ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

See how your Angry Birds skills stack up against your friends and the world in 24 new tournaments every week! Come out on top to climb the leaderboards and earn awesome rewards.

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Updates and improvements! Hey, what are Friends for?

លក្ខណៈពិសេស

  • A new competitive tournament starting every Monday, Wednesday, and Saturday!
  • Play 24 NEW levels every week!
  • Defeat your opponents and advance to higher leagues.
  • See where you place in a leaderboard with all of your friends.
  • Special themed tournaments every 2 weeks!
  • Earn awesome rewards!

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Rovio Entertainment Oyj

រក្សាសិទ្ធិ

©2009 - 2021 Rovio Entertainment Corporation, Angry Birds, Bad Piggies and all related properties, titles, logos and characters are trademarks of Rovio Entertainment Corporation. All rights Reserved.

បង្កើត​ដោយ

Rovio Entertainment Corporation

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

19/07/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

134.97 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Angry Birds Friends គេហទំព័រ
Angry Birds Friends គាំទ្រ

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

គោល​នយោបាយ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន Angry Birds Friends
លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ
លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ Angry Birds Friends
We may update the game periodically, for example to add new features or content or to fix bugs or other technical issues. Please note that the game may not function properly if you do not have the newest version installed. If you have not installed the latest update, Rovio will not be responsible for the game failing to function as expected.

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft