Microsoft mogelijk verleent, kunt u op grond van deze beperkte garantie, op grond van enig onderdeel van deze overeenkomst, of op grond van enig gerechtelijk beginsel, geen schade of ander rechtsmiddel verhalen, met inbegrip van winstderving of directe, bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade. De uitsluitingen en verhaalsbeperkingen desbetreffende schadevergoedingen in deze overeenkomst zijn zelfs van toepassing indien uw verlies door de reparatie, vervanging of restitutie van het voor de software betaalde bedrag niet volledig wordt gecompenseerd, indien Microsoft op de hoogte was of zou moeten zijn geweest van de mogelijkheid van deze schade, of indien de verhaalsmogelijkheid tekortschiet in zijn essentiële doelstelling. Bepaalde staten en landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of andere schade niet toe. Hierdoor kan het zijn deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden. Indien uw plaatselijke wetgeving u toestaat om schade op Microsoft te verhalen, niettegenstaande het feit dat deze overeenkomst u dit niet toestaat, kunt u niet meer verhalen dan het bedrag dat u hebt betaald voor de software (of tot maximaal USD 50 als u de software kosteloos hebt verkregen).

GARANTIEPROCEDURES

Voor service of restitutie dient u een kopie van uw aankoopbewijs te overleggen en u te houden aan het retourenbeleid van Microsoft, op grond waarvan van u kan worden verlangd dat u de software verwijdert en retourneert naar Microsoft of de software retourneert met het volledige Microsoft-apparaat waarop de software is geïnstalleerd; het certificaat van echtheid waarop de productcode wordt vermeld (indien verstrekt bij uw apparaat) dient op het apparaat bevestigd te blijven.

1. Verenigde Staten en Canada. Voor service op grond van de beperkte garantie of informatie over het verkrijgen van restitutie voor software verkregen in de Verenigde Staten of Canada, kunt u telefonisch contact opnemen met Microsoft op telefoonnummer (800) MICROSOFT; een brief sturen naar Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; of een bezoek brengen aan (aka.ms/nareturns).

2. Europa, Midden-Oosten en Afrika. Indien u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, dient u contact op te nemen met Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland, of met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (aka.ms/msoffices).

3. Australië. Indien u de software hebt verkregen in Australië, kunt u een vordering indienen door contact op te nemen met Microsoft op nummer 13 20 58; of op het adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australië.

4. Overige landen. Als u de software hebt verkregen in een ander land, neemt u contact op met de gelieerde onderneming van Microsoft die actief is in uw land (aka.ms/msoffices).

This site in other countries/regions: