Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2016 r.

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS

W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB PRZEDSIĘBIORSTW Z SIEDZIBĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH), W SEKCJI 10 ZNAJDUJE SIĘ WIĄŻĄCA KLAUZULA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POLUBOWNEGO ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ WYKONANIA PRAWA DO WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. TAKIE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Dziękujemy za wybranie produktu Microsoft.

W zależności od sposobu uzyskania oprogramowania Windows, niniejszy dokument to umowa licencyjna między (i) Licencjobiorcą a producentem urządzenia lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie, rozpowszechniającymi oprogramowanie razem z urządzeniem; lub w przypadku zakupu oprogramowania od jego sprzedawcy, między (ii) Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów stowarzyszonych). Microsoft jest producentem urządzenia w przypadku sprzętu produkowanego przez Microsoft lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych, a także Microsoft pełni rolę sprzedawcy w przypadku zakupu oprogramowania bezpośrednio od Microsoft.

Umowa ta opisuje prawa Licencjobiorcy oraz warunki korzystania z oprogramowania Windows. Należy się zapoznać z całością umowy, która obejmuje również wszelkie towarzyszące oprogramowaniu dodatkowe postanowienia licencyjne oraz postanowienia, do których prowadzą łącza w poniższym tekście, ponieważ wszystkie postanowienia są ważne i razem tworzą obowiązujące Licencjobiorcę porozumienie. Aby wyświetlić wspomniane postanowienia, należy wkleić łącze (aka.ms/) w oknie przeglądarki internetowej.

Jeśli Licencjobiorca akceptuje niniejszą umowę lub korzysta z oprogramowania, wyraża wówczas zgodę na przestrzeganie zawartych w niej postanowień oraz przesyłanie określonych danych podczas aktywacji oraz podczas korzystania z oprogramowania, zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie prywatności opisanego w Sekcji 3. Jeśli Licencjobiorca nie akceptuje niniejszej umowy, nie może korzystać z oprogramowania ani jego funkcji. Można skontaktować się z producentem urządzenia, osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie lub sprzedawcą w przypadku bezpośredniego zakupu oprogramowania w celu uzyskania informacji o zasadach zwrotu oprogramowania lub urządzenia oraz uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub innej formie rekompensaty. Licencjobiorca musi przestrzegać tych zasad, co może wymagać od niego zwrócenia oprogramowania z całym urządzeniem, na którym oprogramowanie zostało zainstalowane, w celu uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub ewentualnej innej formy rekompensaty.

1. Postanowienia ogólne.

a. Stosowanie warunków. Niniejsza umowa dotyczy oprogramowania Windows wstępnie zainstalowanego na urządzeniu Licencjobiorcy lub zakupionego u sprzedawcy i zainstalowanego przez Licencjobiorcę oraz nośników, na którym dostarczone zostało oprogramowania (jeśli dotyczy) oraz wszelkich czcionek, ikon, obrazów lub plików dźwiękowych dostarczonych razem z oprogramowaniem oraz wszelkich aktualizacji, uaktualnień, uzupełnień i usług w zakresie oprogramowania, o ile Microsoft nie dołączy do tych aktualizacji, uaktualnień, uzupełnień lub usług innych postanowień. Dotyczy ona również aplikacji Windows opracowanych przez Microsoft, które zapewniają funkcje takie jak poczta, kontakty, muzyka i zdjęcia, które są dołączane do systemu Windows i stanowią jego część. Jeśli umowa zawiera postanowienia dotyczące funkcji lub usługi, które nie są dostępne na posiadanym urządzeniu, wtedy takie postanowienia nie dotyczą Licencjobiorcy.

b. Postanowienia dodatkowe. W zależności od funkcjonalności urządzenia, jego konfiguracji i sposobu użycia, korzystanie z niektórych funkcji, usług i aplikacji może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez Microsoft lub osoby trzecie. Należy się z nimi zapoznać.

(i) Niektóre aplikacje Windows zapewniają punkt dostępu do usług online lub polegają na usługach online, a korzystanie ze wspomnianych usług jest niekiedy regulowane odrębnymi postanowieniami i zasadami prywatności, takimi jak Umowa o usługach Microsoft dostępna pod adresem (aka.ms/msa). Należy zapoznać się z postanowieniami i zasadami dostępnymi w warunkach korzystania z usługi lub w ustawieniach aplikacji. W niektórych regionach usługi mogą być niedostępne.

(ii) Microsoft, producent komputera lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie może także uwzględnić dodatkowe aplikacje, które podlegają odrębnym postanowieniom licencyjnym i zasadom ochrony prywatności.

(iii) Oprogramowanie zawiera program Adobe Flash Player, które podlega postanowieniom licencyjnym Adobe Systems Incorporated dostępnym na stronie (aka.ms/adobeflash). Adobe i Flash są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spółki Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach.

(iv) Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy lub zgodnie z ich oddzielnymi postanowieniami. Postanowienia licencyjne, powiadomienia i zgody, o ile występują, dotyczące programów osób trzecich można zobaczyć na stronie (aka.ms/thirdpartynotices).

(v) W przypadku udostępnienia ich z systemem Windows programy Word, Excel, PowerPoint oraz OneNote są licencjonowane do osobistego, niekomercyjnego używania, chyba że Licencjobiorca ma prawa do używania komercyjnego na podstawie odrębnej umowy.

2. Prawa do instalacji i używania.

a. Licencja. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy tej umowy Microsoft udziela Licencjobiorcy prawa do zainstalowania i uruchomienia na urządzeniu (licencjonowane urządzenie) jednej kopii oprogramowania w celu korzystania z niej przez jedną osobę w danym czasie pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy. Aktualizacja i uaktualnienie nieoryginalnego produktu oprogramowaniem pochodzącym od Microsoft lub z innych autoryzowanych źródeł nie czyni oryginalnej lub zaktualizowanej/uaktualnionej wersji legalną, a w takiej sytuacji Licencjobiorca nie posiada licencji na korzystanie z oprogramowania.

b.Urządzenie. W rozumieniu niniejszej umowy termin „urządzenie” oznacza fizyczny lub wirtualny system sprzętowy wyposażony w wewnętrzne urządzenie magazynujące dane, który służy do uruchamiania oprogramowania. Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za urządzenie.

c.Ograniczenia. Producent urządzenia, osoba lub firma instalująca oprogramowanie oraz Microsoft zastrzegają sobie wszelkie prawa (w tym prawa wynikające z ustaw o ochronie własności intelektualnej) nieudzielone w sposób wyraźny na mocy niniejszej umowy. Przykładowo niniejsza Umowa nie daje Licencjobiorcy żadnego prawa, aby:

(i) oddzielnie używać lub wirtualizować funkcji oprogramowania;

(ii) publikować, kopiować (w celu innym niż wykonanie dozwolonych kopii zapasowych), wynajmować, wydzierżawiać lub wypożyczać oprogramowanie;

(iii) przekazywać oprogramowanie (poza przypadkami dozwolonymi niniejszą umową);

(iv) omijać techniczne restrykcje i ograniczenia oprogramowania;

(v) wykorzystywać oprogramowanie jako oprogramowanie serwera lub używać go na potrzeby hostingu treści komercyjnych, udostępniać oprogramowanie jednocześnie wielu użytkownikom do korzystania w sieci, instalować oprogramowanie na serwerze i umożliwiać użytkownikom zdalny dostęp lub instalować oprogramowanie na urządzeniu do użytku wyłącznie przez użytkowników zdalnych;

(vi) odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania ani podejmować prób takich działań, chyba że i tylko w takim zakresie, w jakim powyższe działania są (a) dozwolone przez prawo właściwe (b) dozwolone przez postanowienia licencyjne regulujące używanie komponentów open source ewentualnie dołączonych do oprogramowania lub (c) wymagane w celu debugowania zmian w bibliotekach objętych licencją GNU Lesser General Public License, które są dołączone do oprogramowania i z nim powiązane; oraz

(vii) korzystanie przez Licencjobiorcę z funkcji internetowych nie może utrudniać dostępu do tych funkcji innym osobom ani mieć na celu uzyskania dostępu do lub korzystania z jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci bez odpowiednich uprawnień.

d. Możliwości korzystania z oprogramowania przez wielu użytkowników.

(i) Wiele wersji. O ile w momencie zakupu oprogramowania Licencjobiorca otrzymuje wiele jego wersji (np. 32-bitowe i 64-bitowe), w danym momencie można zainstalować i aktywować tylko jedną z nich.

(ii) Wiele połączeń lub połączenia grupowane. Używanie przez Licencjobiorcę sprzętu lub oprogramowania do obsługi wielu połączeń lub grupowania połączeń lub do ograniczenia liczby urządzeń lub użytkowników mających dostęp do oprogramowania lub korzystających z niego nie powoduje zmniejszenia liczby wymaganych licencji. Licencjobiorca może korzystać z takiego sprzętu lub oprogramowania tylko wówczas, gdy ma licencję na każdą instancję używanego oprogramowania.

(iii) Podłączanie urządzeń. Licencjobiorca może umożliwić dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu maksymalnie dwudziestu innym urządzeniom w celu korzystania z poniższych funkcji oprogramowania: internetowych usług informacyjnych, usług plikowych, drukowania i udostępniania połączenia internetowego oraz usług telekomunikacyjnych na licencjonowanych urządzeniach. Dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w celu synchronizacji danych między urządzeniami Licencjobiorca może zapewnić dowolnej liczbie urządzeń. Informacje podane w tej sekcji nie oznaczają jednak, że Licencjobiorca może instalować oprogramowanie lub korzystać z jego głównych funkcji (innych niż wymienione w tej sekcji) na dowolnym takim innym urządzeniu.

(iv) Korzystanie z oprogramowania w środowisku zwirtualizowanym. Niniejsza licencja zezwala Licencjobiorcy na instalację tylko jednej instancji oprogramowania do użycia na jednym urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to urządzenie fizyczne, czy wirtualne. Jeśli Licencjobiorca chce korzystać z oprogramowania na więcej niż jednym wirtualnym urządzeniu, musi uzyskać oddzielne licencje na każdą z instancji.

(v) Dostęp zdalny. Nie częściej niż raz na 90 dni Licencjobiorca może określić jednego użytkownika, fizycznie korzystającego z licencjonowanego urządzenia, jako użytkownika licencjonowanego. Licencjonowany użytkownik może uzyskać dostęp do licencjonowanego urządzenia z dowolnego innego urządzenia za pośrednictwem technologii zdalnego dostępu. Inni użytkownicy (jeden naraz) mogą uzyskiwać dostęp do licencjonowanego urządzenia z innego urządzenia za pośrednictwem technologii zdalnego dostępu, ale jedynie na urządzeniach posiadających oddzielną licencję na uruchamianie tej samej lub nowszej wersji tego oprogramowania.

(vi) Pomoc zdalna. Licencjobiorca może korzystać z funkcji pomocy zdalnej w celu udostępnienia aktywnej sesji bez potrzeby uzyskania dodatkowych licencji na oprogramowanie. Za pośrednictwem funkcji pomocy zdalnej użytkownik może bezpośrednio połączyć się z komputerem innego użytkownika (zazwyczaj w celu rozwiązania problemów).

e.Kopia zapasowa. Licencjobiorca może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania i może korzystać z niej w celu przekazania oprogramowania, o ile takie oprogramowanie zostało nabyte oddzielnie, zgodnie z postanowieniami w punkcie 4.

3. Prywatność; Zgoda na wykorzystanie danych. Microsoft dba o ochronę prywatności Licencjobiorcy. Niektóre z funkcji oprogramowania wymagają wysyłania lub odbierania danych podczas korzystania z tych funkcji. Wiele z tych funkcji można wyłączyć w interfejsie użytkownika. Z wielu z tych funkcji można nie korzystać. Jeśli Licencjobiorca akceptuje niniejszą umowę lub korzysta z oprogramowania, wyraża wówczas zgodę na gromadzenie przez Microsoft wspomnianych informacji, wykorzystywanie ich oraz ujawnianie ich zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności dostępnym na stronie (aka.ms/privacy), oraz zgodnie z opisem w interfejsie użytkownika dla danych funkcji oprogramowania.

4. Przeniesienie. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w przypadku nabycia oprogramowania przez konsumenta w Niemczech lub innym kraju wymienionym na stronie (aka.ms/transfer); wówczas przeniesienie oprogramowania na osobę trzecią oraz prawa do używania oprogramowania muszą być zgodne z prawem właściwym.

a. Oprogramowanie wstępnie zainstalowane na urządzeniu. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie wstępnie zainstalowane na urządzeniu (lub jeśli dokonał uaktualnienia na bazie oprogramowania wstępnie zainstalowanego na urządzeniu), może przenieść licencję na używanie tego oprogramowania bezpośrednio na innego użytkownika pod warunkiem jednoczesnego przekazania takiemu użytkownikowi licencjonowanego urządzenia. Musi to obejmować przeniesienie oprogramowania, jeśli takie zostało dostarczone z urządzeniem, a także oryginalnej etykiety systemu Windows z kluczem produktu. Przed otrzymaniem oprogramowania wspomniany użytkownik musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przypisywania oprogramowania do innego użytkownika i korzystania z tego oprogramowania.

b. Samodzielne oprogramowanie. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie jako samodzielne oprogramowanie (lub jeśli dokonał uaktualnienia na bazie oprogramowania nabytego jako samodzielne oprogramowanie), może przenieść to oprogramowanie na inne urządzenie należące do Licencjobiorcy. Licencjobiorca może także przenieść oprogramowanie (razem z licencją) na inne urządzenie, który należy do osoby innej niż Licencjobiorca, o ile (i) Licencjobiorca jest pierwszym licencjonowanym użytkownikiem oprogramowania oraz (ii) nowy użytkownik zaakceptuje postanowienia niniejszej umowy. Na potrzeby przeniesienia oprogramowania Licencjobiorca może użyć dozwolonej przez Microsoft kopii zapasowej lub oryginalnego nośnika oprogramowania. W przypadku każdego przeniesienia oprogramowania na nowe urządzenie Licencjobiorca musi usunąć to oprogramowanie z poprzedniego urządzenia. Licencjobiorca nie może przenieść oprogramowania tak, aby możliwe było współdzielenie licencji między urządzeniami.

5. Autoryzowane oprogramowanie i aktywacja. Licencjobiorca posiada autoryzację do korzystania z oprogramowania jedynie w przypadku posiadania właściwej licencji oraz poprawnej aktywacji oprogramowania przy użyciu oryginalnego klucza produktu lub za pośrednictwem innej autoryzowanej metody aktywacji. Podczas łączenia się z Internetem w czasie używania oprogramowania automatycznie nawiąże ono połączenie z serwerem Microsoft lub podmiotu stowarzyszonego Microsoft w celu przeprowadzenia aktywacji i powiązania się z danym urządzeniem. Licencjobiorca może także samodzielnie aktywować oprogramowanie przez Internet lub telefon. Taka aktywacja wymaga przekazania pewnych informacji oraz może wiązać się z uiszczeniem odpowiedniej opłaty za połączenie internetowe, telefoniczne lub wiadomość SMS. Podczas aktywacji (lub reaktywacji wymaganej przez zmianę składników danego urządzenia), oprogramowanie może wykryć, że zainstalowana jego instancja jest nieoryginalnym lub niewłaściwie licencjonowanym produktem albo została w nieautoryzowany sposób zmieniona. Po zakończonej niepowodzeniem aktywacji oprogramowanie podejmie próbę naprawienia się przez zastąpienie nieoryginalnego oprogramowania Microsoft oryginalnym oprogramowaniem Microsoft. Licencjobiorca może również otrzymywać przypomnienia o konieczności uzyskania legalnej licencji na oprogramowanie. Zakończona powodzeniem aktywacja nie stanowi potwierdzenia, że oprogramowanie jest oryginalne lub objęte właściwą licencją. Działania zmierzające do obejścia lub pominięcia aktywacji są niedozwolone. Więcej informacji pomagających w określeniu, czy oprogramowanie jest oryginalne lub czy uzyskano właściwą licencję, można znaleźć na stronie (aka.ms/genuine). Niektóre aktualizacje, pomoc i inne usługi mogą być oferowane tylko użytkownikom oryginalnego oprogramowania Microsoft.

6. Aktualizacje. Oprogramowanieokresowo sprawdza dostępność aktualizacji systemu i aplikacji, a następnie pobiera i instaluje je automatycznie. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, a Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu do takich aktualizacji. Jeśli Licencjobiorca akceptuje niniejszą umowę, wyraża wówczas zgodę na otrzymywanie takich automatycznych aktualizacji bez dodatkowych powiadomień.

7. Prawa do korzystania ze starszych wersji. Jeśli Licencjobiorca nabył od producenta lub instalatora urządzenie, na którym zainstalowano wstępnie wersję Professional systemu Windows, wówczas taki Licencjobiorca ma prawo do korzystania z wersji systemu Windows 8.1 Pro lub Windows 7 Professional, ale tylko przez okres świadczenia przez Microsoft usług wsparcia w zakresie takiej wcześniejszej wersji systemu operacyjnego, jak określono w (aka.ms/windowslifecycle). Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania. Jeśli wcześniejsza wersja zawiera inne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją oprogramowania mają zastosowanie do używania tych składników. Producent komputera, osoba ani firma instalująca oprogramowanie ani Microsoft nie mają obowiązku dostarczenia Licencjobiorcy wcześniejszych wersji oprogramowania. Wcześniejszą wersję Licencjobiorca musi uzyskać osobno, co wiąże się z odpowiednimi opłatami. W każdej chwili Licencjobiorca może zastąpić wcześniejszą wersję oryginalnie zakupioną wersją oprogramowania.

8. Ograniczenia eksportowe i ograniczenia dotyczące oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym. Jeśli oprogramowanie przeznaczone jest do użytku tylko w określonym regionie geograficznym, wówczas Licencjobiorca może dokonać aktywacji takiego oprogramowania tylko w danym regionie geograficznym. Licencjobiorca musi także przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących oprogramowania przeznaczonego do użytku w określonym regionie geograficznym można znaleźć w witrynach (aka.ms/georestrict) oraz (aka.ms/exporting).

9. Pomoc techniczna i procedury zwrotu pieniędzy.

a. W zakresie oprogramowania wstępnie zainstalowanego na urządzeniu. Aby otrzymać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy technicznej dla oprogramowania, należy skontaktować się z producentem urządzenia lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie. W tym celu należy skorzystać z numeru działu pomocy technicznej podanego w dokumentacji oprogramowania. Aktualizacje i uzupełnienia objętego ważną licencją oprogramowania uzyskiwane bezpośrednio od Microsoft mogą być objęte przez Microsoft ograniczonymi usługami pomocy technicznej zgodnie z opisem znajdującym się na stronie (aka.ms/mssupport). Jeśli Licencjobiorca ubiega się o zwrot pieniędzy, powinien skontaktować się z producentem komputera lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie w celu uzyskania informacji o zasadach dotyczących zwrotu zapłaconej kwoty. Licencjobiorca musi przestrzegać tych zasad, co może wymagać od niego zwrócenia oprogramowania z całym urządzeniem, na którym oprogramowanie zostało zainstalowane, w celu uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty.

b. W zakresie oprogramowania nabytego u sprzedawcy. Microsoft obejmuje właściwie licencjonowane oprogramowanie ograniczonymi usługami pomocy technicznej zgodnie z opisem znajdującym się na stronie (aka.ms/mssupport). Jeśli Licencjobiorca zakupił oprogramowanie w sklepie detalicznym i ubiega się o zwrot pieniędzy, a nie może go otrzymać w miejscu, w którym nabył oprogramowanie, wówczas powinien skontaktować się z Microsoft w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji można uzyskać na stronie (aka.ms/msoffices) lub w przypadku Ameryki Północnej pod numerem telefonu (800) MICROSOFT bądź na stronie (aka.ms/nareturns).

10. Wiążąca klauzula dotycząca postępowania polubownego oraz postanowienia dotyczące zrzeczenia się prawa do złożenia pozwu zbiorowego przeciwko drugiej stronie umowy w przypadku licencjobiorców zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych lub przedsiębiorstw z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Firma Microsoft pragnie uniknąć wszelkich sporów z Licencjobiorcą, ale w przypadku ich wystąpienia wyraża zgodę na podjęcie próby ich rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Jeśli okaże się to niemożliwe, Microsoft wyraża zgodę na indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”), zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal Arbitration Act – FAA) i zrzeka się prawa do składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Wszelkie spory będą natomiast rozstrzygane przed neutralnym sądem polubownym, którego decyzja będzie prawomocna, chyba że będzie mieć zastosowanie ograniczona instytucja apelacji zgodnie z ustawą FAA. Występowanie z pozwami zbiorowymi, pozwami na mocy ustawy uprawniającej obywateli do występowania w roli „prywatnego prokuratora generalnego” (ang. private attorney general action) lub innymi postępowaniami, w których dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela jest zabronione. Nie zezwala się na łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania na to zgody stron. Nazwa Microsoft w niektórych kontekstach odnosi się do firmy Microsoft, producenta urządzenia i osoby lub firmy zajmującej się instalacją oprogramowania.

a.Spory objęte postanowieniami: wszystkie oprócz sporów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Termin „spór” jest wyjątkowo szeroki. Może odnosić się do wszelkich roszczeń lub kontrowersji pomiędzy Licencjobiorcą a producentem lub osobą czy firmą instalującą oprogramowanie, czy też między Licencjobiorcą a Microsoft, w zakresie oprogramowania, jego ceny czy niniejszej umowy, wynikających z dowolnej podstawy prawnej, takiej jak umowa, rękojmia, czyn niedozwolony, ustawa, rozporządzenie, oprócz sporów związanych z egzekwowaniem lub ważnością praw własności intelektualnej Licencjobiorcy, jego licencjodawców, Microsoft czy licencjodawców Microsoft.

b.Najpierw należy wysłać pocztąpowiadomienie o sporze. W przypadku sporu, który nie może zostać rozwiązany przez przedstawicieli obsługi klienta Microsoft, Licencjobiorca przesyła za pośrednictwem U.S. Mail (poczta publiczna w Stanach Zjednoczonych) do działu prawnego producenta lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie. Powiadomienie o sporze z Microsoft Licencjobiorca przesyła na adres Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Powiadomienie powinno zawierać nazwę lub nazwisko Licencjobiorcy, jego adres, kontakt oraz opis problemu i propozycję jego rozwiązania. Formularz jest dostępny na stronie (aka.ms/disputeform). Microsoft postąpi identycznie w przypadku sporu z Licencjobiorcą. Po upływie 60 dni Licencjobiorca lub Microsoft mogą wszcząć postępowanie polubowne, jeśli spór nie został rozwiązany.

c. Opcja sądu właściwego ds. drobnych roszczeń cywilnych. Zamiast przekazania powiadomienia o sporze pocztą Licencjobiorca (o ile spełnia wymagania kwalifikujące) może również toczyć spór przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych w okręgu zamieszkania Licencjobiorcy (a w przypadku przedsiębiorstwa – właściwym dla jego siedziby) lub w okręgu siedziby Microsoft, tj. King County, Waszyngton, USA. Microsoft wyraża nadzieję, że Licencjobiorca prześle powiadomienie o sporze pocztą oraz odczeka 60 dni wymagane na rozpatrzenie sporu przez Microsoft, mimo że spełnienie tych wymagań nie jest konieczne w przypadku kierowania sprawy do sądu właściwego ds. drobnych roszczeń cywilnych.

d. Postępowanie polubowne. Postępowanie polubowne będzie prowadzone przed American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z regułami arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules) (lub jeżeli Licencjobiorca jest osobą fizyczną korzystającą z oprogramowania do użytku własnego lub w ramach gospodarstwa domowego lub jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tys. USD (bez względu na sposób używania oprogramowania lub formę prawną Licencjobiorcy), zgodnie z regułami arbitrażu konsumenckiego (ang. Consumer Arbitration Rules)). Więcej informacji można uzyskać w witrynie (aka.ms/adr) lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Aby wszcząć postępowanie polubowne, Licencjobiorca może złożyć formularz dostępny na stronie (aka.ms/arbitration) do American Arbitration Association („AAA”), a także przesłać jego kopię pocztą na adres producenta lub osoby bądź firmy instalującej oprogramowanie (lub na adres Microsoft, w przypadku sporu z Microsoft). W przypadku sporów, których wartość nie przekracza kwoty 25 000 tys. USD posiedzenia będą się odbywały wyłącznie w formie telefonicznej, o ile arbiter nie zdecyduje inaczej w oparciu o zasadne przesłanki. Posiedzenia odbywające się w obecności osób zainteresowanych są przeprowadzane w okręgu, w którym Licencjobiorca zamieszkuje (w przypadku Licencjobiorcy będącego przedsiębiorstwem — w sądzie właściwym dla jego głównego miejsca prowadzenia działalności) lub w okręgu King (stan Waszyngton, USA), jeśli spór toczony jest z Microsoft. Wybór należy do Licencjobiorcy. Arbiter ma takie same uprawnienia jak sąd do przyznania odszkodowania. Orzeczone przez arbitra zabezpieczenie roszczeń oraz wydane orzeczenia deklaratoryjne mogą się odnosić wyłącznie do indywidualnych osób oraz w zakresie zaspokojenia poszczególnych roszczeń.

e.Opłaty związane z postępowaniem polubownym oraz płatności.

(i) Spory, których wartość nie przekracza kwoty 75 tys. USD. Producent urządzenia lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie (lub Microsoft, jeśli spór toczony jest z Microsoft) niezwłocznie zwróci Licencjobiorcy koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów. Jeśli Licencjobiorca odrzuci ostatni projekt ugody, jaki został sporządzony na piśmie przed wyznaczeniem arbitra, a spór przejdzie w całości do rozpoznania przez arbitra („orzeczenie”) i arbiter wyda orzeczenie na rzecz Licencjobiorcy o wartości wykraczającej poza ramy zakładane w ostatnim pisemnym projekcie ugody, wówczas producent urządzenia lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie (lub Microsoft, jeśli spór toczony jest z Microsoft): (1) zapłaci większą z następujących kwot: kwotę wynikającą z orzeczenia albo 1 tys. USD; (2) zapłaci dwukrotność zasadnego honorarium prawnika Licencjobiorcy (jeśli ma to zastosowanie); and (3) zwróci wszelkie koszty (w tym koszty powołania biegłych) zasadnie poniesione przez prawnika Licencjobiorcy w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania przed sądem polubownym. Arbiter określi wysokość wszystkich kwot, chyba że Licencjobiorca ustali je wspólnie z Microsoft.

(ii) Spory, których wartość przekracza kwotę 75 tys. USD. Koszty złożenia pozwu, opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów określone są w regułach AAA.

(iii) Spory o dowolnej wartości. W postępowaniu polubownym wszczętym przez Licencjobiorcę Microsoft nie będzie dochodzić zwrotu opłat wymaganych przez AAA, honorariów i kosztów arbitrów oraz zwróconych Licencjobiorcy kosztów złożenia pozwu tylko w przypadku, o ile arbiter nie uzna, że postępowanie polubowne zostało wszczęte z błahego powodu lub w niewłaściwym celu. W przypadku postępowania polubownego wszczętego przez Microsoft, Microsoft pokryje koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria i koszty arbitrów. Microsoft nie będzie dochodził od Licencjobiorcy w postępowaniu polubownym zwrotu honorarium ani kosztów prawnika. W celu ustalenia wartości sporu nie uwzględnia się opłat ani kosztów związanych z postępowaniem.

f.Wymóg składania pozwów w ciągu jednego roku. Licencjobiorca i Microsoft będą składać pozwy przed sądem właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych lub sądem polubownym w zakresie każdego roszczenia lub sporu (oprócz sporów dotyczących własności intelektualnej — patrz sekcja 10.a) w ciągu jednego roku od pierwszej możliwej daty złożenia pozwu. W przeciwnym razie sprawa ulega przedawnieniu.

g.Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się wykonania prawa do wytoczenia pozwu zbiorowego okaże się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania w odniesieniu do całości lub części sporu, wówczas takie części nie będą rozstrzygane przed sądem polubownym, a przed sądem właściwym, a pozostałe elementy sporu zostaną rozpatrzone przed sądem polubownym. Jeśli którekolwiek postanowienie sekcji 10 zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące, natomiast pozostałe postanowienia sekcji 10 pozostaną w mocy.

h.Sprzeczność z regułami AAA. Niniejsza umowa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie stoi w sprzeczności z regułami arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules) lub regułami arbitrażu konsumenckiego (ang. Consumer Arbitration Rules).

i.Microsoft jako strona umowy lub osoba trzecia otrzymująca uprawnienia z tytułu umowy. Jeśli Microsoft jest producentem urządzenia lub Licencjobiorca zakupił oprogramowanie od sprzedawcy, Microsoft jest stroną niniejszej umowy. W przeciwnym razie Microsoft nie jest stroną tej umowy, jednak przysługują jej z tytułu umowy zawartej między Licencjobiorcą a producentem urządzenia lub osobą bądź firmą instalującą oprogramowanie uprawnienia w zakresie rozwiązywania sporów w drodze nieformalnych negocjacji lub przed sądem polubownym.

11. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów dotyczących oprogramowania i jego ceny lub wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczeń z tytułu naruszenia postanowień umowy, roszczeń na podstawie przepisów o ochronie praw konsumenta, przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i o rękojmi i gwarancji oraz roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia lub czynu niedozwolonego, bez względu na sprzeczność zasad prawnych, jest prawo obowiązujące w stanie lub kraju zamieszkania Licencjobiorcy (lub miejscu, w którym znajduje się jego główne miejsce prowadzenia działalności). W Stanach Zjednoczonych postępowanie polubowne jest regulowane przepisami ustawy FAA.

12.Prawa konsumenta, różnice regionalne. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych uprawnień, jeśli przepisy prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się do poniższych postanowień:

a. Australia. Odniesienia do „ograniczonej rękojmi” stanowią odniesienia do wyraźnie określonej rękojmi udzielanej przez Microsoft, producenta lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Gwarancja ta uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z australijskiej ustawy o ochronie konsumentów.

W niniejszej sekcji określenie „towary” dotyczy oprogramowania, na które Microsoft, producent lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie udziela wyraźnie określonej gwarancji. Towary Microsoft są dostarczane z gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią.

b. Kanada. Wyłączenie dostępu do Internetu powoduje zakończenie otrzymywania aktualizacji. W przypadku ponownego połączenia z Internetem, oprogramowanie ponownie rozpocznie wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji.

c. Unia Europejska. Ograniczenie dotyczące użytku edukacyjnego, opisane w punkcie 13.d(i) nie dotyczy jurysdykcji podanych na stronie: (aka.ms/academicuse).

d. Niemcy i Austria.

(i) Rękojmia i Gwarancja. Oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże producent urządzenia, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie ani Microsoft nie udzielają żadnych innych umownych gwarancji i zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

(ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku celowego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na Ustawie o odpowiedzialności z tytułu produktów oraz, w przypadku śmierci lub uszkodzenia zdrowia i ciała, producent urządzenia lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w poprzednim zdaniu producent urządzenia, osoba bądź firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft ponoszą odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie, jeśli producent lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, których naruszenie stanowi zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, a których spełnienie stanowi podstawę zaufania drugiej strony (tak zwane zobowiązania kardynalne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania producent lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft nie ponoszą odpowiedzialności za takie niewielkie zaniedbanie.

e. Inne regiony. Więcej informacji na temat aktualnych różnic regionalnych można znaleźć na stronie (aka.ms/variations).

13. Postanowienia dodatkowe.

a. Sieci, dane i wykorzystanie Internetu. Niektóre funkcje oprogramowania lub usług udostępnianych za pomocą oprogramowania mogą wymagać urządzenia z dostępem do Internetu. Dostęp i korzystanie (wraz z opłatami) może podlegać postanowieniom umowy zawartej z operatorem sieci komórkowej lub operatorem Internetu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą pomóc w efektywniejszym dostępie do Internetu, ale kalkulacje użycia oprogramowania mogą się różnić od pomiarów operatora Internetu. Licencjobiorca jest zawsze odpowiedzialny za (i) zrozumienie i zachowanie zgodności z warunkami planów i umów, oraz (ii) wszelkie kwestie powstające w związku z korzystaniem lub dostępem do sieci, w tym sieci publicznych/otwartych. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania, aby łączyć się z sieciami i przekazywać informacje dostępowe do tych sieci, pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

b. Standardy wizyjne H.264/AVC i MPEG-4 oraz standardy wideo VC-1. Niniejsze oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania H.264/MPEG-4 AVC i/lub VC-1. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI AVC, VC-1 I MPEG-4 CZĘŚĆ 2 (VISUAL). NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, VC-1 I MPEG-4 CZĘŚĆ 2 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. INNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC ZOB. (AKA.MS/MPEGLA).

c.Ochrona przed oprogramowaniem typu „malware”. Microsoft dba o zabezpieczenie urządzenia Licencjobiorcy przez oprogramowaniem typu „malware”. Oprogramowanie włączy ochronę przed oprogramowaniem typu „malware”, jeśli inne środki ochrony nie zostały zainstalowane lub ich ważność minęła. W tym celu inne aplikacje służące do ochrony przed oprogramowaniem typu „malware” zostały wyłączone i mogą wymagać usunięcia.

d. Wersje z ograniczonymiprawami. Jeśli wersja oprogramowania zakupiona przez Licencjobiorcę jest oznaczona lub w inny sposób przeznaczona do określonego lub ograniczonego użytku, korzystanie z niej możliwe jest wyłącznie po spełnieniu odpowiednich warunków. Z takich wersji oprogramowania nie wolno korzystać w ramach działalności komercyjnej, niekomercyjnej lub generującej przychody.

(i) Wersja edukacyjna. W przypadku wersji edukacyjnej oprogramowania, Licencjobiorca w chwili zakupu musi być studentem, pracownikiem naukowym lub administracyjnym instytucji edukacyjnej.

(ii) Wersja ewaluacyjna. W przypadku korzystania z oprogramowania do celów ewaluacyjnych (test lub prezentacja), Licencjobiorca może sprzedawać oprogramowanie, korzystać z niego w rzeczywistym środowisku operacyjnym lub kontynuować korzystanie po zakończeniu okresu ewaluacji. Niezależnie od innych postanowień Umowy stanowiących inaczej, oprogramowanie w wersji ewaluacyjnej udostępniane jest „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” i nie ma do niego zastosowania żadna wyraźna ani dorozumiana rękojmia lub gwarancja, w tym Ograniczona Gwarancja.

(iii) NDO. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.

(iv) Wersja zapoznawcza. Licencjobiorca może używać udostępnionych przez Microsoft wersji zapoznawczych, testowych, beta lub innych wersji wstępnych oprogramowania („wersje zapoznawcze”). Licencjobiorca może używać wersji zapoznawczych tylko do daty wygaśnięcia ważności oprogramowania i tylko wówczas, gdy Licencjobiorca przestrzega wszystkich postanowień tej umowy. Wersje zapoznawcze mają charakter eksperymentalny i mogą znacznie różnić się od wersji komercyjnych. Niezależnie od innych postanowień tej umowy stanowiących inaczej, wersje zapoznawcze udostępniane są „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” i nie ma do nich zastosowania żadna wyraźna ani dorozumiana rękojmia lub gwarancja, w tym Ograniczona Gwarancja. Zainstalowanie oprogramowania na urządzeniu może unieważnić lub inaczej wpłynąć na rękojmię lub gwarancję dotyczącą tego urządzenia, a producent urządzenia lub operator sieci może odmówić świadczenia usług pomocy technicznej. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w ten sposóbu Licencjobiorcy. Microsoft może nie świadczyć usług pomocy technicznej do wersji zapoznawczych. Jeśli Licencjobiorca przekaże Microsoft uwagi, sugestie lub innego rodzaju opinie dotyczące wersji zapoznawczej („materiały przekazane”), udziela wówczas Microsoft i partnerom Microsoft prawa do używania tych materiałów w dowolny sposób i w dowolnym celu.

14. Całość Umowy. Niniejsza umowa (łącznie z postanowieniami licencyjnymi w postaci drukowanej oraz innymi postanowieniami towarzyszącymi uzupełnieniom oprogramowania, aktualizacjom i usługom oferowanym przez producenta komputera, osobę lub firmę instalującą oprogramowanie lub Microsoft, i używanym przez Licencjobiorcę) oraz postanowienia, do których prowadzą zawarte w niej łącza internetowe, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania oraz wszelkich uzupełnień, aktualizacji i usług (o ile producent komputera, osoba lub firma instalująca oprogramowanie lub Microsoft nie dołączy do tych uzupełnień, aktualizacji lub usług innych postanowień). Po uruchomieniu oprogramowania niniejszą umowę można wyświetlić przez odwiedzenie strony (aka.ms/useterms) lub przejście do opcji oprogramowania Settings - System - About (Ustawienia - System - O programie). Postanowienia można też wyświetlić, korzystając z dowolnego łącza zawartego w niniejszym dokumencie. W tym celu należy wpisać odpowiedni adres URL na pasku adresu przeglądarki. Licencjobiorca zgadza się zapoznać z tymi postanowieniami. Licencjobiorca zgadza się, że przeczyta postanowienia przed użyciem oprogramowania lub usług, w tym postanowień, do których prowadzą łącza zawarte w niniejszej umowie. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że jeśli korzysta z oprogramowania i usług, akceptuje wówczas niniejszą umowę oraz postanowienia, do których prowadzą łącza zawarte w niniejszej umowie. Niniejsza umowa zawiera również łącza informacyjne. Poniżej wymieniono łącza do powiadomień i wiążących postanowień:

· Oświadczenie Microsoft o ochronie prywatności (aka.ms/privacy)

· Umowa dotycząca usług Microsoft (aka.ms/msa)

· Warunki licencji na korzystanie z programu Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

OGRANICZONA GWARANCJA

Microsoft gwarantuje, że oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych przez Licencjobiorcę lub wynikłych z nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę instrukcji Microsoft, lub ze zdarzeń powstałych z przyczyn niezależnych od Microsoft. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie przez okres jednego roku od daty jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Wszelkie uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, które Licencjobiorca może otrzymać od Microsoft w okresie tego roku, są również objęte tą gwarancją, ale tylko przez okres pozostały do końca wspomnianego jednego roku lub przez okres 30 dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Przekazanie oprogramowania nie wydłuża okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji.

Microsoft nie udziela żadnych innych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. Microsoft wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi, w tym rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej. Jeśli właściwe dla Licencjobiorcy prawo krajowe nie zezwala na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych rękojmi, wówczas wszelkie takie rękojmie, gwarancje lub zapewnienia obowiązują wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji i są ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo krajowe Licencjobiorcy. Jeśli mimo postanowień zawartych w niniejszej umowie właściwe dla Licencjobiorcy prawo miejscowe wymaga dłuższego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji, wówczas obowiązuje ten dłuższy okres, natomiast Licencjobiorca ma jednak możliwości dochodzenia roszczeń tylko w zakresie określonym w niniejszej umowie.

Jeśli Microsoft naruszy postanowienia udzielonej ograniczonej gwarancji, ma do wyboru następujące środki naprawcze: (i) bezpłatna naprawa lub wymiana oprogramowania lub (ii) przyjęcie od Licencjobiorcy zwrotu oprogramowania (lub według jego uznania, urządzenia marki Microsoft, na którym wstępnie zainstalowano oprogramowanie) i wypłaty zapłaconej kwoty, jeśli dotyczy. Są to jedyne uprawnienia, jakie przysługują Licencjobiorcy z tytułu naruszenia gwarancji. W ramach niniejszej ograniczonej gwarancji Licencjobiorca uzyskuje określone prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne uprawnienia na mocy prawa stanowego lub krajowego.

Z wyłączeniem kosztów naprawy, wymiany lub zwrotu dostarczanych przez Microsoft, Licencjobiorca nie ma prawa do dochodzenia z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji lub dowolnych postanowień niniejszej umowy lub zgodnie z dowolną podstawą prawną jakichkolwiek odszkodowań lub innych środków zaradczych, w tym odszkodowań z tytułu utraty zysków lub szkód bezpośrednich, wtórnych, specjalnych, pośrednich lub ubocznych. Określone w niniejszej umowie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności i środków zaradczych za szkody mają zastosowanie także w przypadku, gdy naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę, gdy firma Microsoft miała lub powinna była mieć wiedzę o możliwości powstania takich szkód lub gdy środek zaradczy nie spełnia swojego celu. Przepisy prawa obowiązujące w niektórych stanach lub krajach nie zezwalają na wyłączenie ani ograniczenie odszkodowań za szkody uboczne, wtórne i inne, zatem te ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy. Jeśli właściwe dla Licencjobiorcy prawo krajowe zezwala na dochodzenie odszkodowań od Microsoft, nawet w przypadku, kiedy niniejsza umowa na takie dochodzenie innych odszkodowań nie zezwala, Licencjobiorca nie może uzyskać odszkodowania o wartości przewyższającej wysokość kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za oprogramowanie (lub 50 USD, jeśli Licencjobiorca uzyskał oprogramowanie bezpłatnie).

PROCEDURY GWARANCYJNE

W przypadku usługi lub zwrotu Licencjobiorca jest zobowiązany do przedstawienia kopii dowodu zakupu oraz do przestrzegania zasad dotyczących zwrotów ustalonych przez Microsoft, które mogą wymagać dezinstalacji oprogramowania i jego zwrotu do Microsoft lub zwrotu oprogramowania razem z urządzeniem marki Microsoft, na którym zainstalowano oprogramowanie; etykieta certyfikatu autentyczności z kluczem produktu (jeśli jest dołączona do urządzenia) musi pozostać na miejscu.

1. Stany Zjednoczone i Kanada. W celu uzyskania usług gwarancyjnych lub informacji na temat sposobu uzyskania zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie należy skontaktować się z Microsoft telefonicznie pod numerem (800) MICROSOFT; listownie pod adresem Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; lub za pośrednictwem strony (aka.ms/nareturns).

2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Europie, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, należy skontaktować się z Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie (aka.ms/msoffices).

3. Australia. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Australii należy zadzwonić pod numer 13 20 58; lub napisać na adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.

4. Inne kraje. W przypadku nabycia oprogramowania w innym kraju Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (aka.ms/msoffices).

This site in other countries/regions: