Enter a Term
Select a language
Right Arrow
Select a language
No results
Limited to the first 1,000 matches
Device manager Enhedshåndtering Windows 10
Device Manager Enhedsadministration Windows 10
Device Manager Enhedshåndtering Windows 10
About Device Manager Om Enhedhåndtering Windows 10
Device Manager on %s Enhedshåndtering på %s Windows 10
Device Manager extension Programudvidelsen Enhedshåndtering Windows 10
Device Manager MMC Snapin MMC-snapin til Enhedshåndtering Windows 10
Windows Media Device Manager Windows Media-enhedshåndtering Windows 10
Have user enter Device Manager. Få brugeren til at gå ind i Enhedshåndtering. Windows 10
Device Manager on local computer Enhedshåndtering på en lokal computer Windows 10
Windows Media Device Manager Core Kernen Windows Media-enhedshåndtering Windows 10
Device Manager Status Code . . : %i\n Statuskode for enhedsstyring . . : %i\n Windows 10
Explanation of Error Codes Generated by Device Manager Forklaring af fejlkoder fra Enhedshåndtering Windows 10
2. If you need the device, enable it in Device Manager. 2. Hvis du skal bruge enheden, skal du aktivere den i Enhedshåndtering. Windows 10
Device Manager has its own General page. The page is not replaceable. Enhedshåndtering har en selvstændig generel side. Siden kan ikke udskiftes. Windows 10
4. Attempt to uninstall and then reinstall the device using Device Manager. 4. Forsøg at fjerne og derefter geninstallere enheden ved hjælp af Enhedshåndtering. Windows 10
The device you have selected can not be removed from here.\nPlease use the Device Manager. Den valgte enhed kan ikke fjernes.\nBrug Enhedshåndtering. Windows 10
Device Manager is running in read-only mode because you are running it on a remote computer. Enhedshåndtering kører i skrivebeskyttet tilstand, fordi du kører den på en fjerncomputer. Windows 10
Your Gameport or Gameport drivers are not properly configured.\nPlease consult the Device Manager. Spilporten eller spilportdriverne er ikke konfigureret korrekt.\nSe Enhedshåndtering. Windows 10
You can use Device Manager to view a list of hardware devices installed on your computer and set properties for each device. Du kan bruge Enhedshåndtering til at få vist en oversigt over de hardwareenheder, der er installeret i computeren, og til at angive egenskaber for de enkelte enheder. Windows 10
To uninstall devices or to change device properties or drivers, you must run Device Manager on the computer where you wish to make changes. Hvis du vil fjerne enheder eller ændre egenskaber eller drivere til enheder, skal du køre Enhedshåndtering på den computer, hvor du vil foretage ændringer. Windows 10
The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device. Enhedshåndtering viser alle hardwareenheder, som er installeret på din computer. Du kan bruge Enhedshåndtering til at ændre egenskaberne for en hvilken som helst enhed. Windows 10
The ring buffer that stores incoming mouse data has overflowed (buffer size is configurable via the PS/2 mouse properties in device manager).\r\n Der var overløb i den cirkulære buffer, som gemmer indgående data fra musen (Bufferstørrelsen kan indstilles under Avancerede indstillinger i Egenskaber for PS/2-mus i Enhedshåndtering).\r\n Windows 10
You are logged on as a standard user. You can view device settings in Device Manager, but you must be logged on as an administrator to make changes. Du er logget på som standardbruger. Du kan se enhedsindstillingerne i Enhedshåndtering, men du skal være logget på som administrator for at kunne foretage ændringer. Windows 10
Windows Media Player cannot rip tracks from the CD correctly because the CD drive settings in Device Manager do not match the CD drive settings in the Player.%0\r\n Windows Media Player kan ikke kopiere numre fra cd'en korrekt, da indstillingerne for cd-drevet i Enhedshåndtering ikke stemmer overens med indstillingerne for cd-drevet i afspilleren.%0\r\n Windows 10
The port that the modem is attached could not be opened. This may be the result of a hardware conflict. Check the device manager to verify all devices are functional. Modemporten kunne ikke åbnes. Dette er muligvis på grund af en hardwarekonflikt. Kontroller Enhedshåndtering for at sikre, at alle enheder fungerer normalt. Windows 10
The disk cannot be accurately assessed while write caching is disabled. Before re-running the Disk assessment, check the Device Manager option to enable write caching. Disken kan ikke vurderes nøjagtigt, mens cachelagring er deaktiveret. Inden du kører diskvurderingen igen, bør du markere indstillingen, der aktiverer cachelagring i Enhedshåndtering. Windows 10
Device %1 is not correctly processing some write requests. In Device Manager, ensure that the Write Cache option is disabled for this device or data corruption may occur.\r\n Enheden %1 behandler ikke nogle skriveanmodninger korrekt. Kontroller at skrivecacheindstillingen i Enhedshåndtering er deaktiveret for denne enhed. I modsat fald kan data blive beskadiget.\r\n Windows 10
An internal communication error occurred. Redirected printing will no longer function for a single user session. Check the status of the Remote Desktop Device Redirector in the System folder of Device Manager.\r\n Der opstod en intern kommunikationsfejl. Omdirigeret udskrivning fungerer ikke længere for en enkelt brugersession. Kontrollér status for Enhedsomdirigering til Fjernskrivebord i mappen System i Enhedshåndtering.\r\n Windows 10
Windows Media Player cannot play the file. Try using Windows Update or Device Manager to update the device drivers for your audio and video cards. For information about using Windows Update or Device Manager, see Windows Help.%0\r\n Windows Media Player kan ikke afspille filen. Prøv at bruge Windows Update eller Enhedshåndtering til at opdatere enhedsdriverne til lyd- og skærmkortene. Se Windows Hjælp for at få flere oplysninger om brugen af Windows Update eller Enhedshåndtering.%0\r\n Windows 10
The Win32_PnPEntity WMI class represents the properties of a Plug and Play device. Plug and Play entities are shown as entries in the Device Manager located in Control Panel. See Microsoft online document for individual field descriptions under each of the devices below. WMI-klassen Win32_PnPEntity repræsenterer egenskaberne for en Plug and Play-enhed. Plug and Play-enheder vises som poster i Enhedshåndtering, som du finder i Kontrolpanel. Se Microsofts onlinedokument for at få individuelle feltbeskrivelser under hver af enhederne nedenfor. Windows 10
For example, to specify a device that has a VID 058F, PID 6387 and Revision 0142, type the value in the following format "VID_058F&&PID_6387&&REV_0142". You can use Device Manager to determine the VID, PID, and revision of a USB device. On the Details tab, select "Hardware Ids" to list the IDs of all USB devices connected to the computer. Hvis du f.eks. vil angive en enhed, som har en VID 058F, PID 6387 og Revision 0142, skal du skrive værdien i følgende format "VID_058F&&PID_6387&&REV_0142". Du kan bruge Enhedshåndtering til at bestemme VID, PID og revision for en USB-enhed. Vælg "Hardware-id'er" under fanen Detaljer, og vælg, at id'er for alle USB-enheder, der er tilsluttet computeren, skal vises. Windows 10
As an alternative, you can use class and protocol information to block USB devices. To specify a device that has a value of Class 08, SubClass 06, and Protocol 50, type the value in the following format: "Class_08&&SubClass_06&&Prot_50". This information also is available in Device Manager. On the Details tab, select "Compatible Ids" to list the class and protocol values of all USB devices connected to the computer. Du kan også bruge klasse- og protokoloplysninger til at blokere USB-enheder. Hvis du vil angive en enhed, der har værdierne Class 08, SubClass 06 og Protocol 50, skal du skrive værdien i følgende format: "Class_08&&SubClass_06&&Prot_50". Disse oplysninger findes også i Enhedshåndtering. Vælg "Kompatible id'er" under fanen Detaljer for at vælge klasse- og protokolværdierne for alle USB-enheder, der er tilsluttet computeren. Windows 10
The device %2 (location %3) is offline due to a user-mode device crash. Windows will no longer attempt to restart this device because the maximum restart limit has been reached. Disconnecting the device and reconnecting it, or disabling it and re-enabling it from the device manager, will reset this limit and allow the device to be accessed again. Please contact the device manufacturer for more information about this problem.\r\n Enheden %2 (placering %3) er offline på grund af et USD-nedbrud (user-mode driver). Windows forsøger ikke længere at genstarte denne enhed, fordi det maksimale antal forsøg på genstart er nået. Hvis du frakobler enheden og tilslutter den igen eller deaktiverer den eller genaktiverer den fra Enhedshåndtering, nulstilles denne grænse, og der kan opnås adgang til enheden igen. Kontakt producenten af enheden for at få flere oplysninger om dette problem.\r\n Windows 10
During communication with the IPMI BMC device, the system detected that the BMC entered an error state. The driver attempted to set the BMC state to a working state but failed to do so. After 20 successive attempts, the driver has set the IPMI device to a non working state. It is recommended that you seek assistance from the BMC device manufacturer. You can return the device instance to the working state by disabling and enabling the IPMI device instance labeled æIPMI Device DriverÆ. You can locate the IPMI device instance within the Device Manager user interface.\r\n Under kommunikation med IPMI BMC-enheden, registrerede systemet, at BMC var gået i fejltilstand. Driveren forsøgte at angive BMC'en til arbejdstilstand, men det lykkedes ikke. Efter 20 forsøg i træk, har driveren angivet IPMI-enheden til inaktiv tilstand. Det anbefales at søge hjælp hos producenten af BMC-enheden. Du kan få enheden tilbage i arbejdstilstand ved at deaktivere og aktivere IPMI-enheden, der er mærket æIPMI Device DriverÆ. Du kan finde IPMI-enheden i brugergrænsefladen for Enhedshåndtering.\r\n Windows 10
Removes the Manage item from the File Explorer context menu. This context menu appears when you right-click File Explorer or My Computer.\r\n\r\nThe Manage item opens Computer Management (Compmgmt.msc), a console tool that includes many of the primary Windows 2000 administrative tools, such as Event Viewer, Device Manager, and Disk Management. You must be an administrator to use many of the features of these tools.\r\n\r\nThis setting does not remove the Computer Management item from the Start menu (Start, Programs, Administrative Tools, Computer Management), nor does it prevent users from using other methods to start Computer Management.\r\n\r\nTip: To hide all context menus, use the "Remove File Explorer's default context menu" setting. Fjerner menupunktet Administrer fra genvejsmenuen i Stifinder. Genvejsmenuen åbnes, når du højreklikker i Stifinder eller i Denne computer.\r\n\r\nMenupunktet Administrer åbner Computeradministration (Compmgmt.msc), som er et konsolværktøj, der indeholder mange af de vigtigste administrative værktøjer i Windows 2000, f.eks. Logbog, Enhedsadministration og Diskadministration. Du skal være administrator for at bruge mange af funktionerne i disse værktøjer.\r\n\r\nIndstillingen fjerner ikke Computeradministration fra menuen Start (Start, Programmer, Administration, Computeradministration). Den forhindrer heller ikke brugerne i at anvende andre metoder til at starte Computeradministration.\r\n\r\nTip! Brug indstillingen "Fjern standardgenvejsmenuen i Stifinder" for at skjule alle genvejsmenuer. Windows 10
This policy setting allows you to remove access to Windows Update.\r\n\r\nIf you enable this policy setting, all Windows Update features are removed. This includes blocking access to the Windows Update website at http://windowsupdate.microsoft.com, from the Windows Update hyperlink on the Start menu, and also on the Tools menu in Internet Explorer. Windows automatic updating is also disabled; you will neither be notified about nor will you receive critical updates from Windows Update. This policy setting also prevents Device Manager from automatically installing driver updates from the Windows Update website.\r\n\r\nIf you disable or do not configure this policy setting, users can access the Windows Update website and enable automatic updating to receive notifications and critical updates from Windows Update. Denne politikindstilling gør det muligt at fjerne adgang til Windows Update.\r\n\r\nHvis du aktiverer denne politikindstilling, fjernes alle Windows Update-funktioner. Dette omfatter blokering af adgangen til Windows Update-webstedet via http://windowsupdate.microsoft.com, via Windows Update-hyperlinket i menuen Start og også via menuen Funktioner i Internet Explorer. Automatisk opdatering af Windows deaktiveres også, og du vil ikke blive underrettet om eller modtage vigtige opdateringer fra Windows Update. Denne politikindstilling forhindrer også Enhedshåndtering i automatisk at installere driveropdateringer fra Windows Update-webstedet.\r\n\r\nHvis du deaktiverer eller ikke konfigurerer denne politikindstilling, kan brugere få adgang til Windows Update-webstedet og sætte automatisk opdatering til at modtage meddelelser og vigtige opdateringer fra Windows Update. Windows 10
This policy setting turns off all support for the non-volatile (NV) cache on all hybrid hard disks in the system. To check if you have hybrid hard disks in the system, from Device Manager, right-click the disk drive and select Properties. The NV cache can be used to optimize boot and resume by reading data from the cache while the disks are spinning up. The NV cache can also be used to reduce the power consumption of the system by keeping the disks spun down while satisfying reads and writes from the cache.\r\n\r\nIf you enable this policy setting, the system will not manage the NV cache and will not enable NV cache power saving mode.\r\n\r\nIf you disable this policy setting, the system will manage the NV cache on the disks if the other policy settings for the NV cache are appropriately configured.\r\n\r\nNote: This policy setting will take effect on next boot.\r\n\r\nIf you do not configure this policy setting, the default behavior is to turn on support for the NV cache. Denne politikindstilling deaktiverer al understøttelse af NV-cachen (non-volatile) på alle hybridharddiske i systemet. Højreklik på diskdrevet, og vælg Egenskaber i Enhedshåndtering for at kontrollere, om der findes hybridharddiske i systemet. NV-cachen kan bruges til at optimere bootstart og fortsættelse ved at læse data fra cachen, mens diskene kommer op i omdrejninger. NV-cachen kan også bruges til at reducere systemets strømforbrug, ved at diskene snurrer langsomt rundt, mens der læses og skrives fra cachen.\r\n\r\nHvis du aktiverer denne politikindstilling, styrer systemet ikke NV-cachen og aktiverer ikke strømbesparelsestilstanden til NV-cachen.\r\n\r\nHvis du deaktiverer denne politikindstilling, styrer systemet NV-cachen på diskene, forudsat at de andre politikindstillinger for NV-cachen er konfigureret korrekt.\r\n\r\nBemærk! Denne politikindstilling træder i kraft, næste gang computeren bootstartes.\r\n\r\nHvis du ikke konfigurerer denne politikindstilling, slås understøttelse af NV-cachen til som standard. Windows 10
Determines whether users can enable/disable LAN connections.\r\n\r\nIf you enable this setting, the Enable and Disable options for LAN connections are available to users (including nonadministrators). Users can enable/disable a LAN connection by double-clicking the icon representing the connection, by right-clicking it, or by using the File menu.\r\n\r\nIf you disable this setting (and enable the "Enable Network Connections settings for Administrators" setting), double-clicking the icon has no effect, and the Enable and Disable menu items are disabled for all users (including administrators).\r\n\r\nImportant: If the "Enable Network Connections settings for Administrators" is disabled or not configured, this setting will not apply to administrators on post-Windows 2000 computers.\r\n\r\nIf you do not configure this setting, only Administrators and Network Configuration Operators can enable/disable LAN connections.\r\n\r\nNote: Administrators can still enable/disable LAN connections from Device Manager when this setting is disabled. Fastslår, om brugere kan aktivere eller deaktivere LAN-forbindelser.\r\n\r\nHvis du aktiverer indstillingen, bliver indstillingerne Aktiver og Deaktiver for LAN-forbindelser tilgængelige for brugere (også brugere, som ikke er administratorer). Brugere kan aktivere eller deaktivere en LAN-forbindelse ved at dobbeltklikke på ikonet for forbindelsen, ved at højreklikke på ikonet eller ved at bruge menuen Filer.\r\n\r\nHvis du deaktiverer denne indstilling (og aktiverer indstillingen Aktiver netværksforbindelsesindstillinger for administratorer), vil du ikke kunne dobbeltklikke på ikonet, og menupunkterne Aktiver og Deaktiver deaktiveres for alle brugere (også administratorer).\r\n\r\nVigtigt! Hvis indstillingen Aktiver netværksforbindelsesindstillinger for administratorer er deaktiveret eller ikke er konfigureret, kan denne indstilling ikke anvendes af administratorerne på computere med et operativsystem, der er nyere end Windows 2000.\r\n\r\nHvis du ikke konfigurerer indstillingen, kan kun administratorer og netværkskonfigurationsoperatører aktivere eller deaktivere LAN-forbindelser.\r\n\r\nBemærk! Administratorer kan stadig aktivere eller deaktivere LAN-forbindelser fra Enhedsadministration, når denne indstilling er deaktiveret. Windows 10
This setting allows you to remove access to Windows Update.\r\n\r\nIf you enable this setting, all Windows Update features are removed. This includes blocking access to the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com, from the Windows Update hyperlink on the Start menu, and also on the Tools menu in Internet Explorer. Windows automatic updating is also disabled; you will neither be notified about nor will you receive critical updates from Windows Update. This setting also prevents Device Manager from automatically installing driver updates from the Windows Update Web site.\r\n\r\nIf enabled you can configure one of the following notification options:\r\n\r\n0 = Do not show any notifications\r\n\r\nThis setting will remove all access to Windows Update features and no notifications will be shown.\r\n\r\n1 = Show restart required notifications\r\n\r\nThis setting will show notifications about restarts that are required to complete an installation.\r\n\r\nOn Windows 8 and Windows RT, if this policy is Enabled, then only notifications related to restarts and the inability to detect updates will be shown. The notification options are not supported. Notifications on the login screen will always show up. Denne indstilling giver dig mulighed for at fjerne adgangen til Windows Update.\r\n\r\nHvis du aktiverer denne indstilling, fjernes alle Windows Update-funktioner. Dette omfatter blokering af adgangen til webstedet Windows Update på http://windowsupdate.microsoft.com fra Windows Update-hyperlinket i menuen Start og i menuen Funktioner i Internet Explorer. Automatisk opdatering af Windows deaktiveres også, og du vil ikke blive underrettet om eller modtage vigtige opdateringer fra Windows Update. Denne indstilling forhindrer også, at Enhedsadministration automatisk installerer driveropdateringer fra webstedet Windows Update.\r\n\r\nHvis den er aktiveret, kan du konfigurere en af følgende beskedindstillinger:\r\n\r\n0 = Vis ingen beskeder\r\n\r\nDenne indstilling fjerner al adgang til Windows Update-funktioner, og der vises ingen beskeder.\r\n\r\n1 = Vis beskeder om, at genstart er nødvendig\r\n\r\nDenne indstilling viser beskeder om, at genstart er nødvendig for at fuldføre en installation.\r\n\r\nHvis denne politik er aktiveret i Windows 8 og Windows RT, vises kun beskeder i forbindelse med genstart og manglende evne til at registrere opdateringer. Beskedindstillingerne understøttes ikke. Beskeder fra på logonskærmen vises altid. Windows 10