ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Wonderful coloring book - antistress at your disposal. Feel like an artist. Choose tools and colors. Complete freedom of action. - Hundreds of awesome images. - Color stunning mandalas, animals, nature, dishes, unicorns, dragons and more. - Use filling tool to quickly fill polygons and pencil or brush to add colors to create your own color combinations. - Perfect for coloring and drawing with Microsoft Surface Pen. - We took care of convenience: you won’t go beyond the bounds of the polygon you are coloring. - Comprehensive palette of colors that we are constantly improving. - Share your drawings with friends in social network. Save your pictures in high quality to print your masterpiece. Relax, experiment with colors and you will find that this is a great way to deal with stress. For children, coloring book is a developmental entertainment, for adults it is an excellent way to relieve their stress and anxiety. ● A tons of stunning images and limitless possibilities of coloring make this coloring book favorite for everyone. We tried hard to make it so that you could easily create a masterpiece no matter how old you are. ● Create your own unique picture, add colors and shades that match your mood and notice how they will change along with your mood in the process of drawing and coloring. ● Our coloring book does not require an Internet connection. We often improve the application so please make sure that your coloring book gets the latest updates in time! tags: coloring សៀវភៅ coloring ទំព័រ coloring សៀវភៅ coloring សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ទំព័រ coloring សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ សៀវភៅ coloring សម្រាប់កុមារ សៀវភៅ coloring សម្រាប់កុមារ ទំព័រ coloring សម្រាប់កុមារ ទំព័រ coloring សម្រាប់កុមារ គូរ គំនូរ ប៊ិច ខ្មៅដៃ ទឹកថ្នាំ inking ផ្ទៃ ភាពតានតឹង antistress ការប្រកួត coloring កម្មវិធី coloring កម្មវិធី coloring ការប្រកួត coloring គូរ គំនូរ សារធាតុ

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

devel0per

រក្សាសិទ្ធិ

coloring for pen and finger

បង្កើត​ដោយ

"badenaugh solutions". coloring for pen and finger

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

10/05/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

37.21 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

កម្សាន្ត

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)


លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

ក្រម​សីលធម៌ Xbox Live
គោល​នយោបាយ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន សៀវភៅពណ៌: គំនូរសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ
លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ
លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ សៀវភៅពណ៌: គំនូរសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារ
coloring for pen and finger

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft