תנאימכירהשלMICROSOFT

עודכן בפברואר 2017

ברוך הבא אל החנויות המקוונות והמסחריות של Microsoft. "חנות" פירושה הזירה המסחרית והזירה המקוונת שבהן ניתן לגלוש, להציג, להשיג, לרכוש, לכתוב ביקורת ולדרג מוצרים ושירותים, כולל מכשירים, קונסולות משחקים, תוכן דיגיטלי, אפליקציות, שירותים ועוד. תנאי מכירה אלה ("תנאי המכירה") חלים על השימוש בחנות ,Microsoft חנות Office,‏ Xbox Store, חנות Windows ושירותים אחרים של Microsoft שמפנים לתנאי מכירה אלה (במקובץ, "החנות"). באמצעות החנות,‏ Microsoft מספקת גישה למגוון משאבים, כולל אזורי הורדה, תוכנות, כלים ומידע על התוכנה, שירותים וטובין אחרים (במקובץ "שירותים", ויחד עם החנות, "החנות"). רבים מהמוצרים, השירותים והתכנים המוצעים בחנות הם מוצרים של צד שלישי שמוצעים על-ידי ישויות שאינן Microsoft. בכךשאתהמשתמשבחנות,אובכךשאתהרוכשמוצריםושירותיםמהחנותאתהמקבלומסכיםלתנאיהמכירה,להצהרתהפרטיותשלMicrosoft (ראהסעיף 'פרטיותוהגנהעלפרטיםאישיים' להלן)וכןלתנאיםולהתניות,לכתבימדיניותאולכתביויתוררלוונטייםאחריםשנמצאיםבחנות,אומאוזכריםבתנאימכירהאלה (במקובץ "כתביהמדיניותשלהחנות"). אנו ממליצים שתקרא בעיון את כתבי המדיניות של החנות. אינך רשאי להשתמש בחנות או בשירותים אם אינך מסכים לשינויים.

אם יש לנו חנות מסחרית של Microsoft בארץ או באזור שלך, ייתכן שחלים עליה כתבי מדיניות אחרים או נוספים. Microsoft עשויה לעדכן או לתקן את כתב המדיניות בכל עת, ללא הודעה מראש.

תנאיםהקשוריםלשימושךבחנות

1. חשבון חבר. אם החנות מחייבת פתיחת חשבון, עליך להשלים את הליך הרישום על-ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כנדרש בטופס ההרשמה הרלוונטי. בנוסף, ייתכן שתידרש לקבל הסכם שירות או תנאי שימוש נפרדים כתנאי לפתיחת החשבון. שימושך בחשבון כדי לגשת לחשבון ולתוכן שרכשת מהחנות כפוף לכל התנאים החלים על חשבון Microsoft. למידע נוסף, ראה הסכם השירותים של Microsoft. אתה אחראי לשמירה על סודיותם של פרטי החשבון ושל הסיסמה שלך, ואחראי לכל הפעילות המתבצעת במסגרת החשבון שלך.

2. ללא שימוש בלתי חוקי או אסור. כתנאי לשימושך בחנות ובשירותים, אתה מתחייב לכך שלא תשתמש בחנות לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה לפי תנאי מכירה אלה, כתבי המדיניות של החנות או תנאים אחרים כלשהם שחלים על שימושך בחנות. אינך רשאי להשתמש בחנות בכל דרך שעשויה לפגוע בה, להוציאה מכלל פעולה, להעמיס עליה יתר על המידה או לגרום נזק לשרת כלשהו של Microsoft או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של ,Microsoft או להפריע לשימוש ולהנאה של כל צד אחר מהחנות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה לא מורשית לחנות, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft או לחנות על-ידי פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע בכל אמצעי שלא הפך לזמין באופן מכוון דרך החנות. אינך רשאי להשתמש בחנות בדרך שמפרה את הזכויות של גורמי צד שלישי, לרבות פגיעה בכוונה תחילה באדם או בישות, כולל Microsoft. אינך רשאי להפיץ באופן מסחרי, לפרסם, להעניק ברשיון או למכור מוצרים, מידע או שירותים כלשהם שהושגו באמצעות החנות.

3. חומרים שאתה מספק ל- Microsoft או מפרסם בחנות. Microsoft אינה טוענת לבעלות על החומרים שאתה מספק ל- Microsoft (ובכלל זה משוב, דירוגים, ביקורות והצעות) או מפרסם, טוען, מזין או שולח לחנות או לשירותים המשויכים של Microsoft לשם סקירה על-ידי אחרים (כל פעולה כזו נקראת "שליחה" וביחד "חומרים שנשלחו"). עם זאת, אתה מעניק ל- Microsoft זכות פטורה מתמלוגים, קבועה, בלתי הפיכה, כלל עולמית, לא בלעדית וניתנת להעברה כרשיון משנה לשימוש, התאמה, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, תרגום, עריכה, ביצוע, הפצה והצגה של השליחה שלך, לרבות שמך, בכל מדיה שהיא. אם תפרסם את השליחה שלך באזורים של החנות שבהם היא זמינה באופן מקוון לקהל הרחב ללא הגבלות, השליחה שלך עשויה להופיע בהדגמות או בחומרים המקדמים את החנות ו/או המוצרים, השירותים והתכנים המוצעים בחנות. אתה מתחייב ומצהיר שיש לך (ויהיו לך) את כל הזכויות הדרושות לך כדי לבצע את השליחה ולהעניק זכויות אלה ל- Microsoft.

לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בחומרים ששלחת. Microsoft אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בשליחה כלשהי והיא רשאית להסיר כל שליחה בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. Microsoft אינה נושאת באחריות ובחבות כלשהי לשליחות שלך או לחומרים אחרים שתפרסם, תעלה, תזין או תשלח באמצעות החנות.

אם תדרג אפליקציה בחנות, או תכתוב עבורה ביקורת, אתה עשוי לקבל הודעת דואר אלקטרוני מ- Microsoft שמכילה תוכן מהמוציא לאור של האפליקציה.

4. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. החנות עשויה להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי, שיאפשרו לך לצאת מהחנות. אתרים מקושרים אלה אינם תחת פיקוחה של Microsoft ו- Microsoft אינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר. Microsoft מספקת לך קישורים אלה לנוחיותך בלבד, וכלילת קישור כלשהו אינה מעידה על תמיכת Microsoft באותו אתר. שימושך באתר אינטרנט של צד שלישי עשוי להיות כפוף לתנאים ולהתניות של הצד שלישי.

תנאיםהקשוריםלמכירהשלמוצריםושירותיםלך

5. זמינות גיאוגרפית. המוצרים והשירותים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור שבו אתה נמצא או למכשיר שברשותך. בנוסף, ייתכן שיהיו מגבלות לגבי מיקומים שאליהם נוכל לשלוח מוצרים, כפי שמצוין במדיניות המשלוחים שלנו. כדי להשלים את הרכישה, ייתכן שתצטרך לספק כתובת תקפה לחיוב ולמשלוח חוקית בארץ או באזור שבהם נמצאת החנות שבה אתה קונה.

6. משתמשי קצה בלבד. ‏‫עליך להיות משתמש קצה כדי לרכוש מוצרים ושירותים מהחנות. משווקים אינם זכאים לרכוש.

7. הגבלות על ייצוא. מוצרים ושירותים שנרכשו מהחנות עשויים להיות כפופים לחוקים ותקנות לפיקוח המכס והייצוא. אתה מסכים לציית לכל חוקים והתקנות הבינלאומיים והלאומיים החלים.

8. חיוב. בכך שאתה מספק ל- Microsoft אמצעי תשלום, אתה: (i) מצהיר שהנך מורשה להשתמש באמצעי התשלום שסיפקת ושכל פרטי התשלום שאתה מספק הינם נכונים ומדויקים; (ii) מאשר ל- Microsoft לגבות ממך תשלום עבור כל המוצרים, השירותים או התכנים שנרכשו באמצעות אמצעי התשלום שלך; וכן (iii) מאשר ל- Microsoft לגבות ממך תשלום תמורת כל תכונה בתשלום של החנות שאתה בוחר להירשם אליה או להשתמש בה. אתה מסכים לעדכן באופן מידי את החשבון שלך ופרטים אחרים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני ומספרי כרטיס האשראי ותאריכי התפוגה, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור עמך קשר בהתאם לצורך, בנוגע לעסקאות שלך. אנו עשויים לחייב אותך (א) מראש; (ב) במועד הרכישה; (ג) מעט לאחר הרכישה; או (ד) באופן חוזר תמורת המנויים. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך תשלום עד לסכום שאישרת, ונודיע לך מראש, ובהתאם לתנאי המנוי, על כל שינוי בסכום שייגבה תמורת מנויים חוזרים. אנו עשויים לחייב אותך באותו מועד לגבי יותר מתקופת חיוב קודמת אחת עבור סכומים שלא טופלו קודם לכן. ראה סעיף 'חידוש אוטומטי' בהמשך.

אם אתה משתתף בהצעה לתקופת ניסיון, עליך לבטל את השירות בתום תקופת הניסיון כדי למנוע צבירת חיובים חדשים, אלא אם נודיע לך אחרת. אם לא תבטל את השירות בתום תקופת הניסיון, אתה מאשר לנו לחייב את אמצעי התשלום עבור המוצר או השירות.

9. תשלומים חוזרים. כאשר אתה רוכש מוצרים, שירותים או תוכן על בסיסי מנוי (לדוגמה, שבועי, חודשי, תלת-חודשי או שנתי (כפי שרלוונטי)), אתה מאשר ומסכים לכך שאתה מעניק הרשאה לביצוע תשלום חוזר, ושהתשלומים יבוצעו לזכות Microsoft באמצעי התשלום שבחרת, במרווחי הזמנים שבחרת, עד לסיום המנוי על-ידך או על-ידי ,Microsoft או בכל דרך אחרת בהתאם לתנאים שלו. בכך שאתה מאשר לבצע תשלומים חוזרים, אתה מאשר ל- Microsoft לעבד תשלומים אלה כחיובים אלקטרוניים או כהעברות בנקאיות, או כממשכים בנקאיים אלקטרוניים מהחשבון הייעודי שלך (במקרה של מסלקה אוטומטית או תשלומים דומים), או כחיובים לחשבון הייעודי שלך (במקרה של כרטיס אשראי או תשלומים דומים) (במקובץ, "תשלומים אלקטרוניים"). דמי המנוי מחויבים בדרך כלל או משולמים מראש, בתחילת תקופת המנוי הרלוונטית. אם תשלום כלשהו יוחזר או לא ישולם, או אם כרטיס אשראי כלשהו או עסקה דומה לא יתקבלו או יידחו,Microsoft או ספקי השירות שלה שומרים לעצמם את הזכות לגבות כסף עבור הפריט המוחזר הרלוונטי, הדחייה או עמלות אחרות כלשהן, כפי שהותר על-ידי החוק החל.

10. זמינות מוצרים ומגבלות על כמויות ועל הזמנות. מחירי המוצרים וזמינותם כפופים לשינויים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. Microsoft עשויה להטיל מגבלות על הכמויות שניתן לרכוש לכל הזמנה, כל חשבון, כל כרטיס אשראי, כל אדם או כל משק בית. אם המוצרים או השירותים שהזמנת אינם זמינים, ייתכן שניצור עמך קשר כדי להציע לך מוצר חלופי. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, נבטל את הזמנתך.

Microsoft רשאית לסרב או לדחות כל הזמנה בכל עת, להעניק לך החזר כספי בשווי הסכום ששילמת עבור ההזמנה מסיבות שונות, הכוללות, מבלי להגביל, מקרים שבהם לא עמדת בתנאים שצוינו בזמן ההזמנה, לא ניתן לעבד את התשלום, המוצר או השירותים המוזמנים אינם זמינים או בשל טעויות במחיר או שגיאות אחרות כלשהן. במקרה של טעויות במחיר או שגיאות אחרות, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על-פי שיקול דעתנו, (א) לבטל את ההזמנה או הרכישה שלך, או (ב) ליצור עמך קשר לקבלת הנחיות. במקרה של ביטול, לא תוכל עוד לגשת לתוכן המשויך.

אנו רשאים להשבית את הגישה לתוכן המשויך לחשבונך מכל סיבה. אנו רשאים גם להסיר או להשבית משחקים, יישומים, תכנים או שירותים במכשיר שלך כדי להגן על החנות או על צדדים שעשויים להיות מושפעים. ייתכן שחלק מהתכנים והיישומים לא יהיו זמינים מעת לעת, או שהם יוצעו לפרק זמן מוגבל. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם לאזור. לכן, אם תשנה את החשבון או המכשיר לאזור אחר, ייתכן שלא תוכל להוריד מחדש תוכן או יישומים או להזרים מחדש תוכן מסוים שרכשת, ייתכן שיהיה עליך לרכוש מחדש תוכן או יישומים ששילמת עבורם באזור הקודם. למעט עד למידה הנדרשת על-פי החוק החל, אין לנו כל מחויבות לספק הורדה מחדש או חלופה לשום תוכן או יישום שרכשת.

11. עדכונים. אם רלוונטי ,Microsoft תבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים האפליקציות ותוריד אותם, גם אם אינך מחובר לחנות. תוכל לשנות את ההגדרות אם אתה מעדיף שלא לקבל עדכונים אוטומטיים לאפליקציות מהחנות. עם זאת, מפתח האפליקציה עשוי לעדכן בכל עת אפליקציות מסוימות של חנות Office שמתארחות בשלמותן או בחלקן באינטרנט, ומפתח האפליקציה עשוי שלא לבקש את הרשאתך לביצוע העדכון.

12. רשיונות תוכנה וזכויות שימוש. התוכנה, ותכנים דיגיטליים אחרים הזמינים באמצעות החנות, מוענקים לך ברשיון ואינם נמכרים לך. אפליקציות שהורדת ישירות מהחנות כפופות לתנאי הרשיון הרגילים של אפליקציות ("SALT") הזמינים בכתובת [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x040d], אלא אם סופקו תנאי רשיון אחרים באפליקציה. (האפליקציות שהורדו מחנות Office אינן כפופות ל- SALT ויש להן תנאי רשיון נפרדים.) אפליקציות, משחקים ותכנים דיגיטליים אחרים שהושגו באמצעות החנות כפופים לכללי השימוש המפורטים בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. אתה מבין ומאשר כי הזכויות שלך ביחס למוצרים הדיגיטליים הללו מוגבלות על-ידי תנאי מכירה אלה, חוקי זכויות יוצרים וכללי השימוש שאוזכרו לעיל. רשיונות תוכנה הנרכשים בחנות המסחרית של Microsoft כפופים להסכם הרשיון הנלווה לתוכנה, ויהיה עליך לקבל את הסכם הרשיון כאשר תתקין את התוכנה. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה או הטובין שאינם תואמים לתנאי הרשיון הרלוונטיים, לכללי השימוש ולחוק החל, אסורים באופן מפורש ועלולים להביא לתביעות אזרחיות ופליליות ולעונשים כבדים. המפרים הוראה זו מסתכנים בהעמדה לדין במידת החומרה המרבית המותרת על-פי חוק.

צור קשר עם החנות המסחרית של MICROSOFT (כמתואר בסעיף 'הודעות ותקשורת' להלן) אם ברצונך לקרוא עותק של הסכם הרשיון הרלוונטי עבור התוכנה הארוזה בקופסה, ללא עלות כלשהי, לפני שתפתח את אריזת התוכנה.

תנאים והתניות אחרים. בנוסף לתוכנות ולמוצרים אחרים הניתנים להורדה, אנו עשויים להציע לך מוצרים ושירותים אחרים הזמינים לרכישה או לניסיון בחנות, בכפוף להסכמי רשיון למשתמש קצה, תנאי שימוש, תנאי שירות או תנאים והתניות אחרים נפרדים. אם תרכוש מוצרים אלה או תשתמש בהם, ייתכן שתידרש לקבל גם תנאים אלה כתנאי לרכישה, התקנה או שימוש.

לנוחיותך,MICROSOFT עשויה לספק כלים וכלי שירות לשימוש ו/או הורדה שאינם חלק מהמוצר או השירותים הנמכרים, כחלק מהחנות או מהשירותים או בתוך התוכנות או הטובין שהיא מספקת. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל ,MICROSOFT אינה נושאת באחריות או בחבות לתוצאות או לפלט שיתקבלו כתוצאה מהשימוש בכלים ובכלי שירות אלה, ואינה ערבה ביחס למידת דיוק שלהם.

יש לכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים באמצעות החנות, בתוכנה או בטובין.

13. קודים להורדת תוכנות ותכנים. תוכנות ותכנים מסוימים מסופקים לך על-ידי העברת קישור להורדה בחשבון Microsoft המשויך לרכישה שלך. בכפוף לפיסקה הבאה, בדרך כלל אנו נשמור את הקישור להורדה ואת המפתחות הדיגיטליים הקשורים לרכישות אלה בחשבון Microsoft שלך במשך 3 שנים מתאריך הרכישה, אך אנו לא מבטיחים לשמור אותם מעבר לפרק זמן זה. עבור מוצרי מנויים המסופקים לך באמצעות קישור להורדה, ייתכן שיחולו תנאים שונים וזכויות אחסון שונות, שאותם תוכל לסקור ולקבל בתקופת המנוי שלך.

אתה מסכים לכך שאנו עשויים לבטל או לשנות את התוכנית שלנו לאחסון מפתחות דיגיטליים בכל עת. אתה מסכים גם לכך שאנו עשויים להפסיק לתמוך באחסון המפתחות עבור מוצר אחד או יותר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, כולל, לדוגמה, בסיום מחזור חיי התמיכה של המוצר, ולאחר מכן לא תוכל עוד לגשת לקישור להורדה או למפתח הדיגיטלי. אם נבטל או נשנה את התוכנית שלנו, כך שלא תוכל עוד לגשת לקישור להורדה או למפתחות הדיגיטליות בחשבון שלך, נספק לך הודעה מראש של 90 יום לפחות באמצעות פרטי יצירת הקשר עבור חשבון Microsoft הקשור.

14. תמחור. אם יש לנו חנות מסחרית של Microsoft במדינה או באזור שלך, המחירים, בחירת המוצרים ופרסומי קידום המכירות המוצעים בה עשויים להיות שונים מאלה המוצעים בחנות המקוונת. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, באופן דומה ,Microsoft אינה ערבה לכך שהמחירים, המוצרים או פרסומי קידום המכירות המוצעים באופן מקוון יהיו זמינים או יכובדו גם בחנות מסחרית של Microsoft או להיפך.

החנות אינה ערבה להתאמת מחירים. אנו לא נתאים את עצמנו למחיר המתפרסם המוצע על-ידי משווקים אחרים עבור אותם פריטים.

אנו עשויים להציע אפשרות להזמין מראש מוצרים לפני תאריך הזמינות שלהם. למידע נוסף על מדיניות ההזמנה מראש שלנו, בקר בדף ההזמנות מראש https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x040d שלנו.

למעט כפי שצוין אחרת, המחירים המוצגים בחנות אינם כוללים את כל מסי המכירות או חיובים אחרים ("המסים") שעשויים לחול על הרכישה שלך. בנוסף, המחירים המוצגים בחנות אינם כוללים את עלויות המשלוח. המסים ועלויות המשלוח (כפי שרלוונטי) יתווספו לסכום הרכישה ויוצגו בדף היציאה. אתה נושא באחריות הבלעדית לתשלום מיסים ועלויות אלה.

בהתאם למיקום שלך, ייתכן שטרנזקציות מסוימות יחייבו לעבד המרה של מטבע זר בארץ אחרת. ייתכן שהבנק יחייב אותך בתשלומים נוספים עבור שירותים אלה כאשר תשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב. לפרטים, צור קשר עם הבנק שלך.

15. בחירת חידוש אוטומטי. בתנאי שחידושים אוטומטיים מותרים בארץ, באזור, במחוז/טריטוריה או במדינה שבהם אתה נמצא, אתה עשוי לבחור שהמוצרים או השירותים יתחדשו באופן אוטומטי בסוף תקופת השירות הקבועה. אם בחרת לחדש באופן אוטומטי את המוצר או השירות, אנו עשויים לחדש את המוצר או השירות באופן אוטומטי בסיום תקופת השירות הנוכחית ולגבות ממך את המחיר העדכני באותה עת עבור תקופת החידוש, אלא אם בחרת לבטל את המוצר או השירות כמתואר להלן. אנו נחייב את אמצעי התשלום הנבחר שלך תמורת החידוש, בין אם הוא היה שמור אצלנו בתאריך החידוש או סופק מאוחר יותר. אתה רשאי לבטל את המוצרים או השירותים לפני תאריך החידוש. עליך לבצע את הביטול לפני תאריך החידוש כדי להימנע מחיוב תמורת החידוש.

16. מדיניות החזרות. אנו נקבל החזרות והחלפות עבור מוצרים זכאים במשך 14 יום מתאריך הרכישה או ההורדה, כפי שרלוונטי. החזר את המוצר הזכאי במצב כמו חדש באריזתו המקורית, יחד עם כל החלקים, הרכיבים, חוברות ההדרכה והתיעוד שנכללו במקור. מדיניות החזרים כספיים זו אינה משפיעה על זכויות סטטוריות כלשהן שעשויות לחול על הרכישה שלך.

יש להחזיר את כל התוכנות והמשחקים הארוזים בקופסה אטומים כפי שנשלחו, כולל כל פריטי המדיה ומפתחות המוצר. כיוצא מן הכלל, ניתן להחזיר אריזות של תוכנות ומשחקים שנפתחו במהלך תקופת ההחזרה אם אינך מסכים להסכם הרשיון, אך רק אם לא יצרת עותקים או השתמשת בהם.

פריטים מסוימים אינם זכאים להחזרה; למעט כפי שצוין אחרת בחוק או במוצר מסוים, כל הרכישות של מוצרים מסוגים אלה הן סופיות ואינן ניתנות להחזר:

אפליקציות דיגיטליות, משחקים, תוכן בתוך האפליקציה ומנויים, מוסיקה, סרטים, תוכניות טלוויזיה ותכנים משויכים;

כרטיסי מתנה וכרטיסי שירות/מנוי (לדוגמה,Skype , ‏,Xbox Live‏ Groove Music Pass);

מוצרים שעברו התאמה אישית;

מוצרים בהזמנה מיוחד, אם הם לא חלק ממבצע קידום מכירות של החנות;

מוצרי זיכרון גישה אקראית ("RAM");

שירותים שבוצעו או נצרכו; וכן

פריטי מכירת חיסול, או כאלה המסומנים עם כיתוב כגון "מכירה סופית" או "לא ניתן להחזרה".

כאשר תעמוד בכל תנאי ההחזרה, אנו נזכה אותך בסכום המלא, פחות דמי המשלוח והטיפול המקוריים (אם היו כאלה), ובדרך כלל תקבל את ההחזר בתוך 3-5 ימי עסקים. כל ההחזרים יוחלו על אותו חשבון ובאמצעות אותו אמצעי תשלום ששימש לביצוע ההזמנה (אלא אם תבחר לקבל זיכוי לחנות השווה לסכום ההחזר כספי).

לקבלת פרטים מלאים על אופן החזרה של מוצרים זכאים, בקר בדף 'החזרות והחזרים כספיים' https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x040d.

אם אתה מתגורר בטיוואן, שים לב כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן של טיוואן ולתקנות הרלוונטיות, כל רכישה של תוכן דיגיטלי המסופק בצורה לא מוחשית ו/או רכישה של שירותים מקוונים היא עסקה סופית ולא ניתן לקבל תמורתה החזר כספי לאחר שהתוכן או השירות הללו סופקו באופן מקוון. אינך זכאי לתבוע תקופת קירור או החזר כספי כלשהו.

17. תשלומיםהמגיעיםלך. אם אנו חייבים לך תשלום, אתה מסכים לספק לנו באופן מהיר ומדויק את המידע הדרוש לנו כדי להעביר לך את התשלום. אתה אחראי לכל המיסים והתשלומים שייתכן שתחויב בהם כתוצאה מתשלום זה אליך. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, עליך גם לציית לתנאים אחרים שנגדיר לגבי זכותך לקבלת תשלום. אם תקבל תשלום בטעות, נהיה רשאים למשוך את התשלום או לדרוש את החזרתו. אתה מסכים לשתף פעולה איתנו במאמצינו לעשות זאת. אנו רשאים גם להפחית תשלום לך ללא הודעה מוקדמת כדי לקזז תשלומים עודפים שבוצעו קודם לכן.

18. כרטיסי מתנה. כרטיסי מתנה שנרכשו בחנות מסחרית של Microsoft כפופים להסכם החל על כרטיסי מתנה המסחריים שנמצא בכתובת https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

מידע על כרטיסי מתנה של Skype זמין בדף העזרה של Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

המימוש והשימוש בכרטיסי מתנה של Microsoft כפוף לתנאים ולהתניות החלים על כרטיסי מתנה של Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. שירות לקוחות. בקר בדף המכירות והתמיכה https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x040d למידע נוסף על אפשרות שירות הלקוחות.

תנאיםכלליים

20. שינויים בתנאים. Microsoft עשויה לשנות את תנאי השימוש והמכירה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. תנאי המכירה שיהיו בתוקף בזמן שביצעת את ההזמנה יחולו על הרכישה וישמשו כחוזה הרכישה בינינו. לפני הרכישה הבאה שלך, ייתכן ש- Microsoft שינתה את תנאי המכירה ללא הודעה מוקדמת. אנא סקור את תנאי המכירה בכל פעם שתבקר בחנות. מומלץ לשמור או להדפיס עותק של תנאי המכירה לעיון עתידי כאשר תבצע רכישה.

21. הגבלות גיל. הגבלות גיל עשויות לחול על שימושך בחנות, לרבות רכישות.

22. פרטיות והגנה על פרטים אישיים. פרטיותך חשובה לנו. אנו משתמשים במידע מסוים שאנו אוספים ממך כדי לתפעל ולספק את החנות. קרא את הצהרת הפרטיות של Microsoft מאחר שהיא מתארת את סוגי הנתונים שאנו אוספים ממך ומהמכשירים שלך ("הנתונים") וכיצד אנו משתמשים בנתונים שלך. הצהרת הפרטיות מתארת גם כיצד Microsoft משתמשת בתקשורת שלך עם אחרים, בפרסומים או במשוב ששלחת אל Microsoft דרך החנות, וכן בקבצים, בתמונות, במסמכים, בשמע, בעבודות דיגיטליות ובסרטוני הווידאו שהעלית, שמרת או שיתפת במכשירים שלך או באמצעות החנות ("התוכן שלך"). בכך שאתה משתמש בחנות, אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף התכנים והנתונים שלך, השימוש בהם וחשיפתם על-ידי ,Microsoft כמתואר בהצהרת הפרטיות.

23. הצגת המוצר וצבעים. Microsoft מנסה להציג את צבע המוצר והתמונות שלו בצורה מדויקת, אך אין באפשרותנו להבטיח שהצבע שתראה על מסך המכשיר או על הצג יהיה זהה בדיוק לצבע המוצר.

24. שגיאות בתצוגת החנות. אנו עושים כל מאמץ לפרסם מידע מדויק, לעדכן באופן סדיר את החנות ולתקן שגיאות כאשר הן מתגלות. ‏‫עם זאת, התכנים בחנות עשויים להיות שגויים או לא עדכניים בכל רגע נתון. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בחנות בכל עת, כולל במחירי המוצרים, במפרטים, בהצעות ובזמינות.

25. סיום השימוש או הגישה. Microsoft עשויה לסגור את החשבון שלך או להפסיק את שימושך בחנות בכל עת ומכל סיבה, לרבות, מבלי להגביל, כאשר תפר תנאי מכירה אלה או את כתבי המדיניות של החנות, או כאשר החנות לא תופעל עוד על-ידי Microsoft. בכך שאתה משתמש בחנות, אתה מסכים לשאת באחריות (בהתאם לתנאים אלה) להזמנות שביצעת או לתשלומים שאתה חייב לפני סיום זה. Microsoft רשאית לשנות, להפסיק או להשעות בכל דרך אחרת את החנות בכל עת ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת.

26. אחריות והגבלה על תרופות. עד למידה המותרת במסגרת החוק החל ,Microsoft והספקים, המפיצים, המשווקים וספקי התוכן שלה לא מספקים כל אחריות, חיובים או תנאים אחרים, בין באופן מפורש, משתמע, סטטוטורי או אחר, לרבות אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, איכות משביעה רצון, מקצועיות הביצוע, בעלות או אי-הפרה. האחריות למוצרים או לשירותים הנמכרים או זמינים בחנות ניתנת, אם בכלל, רק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון או אחריות היצרן שעשויים להיות מצורפים אליהם. למעט כפי שצוין במסגרת הסכם רישוי נלווה או אחריות של היצרן ובכפוף לזכויות הסטטוטוריות שלך:

אתה נושא באחריות לרכישה שתבצע ולשימוש בה;

אנו מספקים את המוצרים והשירותים "כפי שהם", "כולל כל הליקויים" ו"כפי שזמין";

האחריות המלאה ביחס לאיכות ולביצועים שלים חלה עליך; וכן

אתה נושא בעלות המלאה לכל הטיפולים או התיקונים הדרושים.

Microsoft אינה מבטיחה את הנכונות או הדיוק של המידע הזמין בחנות או בשירותים. אתה מאשר שמערכות מחשבים ותקשורת אינן נקיות מתקלות ושמתרחשות ומהשבתות מזדמנות. אנו לא מתחייבים לכך שהגישה לחנות או לשירותים תהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטחת או נקייה משגיאות, או שלא יתרחש אובדן תוכן.

אם,למרותתנאימכירהאלה,ישלךבסיסכלשהולקבלהחזרבגיןנזקיםכתוצאהמהשימושבחנות,בשירותיםאובכלמוצראושירותשמוצעים,אובקשראליהם,עדלמידההמותרתעל-פיהחוקהחל,התרופההבלעדיתשלךהיאלקבלהחזרמ- Microsoftאומהספקים,המשווקים,המפיציםוספקיהתוכןשלה,בשוויכוללשלהנזקיםהישיריםעד(1)למחיראולתשלוםעבורחודשאחדשלהשירות,המנויאוכלתשלוםדומה (לאכוללמחירהרכישהעבורהחומרה,התוכנה,התמיכהאוהאחריותהמורחבת),או(2) 100דולראמריקאיאםאיןשירות,מנויאותשלוםדומה.

עשויות להיות לך זכויות מסוימות במסגרת החוק המקומי שלך. אין בחוזה זה דבר שנועד להשפיע על זכויות אלה, אם הן חלות.

ייתכןשללקוחותהחייםבניוזילנדישזכויותסטטוטוריותבמסגרתהחוקלהגנתהצרכןבניוזילנד,ואיןבתנאימכירהאלהדברשנועדלהשפיעעלזכויותאלה.

27. הגבלת חבות. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, אתה מסכים לא לבקש החזר בגין נזקים או הפסדים אחרים כלשהם, כולל נזקים תוצאתיים, מיוחדים, עקיפים, מקריים או עונשיים, או אובדן רווחים. ההגבלות וההחרגות בסעיפים 26 ו- 27 חלות גם אם נגרמו לך נזקים וגם אם ידענו, או היינו אמורים לדעת, על אפשרות של התרחשות נזקים כאלה. חלק מהמדינות או המחוזות/טריטוריות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלה או ההחרגה המפורטות לעיל אינן חלות עליך.

עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק החל, הגבלות והחרגות אלה חלות על כל התביעות, במסגרת כל תורה משפטית, הקשורות לחנות, לשירותים, לתנאי מכירה אלה או לכל מוצר או שירות שהוצעו, לרבות אובדן תוכן, וירוס או תוכנה זדונית כלשהם המשפיעים על שימושך בחנות או בשירותים, או כל מוצר או שירות שנרכשו מהחנות, וכן עיכובים או כשלים בהתחלה או השלמה של שידורים או טרנזקציות.

28. הפרשנותשלתנאיםאלה. כל החלקים של תנאי מכירה אלה חלים עד למידה המרבית המותרת על-ידי החוק הרלוונטי; ייתכן שמוקנות לך זכויות רבות יותר בסמכות השיפוט או באזור המגורים שלך (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא). אם נקבע שאיננו יכולים לאכוף חלק מתנאי מכירה אלה כפי שנכתב, אנו רשאים להחליף תנאים אלה בתנאים דומים עד למידה הניתנת לאכיפה במסגרת החוק הרלוונטי, אך שאר תנאי המכירה הללו לא ישתנו. תנאי מכירה אלה מיועדים אך ורק לטובתך ולטובתנו, הם אינם מיועדים לטובתו של אף אדם אחר, למעט היורשים ומקבלי ההקצאות של Microsoft. תנאים אחרים עשויים לחול אם תרכוש מוצרים או שירותים מאתרי אינטרנט אחרים של Microsoft.

29. הקצאה. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, אנו רשאים להקצות, להעביר או להיפטר בכל דרך אחרת מהזכויות או החובות שלנו במסגרת תנאי מכירה אלה, בשלמותם או בחלקם, בכל עת ללא הודעה מראש אליך. אינך רשאי להקצות או להעביר זכויות כלשהן במסגרת תנאי מכירה אלה.

30. הודעותותקשורת. אם יהיו לך שאלות לתמיכת הלקוחות, עיין בדף המכירות והתמיכה בחנות. ליישוב מחלקות, פעל בהתאם להליך המתפרסם בסעיף זה.

31. הצדהשותףלרשיון,בחירתהחוקוהמיקוםליישובמחלוקות.

a. צפוןאודרוםאמריקהמחוץלארצותהבריתוקנדה. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) בצפון או דרום אמריקה מחוץ לארצות הברית, החוזה שלך הוא עם Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. חוקי מדינת וושינגטון קובעים את הפרשנות של תנאי מכירה אלה וחלים על טענות להפרתם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין. חוקי המדינה שאליה אנו מכוונים את החנות והשירותים חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות).

b. המזרחהתיכוןאואפריקה. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) במזרח התיכון או באפריקה, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Ireland Operations Limited, בכתובת Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. חוקי מדינת אירלנד יחולו על דרך הפרשנות של תנאי מכירה אלה ועל טענות בנוגע להפרתם, ללא דיני ברירת הדין שלה. חוקי המדינה שאליה אנו מכוונים את החנות והשירותים חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות). אתה ואנחנו מסכימים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בתי המשפט של אירלנד עבור כל המחלוקות העולות מתנאי מכירה אלה או מהחנות, או קשורות אליהם.

c. אסיהאודרוםהאוקיינוסהשקט,למעטמדינותשצוינובאופןספציפילהלן. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) באסיה (למעט סין, יפן, הרפובליקה של קוריאה או טייוואן), החוזה שלך הוא עם Microsoft Regional Sales Corporation‎, חברה שפועלת במסגרת חוקי מדינת נבאדה בארה"ב, עם סניפים בסינגפור ובהונג קונג, אשר המשרדים הראשיים שלה נמצאים בכתובת 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. חוקי מדינת וושינגטון קובעים את הפרשנות של תנאי מכירה אלה וחלים על טענות להפרתם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין. חוקי המדינה שאליה אנו מכוונים את החנות חלים על כל הטענות האחרות (כולל טענות בנוגע לחוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנת וטענות בגין עוולות). כל מחלוקת העולה מתנאי מכירה אלה או מהחנות, או קשורה אליהם, כולל כל שאלה לגבי קיומו, תוקפו או סיומו, תופנה ותיפתר סופית על-ידי בוררות בסינגפור בהתאם לכללי הבוררות של מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (SIAC), שהכללים שלו נחשבים למשולבים על-ידי הפניה בפיסקה זו. בית הדין יכלול בורר אחד שימונה על-ידי נשיא SIAC. שפת הבוררות תהיה אנגלית. החלטת הבורר תהיה סופית, מחייבת ולא ניתנת לערעור, וניתן להשתמש בה כבסיס לשיפוט בכל מדינה או אזור.

d. יפן. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) ביפן, החוזה שלך הוא עם Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. החוקים של יפן חלים על תנאי המכירה הללו ועל כל הנושאים העולים או קשורים להם או לחנות.

e. הרפובליקהשלקוריאה. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) ברפובליקה של קוריאה, החוזה הוא בינך לבין Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. החוקים של הרפובליקה של קוריאה חלים על תנאי המכירה הללו ועל כל הנושאים העולים או קשורים להם או לחנות.

f. טיוואן. אם אתה מתגורר (או, אם אתה עסק, המשרד הראשי של העסק שלך נמצא) בטייוואן, החוזה שלך הוא עם Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. החוקים של טייוואן חלים על תנאי המכירה הללו ועל כל הנושאים העולים או קשורים להם או לחנות. לפרטים נוספים בנוגע ל- Microsoft Taiwan Corporation, בקר באתר האינטרנט המסופק על-ידי המשרד לנושאי כלכלה R.O.C. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). אתה ואנחנו ממנים באופן בלתי חוזר את בית המשפט המחוזי של טייפה בטייוואן כבית המשפט של הערכאה הראשונה בעל סמכות השיפוט לכל המחלוקות העולות מתנאי מכירה אלה או מהחנות, או קשורות אליהם, עד למידה המותרת על-ידי חוקי טייוואן.

32. הודעות.

a. הודעותונהליםלהגשתתביעותעלהפרתקנייןרוחני. Microsoft מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי. אם ברצונך לשלוח הודעה על הפרת קניין רוחני, לרבות טענות להפרת זכויות יוצרים, השתמש בנהלים לשליחת הודעות על הפרה (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). כל פנייה שאינה קשורה לנוהל זה לא תיענה.

Microsoft משתמשת בתהליכים המוגדרים בפרק 17, חוק ארה"ב, סעיף 512, כדי להגיב לטענות להפרת זכויות יוצרים. בנסיבות המתאימות ,Microsoft עשויה אף להשבית או לסגור חשבונות של משתמשים בשירותי Microsoft המפרים את ההסכם באופן חוזר.

b. הודעותבנושאזכויותיוצריםוסימניםמסחריים.

כל התוכן של החנות והשירותים מוגנים בזכויות יוצרים 2016 Microsoft Corporation aו/או הספקים שלה וספקי צד שלישי One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. כל הזכויות שמורות. אנחנו או הספקים שלנו וספקי צד שלישי כלשהם הם הבעלים של זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות בחנות, בשירותים ובתוכן שלהם. ,Microsoft והשמות, סמלי הלוגו והסמלים של כל המוצרים והשירותים של Microsoft עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft בארצות הברית, בקנדה ו/או במדינות אחרות.

ניתן למצוא רשימה של סימנים מסחריים של Microsoft בכתובת: https://www.microsoft.com/trademarks. שמות חברות ומוצרים אמיתיים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בתנאי מכירה אלה שמורות.

33. אזהרתבטיחות. כדי למנוע אפשרות לפציעה, אי נוחות או עייפות של העיניים, עליך להפסיק מעת לעת את השימוש במשחקים או באפליקציות אחרות, במיוחד אם אתה חש כאב כלשהו או עייפות כתוצאה מהשימוש. אם אתה חש אי נוחות, עשה הפסקה. אי נוחות עשויה לכלול תחושת בחילה, סחרחורת, טשטוש, אובדן התמצאות, כאב ראשו, עייפות, עייפות של העיניים או עיניים יבשות. השימוש באפליקציות עלול להסיח את דעתך ולהפריע לסביבתך. הימנע מלהסתובב בקרבת סכנות, מדרגות, תקרות נמוכות, פריטים שבירים או רבי ערך שעלול להיגרם להם נזק. אחוז קטן מאוד של אנשים עלולים לחוות התקפים כאשר הם נחשפים לתמונות חזותיות מסוימות, כמו הבהוב של אורות או תבניות, שעלולות להופיע באפליקציות. גם אנשים ללא היסטוריה של התקפים כאלה, עשויים להיות נשאים של מצבים שטרם אובחנו ועלולים לגרום להתקפים כגון אלה. התסמינים עלולים לכלול סחרחורות, שינויים בראייה, פרפורים, עוויתות או רעידות של איברים, אי התמצאות במרחב, בלבול, אובדן הכרה או זעזועים. אם אתה נתקל באחת מתסמינים אלה, הפסק מיד את השימוש ופנה לרופא לקבלת ייעוץ, או, אם סבל בעבר מתסמינים המקושרים להתקפים, התייעץ עם רופא לפני השימוש באפליקציות. ההורים צריכים לפקח על שימוש ילדיהם באפליקציות כדי לבדוק אם ניכרים סימנים לתסמינים אלה.

שאלות? דבר עם מומחה

 משוב על האתר