Monimuotoisuuden ja inkluusion edistäminen työpaikalla

 Kulttuurisesti monimuotoisen ja inklusiivisen työympäristön luominen ei ole pelkästään oikeudenmukaista. Siitä on hyötyä myös liiketoiminnan näkökulmasta. Se tuo yrityksesi esille myönteisessä valossa, ja samalla se mahdollistaa erilaisten näkökulmien kuulemisen ja liiketoimintasi kasvattamisen.  

Miten monimuotoisuus ja inkluusio voivat parantaa yrityksesi tulosta

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että etnisesti monimuotoisimpaan kvartiiliin kuuluvien yritysten tulokset ovat 35 % todennäköisemmin toimialansa mediaania korkeammat. Sukupuolien diversiteetin huomioivat yritykset taas ovat 21 % todennäköisyydellä muita tuottavampia. Lisäksi monimuotoisemmat ja inklusiivisemmat yritykset voivat menestyä liiketoiminnassaan paremmin muun muassa seuraavilla osa-alueilla: 

Luovuus 

Maailman talousfoorumin mukaan luovuus on yksi kolmesta tärkeimmistä työelämätaidoista vuoteen 2020 mennessä. Monimuotoisuus on polttoaine, jota monet yritykset tarvitsevat ajatellakseen “laatikon ulkopuolella” ja tehostaakseen innovointia. Vaikka monet tutkimukset viittaavat tähän suuntaan, on myös tärkeää huomata, että erilaisista kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden vuorovaikutuksen on oltava aitoa ja merkityksellistä, jotta se johtaa todelliseen menestykseen.  

Tuottavuus

Jokainen yrityksen omistaja on tietoinen lisääntyvän tuottavuuden arvosta. Monimuotoiset kokemukset voivat parantaa ongelmanratkaisun valmiuksia sekä kasvattaa kapasiteettia ja tuottavuutta. Kannattaa huomioida, että inklusiiviset tiimit suoriutuvat tiimipohjaisissa arvioinneissa 80 % vertaisryhmiään paremmin. Lisäksi organisaatiot, joiden hallituksissa toimii enemmän naisia, saavuttavat pitkällä aikavälillä keskimäärin parempia taloudellisia tuloksia.  

Työntekijöiden säilyttäminen 

Erinomaisen työntekijän säilyttäminen ei ainoastaan hyödytä yritystäsi – se myös maksaa paljon vähemmän kuin uuden työntekijän löytäminen. Työntekijän menettämisen keskimääräisten kustannusten arvioidaan olevan noin 33 % kyseisen työntekijän vuosipalkasta. Kun asetat monimuotoisuuden ja inkluusion etusijalle, edistät kulttuuria, joka saa työntekijät pysymään yrityksessäsi. Näitä kulmakiviä ovat seuraavat: 

 • Kunnioittava kohtelu kaikilla tasoilla 
 • Reilu palkka ja edut 
 • Luottamus työntekijöiden ja ylemmän johdon välillä 
 • Työsuhdeturva 
 • Tilaisuudet käyttää taitoja ja kykyjä työtehtävissä 

Myös uusien kykyjen houkuttelussa monimuotoisuudella on tärkeä rooli. Millenniaalit, jotka pian muodostavat suurimman segmentin työelämässä, uskovat erilaisten taustojen ja perspektiivien olevan työpaikalla ratkaisevan tärkeitä kasvun ja menestyksen näkökulmasta. 

He kiinnittävät myös edellisiä sukupolvia todennäköisemmin huomiota sukupuolisyrjintään työpaikalla. Inkluusiota ja monimuotoisuutta vähättelevät yritykset saavat uuden sukupolven työntekijät etsimään tilaisuuksia muualta.  

Taidot 

Inkluusion asettaminen etusijalle johtaa myös työntekijöiden laajempaan taitopohjaan sekä tietämyksen tehokkaampaan jakamiseen yrityksen sisällä. Eikä kyse ole pelkästään kovista taidoista. Monimuotoisuus parantaa myös työntekijöiden’ pehmeitä taitoja, mukaan lukien johtajuusyhteistyö ja viestintä. 57 % yritysjohtajista mainitsee nämä taidot omasta näkökulmastaan tärkeimmiksi.  

Kulttuurinen ymmärrys 

Suurten valintamyymälöiden myötä kulttuuri muuttui homogeenisemmaksi, mutta tämä on muuttumassa. Tänä päivänä jopa Walmartin kaltaiset vähittäiskaupan jättiläiset tunnustavat monimuotoisten yhteisöjen ainutlaatuisten kulttuurien ja elämäntapojen tärkeyden. Paikallisia markkinoita ymmärtävä monimuotoinen henkilöstö voi auttaa yrityksiä löytämään tuote- ja markkinointimahdollisuuksia sekä huomioimaan paremmin henkilöstötarpeita, asiakaspalveluideoita ja monia muita tekijöitä.  

Kaikista näistä löydöksistä huolimatta monet yritykset eivät vieläkään aseta monimuotoisuutta etusijalle. Eräässä kyselytutkimuksessa havaittiin, että 41 % rekrytoinnista vastaavista esimiehistä kertoi olevansa “liian kiireisiä”. Vaikka monimuotoisen henkilöstön rekrytointi ei tapahdu hetkessä, tähän panostavat yritykset pääsevät nauttimaan sen tarjoamista hyödyistä. 

Monimuotoisuus- ja inkluusiohankkeiden aloittaminen 

Riippumatta siitä, onko yrityksesi vakiintunut vai oletko vasta muodostamassa tiimiä, seuraavassa on mainittu eräitä monimuotoisuuden ja inkluusion parhaita käytäntöjä: 

Harkitse “sokeaa palkkausta”

Yksi ratkaisu syrjinnän ehkäisemiseen on niin kutsuttu “sokea palkkaus”. Toisin sanoen työnhakijoiden etnisyys, sukupuoli, ikä ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet poistetaan hakuprosessista. Tämä idea ei ole uusi. Eräs tunnettu esimerkki on Toronton sinfoniaorkesteri, joka vuonna 1970 koostui pääasiassa valkoihoisista miehistä. Orkesterin monimuotoisuuden edistämiseksi koesoitoissa ryhdyttiin käyttämään erottavaa sermiä. Kun huomion kohteena oli pelkästään soittotaito, naispuolisten muusikoiden määrä kasvoi orkesterissa 30 %. 

Muissa orkestereissa toteutetut seurantatutkimukset ovat osoittaneet määrän kasvavan jopa 46 %. Sama koskee myös nykypäivän yrityksiä. Sokea työnhakuprosessi, joka perustuu pelkästään hakijan taitoihin, paransi vähemmistöihin kuuluvien ja naispuolisten hakijoiden mahdollisuuksia ensimmäiseen työhaastatteluun noin 40 %. Tämä lähestymistapa ei ole kuitenkaan täydellinen, koska rekrytoinnin henkilökohtaisessa vaiheessa voi silti esiintyä syrjintää. Tästä pääsemme seuraavaan kohtaan. 

 • Aloita ylhäältä alas. 
 • Tarjoa johtajille monimuotoisuuskoulutusta ja auta heitä ymmärtämään, miten monimuotoisuusohjelmien strateginen toteutus, hallinta ja edistymisen seuranta tapahtuvat. 
 • Luo monimuotoinen johtajuuspaneeli. Sen ei tarvitse olla muodollinen. Tämä ryhmä voi toimia työntekijöiden äänenä. 
 • Kuuntele työntekijöitäsi. Aktiivinen kuuntelu tarjoaa heille kanavan viestiä tuntemuksiaan ja kertoa siitä, mikä heidän näkökulmastaan tekisi työympäristöstä miellyttävämmän.  
 • Huomioi työntekijöiden kulttuurinen vaihtelevuus.  
 • Luo hauskoja ja mielenkiintoisia kokemuksia, jotka altistavat työntekijäsi erilaisille perinteille ja uskomuksille. 
 • Tarjoa henkilöstöhallinnon edustajille valmiudet luoda sisäisiä ohjelmia eri kulttuureille ja sukupuolille. 
 • Luo etenemissuunnitelma, määritä virstanpylväitä ja seuraa edistymistäsi. 
 • Tunnista erilaisia ongelmia, joihin haluat puuttua, ja laadi käytännönläheinen aikataulu hankkeen lopusta alkuun. 
 • Aloita rakentaminen perustuksista.  
 • Jos liiketoimintasi on alkuvaiheessa, sinulla on epäilemättä monia muitakin asioita hoidettavanasi. Monimuotoisuuden ja inkluusion huomioiminen yrityksessäsi alusta lähtien luo kuitenkin perustan, jota tarvitset tulevien ongelmien välttämiseksi ja menestyksekkään kasvun toteuttamiseksi. 

Vaikka inklusiivisen ja monimuotoisen työvoiman kehittäminen ei tapahdu ongelmitta, hyvän strategian laatiminen voi auttaa yritystäsi houkuttelemaan ja säilyttämään lahjakkaita työntekijöitä, parantamaan mainettaan ja edistämään innovatiivisia tuloksia.  

Microsoft 365:n käytön aloittaminen

Tuttu Office ja yhteistyötä helpottavat työkalut, joilla työnteko on helpompaa sekä tehokkaampaa missä ja milloin vain.

Osta nyt

Liiketoiminnan tiedot ja ideat -palveluun ei sisälly ammattimaista vero- eikä rahoitusneuvontaa. Ota yhteys omaan vero- tai rahoitusneuvojaasi, jos haluat keskustella tilanteestasi.