MGA TUNTUNIN SA PAGBEBENTA SA MICROSOFT

Na-update noong Pebrero 2017

Maligayang pagdating sa mga online at retail na Store ng Microsoft. Tumutukoy ang "Store" sa aming mga online at retail na venue na nagbibigay-daan sa iyong mag-browse, tumingin, makakuha, makabili, at mag-rate at mag-review ng mga produkto at serbisyo kabilang ang mga device, game console, digital na nilalaman, application, laro, serbisyo, at higit pa. Ang Mga Tuntunin ng Pagbebenta ("Mga Tuntunin ng Pagbebenta") na ito ay sumasaklaw sa Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store, at iba pang mga serbisyo ng Microsoft na tumutukoy sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta (sa kabuuan, ang "Store"). Sa pamamagitan ng Store, nagbibigay ang Microsoft ng access sa iba’t ibang mapagkukunan, kabilang ang mga lugar sa pag-download, software, mga tool, at impormasyon tungkol sa software, mga serbisyo at iba pang mga merchandise (sa kabuuan, "Mga Serbisyo" at kasama ang Store, "Store"). Marami sa mga iniaalok na produkto, serbisyo at nilalaman sa Store ay mga ikatlong partido na produkto na inaalok ng mga entity na maliban sa Microsoft. Sa pamamagitan ng paggamit sa Store, o sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto at serbisyo sa Store, tinatanggap at sinasang-ayunan mo ang Mga Tuntunin ng Pagbebenta, Pahayag ng Pagiging Pribado ng Microsoft (tingnan ang seksyong Pagiging Pribado at Proteksyon ng Personal na Impormasyon sa ibaba), at mga naaangkop na tuntunin at kundisyon, patakaran o disclaimer na ito na makikita sa Store o ginamit na sanggunian sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta (sa kabuuan, "Mga Patakaran ng Store"). Hinihikayat namin kayong basahin nang maigi ang Mga Patakaran ng Store. HINDI MO MAAARING GAMITIN ANG STORE O MGA SERBISYO KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA MGA PATAKARAN NG STORE.

Kung mayroon kaming Microsoft Retail Store na matatagpuan sa iyong bansa o rehiyon, maaaring mayroon itong iba o karagdagang mga patakaran. Maaaring i-update o baguhin ng Microsoft ang anumang patakaran nang walang pag-abiso anumang oras.

Mga Tuntuning Nauugnay sa Paggamit Mo ng Store

1. Account ng Miyembro. Kung inaatasan ka ng Store na magbukas ng account, dapat mong kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng kasalukuyan, kumpleto at tumpak na impormasyong kinakailangan ng naaangkop na form para sa pagpaparehistro. Maaari din kayong atasang tanggapin ang isang kasunduan sa serbisyo o ang isang hiwalay na mga tuntunin ng paggamit bilang kundisyon sa pagbubukas sa account. Ang paggamit mo ng account upang ma-access ang Store at nilalaman na nakuha mo sa Store ay napapailalim sa lahat ng tuntunin na sumasaklaw sa Microsoft account. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang Kasunduan sa Serbisyo ng Microsoft. Mayroon kang pananagutan na panatilihing kumpidensyal ang impormasyon at password ng iyong account at mayroon kang pananagutan sa lahat ng aktibidad na mangyayari sa iyong account.

2. Walang Labag sa Batas o Ipinagbabawal na Paggamit. Bilang kundisyon ng iyong paggamit sa Store at Mga Serbisyo, ginagarantiya mo sa amin na hindi mo gagamitin ang Store para sa anumang layunin na labag sa batas o ipinagbabawal ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta, Mga Patakaran ng Store, o anumang iba pang mga tuntunin na ito na naaangkop sa iyong paggamit ng Store. Hindi mo maaaring gamitin ang Store sa anumang paraan na maaaring makasira, maka-disable, makapagpahirap, o makapagpahina sa anumang server ng Microsoft, o sa (mga) network na nakakonekta sa anumang server ng Microsoft, o maaaring makahadlang sa paggamit at pakinabang ng anumang iba pang partido sa Store. Hindi mo maaaring subukang kumuha ng hindi pinapahintulutang access sa Store, iba pang mga account, computer system o network na nakakonekta sa anumang server ng Microsoft o sa Store, sa pamamagitan ng hacking, password mining o anumang iba pang mga paraan. Hindi ka maaaring kumuha o hindi mo maaaring subukang kumuha ng anumang materyal o dokumento sa anumang paraan na hindi sadyang ginawa sa pamamagitan ng Store. Hindi mo maaaring gamitin ang Store sa paraan na lumalabag sa mga karapatan ng mga ikatlong partido, kabilang ang sadyang paninira sa tao o entity, kabilang ang Microsoft. Hindi ka maaaring mamahagi, mag-publish, magbigay ng lisensiya, o magbenta ng anumang produkto, impormasyon o serbisyong nakukuha sa Store sa pangkomersyal na layunin.

3. Mga Materyal na Iyong Ibibigay sa Microsoft o Ipo-post sa Store. Hindi inaako ng Microsoft ang pag-aari ng mga materyal na ibibigay mo sa Microsoft (kabilang ang feedback, mga rating, review at suhestyon) o pag-post, pag-upload, pag-input o pagsusumite sa Store o sa mga nauugnay na serbisyo ng Microsoft para sa pagsusuri ng ibang tao (ang bawat isa, "Pagsusumite" at sa pangkalahatan, "Mga Pagsusumite"). Gayunpaman, binibigyan mo ang Microsoft ng walang royalty, pangmatagalan, hindi nababawi, pambuong mundo, hindi eksklusibo at nasa-sublicense na karapatan na gamitin, baguhin, iangkop, paramihin, gumawa ng mga derivative work, isalin, i-edit, isagawa, ipamahagi at ipakita ang iyong Isinumite, kasama ang iyong pangalan, sa anumang media. Kung ipa-publish mo ang iyong Isinumite sa mga lugar ng Store kung saan available ito online nang walang paghihigpit, maaaring lumabas ang iyong Isinumite sa mga demonstrasyon o materyal na nagpo-promote sa Store at/o sa mga produkto, serbisyo, at nilalaman na iniaalok sa Store. Ginagarantiya at kinakatawan mo na taglay (at tataglayin) mo ang lahat ng kinakailangang karapatan upang isagawa ang anumang ibibigay mong Pagsusumite at ibibigay mo ang mga karapatang ito sa Microsoft.

Walang ibibigay na kabayaran kaugnay ng paggamit ng iyong Pagsusumite. Hindi napapailalim ang Microsoft sa anumang pananagutan hinggil sa pagpo-post at paggamit ng anumang Pagsusumite at maaaring alisin ng Microsoft ang anumang Pagsusumite anumang oras sa sarili nitong pagpapasya. Walang inaakong responsibilidad at pananagutan ang Microsoft para sa iyong Mga Pagsusumite o sa materyal na ipo-post, ia-upload, ii-input o isusumite ng ibang tao gamit ang Store.

Kung bibigyan mo ng rating o review ang isang application sa Store, maaari kang makatanggap ng email mula sa Microsoft na naglalaman ng nilalaman mula sa publisher ng application.

4. Mga Link sa Mga Website ng Ikatlong Partido. Ang Store ay maaaring magsama ng mga link sa mga website ng ikatlong partido na nagbibigay-daan sa iyong umalis sa Store. Ang mga naka-link na site ay wala sa kontrol ng Microsoft at walang pananagutan ang Microsoft para sa mga nilalaman ng anumang naka-link na site o anumang link na nilalaman ng isang naka-link na site. Ibinibigay ng Microsoft ang mga link na ito sa iyo para sa iyong ginhawa, at ang pagkakasama ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pag-eendorso ng Microsoft sa site. Ang paggamit mo sa mga website ng ikatlong partido ay maaring saklaw ng mga tuntunin at kundisyon ng ikatlong partido.

Mga Tuntuning Nauugnay sa Pagbebenta ng Mga Produkto AT SERBISYO sa Iyo

5. Geographic na Availability. Ang mga available na produkto at serbisyo ay maaaring maging iba’t iba depende sa iyong rehiyon o device. Bukod pa rito, maaaring magkaroon ng mga limitasyon sa kung saan maaaring ipadala ang mga produkto ayon sa nakatakda sa aming mga patakaran sa pagpapadala. Upang kumpletuhin ang iyong pagbili, maaaring atasan ka na magkaroon ng wastong address sa pagsingil at pagpapadala sa loob ng bansa o rehiyon ng Store kung saan ka bumibili.

6. Mga End User Lang. Isang end user ka dapat upang makabili ng mga produkto at serbisyo sa Store. Hindi kwalipikado ang mga reseller na bumili.

7. Mga Limitasyon sa Pag-export. Maaaring mapailalim ang mga biniling produkto at serbisyo sa Store sa mga kaugalian at mga batas at regulasyon sa pag-export. Sumasang-ayon ka na sumunod sa lahat ng naaangkop na internasyonal at pambansang batas at regulasyon.

8. Pagsingil. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa Microsoft ng paraan ng pagbabayad: (i) kinakatawan mong pinahihintulutan kang gamitin ang paraan ng pagbabayad na iyong ibinigay at ang anumang impormasyon sa pagbabayad na iyong ibibigay ay totoo at tumpak; (ii) pinahihintulutan mo ang Microsoft na singilin ka para sa anumang produkto, serbisyo o available na nilalaman na binili gamit ang iyong paraan ng pagbabayad; at (iii) pinahihintulutan mo ang Microsoft na singilin ka para sa anumang binabayarang tampok ng Store kung saan pinili mong mag-sign up o gamitin. Sumasang-ayon ka na i-update kaagad ang iyong account at iba pang impormasyon, kasama ang iyong email address at mga numero at petsa ng expiration ng credit card, upang matapos namin ang iyong mga transaksyon at makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan, kaugnay ng iyong mga transaksyon. Maaari ka naming singilin (a) nang maaga; (b) sa panahon ng pagbili; (c) kaagad, pagkatapos ng pagbili; o (d) sa paulit-ulit na batayan para sa mga subscription. Gayundin, maaari ka rin naming sinigilin hanggang sa inaprubahang halaga, at aabisuhan ka namin nang maaga at alinsunod sa mga tuntunin ng iyong subscription tungkol sa anumang pagbabago sa sisingiling halaga para sa mga paulit-ulit na subscription. Maaari ka naming singilin nang sabay para sa higit sa isa sa iyong mga naunang panahon ng pagsingil para sa mga halagang hindi pa napoproseso. Tingnan ang seksyong Awtomatikong Pag-renew sa ibaba.

Kung bahagi ka ng anumang alok na nasa panahon ng pagsubok, dapat mong kanselahin ang serbisyo sa pagtatapos ng panahon ng pagsubok upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga bagong singilin maliban kung hindi ganito ang iaabiso namin sa iyo. Kung hindi mo kakanselahin ang serbisyo sa pagtatapos ng panahon ng pagsubok, binibigyan mo kami ng pahintulot na singilin ang iyong paraan ng pagbabayad para sa produkto o serbisyo.

9. Mga Paulit-ulit na Pagbabayad. Kapag bumili ka ng mga produkto, serbisyo o nilalaman sa subscription na batayan (hal., lingguhan, buwanan, kada 3 buwan, o taunan (ayon sa naaangkop)), kinikilala at sinasang-ayunan mo na binibigyan mo ng pahintulot ang paulit-ulit na pagbabayad, at ang mga pagbabayad ay isasagawa ng Microsoft sa paraang pinili mo sa paulit-ulit na pagitan na pinili mo, hanggang sa tapusin mo o ng Microsoft ang subscription o kung hindi ito matatapos alinsunod sa mga tuntunin nito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahintulot sa mga paulit-ulit na pagbabayad, binibigyan mo ng pahintulot ang Microsoft na iproseso ang mga pagbabayad bilang mga electronic na debit o paglipat ng pondo, o bilang mga electronic na draft mula sa iyong itinalagang account (sa kaso ng Awtomatikong Clearing House o mga katulad na pagbabayad), o bilang mga pagsingil sa iyong itinalagang account (sa kaso ng credit card o mga katulad na pagbabayad) (sa pagkalahatan, "Mga Electronic na Pagbabayad"). Sa pangkalahatan, ang mga bayarin sa subscription ay sinisingil at binabayaran nang maaga mula sa naaangkop na panahon ng subscription. Kung may anumang pagbabayad na ibinalik nang hindi binayaran o kung may anumang credit card o katulad na transaksyon na tinanggihan, nakalaan sa Microsoft o sa mga service provider nito ang karapatan na kolektahin ang anumang naaangkop na ibinabalik na item, pagtanggi o iba pang mga bayarin ayon sa pinahihintulutan ng naaangkop na batas.

10. Availability at Dami ng Produkto at Mga Limitasyon sa Order. Maaaring magbago ang mga presyo at availability ng produkto anumang oras nang walang pag-abiso. Maaaring magpataw ang Microsoft ng limitasyon sa mga dami na maaaring bilhin kada order, kada account, kada credit card, kada tao, o kada sambahayan. Kung ang mga produkto o serbisyong na-order mo ay hindi available, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo upang mag-alok ng alternatibong produkto. Kung pipiliin mong hindi bumili ng alternatibong produkto, kakanselahin namin ang iyong order.

Maaaring tanggihan ng Microsoft ang anumang order anumang oras, kung saan ire-refund ang lahat ng binayaran mong halaga para sa order, para sa mga dahilan na maaaring kasama ang, ngunit hindi limitado sa, kung natugunan mo ang mga tinukoy na kundisyon sa oras ng pag-order, kung hindi maproseso ang iyong bayad, kung hindi available ang iyong mga na-order na produkto o serbisyo, o para sa pagpepresyo o iba pang mga error. Kung sakaling nagkaroon ng pagpepresyo o ibang mga error, nakalaan sa amin ang karapatan, sa aming pagpapasya na (a) kanselahin ang iyong order o binili o (b) makipag-ugnayan sa iyo para sa mga tagubilin. Kung sakaling magkaroon ng pagkansela, madi-disable ang iyong access sa nauugnay na nilalaman.

Maaari naming i-disable ang access sa nilalaman sa iyong account sa anumang dahilan. Maaari din naming tanggalin o i-disable ang mga laro, application, nilalaman, o mga serbisyo sa iyong device upang maprotektahan ang Store o mga posibleng apektadong partido. Maaaring maging pana-panahon na hindi available ang ilang nilalaman at application o maaaring ialok ang mga ito sa limitadong oras. Maaaring makaapekto ang rehiyon sa availability. Samakatuwid, kung babaguhin mo ang iyong account o device sa ibang rehiyon, maaring hindi mo na ma-download muli ang nilalaman o mga application o muling ma-stream ang partikular na nilalaman na binili mo; maaaring kailanganin mong bilhin muli ang nilalaman o application na binayaran mo sa iyong pinanggalingang rehiyon. Maliban sa saklaw na iniaatas ng naaangkop na batas, wala kaming pananagutang magbigay ng muling pag-download o kapalit ng anumang binili mong nilalaman o application.

11. Mga Update. Kung naaangkop, awtomatikong maghahanap at magda-download ang Microsoft ng mga update para sa iyong mga application, kahit na hindi ka naka-sign sa Store. Maaari mong baguhin ang iyong mga setting kung mas gusto mong hindi makatanggap ng mga awtomatikong update sa mga app ng Store. Gayunpaman, ang ilang app ng Office Store na ganap o hindi ganap na naka-host online ay maaaring i-update anumang oras ng app developer at maaaring hindi kailanganin ang iyong pahintulot upang i-update.

12. Mga Lisensiya at Karapatan sa Paggamit ng Software. Ang software at iba pang digital na nilalaman na available sa Store ay may lisensiya, at hindi ibinenta sa iyo. Napapailalim ang mga application na direktang na-download sa Store sa Standard Application License Terms ("SALT") na available sa [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0464], maliban kung may ibang tuntunin sa lisensiya na ibinigay sa application. (Hindi napapailalim ang mga application na na-download sa Office Store sa SALT at may mga hiwalay na tuntunin sa lisensiya.) Ang mga app, laro at iba pang digital na nilalaman na nakuha sa pamamagitan ng Store ay napapailalim sa mga panuntunan sa paggamit na matatagpuan sa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Sa lahat ng sitwasyon, dapat mong maunawaan at kilalanin na ang iyong mga karapatan kaugnay sa mga digital na produktong ito ay nililimitahan ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta, ng batas sa copyright, at ng mga panuntunan sa paggamit na ito na makikita sa itaas. Ang mga lisensiya ng software na binili sa Microsoft Retail Store ay napapailalim sa kasunduan sa lisensiya na kasama ng software, at hihilingin sa iyong sumang-ayon sa kasunduan sa lisensiya kapag na-install mo ang software. Ang anumang pagpaparami at muling pamamahagi ng software o merchandise na hindi naaayon sa mga kaugnay na tuntunin sa lisensiya, panuntunan sa paggamit, at naaangkop na batas ay ganap na ipinagbabawal at maaaring magresulta sa mga matinding sibil at kriminal na multa. Posibleng maharap ang mga lalabag sa pinakamatinding parusa na pinapahintulutan ng batas.

MANGYARING MAKIPAG-UGNAYAN SA MICROSOFT RETAIL STORE (AYON SA INILALARAWAN SA SEKSYONG MGA PAUNAWA AT PAKIKIPAG-UGNAYAN SA IBABA) KUNG GUSTO MONG MAGKAROON NG KOPYA NG NAAANGKOP NA KASUNDUAN SA LISENSIYA PARA SA NAKAKAHONG SOFTWARE, NANG LIBRE, BAGO MO BUKSAN ANG ANUMANG PACKAGING NG SOFTWARE.

IBA PANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON. Bukod pa sa software at iba pang nada-download na produkto, ang iba pang mga produkto at serbisyo na available para sa pagbili o pagsubok sa Store ay maaari ding ialok sa iyo sa mga hiwalay na kasunduan sa lisensiya, tuntunin ng paggamit, tuntunin ng serbisyo at iba pang mga tuntunin at kundisyon sa end user. Kung binili o ginamit mo ang mga produktong ito, maaari ka ring atasan na tanggapin ang mga tuntuning iyon bilang kundisyon sa pagbili, pag-install, o paggamit.

PARA SA IYONG GINHAWA, BILANG BAHAGI NG STORE O MGA SERBISYO O SA SOFTWARE O MERCHANDISE NITO, MAAARING MAY GAWING AVAILABLE ANG MICROSOFT NA MGA TOOL AT UTILITY PARA SA PAGGAMIT AT/O PAG-DOWNLOAD NA HINDI BAHAGI NG IBINEBENTANG PRODUKTO O SERBISYO. HANGGANG SA PINAPAHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, HINDI NAGBIBIGAY ANG MICROSOFT NG ANUMANG PAGKAKATAWAN, GARANTIYA O KATIYAKAN HINGGIL SA KATUMPAKAN NG MGA RESULTA O OUTPUT MULA SA ANUMANG TOOL O UTILITY.

Mangyaring igalang ang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng ibang tao kapag gumagamit ng mga tool at utility na ginawang available sa pamamagitan ng Store, o sa software o merchandise.

13. Mga Code para sa Pag-download ng Software at Nilalaman. May ilang software at nilalaman na ibinibigay sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng link para sa pag-download sa iyong Microsoft account na nauugnay sa iyong pagbili. Alinsunod sa talata sa ibaba, karaniwan naming iniimbak sa link sa pag-download at nauugnay na digital key para sa mga pagbili na ito sa iyong Microsoft account sa loob ng 3 taon kasunod na petsa ng pagbili, ngunit hindi namin magagarantiya na iiimbak ang mga ito sa anumang partikular na tagal ng panahon. Para sa mga produkto sa subscription na inihatid sa pamamagitan ng link sa pag-download, maaaring may mga malapat na tuntunin at karapatan sa pag-iimbak, na maaari mong suriin at sang-ayunan sa oras ng pag-subscribe.

Sumasang-ayon ka na maaari naming kanselahin o baguhin ang aming program para sa storage ng digital key anumang oras. Sumasang-ayon ka rin na maaari naming ihinto ang pagsuporta sa mga pag-iimbak ng mga key para sa isa o higit pang produkto anumang oras para sa anumang dahilan, kabilang ang, halimbawa, sa pagtatapos ng tagal ng suporta sa produkto, kung kailan hindi ka na magkakaroon ng access sa link sa pag-download o digital key. Kung kakanselahin o babaguhin namin ang aming program nang hindi ka na magkakaroon ng access sa link sa pag-download o (mga) digital key sa iyong account, magbibigay kami ng hindi bababa sa 90 araw na mas maagang paunawa sa iyo gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa nauugnay na Microsoft account.

14. Pagpepresyo. Kung mayroon kaming Microsoft Retail Store sa iyong bansa o rehiyon, maaaring magkakaiba ang mga presyo, pagpipiliang produkto at promosyong iaalok doon mula sa mga nasa online na Store. Hanggang sa pinapahintulutan ng naaangkop na batas, hindi ginagarantiya ng Microsoft na ang presyo, produkto o promosyong iniaalok online ay magiging available o kikilalanin sa Microsoft Retail Store o vice versa.

Walang garantiya sa pagtutugma ng presyo ang Store. Hindi namin tatapatan ang presyo sa advertisement na iniaalok ng ibang retailer para sa mga parehong item.

Maaari kaming magbigay ng opsyon na mag-preorder ng ilang produkto bago ang petsa ng availability ng mga ito. Upang matuto pa tungkol sa aming mga patakaran sa pag-preorder, pakitingnan ang aming Page na Mga Pre-Order https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0464.

Maliban kung hindi ganito ang isinasaad, hindi kasama sa mga ipinapakitang presyo sa Store ang mga buwis o singilin ("Mga Buwis") na maaaring malapat sa iyong pagbili. Hindi rin kasama sa mga presyong ipinapakita sa Store ang mga gastusin sa paghahatid. Idaragdag ang mga buwis at gastusin sa paghahatid (ayon sa naaangkop) sa halaga ng iyong pagbili at ipapakita ito sa page sa pag-check-out. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa pagbabayad sa naturang mga Buwis o iba pang mga gastusin.

Depende sa iyong lokasyon, ang ilang transaksyon ay maaaring mangailangan ng conversion ng foreign currency o kailangang iproseso sa ibang bansa. Maaaring maningil ang iyong bangko ng karagdagang singil para sa mga serbisyong pinaggagamitan mo ng credit o debit card. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong bangko para sa mga detalye.

15. Seleksyon ng Awtomatikong Pag-renew. Kung pinapayagan ang mga awtomatikong pag­renew sa iyong bansa, rehiyon, probinsya/teritoryo, o estado, maaari mong piliing awtomatikong mag-renew ang mga produkto o serbisyo sa pagtatapos ng isang nakatakdang panahon ng serbisyo. Kung pinili mong awtomatikong i-renew ang iyong produkto o serbisyo, maaari naming awtomatikong i-renew ang iyong produkto o serbisyo sa pagtatapos ng kasalukuyang panahon ng serbisyo, at singilin sa iyo ang kasalukuyang halaga para sa panahon ng pagre-renew, maliban kung pinili mong kanselahin ang produkto o serbisyo gaya ng inilalarawan sa ibaba. Sisingilin namin ang iyong piniling paraan ng pagbabayad para sa pag-renew, kung nasa file man ito sa petsa ng pag-renew o ibibigay sa ibang pagkakataon. Maaari mong kanselahin ang mga produkto o serbisyo bago ang petsa ng pag-renew. Dapat mong kanselahin ang mga serbisyo bago ang petsa ng pag-renew upang maiwasang masingil para sa pag-renew.

16. Patakaran sa Pagsasauli. Tatanggap kami ng mga isasauli o ipapalit para sa mga karapat-dapat na produkto sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagbili o pag-download, ayon sa naaangkop. Ibalik lang ang kwalipikadong ibalik na produkto sa kundisyon na mukha itong bago at sa orihinal nitong packaging, kasama ang lahat ng piyesa, bahagi, instruction manual at dokumentasyon na kasama nito. Hindi maaapektuhan ng Patakaran sa Refund na ito ang anumang karapatan na naaangkop ilapat sa iyong pagbili.

Dapat ibalik ang mga naka-package na software at laro nang nakakabit pa ang mga seal nito at dapat ay kasama ang lahat ng media at key ng produkto. Bilang limitadong pagbubukod, maaaring ibalik ang mga package ng software at laro sa panahon ng pagbabalik kung hindi ka sumang-ayon sa kasunduan sa lisensiya, ngunit kung hindi ka gagawa o gagamit ng anumang kopya lang.

May ilang item na hindi maaaring ibalik; maliban kung hindi ganito ang iniaatas ng batas o ng isang partikular na alok sa produkto, ang lahat ng pagbili ng ganitong uri ng produkto ay pinal at hindi nare-refund:

mga digital app, laro, in-app na nilalaman at subscription, musika, pelikula, palabas sa TV, at nauugnay na nilalaman;

gift card at card sa serbisyo/subscription (hal., Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

produktong na-personalize o na-customize;

espesyal na order na produkto, kung hindi bahagi ng pampromosyong alok ng Store;

random access memory ("RAM") na produkto;

serbisyong isinagawa o nagamit na; at

clearance item o iyong mga minarkahan na may pagtatalaga gaya ng "Final Sale" o "Non-Returnable".

Kapag kwalipikado ang iyong pagsasauli, ibabalik namin ang buong halaga, na bawas ang orihinal na singilin sa pagpapadala at pagbibigay (kung mayroon), at karaniwan mong matatanggap ang iyong refund sa loob ng humigit-kumulang 3-5 araw ng negosyo. Ilalapat ang anumang pag-refund sa parehong account, at gamit ang parehong paraan ng pagbabayad, na ginamit sa pag-order (maliban kung pipiliin mo ang isang Store credit sa halaga ng refund).

Para sa mga kumpletong detalye sa kung paano magbalik ng mga produktong kwalipikado sa pagbabalik, tingnan ang aming page na Mga Pagsasauli at Pag-refund https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0464.

Kung naninirahan ka sa Taiwan, pakitandaan na alinsunod sa Consumer Protection Act ng Taiwan at ng mga may-kaugnayang regulasyon nito, ang lahat ng mga pagbili na ukol sa digital na content na inihahatid sa pamamagitan ng intangible form at/o on-line na mga serbisyo ay hindi namababawi at hindi mare-refund kapag ang naturang content o serbisyo ay naibigay on line. Wala kang karapatang maghabol sa anumang panahong cooling off o anumang refund.

17. Mga Pagbabayad sa Iyo.Kung may utang kaming pagbabayad sa iyo, sumasang-ayon kang ibigay sa amin ang anumang impormasyong kinakailangan namin sa tamang panahon at nang tumpak para maibigay sa iyo ang pagbabayad na iyon. May pananagutan ka para sa anumang mga buwis at singil na maaari mong maipon bilang resulta ng pagbabayad na ito sa iyo. Hanggang sa pinapahintulutan ng naaangkop na batas, dapat ka ring sumunod sa anumang iba pang mga kundisyong aming itinatakda sa iyong karapatan sa anumang pagbabayad. Kung makakatanggap ka ng pagbabayad nang mali, maaari naming ipawalang-bisa o mangailangan ng pagbabalik ng pagbabayad. Sumasang-ayon kang makipagtulungan sa amin sa aming mga pagsisikap na isagawa ito. Maaari rin naming bawasan ang isang kabayaran sa iyo nang walang abiso upang magsaayos para sa anumang nakaraang sobrang pagbabayad.

18. Mga Gift Card. Ang mga biniling gift card sa Microsoft Retail Store ay pinapamahalaan ng Kasunduan sa Retail Gift Card na makikita sa https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Makikita ang impormasyon sa mga Skype gift card sa page ng Tulong ng Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Ang pag-redeem at paggamit ng iba pang mga Microsoft gift card ay pinapamahalaan ng Mga Tuntunin at Kundisyon sa Microsoft Gift Card (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Serbisyo sa Customer. Pakibisita ang aming page na Mga Pagbebenta at Suporta https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0464 para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga opsyon sa serbisyo sa customer.

MGA PANGKALAHATANG TUNTUNIN

20. Pagbabago ng Mga Tuntunin. Maaaring baguhin ng Microsoft ang Mga Tuntunin sa Pagbebenta anumang oras nang hindi ka inaabisuhan. Ang ipinapatupad na Mga Tuntunin sa Pagbebenta sa panahong nag-order ka ang mamamahala sa iyong pagbili at magsisilbi itong ating kontrata sa pagbili. Bago ang iyong susunod na pagbili, maaaring nabago na ng Microsoft ang Mga Tuntunin sa Pagbebenta nang hindi ka inaabisuhan. Mangyaring suriin ang Mga Tuntunin ng Pagbebenta sa bawat pagkakataong bibisitahin mo ang Store. Inirerekomenda naming mag-save o mag-print ka ng kopya ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta para sa sanggunian sa hinaharap kapag bumili ka.

21. Mga Limitasyon sa Edad. May mga nalalapat na limitasyon sa edad sa iyong paggamit sa Store, kabilang ang mga pagbili.

22. Pagiging Pribado at Proteksyon ng Personal na Impormasyon. Mahalaga sa amin ang iyong pagiging pribado. Gumagamit kami ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa iyo para sa pagpapatakbo at pagbibigay ng Store. Pakibasa ang Pahayag ng Pagiging Pribado ng Microsoft dahil inilalarawan nito ang mga uri ng data na kinokolekta namin mula sa iyo at sa mga device mo ("Data") at kung paano namin ginagamit ang iyong Data. Inilalarawan din ng Pahayag ng Pagiging Pribado kung paano ginagamit ng Microsoft ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba; mga posting o feedback na isinumite mo sa Microsoft sa pamamagitan ng Store; at ang mga file, larawan, dokumento, audio, digital work at video na iyong na-upload, iniimbak o ibinahagi sa iyong mga device sa pamamagitan ng Store ("Iyong Nilalaman"). Sa pamamagitan ng paggamit ng Store, pumapayag ka sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Microsoft ng Iyong Nilalaman at Data gaya ng inilalarawan sa Mga Pahayag ng Pagiging Pribado.

23. Display at Mga Kulay ng Produkto. Sinusubukan ng Microsoft na ipakita ang mga kulay at larawan ng produkto sa tumpak na paraan ngunit hindi namin magagarantiya na ang kulay na nakikita mo sa screen o monitor ng iyong device ay eksaktong tutugma sa kulay ng produkto.

24. Mga Error sa Pagpapakita sa Store. Nagsisikap kami upang makapag-publish ng impormasyon sa tumpak na paraan, regular na maa-update ang Store, at maiwasto ang mga error kapag nakita ang mga ito. Gayunpaman, maaaring mali ang anumang nilalaman sa Store o hindi na napapanahon sa isang partikular na panahon. Nakalaan sa amin ang karapatan na magsagawa ng mga pagbabago sa Store anumang oras, kabilang ang mga presyo ng produkto, mga detalye, mga alok at availability.

25. Pagtatapos ng Paggamit o Pag-access. Maaaring tapusin ng Microsoft ang iyong account o gamitin ang Store anumang oras para sa anumang dahilan, kabilang ang, at walang limitasyon, kung lumbag ka sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta o sa Mga Patakaran ng Store, o kung ang Store ay hindi na pinapatakbo ng Microsoft. Sa pamamagitan ng paggamit sa Store, sumasang-ayon kang magkaroon ng pananagutan (alinsunod sa mga tuntuning ito) para sa anumang order na gagawin mo o mga pagsingil na magkakaroon ka bago ang naturang pagtatapos. Maaaring baguhin, hindi ipagpatuloy, o kung hindi naman ay suspindehin ng Microsoft ang Store anumang oras, para sa anumang dahilan, nang hindi ka muna inaabisuhan.

26. Mga Limitasyon at Warranty ng Mga Remedyo. HANGGANG SA PINAPAHINTULUTAN NG IYONG LOKAL NA BATAS, HINDI NAGBIBIGAY ANG MICROSOFT AT ANG MGA SUPPLIER, DISTRIBUTOR, RESELLER, AT CONTENT PROVIDER NITO NG TUWIRAN O IPINABATID NA WARRANTY, GARANTIYA, O KUNDISYON, KABILANG ANG PARA SA MERCHANTABILITY, MAHUSAY NA KALIDAD, KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, WORKMANLIKE NA PAGSISIKAP, TITULO, O HINDI PAGLABAG. ANG MGA PRODUKTO O SERBISYO NA IBINENTA O AVAILABLE SA STORE AY MAY WARRANTY, KUNG HINDI LAHAT, SA ILALIM LANG NG MGA KASUNDUAN SA LISENSIYA O MGA WARRANTY NG MANUFACTURER NA KASAMA NG MGA ITO. MALIBAN KUNG IBINIBIGAY SA ILALIM NG KASAMANG KASUNDUAN SA LISENSIYA O WARRANTY NG MANUFACTURER AT NAPAPAILALIM SA IYONG MGA KARAPATAN:

PANANAGUTAN MO ANG ANUMANG MANGYAYARI SA IYONG PAGBILI AT PAGGAMIT;

NAGBIBIGAY KAMI NG MGA PRODUKTO AT SERBISYO NANG "WALANG PAGBABAGO," "KASAMA ANG LAHAT NG KAHINAAN," AT "KUNG AVAILABLE";

IPINAGPAPALAGAY MO NA ANG MGA PANGANIB SA KALIDAD AT PERFORMANCE NG MGA ITO; AT

IPINAGPAPALAGAY MO ANG KABUUANG GASTUSIN NG LAHAT NG KINAKAILANGANG PAGSESERBIYO O PAGKUKUMPUNI.

HINDI GINAGARANTIYA NG MICROSOFT ANG KATUMPAKAN O PAGIGING NAPAPANAHON NG IMPORMASYONG AVAILABLE SA STORE O MGA SERBISYO. KINIKILALA MO NA ANG MGA COMPUTER AT TELECOMMUNICATION SYSTEM AY MAAARING PUMALYA AT PANA-PANAHON NA NAGKAKAROON NG MGA DOWNTIME. HINDI NAMIN GINAGARANTIYA NA ANG PAG-ACCESS SA STORE O MGA SERBISYO AY HINDI MAAANTALA, NAPAPANAHON, LIGTAS, O HINDI MAGKAKAROON NG ERROR, O HINDI MAGKAKAROON NG PAGKAKATAON NA MAY MAWAWALANG NILALAMAN.

Kung, sa kabila ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito ay mayroon kang anumang batayan sa pagbawi para sa mga pinsalang dulot ng o NAUUGNAY SA Store, Mga Serbisyo, o anumang iniaalok na produkto o serbisyo, HANGGANG SA PINAPAHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, ang iyong eksklusibong remedyo ay mabawi sa Microsoft o sa mga supplier, reseller, distributor, at content provider NITO ang DIREKTANG kabuuang pinsala hanggang sa (1) presyo o bayarin sa loob ng isang buwan ng anumang serbisyo, subscription, o katulad na bayarin (hindi kabilang ang presyo sa pagbili para sa hardware, software, suporta, o mga pinalawig na warranty), o (2) US $100.00 kung walang serbisyo, subscription, o katulad na bayarin.

MAAARING MAYROON KANG ILANG PARTIKULAR NA KARAPATAN SA ILALIM NG IYONG LOKAL NA BATAS. WALA SA KASUNDUANG ITO ANG NILALAYONG MAKAAPEKTO SA MGA KARAPATAN NA IYON, KUNG NAAANGKOP ANG MGA ITO.

Sa mga consumer na nakatira sa Australia at New Zealand, maaari kayong magkaroon ng karapatan sa ilalim ng New Zealand Consumer Guarantees Act, at wala sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito ang nilalayon na makaapekto sa mga karapatang iyon.

27. Limitasyon ng Pananagutan. HANGGANG SA PINAPAHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, SUMASANG-AYON KA NA HINDI MO MAAARING MABAWI ANG ANUMANG IBA PANG MGA PINSALA O PAGKAWALA, KABILANG ANG KINALABASAN, ESPESYAL, HINDI DIREKTA, HINDI SINASADYA, O MATINDING PINSALA, O PAGKAWALA NG KITA. Nalalapat din ang mga limitasyon at pagbubukod SA SEKSYON 26 AT 27 kahit na nagkaroon ka ng pinsala at kahit na alam namin o alam dapat namin ang posibilidad ng mga pinsala. HINDI PINAHIHINTULUTAN NG ILANG ESTADO O PROBINSYA/TERITORYO ANG PAGBUBUKOD O LIMITASYON NG MGA NAGKATAON O KINAHINATNANG PINSALA, KAYA MAAARING HINDI NALALAPAT SA IYO ANG ILANG BAHAGI NG LIMITASYON O PAGBUBUKOD SA ITAAS.

Hanggang sa pinakamatinding pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ang mga limitasyon at pagbubukod ay nalalapat sa LAHAT NG PAGHAHABOL, ALINSUNOD SA ANUMANG LEGAL NA TEORYA, na nauugnay sa Store, sa Mga Serbisyo, sa mga tuntunin ng pagbebenta na ito, o sa anumang iniaalok na produkto o serbisyo, kabilang ang pagkawala ng nilalaman, anumang virus O MALWARE na nakakaapekto sa iyong paggamit ng Store o Mga Serbisyo O ANUMANG PRODUKTO O SERBISYONG NAKUHA SA STORE; AT mga pagkaantala at pagkabigo sa pagsisimula o pagtatapos ng mga transmisyon o transaksyon.

28. Pag-unawa sa Mga Tuntuning Ito. Ang lahat ng bahagi ng Mga Tunitunin ng Pagbebenta na ito ay nalalapat hanggang sa pinakamatinding pinapahintulutan ng nauugnay na batas; kung saan maaari kayong magkaroon ng mas maraming karapatan sa iyong tinitirahang hurisdiksyon (o, kung isang negosyo at ang iyong pangunahing lugar ng negosyo). Kung napagpasyahan na hindi namin maaaring ipatupad ang isang bahagi ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito, ayon sa nasusulat, maaari naming palitan ang mga tuntuning iyon ng mga kaparehong tuntunin hanggang sa maaaring ipatupad sa ilalim ng naaangkop na batas, ngunit hindi mababago ang ibang bahagi ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito. Ang Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito ay tanging para sa iyong pakinabang; ang mga ito ay hindi para sa pakinabang ng sinumang iba pang tao, maliban sa mga kahalili at itinalaga ng Microsoft. Maaaring may malapat na ibang mga tuntunin kung bibili ka ng mga produkto o serbisyo mula sa ibang website ng Microsoft.

29. Pagtatalaga. Hanggang sa pinapahintulutan ng naaangkop na batas, maaari naming italaga, ilipat o kung hindi naman ay permanenteng ipasa ang aming mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito, nang ganap o hindi ganap, anumang oras nang hindi ka inaabisuhan. Hindi mo maaaring italaga o ilipat ang anumang karapatan sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito.

30. Mga Paunawa at Pakikipag-ugnayan. Para sa mga tanong para sa suporta sa customer, pakitingnan ang page na Mga Benta at Suporta sa Store. Para sa mga hindi pagkakaunawaan, sundin ang pamamaraan sa pag-abiso sa seksyong ito.

31. Nakikipagkontratang Entity, Opsyon sa Batas at Lokasyon sa Pagresolba ng Mga Hindi Pagkakaunawaan.

a. North o South America sa labas ng Estados Unidos at Canada. Kung nakatira ka (o, kung ang isang negosyo at ang pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) North o South America sa labas ng Estados Unidos at Canada, nakakontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Pinamamahalaan ng estado ng Washington ang interpretasyon ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito at ito ang nangangasiwa sa mga paglabag dito, anuman ang opsyon ng mga prinsipyo sa batas. Ang mga batas ngbansa kung saan dinidirekta namin ang Store at Mga Serbisyo ang namamahala sa iba pang mga habol (kabilang ang proprotekta sa consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga habol sa tort).

b. Middle East o Africa. Kung kayo ay nakatira sa (o, kung isang negosyo at ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Middle East o Africa, nakakontrata ka sa Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Ang mga batas ng pamahalaan ng Ireland ay ang namamahala sa interpretasyon ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito at ang namamahala sa ibang habol, anumang ang salungatan ng mga prinsipyo sa batas. Ang mga batas ng bansa kung saan dinidirekta namin ang Store at Mga Serbisyo ang namamahala sa iba pang mga habol (kabilang ang proprotekta sa consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga habol sa tort). Ikaw at kami ay hindi sumasang-ayon sa ekslusibong hurisdiksyon at lugar sa hukuman ng Ireland para sa lahat ng hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito o sa Store.

c. Asia o sa South Pacific, maliban para sa mga bansang binanggit sa ibaba. Kung naninirahan ka sa (o, isang negosyo at ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Asia (maliban sa China, Japan, Republic of Korea o Taiwan), nakakontrata ka sa Microsoft Regional Sales Corporation, isang nakaorganisang korporasyon sa ilalim ng mga batas ng Estado ng Nevada, U.S.A., na may mga sangay sa Singapore at Hong Kong, na may pangunahing lugar ng negosyo sa 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Pinapangasiwaan ng Estado ng Washington ang interpretasyon ng Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito at nagbibigay ng habol sa mga paglabag dito, anuman ang mga prinsipyo ng mga batas ng salungatan. Pinamamahalaan ng mga batas ng bansa, kung saan namin idinidirekta ang Store, ang lahat ng iba pang paghahabol (kabilang ang proteksyon ng consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga tort na paghahabol). Ang anumang hindi pagkakaunawaan dahil sa o kaugnay na Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito o sa Store, kasama ang anumang tanong tungkol sa pag-iral, bisa, o pagtatapos nito, ay isasangguni sa at reresolbahin ng arbitrasyon sa Singapore alinsunod sa Mga Panuntunan sa Arbitrasyon ng Singapore International Arbitration Center (SIAC), kung saan ang mga panuntunan ay itinuturing na kasama sa pamamagitan ng sanggunian sa bahaging ito. Ang Hukuman ay magkakaroon ng isang tagahatol na itatalaga ng Pangulo ng SIAC. Ingles ang magiging wika ng arbitrasyon. Ang desisyon ng tagahatol ay pinal, tiyak, at hindi na matutulan, at maaari itong gamitin bilang basehan sa pagbibigay ng hatol saanmang bansa o rehiyon.

d. Japan. Kung naninirahan ka sa (o, kung isang negosyo at ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Japan, nakakontrata ka sa Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Ang mga batas ng Japan ang nangangasiwa sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta at sa anumang usapin dahil sa o nauugnay sa mga ito o sa Store.

e. Republic of Korea. Kung naninirahan ka sa (o, kung isang negosyo at ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Republic of Korea, nakakontrata ka sa Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Ang mga batas ng Republic of Korea ang nangangasiwa sa Mga Tuntunin na ito at sa anumang usapin dahil sa o nauugnay sa mga ito o sa Store.

f. Taiwan. Kung naninirahan ka sa (o, kung isang negosyo at ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Taiwan, nakakontrata ka sa Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Ang mga batas ng Taiwan ang nangangasiwa sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito at sa mga usapin dahil sa o nauugnay sa mga ito o sa Store. Para sa mga detalye hinggil sa Microsoft Taiwan Corporation, pakitingnan ang ibinigay na website ng Ministry of Economic Affairs R.O.C. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Itinatalaga mo at namin ang Taiwan Taipei District Court bilang hukuman ng unang pagkakataon na may hurisdiksyon sa anumang hindi pagkakaunawaan dahil sa o nauugnay sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito o sa Store, hanggang sa pinakamatinding pinapahintulutan ng mga batas sa Taiwan.

32. Mga Paunawa.

a. Mga abiso at pamamaraan sa pagkuha ng claim ng intellectual property infringement. Nirerespeto ng Microsoft ang intellectual property rights ng mga ikatlong partido. Kung nais mong magpadala ng abiso ng intellectual property infringement, kabilang ang mga habol sa copyright infringement, pakigamit lang ang mga pamamaraan namin para sa pagsusumite ng Mga Abiso ng Infringement (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). LAHAT TANONG NA HINDI NAUUGNAY SA PAMAMARAANG ITO AY HINDI MAKAKATANGGAP NG TUGON.

Ginagamit ng Microsoft ang mga prosesong nakatakda sa Title 17, United States Code, Section 512 sa pagtugon sa mga paunawa ng paglabag sa copyright. Sa naangkop na mga sitwasyon, maari ding i-diable o tanggalin ng Microsoft ang mga account ng gumagamit ng mga serbisyo ng Microsoft sa mga umuulit sa paglabag.

b. Mga Abiso sa Copyright at Trademark.

Ang lahat ng nilalaman ng Store at Mga Serbisyo ay napapailalim sa Copyright ©2016 Microsoft Corporation at/o ang mga supplier at ikatlong partido na provider nito sa, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Nakalaan ang lahat ng karapatan. Kami o ang aming mga supplier at iba pang mga ikatlong partido na provider ang nagmamay-ari sa titulo, copyright, at iba pang intelektwal na karapatan sa pag-aari sa Store, Mga Serbisyo at nilalaman. Ang Microsoft at ang mga pangalan, logo, at icon ng lahat ng produkto at serbisyo ng Microsoft ay maaaring mga trademark o nakarehistrong trademark ng Microsoft sa United States, Canada at/o iba pang mga bansa.

Makikita ang isang listahan ng mga trademark ng Microsoft sa: https://www.microsoft.com/trademarks. Ang mga pangalan ng mga aktwal na kumpanya at produkto ay maaaring mga trademark ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito. Nakalaan ang anumang karapatan na hindi tuwirang ibinigay sa Mga Tuntunin ng Pagbebenta na ito.

33. Babala sa Kaligtasan. Upang maiwasan ang posibleng kapahamakan, sama ng pakiramdam o eye strain, dapat kang magkaroon ng pana-panahong pagpapapahinga sa paggamit ng mga laro o iba pang mga application, lalo na kung nakararamdam ka ng pananakit o pagkapagod dahil sa paggamit ng mga ito. Kung sumama ang iyong pakiramdam, magpahinga. Kasama sa sama ng pakiramdam ang pagkaduwal, pagkahilo kapag gumagalaw, pagkahilo, pagkalito, sakit ng ulo, pagkapagod, eye strain o nanunuyong mga mata. Maaari kang maabala at makaharang sa mga nakapaligid sa iyo ang paggamit ng mga application. Iwasan ang mga pagkakatisod, hagdanan, mababang kisame, mga delikado at mahalagang bagay na maaaring masira. Maaaring makaranas ng mga seizure ang ilang tao kapag na-expose sa ilang visual na larawan tulad ng mga kumikislap na ilaw o pattern na maaaring lumabas sa mga application. Kahit ang mga taong walang kasaysayan ng seizure ay maaaring mayroong hindi na-diagnose na kundisyon na nagdudulot ng mga seizure na ito. Ang mga sintomas ay maaaring pagkahilo, nag-ibang paningin, pagkibot, panginginig ng anumang bahagi ng katawan, pagkataranta, pagkalito, pagkawala ng malay, o mga kombulsyon. Agad na ihinto ang paggamit at kumonsulta sa isang doktor kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, o kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang mga application kung nakaranas ka na dati ng mga sintomas na nauugnay sa mga seizure. Dapat subaybayan ng mga magulang ang paggamit ng kanilang mga anak sa mga application para sa mga senyales ng sintomas.