Azure AD Domain Services

השתמש ב- Azure Active Directory (Azure AD) Domain Services להעברת אפליקציות מדור קודם מסביבה מקומית לתחום מנוהל, ללא צורך בניהול הסביבה בענן.

מהו Azure AD Domain Services?

השתמש בשירותי תחום מנוהל - כמו הצטרפות לתחום, מדיניות קבוצתית, LDAP ואימות של Kerberos - ללא צורך בפריסה, בניהול ובתיקון של בקרי תחום בענן.

Azure AD Domain Services משתלב עם Azure AD

תן למשתמשים להיכנס לשירותים ולאפליקציות המחוברים לתחום מנוהל באמצעות אישורים קיימים של Azure AD. ודא שהגישה מאובטחת והעבר משאבים מקומיים ל- Azure באמצעות חשבונות קיימים של קבוצות ומשתמשים.

בקר התחום בתור שירות

הפעל אפליקציות מדור קודם בענן כאשר שיטות אימות מודרניות אינן נתמכות, והעבר אפליקציות אלה לתחום מנוהל ללא צורך בפריסה, בניהול או בעדכון בקרי התחום בענן.

השתמש בשירותי תחום מנוהל ב- Azure

השתמש ב- Azure AD Domain Services כדי לצרף למחשבים הווירטואליים של Azure לתחום ללא צורך בפריסה של בקרי תחום. היכנס למחשבים וירטואליים וגש למשאבים באמצעות אישורי Azure AD.

העבר אפליקציות מקומיות ל- Azure

העבר ל- Azure אפליקציות מדור קודם, בעלות מודעות לספריה, שפועלות באופן מקומי, מבלי שתצטרך לדאוג לדרישות של זהויות.

בצע פריסות תוך דקות עם ביצועים ברמה ארגונית

הפעל במהירות את Azure AD Domain Services עבור דייר של Azure AD, בחר את רמת הביצועים ונצל את התכונות ברמה הארגונית כגון יערות משאבים וגיבויים יומיומיים.

קבל קנה מידה ארגוני ו- SLA

נצל את קנה המידה והמהימנות ברמה הארגונית. Azure AD Domain Services הוא שירות זמין במיוחד המתארח במרכזי נתונים הממוקמים ברחבי העולם.

קבל מידע מעמיק על Azure AD Domain Services

משאבים נוספים בנושא Azure AD Domain Services

מדריכי 'כיצד לבצע'

עיין במדריכים מפורטים להגדרה של Azure AD Domain Services.

ערכות לימוד

למד כיצד לפרוס את Azure AD Domain Services.

דוגמאות קוד

חפש דוגמאות קוד כדי להתחיל את הפריסה שלך במהירות.

השווה בין שירותי זהויות

הבן את ההבדלים בין השירותים בניהול עצמי של Active Directory Domain Services ו- Azure AD והשירותים המנוהלים של Azure AD Domain Services.

הגן על הארגון שלך באמצעות פתרון זהויות קל לתפעול

תחום מנוהל מוגדר לבצע סינכרון חד-כיווני מ- Azure AD כדי לספק גישה לסידרה מרכזית של משתמשים, קבוצות ואישורים. לאחר הסינכרון, ניתן ליצור משאבים ישירות בתחום המנוהל, אבל הם אינם מסונכרנים בחזרה ל- Azure AD. אפליקציות, שירותים ומחשבים וירטואליים ב- Azure המתחברים לתחום מנוהל יכולים לאחר מכן להשתמש בתכונות נפוצות של Azure AD Domain Service. בסביבה היברידית עם סביבת AD מקומית, Azure AD Connect מסנכרן את פרטי הזהויות עם Azure AD, שלאחר מכן מסונכרן עם התחום המנוהל.