Microsofti usaldusväärne pilvkeskkond tootmisettevõtete jaoks

Two people using HoloLens 2 while working on a machine.

Tootmise toetamine pilvlahenduste abil

Neljas tööstusrevolutsioon on võidukäiku teinud üle kogu maailma. Tootmisettevõtetes, olgu tegu siis valmistoodete, energia või põllumajanduskemikaalide valdkonnaga, on asjade Interneti ja masinõppega katsetamisest liigutud edasi nende uute võimaluste kiire kasutuselevõtu etappi. Täiustatud tehnoloogiad, näiteks pilvandmetöötlus, tehisintellekt, masinõpe, hübriidreaalsus ja digikaksikud võimaldavad tootmisettevõtetel digitaaltehaseid rikastada, ühendatud tooteid ja teenuseid monetiseerida, uusi teenindussuundi luua, kulusid vähendada, säästlikumalt toota ja nõudeid täita.

Kõik need uuendused toovad kaasa ülisuured andmemahud, mida tuleb koguda ja mõista ning millest lähtuvalt tegutseda. Andmete täieliku potentsiaali kasutamine võib eeldada mitmesuguste eeskirjade või nõuete (nt GDPR-i ehk isikuandmete kaitse üldmääruse) täitmist, mis omakorda tähendab andmete privaatsuse, turvalisuse ja nõuetelevastavuse osas uusi ja senisest karmimaid standardeid.

Microsoft on alati aidanud klientidel nõudeid täita, nõustades neid ka siis, kui nõuded on keerukad ja mitmetahulised. Oleme võtnud endale kohustuse aidata oma tootmisettevõtetest klientidel mõista, mida GDPR tähendab ja nende jaoks kaasa toob. Seetõttu pakume nõu GDPR-i nõuete täitmiseks vajalike strateegiate väljatöötamisel ning anname klientide käsutusse tööriistad ja funktsioonid, mis kiirendavad eesmärkide saavutamist. Meil on lai valik pilvtooteid ja -teenuseid, mille arendamisel on algusest peale silmas peetud ka kõige rangemate turbe- ja privaatsusnõuete täitmist.

|

Üleminek digitaalsetele lahendustele aitab tööstusharudel ja ettevõtetel kasutada ära kõike, mida uued võimalused ja uuendused maailmas pakuvad. Digiettevõtteks saamiseks ei saa aga piirduda üksnes uute tehnoloogiate juurutamisega. Tootjatel on lisaks vaja leida õige tee keerukas, juriidilisi riske ja kõikvõimalikke nõudeid täis maailmas.

 

Ettevõttejuhtide abistamiseks pakub Microsoft ajakohaseid ja usaldusväärseid tootmisettevõtete pilvlahendusi, mis aitavad täita mitmesuguseid nõudeid, sh GDPR-i nõudeid. Need lahendused on tootmisettevõtetele digitaalse transformatsiooni käigus abiks, võimaldades pilvkeskkonnas tegutseva ettevõttena täita kõiki valdkonna nõudeid.

 

E-raamat Üleminek digitaalsetele lahendustele pilvkeskkonnas annab ärijuhtide ning nende juriidiliste ja nõuetelevastavuse nõustajate käsutusse raamistiku, mis aitab läbi mõelda digitaalse transformatsiooni strateegiliste tähenduse. Raamatus käsitletakse muu hulgas privaatsuse, turvalisuse, usalduse, uutele eeskirjadele ja määrustele (nt GDPR-ile) vastavuse ning ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud teemasid.

 

Pilvepõhised tehnoloogiad, näiteks tehisintellekt, arenevad ülikiiresti. See omakorda toob kaasa uusi probleeme näiteks küberturbega ja tehnoloogiate potentsiaalse mõjuga tööturule; samuti peavad töötajad omandama uusi oskusi. Meie usume, et valitsustel, tootval tööstusel ja kodanikuühiskonnal on kõigil oluline roll neljanda tööstusrevolutsiooniga kaasnevate võimaluste reaalsuseks muutmisel ja probleemide lahendamisel.

 

Nende probleemidega tegelemiseks oleme värskendanud riigiasutustele ja tööstusettevõtetele suunatud poliitikate tegevuskava Pilv kõigi heaolu huvides. Loodame, et digitaalsetele lahendustele ülemineku juhend ja pilvandmetöötlusega seotud poliitikate tegevuskava aitavad meie klientidel nii avalikus kui ka erasektoris luua pilvepõhiseid lahendusi, mis on usaldusväärsed, vastutustundlikud ja kõigile kättesaadavad.

 

Microsofti roll ei saa piirduda üksnes lahenduste pakkumisega. Usaldusväärse partnerina oleme võtnud endale kohustuseks pakkuda oma klientidele tervikliku ja mitmekülgse lähenemise kaudu sujuvat üleminekut digitaalsele tehnoloogiale.

Viimastel aastatel on küberründed põhjustanud olulist majanduskahju, seadnud ohtu inimeste elusid ning õõnestanud usaldust turvalise Interneti ja pilvandmetöötluse suhtes. Rünnete tõttu on küberturvalisusest saanud kõigi jaoks aktuaalne teema – turbemurded on juba praegu mõjutanud miljoneid kasutajaid paljudes valdkondades.

 

Kahjud on peadpööritavad: Cybersecurity Ventures prognoosib, et küberkuritegevus läheb 2021. aastaks maailmale maksma kuus triljonit USA dollarit aastas, võrreldes 2015. aasta kolme triljoni dollariga. Küberturvalisusele pööravad nüüd tähelepanu nii tavainimesed, sealhulgas meie kliendid, kui ka tippjuhid, ettevõtjad ja riigiasutused üle kogu maailma.

 

Microsoft on andmeturbega aktiivselt tegelnud alates 2002. aastast, kui panime aluse usaldusväärse andmetöötluse algatusele. Töötasime välja turbearenduse elutsükli protsessi, võimaldamaks välja töötada tarkvara, mis suudab osutada rünnetele vastupanu.

 

Sellest ajast peale oleme turbemeetmeid tugevdanud kõigis tänapäevase pilve- ja mobiilipõhise maailma kriitilise tähtsusega lõpp-punktides, kõigil platvormidel ja ka väga keerukates keskkondades. Oleme kasutusele võtnud uued teenused: Microsoft Cloud App Security, Microsoft Defender for Endpointi ja Office 365 täiustatud turbehalduse. Oleme oma turbeteenustesse (sh Azure’i turbekeskus ja Azure’i täiustatud ohutõrje) lisanud tehisintellekti funktsioone.

 

Digitaalettevõtete turvalisuse tagamine on üks meie peamisi eesmärke. Microsoft on küberturbevaldkonnaga sõlminud tihedad sidemed, lisades Microsoft Defender for Endpointi FireEye iSIGHT-i ohuanalüüsi funktsioonid ning tehes kogu Enterprise Mobility + Security keskkonnas koostööd nii Lookouti kui ka Ping Identityga.

 

Microsoft investeerib küberturbesse miljard dollarit aastas. Need investeeringud hõlmavad põhjaliku turbeplatvormi pakkumist, uute tehnoloogiate väljatöötamist ja koostööd teiste valdkonna ettevõtetega. Meie eesmärk on kliente turbeohtude eest kaitsta, turbeohte tuvastada ja neile reageerida:

  • kaitseme kõiki lõpp-punkte, alustades anduritest ja andmekeskustest ning lõpetades identiteetide ja SaaS-rakendustega;
  • kasutame ohtude tuvastamiseks pilvkeskkonna ja tehisintellekti võimalusi, masinõpet ja käitumise jälgimist;
  • reageerime ohtudele kiiresti ja anname oma klientide käsutusse terviklikud, sekkumist võimaldavad ülevaated.

Lisaks investeerib Microsoft olemasolevatesse ja uutesse turbetehnoloogiatesse, näiteks Azure Sphere’i nii pilvkeskkonna kui ka perimeetri turvamiseks. Tegeleme jätkuvalt digitaalse Genfi konventsiooni väljatöötamisega, et pakkuda tsiviilisikutele rahu ajal küberruumis kaitset, ning allkirjastasime hiljuti küberkaitsekokkuleppe „Cybersecurity Tech Accord“, millega loodetakse edendada võrgukasutuse turvalisust ja vastupidavust kogu maailmas. Küberkaitsekokkulepe „Cybersecurity Tech Accord“, mille allkirjastajate hulgas on ka hulk tootmisettevõtteid, näiteks ABB, Dell ja HP, on esimene selle tegevusvaldkonna enda poolt algatatud ülemaailmne ettevõtmine, mille eesmärk on tagada tehnikasektoris nende nelja põhiprintsiibi täitmine:

  • kaitseme kõiki oma kasutajaid ja kliente;
  • seisame vastu kavatsustele rünnata süütuid kodanikke ja ettevõtteid olenemata ründe allikast;
  • anname kasutajate, klientide ja arendajate käsutusse kõik vajaliku parema küberkaitse pakkumiseks;
  • teeme küberturvalisuse tugevdamiseks koostööd nii omavahel kui ka teiste sarnase mõtteviisiga rühmitustega. See on oluline samm, mida toetavad juba praegu paljud tehnikasektori juhtivad ja küberturvalisusega tegelevad ettevõtted. Oleme veendunud, et lähitulevikus tuleb neid veelgi juurde.

Lugege lisateavet küberkuritegevuse ja küberturbe kohta

Tehisintellektipõhiseid funktsioone kasutavaid ja omavahel ühendatud seadmeid tuleb maailmas pidevalt juurde. Üks oluline element, mida tootmisettevõtted saavad kasutada, on OPC Foundationi standard OPC Unified Architecture (OPC UA). See standard tagab turvalise ja usaldusväärse andmevahetuse miljonite rakenduste ja tööstusseadmete vahel.

 

OPC Foundationi pikaajalise partnerina on Microsoft pühendunud OPC UA järgimisele. Meie koostöö algas juba 1994. aastal, hõlmates tollal Windowsi protsessijuhtimise OLE spetsifikatsiooni. Sellest ajast peale on meie koostöösse lisandunud aina uusi standardeid ja spetsifikatsioone – näiteks toetame platvormist sõltumatut OPC UA-d kõigis IoT pakkumistes (sh Azure IoT Suite ja Universal Windows Platform) ja lisasime .NET Standardi viitepinu OPC Foundationi GitHubi avatud lähtekoodi.

 

OPC UA-d ja Microsofti tehnoloogiaid kasutades on tootmisettevõtetel lihtsam ja kindlam saada ühendatud või võrguteenusepõhistest toodetest ja teenustest pärit andmetel põhinevat väärtuslikku ärianalüüsiteavet.

Peaaegu iga tootmisettevõttest klient, kes on eesmärgiks võtnud ülemineku digitaalsetele lahendustele, saab osaliselt ka tarkvarafirmaks. Meie kliendid ei piirdu üksnes oma tegevuse digitaalsesse maailma üleviimisega, kasutades selleks meie tarkvara ja teenuseid; koostöös Microsofti nõustajate ja tehnikutega loovad nad ka uusi digitaalseid lahendusi, mis töötavad meie platvormidel. Tehnoloogilised arengud ning pilvteenuste, andmeanalüüside ja tehisintellekti kasutuselevõtt muudab selle protsessi veelgi kiiremaks.

 

Tihedam koostöö klientidega toob kaasa ka rohkem küsimusi – näiteks selle kohta, kellele kuuluvad konkreetsed patendid ja intellektuaalne omand. Neile küsimustele vastamiseks ning selleks, et klientidel oleks asjast selge ülevaade, töötasime kaasloodud tehnoloogia ja intellektuaalse omandi jaoks välja kindlate põhimõtete komplekti. Ühiste uuenduste algatuse ehk Shared Innovation Initiative’i abil loodame leida tasakaalu, mis aitab klientidel oma äritegevust tehnoloogia toel edendada, kuid samas lubab ka Microsoftil meie platvormil töötavaid tooteid paremaks muuta.

Two people working in a manufacturing environment wearing protective glasses.

Tootmisprotsesside üleminek digitaalsetele lahendustele

Pilve pakutavate võimaluste rakendamine nõuetele vastavuse tagamiseks näitab, kuidas pilv ja tehisintellekt aitavad tootmisettevõtetel (eelkõige valmistoodete, kemikaalide, põllumajanduskemikaalide ja energia valdkondades) toime tulla ka keerukate vastavusreeglitega keskkondades.

Lisaressursid

Kliendilood

Digitaalse kaasamise videosaadete sari: strateegiad juhtide jaoks

Küberkuritegevus ja küberturve


Dokumendid

Microsofti valmistoodete tootmise lahendused

Microsofti keemia- ja põllumajanduskeemiatoodete lahendused


Nõuetele vastavus

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27018

SOC 1, 2 ja 3