MICROSOFT TÉARMAÍ DÍOLA

Siopa Tomhaltóirí, an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

Nuashonraithe, Feabhra 2017

Fáilte chuig Siopaí ar líne agus miondíola Microsoft á bhfeidhmiú ag Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft,” “Sinn,” “Muid,” “Ár”), lonnaithe in The Atrium Building, Block B, Bóthar Halla na gCarraeirí, Eastát Gnó Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18, Éire.

Tagraíonn “Siopa” dár n-ionaid ar líne agus míondíola a ligeann duit earraí agus seirbhísí a bhrabhsáil, amharc orthu, iad a fháil, agus a cheannach, agus rátáil agus léirmheas a dhéanamh orthu; cuimsítear gléasanna, consóil cluichí, inneachar digiteach, feidhmchláir, cluichí agus tuilleadh. Cuimsíonn na Téarmaí Díola (“Téarmaí Díola”) seo úsáid Shiopa Microsoft, Shiopa Office, Shiopa Xbox, Shiopa Windows, agus seirbhísí eile Microsoft a thagraíonn do na Téarmaí Díola seo (dá ngairtear “an Siopa” le chéile). Cuireann Microsoft rochtain ar fáil ar acmhainní éagsúla tríd an siopa, lena n-áirítear réimsí íoslódála, bogearraí, uirlisí, agus faisnéis faoi bhogearraí, seirbhísí agus earraí eile (dá ngairtear “na Seirbhísí” le chéile, agus i dteannta an tSiopa, “an Siopa”).

Úsáidimid an téarma “táirge” nó “táirgí” chun tagairt a dhéanamh do na míreanna atá á dtairiscint sa Siopa. I gcás cuid mhaith de na táirgí atá á dtairiscint sa Siopa, is eintitis nach Microsoft iad a chuireann na táirgí ar fáil.

Ach an Siopa a úsáid, nó táirgí nó seirbhísí a fháil ón Siopa, glacann tú agus aontaíonn tú leis na Téarmaí Díola seo, le Ráiteas Príobháideachais Microsoft (féach an chuid thíos maidir le Príobháideachas agus Cosaint Sonraí Pearsanta), agus leis na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme, polasaithe nó clásail shéanta atá le fáil sa Siopa nó dá dtagraítear sna Téarmaí Díola seo (dá ngairtear “Polasaithe an tSiopa” le chéile) Molaimid duit Polasaithe an tSiopa a léamh go cúramach. NÍ CEADMHACH DUIT AN SIOPA NÁ NA SEIRBHÍSÍ A ÚSÁID MURA nAONTAÍONN TÚ LE POLASAITHE AN tSIOPA.

Má tá Siopa Miondíola Microsoft lonnaithe i do thír nó réigiún, b'fhéidir go mbeidh polasaithe difriúla nó breise i bhfeidhm. D'fhéadfadh Microsoft aon pholasaithe a nuashonrú nó a mhionathrú gan réamhfhógra uair ar bith.

Téarmaí maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an Siopa

1. Cuntas Baill. Má éilíonn Siopa nó Seirbhís ort cuntas a oscailt, ba cheart duit an próiseas clárúcháin a chríochnú agus faisnéis iomlán, chruinn, chun dáta a thabhairt dúinn atá riachtanach don fhoirm chlárúcháin chuí. D'fhéadfaí go n-éileofaí ort glacadh le comhaontú seirbhíse nó téarmaí eile úsáide mar choinníoll chun do chuntas a oscailt. Tá an úsáid a bhaineann tú as an gcuntas chun an Siopa a rochtain agus an t-inneachar atá faighte agat ón Siopa faoi réir gach téarma a rialaíonn an cuntas Microsoft. I gcomhair tuilleadh faisnéise, féach Comhaontú Seirbhísí Microsoft. Is tusa atá freagrach as d'fhaisnéis chuntais agus pasfhocal a choinneáil faoi rún agus as gach gníomhaíocht a dhéantar le do chuntas.

2. Cosc ar úsáid mhídhleathach nó thoirmiscthe. Mar choinníoll i leith an úsáid a bhaineann tú as an Siopa agus na Seirbhísí, ráthaíonn tú dúinn nach n-úsáidfidh tú an Siopa chun aon chríoch atá neamhdhleathach nó toirmiscthe faoi na Téarmaí Díola, Polasaithe an tSiopa nó aon téarmaí eile a rialaíonn an úsáid a bhaineann tú as an Siopa. Ní ceadmhach duit an Siopa a úsáid ar aon bhealach a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh d'fhreastalaí Microsoft nó na líonra(í) atá nasctha le freastalaí Microsoft, iad a dhíchumasú nó a ró-ualú, nó teacht salach ar úsáid nó sealúchas aon pháirtí eile i leith an tsuímh. Ní ceadmhach duit haiceáil, mianadóireacht pasfhocail nó aon mhodh eile a úsáid chun rochtain neamhúdaraithe a fháil ar an Siopa, ar chuntais eile, córais ríomhaireachta nó líonraí atá nasctha le haon fhreastalaí Microsoft nó an Siopa. Ní ceadmhach duit aon ábhar nó faisnéis a fháil, nó iarracht a dhéanamh chun é a fháil, ar aon bhealach nach gcuirtear ar fáil d'aon turas tríd an Siopa. Ní ceadmhach duit an Siopa a úsáid ar bhealach a sháraíonn cearta tríú páirtithe, lena n-áirítear dochar a dhéanamh do dhuine nó d'eintiteas d'aon turas, lena n-áirítear Microsoft. Ní ceadmhach duit aon táirgí, faisnéis nó seirbhísí a fuair tú ón Siopa a dháileadh, a fhoilsiú, a cheadúnú ná a dhíol ar bhonn tráchtála.

3. Ábhar a chuireann tú ar fáil do Microsoft nó a phostálann tú sa Siopa. Ní éilíonn Microsoft úinéireacht ar na hábhair a chuireann tú ar fáil do Microsoft (lena n-áirítear aiseolas, rátálacha, agus moltaí) nó a phostálann, a uaslódálann, a iontrálann nó a chuireann tú isteach sa Siopa nó ar sheirbhísí comhlachaithe Microsoft a fheicfidh daoine eile (ar “Taisceadh” gach ceann acu agus dá ngairtear “Taiscthí” le chéile). Ach tugann tú an ceart do Microsoft an Taisceadh a úsáid, a mhionathrú, a oiriúnú, a atáirgeadh, a dháileadh agus a thaispeáint (mar shampla, chun críoch poiblíochta), lena n-áirítear d'ainm, ar bhonn domhanda. Má fhoilsíonn tú do Thaisceadh i gcodanna den Siopa ina bhfuil sé ar fáil ar líne go poiblí gan srianadh, d’fhéadfaí go dtaispeánfaí do Thaisceadh i léiriú nó ábhair chun poiblíocht a dhéanamh don Siopa. Ráthaíonn tú agus dearbhaíonn tú go bhfuil (agus go mbeidh) na cearta uile is gá chun aon Taisceadh a sholáthraíonn tú agus deonaíonn tú na cearta sin do Microsoft, ar bhonn domhanda agus ar feadh tréimhse na gceart sin.

Ní íocfar aon chúiteamh as úsáid an Taiscthe. Níl aon oibleagáid ar Microsoft an Taisceadh a úsáid ná a phostáil agus féadfaidh Microsoft aon Taisceadh a bhaint aon uair is mian leis, faoina lánrogha féin. Níl Microsoft freagrach as do Thaiscthí ná an ábhar a phostálann, a uaslódálann, a iontrálann nó a chuireann daoine eile isteach tríd an Siopa.

Má chuireann tú isteach rátáil nó léirmheas ar fheidhmchlár sa Siopa, d‘fhéadfaí go bhfaighidh tú ríomhphost ó Microsoft ina bhfuil inneachar ó fhoilsitheoir an fheidhmchláir.

4. Naisc chuig suíomhanna Gréasáin tríú-páirtí. D'fhéadfaí go mbeadh naisc sa Siopa chuig suíomhanna Gréasáin tríú páirtithe a ligeann duit an Siopa a fhágáil. Níl na suíomhanna nasctha sin faoi rialú Microsoft agus níl Microsoft freagrach as inneachar aon suíomh nasctha ná aon nasc atá i suíomh nasctha. Cuireann Microsoft na naisc sin ar fáil duit mar áis amháin, agus ní hé sin le rá go molann Microsoft an suíomh. D'fhéadfadh an úsáid a bhaineann tú as suíomh Gréasáin tríú-páirtí a bheith faoi réir théarmaí agus choinníollacha an tríú páirtí sin.

Téarmaí a bhaineann le táirgí agus seirbhísí a dhíol leatsa

5. Infhaighteacht sa limistéar geografach. D'fhéadfadh infhaighteacht na dtáirgí a bheith ag brath ar do réigiún nó gléas. Ina theannta sin, d'fhéadfadh teorainn a bheith ar na háiteanna inar féidir linn earraí a sheoladh, nó seirbhísí nó inneachar digiteach a chur ar fáil. Chun an ceannachán a chur i gcrích, d'fhéadfaí go n-éileofaí ort seoladh bailí billeála agus poist a bheith agat laistigh de thír nó de réigiún an tSiopa ina bhfuil tú ag ceannach.

6. Úsáideoirí Deiridh Amháin. Ní mór duit a bheith i d'úsáideoir deiridh chun táirgí a cheannach ón Siopa. Ní cheadaítear d'athdhíoltóirí ceannacháin a dhéanamh.

7. Teorainneacha ar easpórtáil. D'fhéadfadh táirgí a fhaightear ón Siopa a bheith faoi réir dlíthe agus rialacháin custaim agus rialaithe easpórtála. Aontaíonn tú go ngéillfidh tú do gach dlí agus rialachán idirnáisiúnta agus náisiúnta.

8. Billeáil. Ach modh íocaíochta a sholáthar do Microsoft: (i) dearbhaíonn tú go bhfuil údarás agat an modh íocaíochta a chuir tú ar fáil a úsáid agus go bhfuil an fhaisnéis íocaíochta a chuireann tú ar fáil fíor agus cruinn; (ii) tugann tú údarú do Microsoft táille a ghearradh ort as na táirgí, na seirbhísí agus an t-inneachar a cheannaítear leis an modh íocaíochta a úsáideann tú; agus (iii) tugann tú údarú do Microsoft táille a ghearradh ort as aon ghné íoctha den Siopa a roghnaíonn tú clárú di nó úsáid a bhaint aisti. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cárta creidmheasa agus dátaí éagtha, ionas gur féidir linn d'idirbhearta a chríochnú agus teagmháil a dhéanamh leat más gá i dtaca leis na hidirbhearta. Féadfaimid thú a bhilleáil (a) roimh ré; (b) tráth an cheannacháin; (c) tar éis an ceannacháin; nó (d) ar bhonn athfhillteach i gcás síntiús. Lena chois sin, d'fhéadfaimis táillí a ghearradh ort, suas go dtí an méid atá faofa agat, agus cuirfimid fógra chugat roimh aon athrú ar an méid a ghearrfar as síntiúis athfhillteacha. Féadfaimid thú a bhilleáil ag an am céanna as breis is ceann amháin de na tréimhsí billeála roimhe, i gcás suimeanna nár próiseáladh go fóill. Féach an chuid maidir le hAthnuachan Uathoibríoch thíos.

Má ghlacann tú páirt in aon tairiscint tréimhse trialaí, ní mór duit an tseirbhís a chealú faoi dheireadh na tréimhse trialaí chun táillí nua a sheachaint, ach amháin má thugaimid a mhalairt d'fhógra duit. Mura gcealaíonn tú an tseirbhís ag deireadh na tréimhse trialaí, tugann tú údarú dúinn táille a ghearradh ar an modh íocaíochta as an táirge nó seirbhís.

9. Íocaíochtaí athfhillteacha. Nuair a cheannaíonn tú earraí, seirbhísí nó inneachar digiteach ar bhonn síntiúis (e.g., gach seachtain, gach mí, gach 3 mhí, nó gach bliain (mar is infheidhme)), aithníonn tú agus aontaíonn tú go bhfuil tú ag údarú íocaíocht athfhillteach, agus go ndéanfar íocaíochtaí chuig Microsoft tríd an modh íocaíochta a roghnaigh tú de réir na tréimhse athfhilltí a roghnaíonn tú, go dtí go gcuireann tusa nó Microsoft deireadh leis an síntiús. Ach íocaíochtaí athfhillteacha a údarú, tugann tú údarú do Microsoft na híocaíochtaí sin a phróiseáil mar dhochair leictreonacha nó aistriú ciste, nó mar dhréachtaí leictreonacha ó do chuntas ainmnithe (i gcás íocaíochtaí trí theach imréitigh uathoibríoch nó íocaíochtaí dá samhail), nó mar tháillí ar an gcuntas ainmnithe (i gcás íocaíochtaí cárta creidmheasa nó íocaíochtaí dá samhail) (dá ngairtear “Íocaíochtaí Leictreonacha” le chéile). Billeáilfear nó gearrfar táillí síntiúis roimh tús an tréimhse síntiúis atá i gceist. Má aischuirtear íocaíocht neamhíoctha nó má dhiúltaítear d’idirbheart cárta creidmheasa nó idirbheart comhchosúil, forchoimeádann Microsoft nó a sholáthraithe seirbhíse an ceart aon táille is infheidhme maidir le mír arna tabhairt ar ais, le diúltú nó le cistí neamhleor a bhailiú agus an íocaíocht sin a phróiseáil mar Íocaíocht leictreonach.

10. Infhaighteacht agus cainníocht agus teorainneacha ar orduithe. D'fhéadfaí athrú a chur i bhfeidhm ar praghsanna agus infhaighteacht earraí, seirbhísí agus inneachar sa Siopa aon uair ar bith, gan fógra. D'fhéadfadh Microsoft teorainn a chur ar na cainníochtaí is féidir a cheannach in aghaidh ordaithe, cuntais, cárta creidmheasa, duine, nó teaghlaigh. Mura bhfuil na hearraí, seirbhísí nó inneachar digiteach nó seirbhísí a ordaíonn tú ar fáil, nó mura bhfuil siad ar fáil tar éis duit an t-ordú a dhéanamh, féadfaimid dul i dteagmháil leat chun táirge malartach a thairiscint duit. Má dhéanann tú rogha gan an táirge malartach atá ar tairiscint a cheannach, déanfaimid d'ordú a chealú.

Féadfaidh Microsoft diúltú d'aon ordú uair ar bith, agus an t-airgead a d'íoc tú as an ordú a aisíoc, ar chúiseanna dlisteanacha lena n-áirítear, ach gan teorainn don méid seo a leanas: más amhlaidh nach ndéanann tú na coinníollacha a shonraítear tráth an ordaithe a chomhlíonadh, mura féidir d'íocaíocht a phróiseáil, mura bhfuil an t-inneachar digiteach nó na seirbhísí ar fáil nó i gcás earráid fhollasach i dtaca leis an bpraghas nó earráidí eile. I gcás earráidí dá leithéid i dtaca leis an bpraghas nó earráidí eile, forchoimeádaimid an ceart chun (a) an t-ordú nó an ceannachán a chealú nó (b) teagmháil a dhéanamh leat agus roghanna eile a mholadh. Má chealaítear an ceannachán, cuirfear bac ort rochtain a fháil ar aon inneachar lena mbaineann.

Féadfaimid cluichí, feidhmchláir, inneachar, nó seirbhísí ar do ghléas a dhíchumasú chun cosaint a thabhairt duit féin, don Siopa nó do na páirtithe a d'fhéadfadh a bheith buailte leis. D'fhéadfaí nach mbeidh inneachar agus feidhmchláir áirithe ar fáil ó am go chéile nó nach mbeidh siad ar fáil ach ar feadh tréimhse teoranta. Braitheann infhaighteacht ar an réigiún chomh maith. Mar sin, má athraíonn tú do chuntas nó gléas chuig réigiún eile, b'fhéidir nach bhféadfaidh tú inneachar nó feidhmchláir a athíoslódáil nó inneachar áirithe a cheannaigh tú roimhe a athshruthú. I gcásanna mar sin, b'fhéidir go mbeidh ort inneachar nó feidhmchláir ar íoc tú astu sa réigiún eile a cheannach as an nua. Ach amháin sa mhéid is gá faoin dlí is infheidhme, níl sé d’oibleagáid orainn ath-íoslódáil ná earra in ionad a chur ar fáil d‘aon inneachar nó feidhmchlár a cheannaíonn tú.

11. Nuashonruithe. Más cuí, déanfaidh Microsoft seiceáil ar agus íoslódálfaidh sé nuashonruithe ar d‘fheidhmchlár go huathoibríoch, fiú mura bhfuil tú sínithe isteach sa Siopa. Is féidir leat do shocruithe a athrú más fearr leat gan nuashonruithe uathoibríocha a fháil ar fheidhmchláir Shiopa. Ach d‘fhéadfadh forbróirí feidhmchlár áirithe Shiopa Office, ar feidhmchláir iad a óstáiltear go hiomlán nó i bpáirt ar líne, a nuashonrú uair ar bith agus seans nach n-iarrfaidh siad cead ort chun an nuashonrú a dhéanamh. D'fhéadfaí nach mbeidh feidhmchláir áirithe eile inrochtana go dtí go nglacann tú leis an nuashonrú.

12. Ceadúnais bogearraí agus cearta úsáide. Cuirtear ar fáil na bogearraí agus inneachar eile digiteach a chuirtear ar fáil sa Siopa ar bhonn ceadúnais, ní dhíoltar, iad leat. Tá na feidhmchláir a íoslódáiltear go díreach ón Siopa faoi réir na nGnáth-théarmaí Ceadúnais d'Fheidhmchláir (“SALT”) ar fáil ag [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x083c], ach amháin má chuirtear téarmaí eile ceadúnais ar fáil leis an bhfeidhmchláir (ní rialaíonn SALT feidhmchláir a íoslódáiltear ón Siopa Office agus tá téarmaí eile ceadúnais i bhfeidhm ina leith). Tá na ceadúnais bogearraí a cheannaítear ó Shiopa Miondíola Microsoft faoi réir an chomhaontaithe ceadúnais a ghabhann leis na bogearraí, agus éileofar ort aontú leis an gcomhaontú ceadúnais nuair a cheannaíonn tú, a íoslódálann tú agus/nó nuair a shuiteálann tú na bogearraí. Ina theannta sin, tá na bogearraí agus inneachar eile digiteach atá ar fáil tríd an Siopa faoi réir na rialacha úsáide ag http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Toirmisctear aon atáirgeadh nó athdháileadh bogearraí nó marsantachta a thagann salach ar na téarmaí ceadúnais, rialacha úsáide agus an dlí infheidhme go sainráite agus d'fhéadfaí pionóis dhiana shibhialta agus coiriúla a chur i bhfeidhm. Daoine a sháraíonn na rialacha sin, d'fhéadfaí iad a chúisiú a dhéine agus is féidir de réir dlí.

DÉAN TEAGMHÁIL LE SIOPA MIONDÍOLA MICROSOFT (MAR A MHÍNÍTEAR SNA FÓGRAÍ AGUS SA RANNÁN CUMARSÁIDE THÍOS) MÁS MIAN LEAT CÓIP DEN CHOMHAONTÚ CEADÚNAIS INFHEIDHME A FHÁIL LE hAGHAIDH BOGEARRAÍ I mBOSCA, SAOR IN AISCE, SULA nOSCLAÍONN TÚ AON PHACÁISTIÚ BOGEARRAÍ.

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA EILE. I dteannta na mbogearraí agus táirgí eile in-íoslódála, d'fhéadfaí táirgí agus seirbhísí eile atá ar fáil sa Siopa a thairiscint duit faoi chomhaontuithe eile úsáideora deiridh, téarmaí úsáide, téarmaí seirbhíse nó téarmaí agus coinníollacha. Má cheannaíonn tú, má íoslódálann tú nó má úsáideann tú na táirgí sin, éileofar ort glacadh leis na téarmaí sin mar choinníoll chun iad a cheannach, a íoslódáil, a shuiteáil nó a úsáid.

MAR ÁIS DUIT, MAR CHUID DEN SIOPA NÓ DÁ SHEIRBHÍSÍ NÓ BOGEARRAÍ NÓ MARSANTACHT, D'FHÉADFADH MICROSOFT UIRLISÍ NÓ ÁISEANNA NACH BHFUIL MAR CHUID DEN TÁIRGE NÓ DEN SEIRBHÍS A DHÍOLTAR A CHUR AR FÁIL CHUN ÚSÁID AGUS/NÓ ÍOSLÓDÁIL. NÍ DHÉANANN MICROSOFT AON GHEALLTANAS EILE MAIDIR LE CRUINNEAS NA dTORTHAÍ NÓ ASCHUIR Ó UIRLISÍ NÓ FÓNTAIS DÁ LEITHÉID NACH LEAGTAR AMACH SA RANNÁN MAIDIR LE RÁTHAÍOCHTAÍ TÁIRGE.

Agus tú ag úsáid na n-uirlisí agus na háiseanna a chuirtear ar fáil tríd an Siopa, nó sna bogearraí agus marsantacht, urramaigh cearta maoine intleachtúla de chuid daoine eile.

13. Cóid le haghaidh íoslódálacha bogearraí agus inneachair. Cuirtear bogearraí agus inneachar áirithe ar fáil duit trí nasc íoslódála a chur ar fáil sa chuntas Microsoft a bhaineann leis an gceannachán. Faoi réir an ailt thíos, stórálaimid an nasc íoslódála agus an eochair dhigiteach ghaolmhar le haghaidh na gceannachán i do chuntas Microsoft ar feadh 3 bliana tar éis an dáta ceannacháin, ach ní gheallaimid iad a stóráil ar feadh tréimhse shonrach. I gcás táirgí síntiúis a sholáthraítear trí nasc íoslódála, d'fhéadfadh téarmaí agus cearta stórais eile a bheith i bhfeidhm; féadfaidh tú iad a léamh agus aontú leo nuair a ghlacann tú síntiús.

Aontaíonn tú go bhféadfaimid an ríomhchlár digiteach stórais a chealú nó a athrú uair ar bith. Aontaíonn tú freisin go bhféadfaimid deireadh a chur le tacaíocht le haghaidh stóráil eochracha do tháirge amháin nó níos mó as a chéile ar chúis ar bith, lena n-áirítear, mar shampla, ag deireadh shaolré tacaíochta an táirge, agus ní bheidh rochtain agat ar an nasc íoslódála nó ar an eochair íoslódála a thuilleadh. Má chealaímid nó má athraímid an ríomhchlár agus nach bhfuil rochtain agat ar an nasc íoslódála nó ar an eochair dhigiteach/na heochracha digiteacha ar do chutnas, tabharfaimid réamhfhógra 90 lá duit ar a laghad tríd an bhfaisnéis teagmhála a bhaineann leis an gcuntas Microsoft.

14. Praghsanna. Má tá Siopa Miondíola Microsoft i do thír nó réigiún, d'fhéadfadh na praghsanna, an rogha táirgí agus na promóisin a thairgtear ansin a bheith difriúil ó na cinn sa Siopa ar líne. Ní ráthaíonn Microsoft go mbeidh praghas, táirge nó promóisean a thairgtear ar líne ar fáil nó go gcomhlíonfar iad i Siopa Miondíola Microsoft nó a mhalairt.

Níl ráthaíocht meaitseála praghsanna i bhfeidhm sa Siopa. Ní mheaitseálfaimid an praghas a fhógraíonn miondíoltóirí eile ar na míreanna céanna.

Féadfaimid rogha a chur ar fáil chun táirgí áirithe a ordú roimh an dáta eisithe. Más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár bpolasaithe maidir le réamhordú, féach ár Leathanach réamhordaithe https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x083c.

Ach amháin má shonraítear a mhalairt, cuimsíonn na praghsanna a thaispeántar sa Siopa cánacha agus táillí (“Cánacha”) a d'fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ar do cheannachán. Ní áirítear costais seachadta sna praghsanna a thaispeántar sa Siopa. Cuirfear cánacha agus costais seachadta (infheidhme) le praghas an cheannacháin agus taispeánfar iad ar an leathanach seiceála amach sula gcuirtear an t-ordú i gcrích. Tusa amháin atá freagrach as na cánacha nó costais sin a íoc.

Ag brath ar do shuímh, féadfaidh tiontú ó airgeadra eachtrach a bheith de dhíth i gcás idirbhearta áirithe, sin nó próiseáil i dtír eile. Is féidir go ngearrfaidh do bhanc táillí breise ort as na seirbhísí sin nuair a úsáideann tú cárta creidmheasa nó cárta dochair. Iarr sonraí ar do bhanc.

15. Rogha athnuachana uathoibríoch. Ar choinníoll go gceadaítear athnuachan uathoibríoch i do thír, do réigiún, proibhinse, nó stát, féadfaidh tú rogha a dhéanamh chun táirgí nó seirbhísí a athnuachan go huathoibríoch ag deireadh tréimhse seirbhíse fosaithe. Meabhróimid duit i ríomhphost sula ndéantar aon táirge nó seirbhís a athnuachan ar feadh téarma nua. Tar éis dúinn a mheabhrú duit gur roghnaigh tú an táirge nó an tseirbhís a athnuachan go huathoibríoch, féadfaimid an táirge nó an tseirbhís a athnuachan ag deireadh na tréimhse reatha seirbhíse agus an táille reatha a bhí ann a ghearradh ort as an téarma athnuachana, ach amháin más amhlaidh gur roghnaigh tú an táirge nó seirbhís a chealú, mar a thuairiscítear thíos. Meabhróimid duit freisin go ndéanfaimid an modh íocaíochta atá roghnaithe agat a bhilleáil le haghaidh athnuachana, cibé an raibh sé i gcomhad an dáta athnuachana nó ar cuireadh ar fáil níos déanaí é. Cuirfimid treoracha ar fáil duit freisin faoin gcaoi ar féidir na táirgí nó na seirbhísí a chur ar ceal. Ní mór duit cealú roimh an dáta athnuachana chun a chinntiú nach mbilleálfar thú as an athnuachan.

16. Polasaí tabhairt ar ais. Cuirtear an polasaí tabhairt ar ais ar fáil i dteannta aon ráthaíocht dhlíthiúil nó cearta reachtúla maidir le tabhairt ar ais a d'fhéadfadh a bheith agat faoin dlí (féach an rannán Barántaí Táirge thíos). Faoi réir ár gcritéar maidir le tabhairt ar ais, tar éis duit táirge incháilithe a cheannach, féadfaidh tú tarraingt as an gconradh ceannaigh agus aisíocaíocht a iarraidh gan chúis laistigh de tríocha (30) lá féilire. Rachaidh an tréimhse aistarraingthe as feidhm tar éis tríocha (30) lá féilire ón seachadadh.

Má shonraíonn an dlí infheidhme sa tír nó réigiún tréimhse aistarraingthe níos faide, beidh feidhm ag an tréimhse sin.

Chun do cheart chun aistarraingt a fheidhmiú, ní mór duit do chinneadh a chur in iúl dúinn roimh dheireadh na tréimhse aistarraingthe. Déan teagmháil leis an tseirbhís Díolacháin agus Tacaíocht https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x083c chun do chinneadh a chur in iúl dúinn agus tús a chur leis an bpróiseas aisíocaíochta. Féadfaidh tú an fhoirm aistarraingthe https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838588&clcid=0x1809 seo a úsáid, ach níl aon cheanglas ort é a úsáid.

Má fheidhmíonn tú do cheart chun tarraingt as, aisíocfaimid an méid a d'íoc tú as na táirgí agus an seachadadh (seachas na costais bhreise a bhaineann le roghanna seachadta nach iad an gnáthchineál seachadta atá á thairiscint againn). De ghnáth, ní mór an aisíocaíocht a dhéanamh tríd an modh íocaíochta bunaidh. Ní mór duit na táirgí gaolmhara a chur ar ais chugainn gan moill mhíchuí (nach déanaí ná 14 lá ón dáta a thionscnaíonn tú an t-iarratas aisíocaíochta), ar do chostas féin.

Beidh na riachtanas seo a leanas i bhfeidhm, mar choinníoll na haisíocaíochta, agus sa mhéid a cheadaítear faoin dlí. Ní mór cúram réasúnta a ghlacadh i dtaobh gach táirge a chuirtear ar ais (easpa caithimh agus damáiste, agus na táirgí a bheith i riocht gur féidir linn iad a athdhíol). I gcás bogearraí agus cluichí i bpacáiste a thugtar ar ais, ní mór don séala a bheith slán.

Féadfaimid fad a chur leis an tréimhse aistarraingthe le linn saoirí nó tréimhsí eile. Má tá tréimhse níos faide á fógairt sa Siopa i gcás táirge áirithe, is é an tréimhse fógartha a bheidh i bhfeidhm.

Ní mór an admháil bhunaidh nó an admháil bhronntanais, an doiciméadúchán, treoirleabhair, clárú, codanna agus comhchodanna (lena n-áirítear cáblaí, rialtáin agus oiriúintí) agus pacáistiú an mhonaróra a bheith ar áireamh le gach táirge a thugtar ar ais. Faoi réir an dlí infheidhme, mura gcuirtear ar ais nithe den chineál sin, d'fhéadfaí bac nó moill a chur ar an aisíocaíocht nó malartú mura gcomhlíonann sé na critéir maidir le tabhairt ar ais.

Tá míreanna áirithe ann nach féidir a chur ar ais chugainn. Mura bhforáiltear a mhalairt i dtairiscint táirge áirithe, ní féidir dul siar ar na cheannacháin sin, ní bheidh aisíocaíocht ar fáil, agus ní bheidh sé de cheart agat tarraingt as na ceannacháin seo:

feidhmchláir dhigiteacha, cluichí, inneachar san fheidhmchlár agus síntiúis, ceol, scannáin, cláir theilifíse agus inneachar comhlachtaithe;

cártaí seirbhíse/síntiúis (e.g. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

cártaí bronntanais digiteacha a rinneadh a fhuascailt;

táirgí a rinneadh a phearsantú nó a shaincheapadh; agus

seirbhísí a cuireadh ar fáil nó a úsáideadh.

Más mian leat na sonraí ar fad a fháil ar an gcaoi is féidir táirgí incháilithe a thabhairt ar ais, féach ár leathanach Táirgí a chur ar ais agus aisíocaíochtaí https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x083c.

17. Íocaíochtaí leat. Má tá íocaíocht ag dul duit uainn, aontaíonn tú an fhaisnéis a theastaíonn uainn chun an íocaíocht a chur ar aghaidh chugat a thabhairt dúinn in am agus go cruinn. Seachas íocaíocht(aí) a dhéantar de bhun an rannáin Bheartais Aisíocaíochta, is tusa a bheidh freagrach as aon cháin nó táillí a thabhaíonn tú de bharr na híocaíochta sin leat. Ina theannta sin, ní mór duit aon choinníoll eile maidir leis an gceart chun íocaíocht ar bith a chomhlíonadh. Má fhaigheann tú aon íocaíocht mar earráid, féadfaimid an íocaíocht a chealú nó aisíocaíocht a éileamh. Aontaíonn tú go gcuideoidh tú linn an íocaíocht a fháil ar ais. Féadfaimid an íocaíocht leat a laghdú gan fógra mar chúiteamh ar aon ró-íocaíocht.

18. Cártaí bronntanais. Tá na cártaí bronntanais a cheannaítear ó Shiopa Miondíola Microsoft rialaithe ag an gComhaontú Cárta Bronntanais Miondíola ag

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Tá fuascailt agus úsáid cártaí bronntanais eile Microsoft rialaithe ag Téarmaí agus Coinníollacha Cárta Bronntanais Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Seirbhís do chustaiméirí. I gcomhair sonraí teagmhála na seirbhíse tacaíochta do chustaiméirí, féach an leathanach Díolacháin agus Tacaíochta sa Siopa. Má tá cónaí ort san Eoraip agus mura féidir leat an fhadhb a réiteach trínár gcainéil tacaíochta do chustaiméirí, tá sé de rogha agat an fhadhb a tharchur chuig ardán Réitithe Díospóide ar Líne an AE ag https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Is é MSODR@microsoft.com ríomhphost teagmhála Microsoft ar ceart duit a lua mar chuid den iarratas. Tabhair do d'aird nach bhfuil an seoladh ríomhphoist seo ceaptha le húsáid ach amháin le hardán ODR an AE agus ní pointe teagmhála é do thacaíocht ghinearálta ná do cheisteanna.

20. Athchúrsáil. Féach Athchúrsáil chun sonraí a fháil maidir le polasaí Microsoft maidir le fearas dramhaíola leictreach agus leictreonach (WEEE) a chur ar ais i do thír nó réigiún.

Téarmaí ginearálta

21. Athrú ar na téarmaí. Féadfaidh Microsoft na Téarmaí Díola a athrú uair ar bith gan réamhfhógra a thabhairt duit. Is iad na Téarmaí Díola atá i bhfeidhm tráth a chuireann tú isteach d'ordú (nó i gcás feidhmchlár agus cluichí saor in aisce, tráth a dhéanann tú iarracht an feidhmchlár nó cluiche a shuiteáil) a rialóidh an t-idirbheart sealbhaithe agus feidhmeoidh siad mar chonradh idirbhirt eadrainn. Idir seo agus an chéad idirbheart eile, d'fhéadfaí go mbeadh na Téarmaí Díola athraithe ag Microsoft gan réamhfhógra a thabhairt duit. Athbhreithnigh na Téarmaí Díola gach uair a thugann tú cuairt ar an Siopa. Molaimid duit cóip de na Téarmaí Díola a shábháil nó a phriontáil chun tagairt a dhéanamh di nuair a fhaigheann tú rud nua.

22. Úsáid údaraithe; Teorainneacha aoise. Aithníonn tú go bhfuil tú údaraithe chun ordú a chur isteach agus na gníomhartha eile dlíthiúla a éilítear ort faoi na Téarmaí Díola seo a dhéanamh. D'fhéadfadh teorainneacha aoise a bheith i bhfeidhm maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an Siopa, lena n-áirítear ceannacháin.

23. Príobháideacht agus Cosaint Faisnéise Pearsanta. Is tábhachtach í do phríobháideachas dúinn. Úsáidimid faisnéis áirithe a bhailímid uait chun an Siopa a fheidhmiú agus a chur ar fáil. Léigh Ráiteas Príobháideachais Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838590&clcid=0x1809 ; tá cur síos ann ar na cineálacha sonraí a bhailímid uait agus ó do ghléasanna (“Sonraí”) agus an úsáid a bhainimid as na Sonraí. Míníonn an Ráiteas Príobháideachais an chaoi a n-úsáideann Microsoft do chuid cumarsáidí le daoine eile, postálacha nó aiseolas a chuireann tú chuig Microsoft tríd an Siopa; agus na comhaid, grianhfraif, doiciméid, fuaim, oibreacha digiteacha, agus físeáin a uaslódálann tú, a stórálann tú agus a chomhroinneann tú ar do ghléasanna nó tríd an Siopa (“do chuid Inneachair”).

24. Taispeáint agus dathanna an táirge. Déanann Microsoft gach iarracht chun dathanna agus íomhánna an táirge a thaispeáint go beacht ach ní féidir linn a ráthú go mbeidh an dath a fheiceann tú ar do scáileán nó taispeáint díreach mar an gcéanna le dath an táirge.

25. Earráidíi gCur i láthair an tSiopa. Déanaimid ár ndícheall chun faisnéis chruinn a fhoilsiú, an siopa a nuashonrú go rialta, agus earráidí a cheartú nuair a aimsítear iad. Ach d'fhéadfadh inneachar sa Siopa a bheith mícheart nó as dáta uair ar bith. Forchoimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar an Siopa uair ar bith, lena n-áirítear ar phraghsanna táirge, sonraíochtaí, tairiscintí agus infhaighteacht.

26. Foirceannadh úsáide nó rochtana. Féadfaidh Microsoft do chuntas nó úsáid an tSiopa a fhoirceannadh uair ar bith ar chúis bhailí ar bith, lena n-áirítear, ach gan teorainn do na Téarmaí Díola nó Polasaithe Siopa a bheith á sárú agat, nó más amhlaidh nach bhfuil an Siopa á fheidhmiú ag Microsoft a thuilleadh. Ach an Siopa a úsáid, aontaíonn tú go mbeidh tú freagrach (i gcomhréir leis na téarmaí seo) as aon ordú a dhéanann tú nó aon táillí a thabhaíonn tú roimh an bhfoirceannadh. Féadfaidh Microsoft na an Siopa a athrú, deireadh a chur leis, nó é a chur ar fionraí, uair ar bith ar chúis ar bith gan réamhfhógra a thabhairt duit. Má théann athrú, deireadh nó cur ar fionraí den sórt sin i bhfeidhm ar an úsáid a bhaineann tú as an tSeirbhís nó táirge, nó má chuirtear isteach ar d'ordú ar bhealach eile, déan teagmháil leis an tseirbhís Díolacháin agus Tacaíochta.

27. Barántaí Táirge. Gabhann barántaí monaróra lena lán táirgí atá ar fáil sa Siopa (lena n-áirítear táirgí áirithe Microsoft agus táirgí áirithe tríú páirtí). Féach na barántaí ábhartha monaróra a chuirtear ar fáil leis na táirgí sin chun mionsonraí a fháil faoin gcaoi chun saincheisteanna atá clúdaithe faoi na barántaí sin a réiteach. I gcás táirgí áirithe, beidh an rogha agat Plean Seirbhíse Breise a cheannach ar chostas breise. Féach na pleananna sonracha i gcomhair sonraí.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh cearta agus ráthaíochtaí nach féidir a shéanadh de réir dlí, ar nós cosaint reachtúil do thomhaltóirí a bhaineann le hearraí, inneachar digiteach nó seirbhísí lochtacha, damáistaithe nó míthreoracha a bheith ag gabháil le táirgí a dhíoltar nó atá á dtairiscint tríd an Siopa (lena n-áirítear earraí, seirbhísí agus inneachar digiteach). Aon bharántaí tráchtála a thairgeann monaróir, soláthraí seirbhíse nó forbróir, is mar bhreis ar na cearta éigeantacha tomhaltóirí iad. Foghlaim tuilleadh faoi Bharántaí tráchtála & cearta reachtúla https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838670&clcid=0x1809.

NÍ DHÉANANN MICROSOFT AGUS A CHUID SOLÁTHRAITHE, DÁILEOIRÍ, ATHDHÍOLTÓIRÍ AGUS SOLÁTHRAITHE INNEACHAIR AON BHARÁNTAÍ, RÁTHAÍOCHTAÍ, NÓ COINNÍOLLACHA BREISE, LENA nÁIRÍTEAR MAIDIR LE hINDÍOLTACHT, CAIGHDEÁN SÁSÚIL, OIRIÚNACHT d'FHEIDHM ÁIRITHE, TEIDEAL, NÓ NEAMHSHÁRÚ FAOI NA TÉARMAÍ DÍOLA SEO.

NÍ RÁTHAÍONN MICROSOFT CRUINNEAS NÁ TRÁTHÚLACHT NA FAISNÉISE ATÁ AR FÁIL ÓN SIOPA NÓ SEIRBHÍSÍ. AITHNÍONN TÚ NACH BHFUIL CÓRAIS RÍOMHAIREACHTA AGUS TEILEACHUMARSÁIDE SAOR Ó LOCHT AGUS GO dTARLAÍONN BRISEADH SEIRBHÍSE Ó AM GO CHÉILE. NÍ RÁTHAÍONN MICROSOFT GO mBEIDH ROCHTAIN GAN STOP, TRÁTHÚIL, SLÁN, SAOR Ó EARRÁIDÍ AR AN SIOPA NÓ SEIRBHÍSÍ NÓ NACH gCAILLFEAR INNEACHAR.

28. Teorainn ar dhliteanas. Níor eisiaítear agus ní chuirtear teorainn le haon chosaint éigeantach do thomhaltóirí atá ar fáil duit sa chríoch agat nó aon dliteanas eile nach féidir a eisiamh de réir dlí, faoin teorainn seo ar dhliteanas. Is amhlaidh an cás maidir le dliteanas Microsoft, a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaithe dlíthiúla i gcás calaoise nó faillí a bhfuil díobháil phearsanta nó bás mar thoradh orthu.

a. Ní bheidh Microsoft, a ghníomhairí ionadacha agus/nó ionadaithe dlíthiúla freagrach as aon damáiste indíreach, lena n-áirítear caillteanas airgeadais, ar nós caillteanas brabúis, ach amháin más amhlaidh gur ghníomhaigh Microsoft, a ghníomhairí ionadacha agus/nó iondaithe dlíthiúla go faillitheach nó le mí-iompar toiliúil.

b. Ní bheidh Microsoft freagrach as do Thaiscthí, inneachar ná ábhar, ná gníomhaíochtaí a chuireann úsáideoirí ar fáil. Níl inneachar agus gníomhaíochtaí den sórt sin ionchurtha le Microsoft agus ní léiriú iad ar thuairim Microsoft.

c. Is eintitis nach Microsoft iad na heintitis a chuireann ar fáil cuid mhór de na feidhmchláir, seirbhísí agus inneachar eile digiteach (“Inneachar Tríú Páirtí”) a chuirtear ar fáil sa Siopa. Seachas an chosaint riachtanach do thomhaltóirí dá bhfuil tú i dteideal de réir dlí i do thír nó críoch, níl Microsoft freagrach as Inneachar Tríú Páirtí ná éilimh lena mbaineann. Féach an rannán Barántaí Táirge thuas.

d. Ní bheidh Microsoft freagrach ná faoi dhliteanas má theipeann air a chuid oibleagáidí faoi na Téarmaí seo a chomhlíonadh nó má tá moill air é sin a dhéanamh, sa mhéid is a bhfuil an teip nó an mhoill de thoradh chúinsí nach bhfuil faoi smacht réasúnta Microsoft (amhail díospóidí oibre, foiche Dé, cogadh nó gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta, damáiste mailíseach, timpistí nó comhlíonadh aon dlí nó ordú rialtais). Féachfaidh Microsoft le héifeachtaí na n-imeachtaí sin a íoslaghdú agus na hoibleagáidí nach bhfuil buailte leis a chomhlíonadh.

29. Sannadh. Faoi na Téarmaí Díola seo, féadfaimid ár gcearta agus oibleagáidí a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt faoi na Téarmaí Díola seo, ina n-iomláine nó i bpáirt, gan réamhfhógra a thabhairt duit. Ní cheadaítear duit aon cheart faoi na Téarmaí Díola seo a shannadh ná a aistriú.

30. Rogha dlí, agus áit le díospóidí a réiteach. Má tá cónaí ort (nó más gnó thú, agus go bhfuil do phríomhionad gnó) san Eoraip, is iad dlíthe Stát Washington, SAM, a rialaíonn gach éileamh a bhaineann le Seirbhísí saor in aisce agus nithe a fuair tú saor in aisce ón Siopa, gan dochar do na forálacha éigeantacha dlí atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil gnáthchónaí ort. Rialaíonn dlíthe na tíre ina bhfuil gnáthchónaí ort gach éileamh maidir le ceannacháin íoctha ón Siopa gus Seirbhísí íoctha. Maidir le dlínse, aontaíonn tusa agus Microsoft cúirteanna na tíre ina bhfuil gnáthchónaí ort a roghnú chun críche gach díospóide a eascraíonn as nó a bhaineann leis na Téarmaí Díola sin, agus mar mhalairt air sin, féadfaidh tú an chúirt fhreagrach in Washington, SAM a roghnú.

31. Fógraí.

a. Fógraí agus nósanna imeachta chun éilimh maidir le sárú ar mhaoin intleachtúil a dhéanamh. Urramaíonn Microsoft cearta maoine intleachtúla tríú páirtithe. Más mian leat fógra a sheoladh maidir le sárú ar mhaoin intleachtúil, lena n-áirítear éilimh maidir le sárú ar chóipcheart, bain leas as ár nósanna imeachta maidir le Fógraí maidir le Sárú a chur isteach (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NÍ THABHARFAR FREAGRA AR IARRATAIS NACH BHFUIL ÁBHARTHA DON NÓS IMEACHTA SEO. Úsáideann Microsoft na próisis atá leagtha amach i dTeideal 17, Cód na Stát Aontaithe, Rannán 512 chun freagairt d'fhógraí maidir le sárú cóipchirt.I gcásanna cuí, féadfaidh Microsoft cuntas de chuid úsáideoirí sheirbhísí Microsoft a sháraíonn na cearta sin go mion minic a dhúnadh nó scriosadh.

b. Fógraí cóipchirt agus trádmhairc. Tá an t-inneachar go léir a bhaineann leis an Siopa agus na Seirbhísí faoi chosaint cóipchirt © 2016 de chuid Microsoft Corporation agus/nó a soláthraithe agus soláthraithe tríú páirtí, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SAM. Gach ceart ar cosaint. Is linn, lenár soláthraithe nó lenár soláthraithe tríú páirtí iad an teideal, an cóipcheart agus na cearta eile maoine intleachtúla a bhaineann leis an Siopa, na Seirbhísí agus an inneachar. D'fhéadfadh Microsoft agus ainmneacha lógónna agus deilbhíní gach táirge agus seirbhís Microsoft a bheith ina dtrádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid Microsoft sna Stáit Aontaithe, i gCeanada agus/nó i dtíortha eile.

Tá liosta de thrádmharcanna Microsoft ar fáil ag: https://www.microsoft.com/trademarks. Is féidir gur trádmharcanna iad ainmneacha cuideachtaí agus táirgí dá n-úinéirí. Forchoimeádtar aon cheart nach ndeonaítear go sainráite sna Téarmaí Díola seo.

32. Rabhadh sábháilteachta. Chun gortú, míchompord agus tuirse shúl a sheachaint, ba cheart duit sosanna tréimhsiúla a ghlacadh ó úsáid cluichí nó feidhmchlár eile, go háirithe má mhothaíonn tú pian nó tuirse de bharr úsáide. Má bhraitheann tú míchompordach, tóg sos. San áireamh i míchompord bheadh mothú samhnais, tinneas gluaisne, meadhrán, mearbhall, tinneas cinn, tuirse, tuirse shúl, nó súile tirime. Is féidir le húsáid feidhmchlár tú a chur ar seachrán agus do thimpeallacht a bhacadh ort. Seachain guaiseacha tuisle, staighre, síleálacha ísle, rudaí sobhriste nó mórluachmhara a d'fhéadfaí a dhamáistiú. D‘fhéadfadh céatadán an-bheag de dhaoine taomanna a bheith acu agus íomhánna áirithe á nochtadh dóibh amhail soilse gealánacha nó patrúin a d‘fhéadfaí a thaispeáint i bhfeidhmchláir. Fiú i gcás duine nach raibh taom acu go dtí seo, d‘fhéadfadh fadhb neamhdhiagnóisithe a bheith acu a d‘fhéadfadh a bheith ina cúis le taomanna. I measc na siomptóm, tá meadhrán, fís athraithe, preaba, sracadh nó creath na ngéag, mearbhall, suaitheadh intinne, titim gan aithne agus tritheamh. Stop den feidhmchlár a úsáid agus faigh comhairle ó dhochtúir má mhothaíonn tú aon cheann de na siomptóim sin, nó faigh comhairle ó dhochtúir sula n-úsáideann tú na feidhmchláir más rud é go raibh siomptóim agat roimhe sin a bhfuil baint acu le taomanna. Ba cheart do thuismitheoirí faire a dhéanamh ar a leanaí chun siomptóim a aithint.