Portrait of Ming Zhou

Ming Zhou

Assistant Managing Director

Selected Publications

New: I recently co-authored three books on NLP and AI: 

      1. Machine Translation, High Education Publisher, 2018 (机器翻译,高教出版社,2018, 简介
      2. Intelligence Question-Answering, High Education Publisher, 2018 (智能问答,高教出版社,2018,简介
      3. Introduction to AI, Science Publisher, 2018 (人工智能导论,科学出版社,2018,简介

2019:

Li Dong, Nan Yang, Wenhui Wang, Furu Wei, Xiaodong Liu, Yu Wang, Jianfeng Gao, Ming Zhou, Hsiao-Wuen Hon, Unified Language Model Pre-training for Natural Language Understanding and Generation. CoRR abs/1905.03197 (2019)

Xindian Ma, Peng Zhang, Shuai Zhang, Nan Duan, Yuexian Hou, Dawei Song, Ming Zhou, A Tensorized Transformer for Language Modeling. CoRR abs/1906.09777 (2019)

Botian Shi, Lei Ji, Yaobo Liang, Nan Duan, Peng Chen, Zhendong Niu and Ming Zhou, Dense Procedure Captioning in Narrated Instructional Videos, ACL 2019

Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou and Jian Yin, Coupling Retrieval and Meta-Learning for Context-Dependent Semantic Parsing, ACL 2019

Xingxing Zhang, Furu Wei and Ming Zhou, HIBERT: Document Level Pre-training of Hierarchical Bidirectional Transformers for Document Summarization, ACL 2019

Wangchunshu Zhou, Tao Ge, Ke Xu, Furu Wei and Ming Zhou, BERT-based Lexical Substitution, ACL 2019

Tao Ge, Xingxing Zhang, Furu Wei and Ming Zhou, Automatic Grammatical Error Correction for Sequence-to-sequence Text Generation: An Empirical Study, ACL 2019

2018:

Zhao Yan, Nan Duan, Jun-Wei Bao, Peng Chen, Ming Zhou, Zhoujun Li, Response selection from unstructured documents for human-computer conversation systems. Knowl.-Based Syst. 142: 149-159 (2018)

Jun-Wei Bao, Duyu Tang, Nan Duan, Zhao Yan, Yuanhua Lv, Ming Zhou, Tiejun Zhao, Table-to-Text: Describing Table Region With Natural Language. AAAI 2018: 5020-5027

Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Shujie Liu, Wendi Wang, Daxin Jiang, Ming Zhou, Zhoujun Li, Assertion-Based QA With Question-Aware Open Information Extraction. AAAI 2018: 6021-6028

Yikang Li, Nan Duan, Bolei Zhou, Xiao Chu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Ming Zhou, Visual Question Generation as Dual Task of Visual Question Answering. CVPR 2018: 6116-6124

Xingxing Zhang, Mirella Lapata, Furu Wei, Ming Zhou, Neural Latent Extractive Document Summarization. EMNLP 2018: 779-784

Daya Guo, Yibo Sun, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Hong Chi, James Cao, Peng Chen, Ming Zhou, Question Generation from SQL Queries Improves Neural Semantic Parsing. EMNLP 2018: 1597-1607

Minghao Hu, Yuxing Peng, Furu Wei, Zhen Huang, Dongsheng Li, Nan Yang, Ming Zhou, Attention-Guided Answer Distillation for Machine Reading Comprehension. EMNLP 2018: 2077-2086

Tao Ge, Qing Dou, Heng Ji, Lei Cui, Baobao Chang, Zhifang Sui, Furu Wei, Ming Zhou, Fine-grained Coordinated Cross-lingual Text Stream Alignment for Endless Language Knowledge Acquisition. EMNLP 2018: 2496-2506

Ming Zhou, What Will Search Engines be Changed by NLP Advancements. PPT, ICTIR 2018: 7

Chuanqi Tan, Furu Wei, Wenhui Wang, Weifeng Lv, Ming Zhou, Multiway Attention Networks for Modeling Sentence Pairs. IJCAI 2018: 4411-4417

Pan Lu, Lei Ji, Wei Zhang, Nan Duan, Ming Zhou, Jianyong Wang, R-VQA: Learning Visual Relation Facts with Semantic Attention for Visual Question Answering. KDD 2018: 1880-1889

Chuanqi Tan, Furu Wei, Qingyu Zhou, Nan Yang, Weifeng Lv, Ming Zhou, I Know There Is No Answer: Modeling Answer Validation for Machine Reading Comprehension. NLPCC (1) 2018: 85-97

Jian Yang, Shuangzhi Wu, Dongdong Zhang, Zhoujun Li, Ming Zhou, Improved Neural Machine Translation with Chinese Phonologic Features. NLPCC (1) 2018: 303-315

2017:

Zhao Yan, Nan Duan, Peng Chen, Ming Zhou, Jianshe Zhou, Zhoujun Li, Building Task-Oriented Dialogue Systems for Online Shopping. AAAI 2017: 4618-4626

Shuangzhi Wu, Ming Zhou, Dongdong Zhang, Improved Neural Machine Translation with Source Syntax. IJCAI 2017: 4179-4185

Shuangzhi Wu, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Ming Zhou, Modeling Indicative Context for Statistical Machine Translation. NLPCC 2017: 224-232

Jun-Wei Bao, Nan Duan, Ming Zhou, Tiejun Zhao, An Information Retrieval-Based Approach to Table-Based Question Answering. NLPCC 2017: 601-611

2016:

Pengjie Ren, Furu Wei, Zhumin Chen, Jun Ma and Ming ZhouRedundancy-Aware Sentence Regression Framework for Extractive Summarization, COLING 2016

Junwei Bao, Nan Duan, Zhao Yan, Ming Zhou and Tiejun Zhao,Constraint-Based Question Answering with Knowledge Graph, COLING 2016

Chaozhuo Li, Yu Wu, Wei Wu, Zhoujun Li and Ming Zhou, Detecting Context Dependent Messages in a Conversational Environment, COLING 2016

Shi Feng, Shujie Liu, Nan Yang, Mu Li, and Ming Zhou, Implicit Distortion and Fertility Models for Attention-based Encoder-Decoder NMT Model, COLING 2016

Tao Ge, Lei Cui, Baobao Chang, Zhifang Sui, and Ming Zhou, Event Detection with Bursty Information Networks, COLING 2016

Tao Ge, Lei Cui, Baobao Chang, Sujian Li, Ming Zhou and Zhifang Sui, Summarizing News Streams using Bursty Information Networks, EMNLP 2016

Chuanqi Tan, Furu Wei, Li Dong, Weifeng Lv and Ming Zhou, Solving and Generating Chinese Character Riddles, EMNLP 2016.

Zhao Yan, Nan Duan, Junwei Bao, Peng Chen, Ming Zhou and Zhoujun Li: DocChat: An Information Retrieval Approach for Chatbot Engines Using Unstructured Documents, ACL 2016

Chen Shi, Shujie Liu, Shuo Ren, Mu Li, Ming Zhou, Xu Sun, Houfeng Wang: Knowledge-Based Semantic Embedding for Machine Translation, ACL 2016

Li Dong, Furu Wei, Ke Xu, Shixia Liu, Ming Zhou: Adaptive Multi-Compositionality for Recursive Neural Network Models. IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing 24(3): 422-431 (2016)

Duyu Tang, Furu Wei, Bing Qin, Nan Yang, Ting Liu, Ming Zhou: Sentiment Embeddings with Applications to Sentiment Analysis. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 28(2): 496-509 (2016)

Bei Chen, Jun Zhu, Nan Yang, Tian Tian, Ming Zhou, Bo Zhang: Jointly Modelinhttp://arxiv.org/pdf/1512.02009.pdfg Topics and Intents with Global Order Structure. AAAI 2016: 2711-2717

Ziqiang Cao, Chengyao Chen, Wenjie Li, Sujian Li, Furu Wei, Ming Zhou: TGSum: Build Tweet Guided Multi-Document Summarization Dataset. AAAI 2016: 2906-2912

Yu Wu, Wei Wu, Zhoujun Li, Ming Zhou: Improving Recommendation of Tail Tags for Questions in Community Question Answering. AAAI 2016: 3066-3072

Kai Zhang, Wei Wu, Fang Wang, Ming Zhou, Zhoujun Li: Learning Distributed Representations of Data in Community Question Answering for Question Retrieval. WSDM 2016: 533-542

Shi Feng, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou: Implicit Distortion and Fertility Models for Attention-based Encoder-Decoder NMT Model. CoRR abs/1601.03317 (2016)

2015:

Dehong Gao, Furu Wei, Wenjie Li, Xiaohua Liu, Ming Zhou: Cross-lingual Sentiment Lexicon Learning With Bilingual Word Graph Label Propagation. Computational Linguistics 41(1): 21-40 (2015)

Li Dong, Furu Wei, Shujie Liu, Ming Zhou, Ke Xu: A Statistical Parsing Framework for Sentiment Classification. Computational Linguistics 41(2): 293-336 (2015)

Jiajun Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Chengqing Zong: Towards Machine Translation in Semantic Vector Space. ACM Trans. Asian & Low-Resource Lang. Inf. Process. 14(2): 9 (2015)

Duyu Tang, Bing Qin, Furu Wei, Li Dong, Ting Liu, Ming Zhou: A Joint Segmentation and Classification Framework for Sentence Level Sentiment Classification. IEEE/ACM Trans. Audio, Speech & Language Processing 23(11): 1750-1761 (2015)

Hyun-Kyo Oh, Sang-Wook Kim, Sunju Park, Ming Zhou: Can You Trust Online Ratings? A Mutual Reinforcement Model for Trustworthy Online Rating Systems. IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems 45(12): 1564-1576 (2015)

Yu Wu, Wei Wu, Zhoujun Li, Ming Zhou: Mining Query Subtopics from Questions in Community Question Answering. AAAI 2015: 339-345

Ziqiang Cao, Furu Wei, Li Dong, Sujian Li, Ming Zhou: Ranking with Recursive Neural Networks and Its Application to Multi-Document Summarization. AAAI 2015: 2153-2159

Li Dong, Furu Wei, Ming Zhou, Ke Xu: Question Answering over Freebase with Multi-Column Convolutional Neural Networks. ACL (1) 2015: 260-269

Yang Liu, Furu Wei, Sujian Li, Heng Ji, Ming Zhou, Houfeng Wang: A Dependency-Based Neural Network for Relation Classification. ACL (2) 2015: 285-290

Shuangzhi Wu, Dongdong Zhang, Ming Zhou, Tiejun Zhao: Efficient Disfluency Detection with Transition-based Parsing. ACL (1) 2015: 495-503

Ziqiang Cao, Furu Wei, Sujian Li, Wenjie Li, Ming Zhou, Houfeng Wang: Learning Summary Prior Representation for Extractive Summarization. ACL (2) 2015: 829—833

Pengcheng Yin, Nan Duan, Ben Kao, Jun-Wei Bao, Ming Zhou: Answering Questions with Complex Semantic Constraints on Open Knowledge Bases. CIKM 2015: 1301-1310

Zhou Zhao, Furu Wei, Ming Zhou, Wilfred Ng: Cold-Start Expert Finding in Community Question Answering via Graph Regularization. DASFAA (1) 2015: 21-38

Zhou Zhao, Furu Wei, Ming Zhou, Weikeng Chen, Wilfred Ng: Crowd-Selection Query Processing in Crowdsourcing Databases: A Task-Driven Approach. EDBT 2015: 397-408

Rui Lin, Shujie Liu, Muyun Yang, Mu Li, Ming Zhou, Sheng Li: Hierarchical Recurrent Neural Network for Document Modeling. EMNLP 2015: 899-907

Li Dong, Furu Wei, Hong Sun, Ming Zhou, Ke Xu: A Hybrid Neural Model for Type Classification of Entity Mentions. IJCAI 2015: 1243-1249

Qinglin Li, Shujie Liu, Rui Lin, Mu Li, Ming Zhou: Entity Translation with Collective Inference in Knowledge Graph. NLPCC 2015: 49-63

Jiajun Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Chengqing Zong: Beyond Word-based Language Model in Statistical Machine Translation. CoRR abs/1502.01446 (2015

Xiaojun Wan, Ziqiang Cao, Furu Wei, Sujian Li, Ming Zhou: Multi-Document Summarization via Discriminative Summary Reranking. CoRR abs/1507.02062 (2015)

Yang Liu, Furu Wei, Sujian Li, Heng Ji, Ming Zhou, Houfeng Wang: A Dependency-Based Neural Network for Relation Classification. CoRR abs/1507.04646 (2015)

Ziqiang Cao, Chengyao Chen, Wenjie Li, Sujian Li, Furu Wei, Ming Zhou: TGSum: Build Tweet Guided Multi-Document Summarization Dataset. CoRR abs/1511.08417 (2015)

Bei Chen, Jun Zhu, Nan Yang, Tian Tian, Ming Zhou, Bo Zhang: Jointly Modeling Topics and Intents with Global Order Structure. CoRR abs/1512.02009 (2015)

2014:

Bo Wang, Ming Zhou, Shujie Liu, Mu Li, Dongdong Zhang: Woodpecker: An Automatic Methodology for Machine Translation Diagnosis with Rich Linguistic Knowledge. J. Inf. Sci. Eng. 30(5): 1407-1424 (2014)

Lei Cui, Ming Zhou, Qiming Chen, Dongdong Zhang, Mu Li: Machine Translation with Real-Time Web Search. AAAI 2014: 23-29

Li Dong, Furu Wei, Ming Zhou, Ke Xu: Adaptive Multi-Compositionality for Recursive Neural Models with Applications to Sentiment Analysis. AAAI 2014: 1537-1543

Jiajun Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Chengqing Zong: Mind the Gap: Machine Translation by Minimizing the Semantic Gap in Embedding Space. AAAI 2014: 1657-1664

Li Dong, Furu Wei, Chuanqi Tan, Duyu Tang, Ming Zhou, Ke Xu: Adaptive Recursive Neural Network for Target-dependent Twitter Sentiment Classification. ACL (2) 2014: 49-54

Jiajun Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Chengqing Zong: Bilingually-constrained Phrase Embeddings for Machine Translation. ACL (1) 2014: 111-121

Lei Cui, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Qiming Chen, Mu Li, Ming Zhou, Muyun Yang: Learning Topic Representation for SMT with Neural Networks. ACL (1) 2014: 133-143

Jun-Wei Bao, Nan Duan, Ming Zhou, Tiejun Zhao: Knowledge-Based Question Answering as Machine Translation. ACL (1) 2014: 967-976

Shujie Liu, Nan Yang, Mu Li, Ming Zhou: A Recursive Recurrent Neural Network for Statistical Machine Translation. ACL (1) 2014: 1491-1500

Duyu Tang, Furu Wei, Nan Yang, Ming Zhou, Ting Liu, Bing Qin:Learning Sentiment-Specific Word Embedding for Twitter Sentiment Classification. ACL (1) 2014: 1555-1565

Kai Zhang, Wei Wu, Haocheng Wu, Zhoujun Li, Ming Zhou: Question Retrieval with High Quality Answers in Community Question Answering. CIKM 2014: 371-380

Zhou Zhao, James Cheng, Furu Wei, Ming Zhou, Wilfred Ng, Yingjun Wu: SocialTransfer: Transferring Social Knowledge for Cold-Start Cowdsourcing. CIKM 2014: 779-788

Duyu Tang, Furu Wei, Bing Qin, Ming Zhou, Ting Liu: Building Large-Scale Twitter-Specific Sentiment Lexicon : A Representation Learning Approach. COLING 2014: 172-182

Hailong Cao, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Tiejun Zhao: A Lexicalized Reordering Model for Hierarchical Phrase-based Translation. COLING 2014: 1144-1153

Hailong Cao, Dongdong Zhang, Ming Zhou, Tiejun Zhao: Soft Dependency Matching for Hierarchical Phrase-based Machine Translation. COLING 2014: 2227-2236

Duyu Tang, Furu Wei, Bing Qin, Li Dong, Ting Liu, Ming Zhou: A Joint Segmentation and Classification Framework for Sentiment Analysis. EMNLP 2014: 477-487

Min-Chul Yang, Nan Duan, Ming Zhou, Hae-Chang Rim: Joint Relational Embeddings for Knowledge-based Question Answering. EMNLP 2014: 645-650

Hong Sun, Furu Wei, Ming Zhou: Answer Extraction with Multiple Extraction Engines for Web-Based Question Answering. NLPCC 2014: 321-332

Haocheng Wu, Wei Wu, Ming Zhou, Enhong Chen, Lei Duan, Heung-Yeung Shum: Improving search relevance for short queries in community question answering. WSDM 2014: 43-52

Li Dong, Furu Wei, Shujie Liu, Ming Zhou, Ke Xu: A Statistical Parsing Framework for Sentiment Classification. CoRR abs/1401.6330 (2014)

2013:

Lei Cui, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Mu Li, and Ming Zhou, Collective Corpus Weighting and Phrase Scoring for SMT using Graph-based Random Walk, NLP-CC, November 2013

Xiaohua Liu, Ming Zhou: Two-stage NER for tweets with clustering. Inf. Process. Manage. 49(1): 264-273 (2013)

Xiaohua Liu, Furu Wei, Shaodian Zhang, Ming Zhou: Named entity recognition for tweets. ACM TIST 4(1): 3 (2013)

Jinhan Kim, Seung-won Hwang, Long Jiang, Young-In Song, Ming Zhou: Entity Translation Mining from Comparable Corpora: Combining Graph Mapping with Corpus Latent Features. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 25(8): 1787-1800 (2013)

Li Dong, Furu Wei, Yajuan Duan, Xiaohua Liu, Ming Zhou, Ke Xu: The Automated Acquisition of Suggestions from Tweets. AAAI 2013

Dehong Gao, Furu Wei, Wenjie Li, Xiaohua Liu, Ming Zhou: Co-Training Based Bilingual Sentiment Lexicon Learning. AAAI (Late-Breaking Developments) 2013

Zhengyan He, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Longkai Zhang, Houfeng Wang: Learning Entity Representation for Entity Disambiguation. ACL (2) 2013: 30-34

Chenguang Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Zhang: Paraphrasing Adaptation for Web Search Ranking. ACL (2) 2013: 41-46

Nan Yang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Nenghai Yu: Word Alignment Modeling with Context Dependent Deep Neural Network. ACL (1) 2013: 166-175

Lei Cui, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou: Bilingual Data Cleaning for SMT using Graph-based Random Walk. ACL (2) 2013: 340-345

Xiaohua Liu, Yitong Li, Haocheng Wu, Ming Zhou, Furu Wei, Yi Lu: Entity Linking for Tweets. ACL (1) 2013: 1304-1311

Yuki Arase, Ming Zhou: Machine Translation Detection from Monolingual Web-Text. ACL (1) 2013: 1597-1607

Xiujuan Chai, Guang Li, Xilin Chen, Ming Zhou, Guobin Wu, Hanjing Li: VisualComm: a tool to support communication between deaf and hearing persons with the Kinect. ASSETS 2013: 76

Hyun-Kyo Oh, Sang-Wook Kim, Sunju Park, Ming Zhou: Trustable aggregation of online ratings. CIKM 2013: 1233-1236

Zhengyan He, Shujie Liu, Yang Song, Mu Li, Ming Zhou, Houfeng Wang: Efficient Collective Entity Linking with Stacking. EMNLP 2013: 426-435

Lei Cui, Xilun Chen, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou: Multi-Domain Adaptation for SMT Using Multi-Task Learning. EMNLP 2013: 1055-1065

Hong Sun, Nan Duan, Yajuan Duan, Ming Zhou: Answer Extraction from Passage Graph for Question Answering. IJCAI 2013

2012:

Jing He, Ming Zhou, Long Jiang: Generating Chinese Classical Poems with Statistical Machine Translation Models. AAAI 2012

Xiaohua Liu, Zhongyang Fu, Furu Wei, Ming Zhou: Collective Nominal Semantic Role Labeling for Tweets. AAAI 2012

Xiaohua Liu, Xiangyang Zhou, Zhongyang Fu, Furu Wei, Ming Zhou: Exacting Social Events for Tweets Using a Factor Graph. AAAI 2012

Xiaohua Liu, Furu Wei, Ming Zhou: QuickView: NLP-based Tweet Search. ACL (System Demonstrations) 2012: 13-18

Hong Sun, Ming Zhou: Joint Learning of a Dual SMT System for Paraphrase Generation. ACL (2) 2012: 38-42

Seung-Wook Lee, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Hae-Chang Rim: Translation Model Size Reduction for Hierarchical Phrase-based Statistical Machine Translation. ACL (2) 2012: 291-295

Shujie Liu, Chi-Ho Li, Mu Li, Ming Zhou: Learning Translation Consensus with Structured Label Propagation. ACL (1) 2012: 302-310

Xiaohua Liu, Ming Zhou, Xiangyang Zhou, Zhongyang Fu, Furu Wei: Joint Inference of Named Entity Recognition and Normalization for Tweets. ACL (1) 2012: 526-535

Xinfan Meng, Furu Wei, Xiaohua Liu, Ming Zhou, Ge Xu, Houfeng Wang: Cross-Lingual Mixture Model for Sentiment Classification. ACL (1) 2012: 572-581

Yajuan Duan, Furu Wei, Ming Zhou, Heung-Yeung Shum: Graph-based collective classification for tweets. CIKM 2012: 2323-2326

Yajuan Duan, Zhimin Chen, Furu Wei, Ming Zhou, Heung-Yeung Shum: Twitter Topic Summarization by Ranking Tweets using Social Influence and Content Quality. COLING 2012: 763-780

Xinfan Meng, Furu Wei, Ge Xu, Longkai Zhang, Xiaohua Liu, Ming Zhou, Houfeng Wang: Lost in Translations? Building Sentiment Lexicons using Context Based Machine Translation. COLING (Posters) 2012: 829-838

Xiaohua Liu, Yitong Li, Furu Wei, Ming Zhou: Graph-Based Multi-Tweet Summarization using Social Signals. COLING 2012: 1699-1714

Nan Duan, Mu Li, Ming Zhou: Forced Derivation Tree based Model Training to Statistical Machine Translation. EMNLP-CoNLL 2012: 445-454

Shujie Liu, Chi-Ho Li, Mu Li, Ming Zhou: Re-training Monolingual Parser Bilingually for Syntactic SMT. EMNLP-CoNLL 2012: 854-862

Xinfan Meng, Furu Wei, Xiaohua Liu, Ming Zhou, Sujian Li, Houfeng Wang: Entity-centric topic-oriented opinion summarization in twitter. KDD 2012: 379-387

2011:

Matthew R. Scott, Xiaohua Liu, Ming Zhou. Towards a Specialized Search Engine for Language Learners. Proceedings of the IEEE, Vol.99, No.9, pp.1462-1465, Sept. 2011

Lei Cui, Dongdong Zhang, Mu Li and Ming Zhou. Function Word Generation in Statistical Machine Translation Systems. Machine Translation Summit XIII, September 2011

Xiaohua Liu, Kuan Li, Ming Zhou, Zhongyang Xiong: Enhancing Semantic Role Labeling for Tweets Using Self-Training. AAAI 2011

Matthew R. Scott, Xiaohua Liu, Ming Zhou: Engkoo: Mining the Web for Language Learning. ACL (System Demonstrations) 2011: 44-49

Long Jiang, Mo Yu, Ming Zhou, Xiaohua Liu, Tiejun Zhao: Target-dependent Twitter Sentiment Classification. ACL 2011: 151-160

Xiaohua Liu, Shaodian Zhang, Furu Wei, Ming Zhou: Recognizing Named Entities in Tweets. ACL 2011: 359-367

Nan Duan, Mu Li, Ming Zhou: Hypothesis Mixture Decoding for Statistical Machine Translation. ACL 2011: 1258-1267

Xiaohua Liu, Bo Han, Ming Zhou: Correcting Verb Selection Errors for ESL with the Perceptron. CICLing (2) 2011: 411-423

Xiaolong Wang, Furu Wei, Xiaohua Liu, Ming Zhou, Ming Zhang: Topic sentiment analysis in twitter: a graph-based hashtag sentiment classification approach. CIKM 2011: 1031-1040

Jinhan Kim, Long Jiang, Seung-won Hwang, Young-In Song, Ming Zhou: Mining entity translations from comparable corpora: a holistic graph mapping approach. CIKM 2011: 1295-1304

Xiaohua Liu, Kuan Li, Ming Zhou, Zhongyang Xiong: Collective Semantic Role Labeling for Tweets with Clustering. IJCAI 2011: 1832-1837

Chenhao Tan, Lillian Lee, Jie Tang, Long Jiang, Ming Zhou, Ping Li: User-level sentiment analysis incorporating social networks. KDD 2011: 1397-1405

Xiaohua Liu, Long Jiang, Furu Wei, Ming Zhou: QuickView: advanced search of tweets. SIGIR 2011: 1275-1276

Duo Ding, Xingping Jiang, Matthew R. Scott, Ming Zhou, Yong Yu: Tulsa: web search for writing assistance. SIGIR 2011: 1287-1288

Chenhao Tan, Lillian Lee, Jie Tang, Long Jiang, Ming Zhou, Ping Li: User-level sentiment analysis incorporating social networks. CoRR abs/1109.6018 (2011)

2010:

Xiaohua Liu, Ming Zhou: Evaluating the Quality of Web-Mined Bilingual Sentence Pairs. Int. J. of Asian Lang. Proc. 20(4): 171-179 (2010)

Wei Gao, Cheng Niu, Jian-Yun Nie, Ming Zhou, Kam-Fai Wong, Hsiao-Wuen Hon: Exploiting query logs for cross-lingual query suggestions. ACM Trans. Inf. Syst. 28(2) (2010)

Lei Cui, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Tiejun Zhao: A Joint Rule Selection Model for Hierarchical Phrase-Based Translation. ACL (Short Papers) 2010: 6-11

Shujie Liu, Chi-Ho Li, Ming Zhou: Discriminative Pruning for Discriminative ITG Alignment. ACL 2010: 316-324

Lei Cui, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Tiejun Zhao: Hybrid Decoding: Decoding with Partial Hypotheses Combination over Multiple SMT Systems. COLING (Posters) 2010: 214-222

Yajuan Duan, Long Jiang, Tao Qin, Ming Zhou, Heung-Yeung Shum: An Empirical Study on Learning to Rank of Tweets. COLING 2010: 295-303

Nan Duan, Hong Sun, Ming Zhou: Translation Model Generalization using Probability Averaging for Machine Translation. COLING 2010: 304-312

Nan Duan, Mu Li, Dongdong Zhang, Ming Zhou: Mixture Model-based Minimum Bayes Risk Decoding using Multiple Machine Translation Systems. COLING 2010: 313-321

Gum-Won Hong, Chi-Ho Li, Ming Zhou, Hae-Chang Rim: An Empirical Study on Web Mining of Parallel Data. COLING 2010: 474-482

Mu Li, Yinggong Zhao, Dongdong Zhang, Ming Zhou: Adaptive Development Data Selection for Log-linear Model in Statistical Machine Translation. COLING 2010: 662-670

Xiaohua Liu, Kuan Li, Bo Han, Ming Zhou, Long Jiang, Zhongyang Xiong, Changning Huang: Semantic Role Labeling for News Tweets. COLING 2010: 698-706

Xiaohua Liu, Kuan Li, Bo Han, Ming Zhou, Long Jiang, Daniel Tse, Zhongyang Xiong: Collective Semantic Role Labeling on Open News Corpus by Leveraging Redundancy. COLING (Posters) 2010: 725-729

Shujie Liu, Chi-Ho Li, Ming Zhou: Improved Discriminative ITG Alignment using Hierarchical Phrase Pairs and Semi-supervised Training. COLING (Posters) 2010: 730-738

Xiaohua Liu, Bo Han, Kuan Li, Stephan Hyeonjun Stiller, Ming Zhou: SRL-Based Verb Selection for ESL. EMNLP 2010: 1068-1076

Xiaohua Liu, Ming Zhou: Evaluating the Quality of Web-Mined Bilingual Sentences Using Multiple Linguistic Features. IALP 2010: 281-284

2009:

Mu Li, Nan Duan, Dongdong Zhang, Chi-Ho Li, Ming Zhou: Collaborative Decoding: Partial Hypothesis Re-ranking Using Translation Consensus between Decoders. ACL/IJCNLP 2009: 585-592

Long Jiang, Shiquan Yang, Ming Zhou, Xiaohua Liu, Qingsheng Zhu: Mining Bilingual Data from the Web with Adaptively Learnt Patterns. ACL/IJCNLP 2009: 870-878

Wei Gao, John Blitzer, Ming Zhou, Kam-Fai Wong: Exploiting Bilingual Information to Improve Web Search. ACL/IJCNLP 2009: 1075-1083

Wei Gao, Cheng Niu, Ming Zhou, Kam-Fai Wong: Joint Ranking for Multilingual Web Search. ECIR 2009: 114-125 (best paper)

Tong Xiao, Mu Li, Dongdong Zhang, Jingbo Zhu, Ming Zhou: Better Synchronous Binarization for Machine Translation. EMNLP 2009: 362-370

Nan Duan, Mu Li, Tong Xiao, Ming Zhou: The Feature Subspace Method for SMT System Combination. EMNLP 2009: 1096-1104

Ming Zhou, Long Jiang, Jing He: Generating Chinese Couplets and Quatrain Using a Statistical Approach. PACLIC 2009: 43-52

2008:

Dongdong Zhang, Mu Li, Nan Duan, Chi-Ho Li, Ming Zhou: Measure Word Generation for English-Chinese SMT Systems. ACL 2008: 89-96

Shiqi Zhao, Cheng Niu, Ming Zhou, Ting Liu, Sheng Li: Combining Multiple Resources to Improve SMT-based Paraphrasing Model. ACL 2008: 1021-1029

Wei Gao, John Blitzer, Ming Zhou: Using English information in non-English web search. CIKM-iNEWS 2008: 17-24

Long Jiang, Ming Zhou: Generating Chinese Couplets using a Statistical MT Approach. COLING 2008: 377-384

Ming Zhou, Bo Wang, Shujie Liu, Mu Li, Dongdong Zhang, Tiejun Zhao: Diagnostic Evaluation of Machine Translation Systems Using Automatically Constructed Linguistic Check-Points. COLING 2008: 1121-1128

Lei Shi, Ming Zhou: Improved Sentence Alignment on Parallel Web Pages Using a Stochastic Tree Alignment Model. EMNLP 2008: 505-513

2007:

Guihua Sun, Gao Cong, Xiaohua Liu, Chin-Yew Lin, Ming Zhou: Mining Sequential Patterns and Tree Patterns to Detect Erroneous Sentences. AAAI 2007: 925-930

Chi-Ho Li, Minghui Li, Dongdong Zhang, Mu Li, Ming Zhou, Yi Guan: A Probabilistic Approach to Syntax-based Reordering for Statistical Machine Translation. ACL 2007

Guihua Sun, Xiaohua Liu, Gao Cong, Ming Zhou, Zhongyang Xiong, John Lee, Chin-Yew Lin: Detecting Erroneous Sentences using Automatically Mined Sequential Patterns. ACL 2007

Qing Chen, Mu Li, Ming Zhou: Improving Query Spelling Correction Using Web Search Results. EMNLP-CoNLL 2007: 181-189

Jingjing Liu, Yunbo Cao, Chin-Yew Lin, Yalou Huang, Ming Zhou: Low-Quality Product Review Detection in Opinion Summarization. EMNLP-CoNLL 2007: 334-342

Dongdong Zhang, Mu Li, Chi-Ho Li, Ming Zhou: Phrase Reordering Model Integrating Syntactic Knowledge for SMT. EMNLP-CoNLL 2007: 533-540

Jizhou Huang, Ming Zhou, Dan Yang: Extracting Chatbot Knowledge from Online Discussion Forums. IJCAI 2007: 423-428

Long Jiang, Ming Zhou, Lee-Feng Chien, Cheng Niu: Named Entity Translation with Web Mining and Transliteration. IJCAI 2007: 1629-1634

Shiqi Zhao, Ming Zhou, Ting Liu: Learning Question Paraphrases for QA from Encarta Logs. IJCAI 2007: 1795-1801

John Lee, Ming Zhou, Xiaohua Liu: Detection of Non-Native Sentences Using Machine-Translated Training Data. HLT-NAACL (Short Papers) 2007: 93-96

Wei Gao, Cheng Niu, Jian-Yun Nie, Ming Zhou, Jian Hu, Kam-Fai Wong, Hsiao-Wuen Hon: Cross-lingual query suggestion using query logs of different languages. SIGIR 2007: 463-470

2006:

Jianfeng Gao, Jian-Yun Nie, Ming Zhou: Statistical query translation models for cross-language information retrieval. ACM Trans. Asian Lang. Inf. Process. 5(4): 323-359 (2006)

Yi Chen, Ming Zhou, Shilong Wang: Reranking Answers for Definitional QA Using Language Modeling. ACL 2006

Mu Li, Muhua Zhu, Yang Zhang, Ming Zhou: Exploring Distributional Similarity Based Models for Query Spelling Correction. ACL 2006

Lei Shi, Cheng Niu, Ming Zhou, Jianfeng Gao: A DOM Tree Alignment Model for Mining Parallel Data from the Web. ACL 2006

2005:

Kun Yu, Gang Guan, Ming Zhou: Resume Information Extraction with Cascaded Hybrid Model. ACL 2005

Sung-Hyon Myaeng, Ming Zhou, Kam-Fai Wong, HongJiang Zhang (Eds.): Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 3411, Springer 2005, ISBN 3-540-25065-4

2004:

Ya-Juan Lv,Ming Zhou, Collocation Translation Acquisition Using Monolingual Corpora, 42nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Barcelona, Spain, Jul. 2004.

Wei Wang, Ming Zhou: Improving Word Alignment Models using Structured Monolingual Corpora. EMNLP 2004: 198-205

Dong-Hui Feng, Ya-Juan Lv, Ming Zhou,”A New Approach for English-Chinese Named Entity Alignment”, 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Barcelona, Spain, Jul. 2004.

2003:

Hua Wu, Ming Zhou: Synonymous Collocation Extraction Using Translation Information. ACL 2003: 120-127

Dekang Lin, Shaojun Zhao, Lijuan Qin, Ming Zhou: Identifying Synonyms among Distributionally Similar Words. IJCAI 2003: 1492-1493

2002:

Qing Ma, Min Zhang, Masaki Murata, Ming Zhou, Hitoshi Isahara: Self-Organizing Chinese and Japanese Semantic Maps. COLING 2002

Jian Sun, Jianfeng Gao, Lei Zhang, Ming Zhou, Changning Huang: Chinese Named Entity Identification Using Class-based Language Model. COLING 2002

Wei Wang, Ming Zhou, Jin-Xia Huang, Changning Huang: Structure Alignment Using Bilingual Chunking. COLING 2002

Jian-Min Yao, Ming Zhou, Tiejun Zhao, Hao Yu, Sheng Li: An Automatic Evaluation Method for Localization Oriented Lexicalised EBMT System. COLING 2002

Jianfeng Gao, Ming Zhou, Jian-Yun Nie, Hongzhao He, Weijun Chen: Resolving query translation ambiguity using a decaying co-occurrence model and syntactic dependence relations. SIGIR 2002: 183-190

2001:

Wei Wang, Jin-Xia Huang, Ming Zhou, Changning Huang: Finding Target Language Correspondence for Lexicalized EBMT System. NLPRS 2001: 455-460

Tom B. Y. Lai, Changning Huang, Ming Zhou, Jiangbo Miao, Tony K. C. Siu: Span-based Statistical Dependency Parsing of Chinese. NLPRS 2001: 677-684

Jianfeng Gao, Endong Xun, Ming Zhou, Changning Huang, Jian-Yun Nie, Jian Zhang: Improving Query Translation for Cross-Language Information Retrieval Using Statistical Models. SIGIR 2001: 96-104

2000:

Ting Liu, Ming Zhou, Jianfeng Gao, Endong Xun, Changning Huang: PENS: A Machine-aided English Writing System for Chinese Users. ACL 2000

Endong Xun, Changning Huang, Ming Zhou: A Unified Statistical Model for the Identification of English BaseNP. ACL 2000

Lei Zhang, Ming Zhou, Changning Huang, Haihua Pan: Automatic Detecting/Correcting Errors in Chinese Text by an Approximate Word-Matching Algorithm. ACL 2000

Jian-Yun Nie, Jianfeng Gao, Jian Zhang, Ming Zhou: On the use of words and n-grams for Chinese information retrieval. IRAL 2000: 141-148

Jianfeng Gao, Jian-Yun Nie, Jian Zhang, Endong Xun, Yi Su, Ming Zhou, Changning Huang: TREC-9 CLIR Experiments at MSRCN. TREC 2000