આ એપ્લિકેશનમાં મફત અજમાયશ છે

₹2,174.00
સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ

વર્ણન

PDF Reader Pro - The best PDF viewer, editor, converter for Windows, an alternative to adobe acrobat reader. Powerful Tools - View, markup and review, edit, convert, combine, organize, form fill, sign, compress, secure, watermark, print and share PDF documents. Beloved and trusted by 80M users, PDF Reader Pro is a PDF viewing and mark up tool with reliable, stable and lightning fast PDF viewer and smooth text navigation. PDF Reader Pro is also compatible with other PDF readers and supports standard PDF annotations. Good Reader • Display Mode - Support vertical/ horizontal scrolling mode, single/ double page continuous, full-screen reading mode • PPT slideshow(presentation) mode • Multi-window Display - Open different documents in multiple windows • Multi-tab Viewer - Open multiple PDF files on the same window • Split View - View two parts of the same document side by side simultaneously (Horizontal & Vertical) under split view mode • PDF search text, jump to page, bookmarks, outline for a fast navigation, fully support to zoom in & out • Outline - Edit or create outlines to easily navigate through the whole file • Pinned Folders - Pin your frequently used file folders on the Home Page for quick access of files • Customize theme colors and switch between day mode, night mode, eye-protection mode or any other theme colors as you like • Open password-protected PDF files • Print PDF document - Document, Document and comment, Document and Annotation, Document and Form are supported PDF Annotator • Classic tools - Annotate and markup PDF with highlight, underline, strikeout, hyperlinks and other marked PDF files. Continuous annotations supported. • Support to insert freehand, text box, anchored note, arrows, lines, shapes, etc • Stamp - Add stamps customized with pictures and text or a standard stamp, such as Approved, Sign Here, Confidential, Final, etc • Links - Add hyperlinks to redirect other destinations(URL, Email & Pages) • Image - Insert images into PDFs to customize your PDFs • Export/import annotations - Export annotations as XFDF PDF Converter & Create • Convert PDFs to Microsoft Word (.docx), Excel (xlsx), PowerPoint (.pptx) • Export from PDF to Text(.txt), Image, JPEG(.jpeg), PNG(.png) offline • Image to PDF converter, convert to PDF from Image, JPEG, JPG, PNG, BMP, TIFF, GIF • Create new blank PDFs or images PDFs Form Filler & Sign PDFs • Work with fillable PDF forms created in Adobe Acrobat • Type on PDF and Fill out any PDF forms with interactive fields such as text fields, checkbox, radio box, listbox, combobox, button • Add beautiful handwriting or use image to create your own signatures, save signatures for future use Page Editor • Organize PDF pages - Reorder/Renumber, arrange or edit pages easily by drag and drop • Merge & Split - Split documents into multiple documents or combine multiple pages into a new single, searchable PDF • Extract- Extract the desired pages to create a new PDF, or extract pictures in the file for further use • Insert - Append pages from other PDFs or blank, ruled, music, squared pages into the existing file. The page size, orientation and insert position can be adjusted as your wish. • Replace - Replace selected pages with pages in another PDF • Rotate, reverse, duplicate/copy, paste and remove/delete pages PDF Editing • Watermarks - Add fantastic watermarks to keep your documents safe and professional • Header & Footer - Label each page of your PDF document with fully customized page numbers • Bates Numbers - Identify and retrieve information from your legal documents. Add a unique prefix or suffix which can be a set number, case number, firm name or date • Flatten - Flatten PDF to make the contents static • Secure and encrypt PDF documents - Set passwords to protect sensitive PDF documents, and authorization to edit, copy, modify or print PDFs PDF Compressor • Reduce PDFs size to make your documents much lighter for better sharing TTS (Text to Speech) • Free text-to-speech tool lets PDF Reader Pro read texts loud for you with selectable languages(like English, Chinese, German, Spanish, French, Portuguese, etc.), voices and reading speed Share • Easily share files with your friends, classmates and colleagues via email, Skype, Slack, etc. You can take advantage of a 7-day free trial to enjoy PDF Reader Pro for Windows before you purchase it. If you have any questions or suggestions, pleasure to hear from you: support@pdfreaderpro.com or check out https://www.pdfreaderpro.com

સ્ક્રીનશૉટ્સ

અતિરિક્ત માહિતી

પ્રકાશક

PDF Technologies, Inc.

કૉપિરાઇટ

©️ 2019-2021 PDF Technologies, Inc. All Rights Reserved.

દ્વારા વિકસિત

PDF Technologies, Inc.

જાહેર તારીખ

25-11-19

આશરે કદ

92.07 MB

ઉંમર રેટિંગ

3 અને વધુ વયના માટે


આ એપ્લિકેશનને નીચે આપેલ કરવાની અનુમતિ છે

તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનને ઍક્સેસ કરો
તેઓને અને તેમની પોતાની વિંડોઝને બંધ કરો અને તેમની એપ્લિકેશન બંધ કરવામાં વિલંબ કરો

ઇન્સ્ટોલેશન

તમારા Microsoft ખાતામાં સાઇન ઇન કરેલ હોય તે વખતે આ એપ્લિકેશન મેળવો અને તમારા દસ સુધીના Windows 10 ડિવાઇસેસ પર ઇન્સ્ટોલ કરો.

ભાષા સપોર્ટેડ

English (United States)
中文(中国)
中文(台灣)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)આ ઉત્પાદનનો અહેવાલ આપો

સાઇન ઇન કરો Microsoft ને આ એપ્લિકેશનનો અહેવાલ આપવા માટે