ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

LEAVE GRAVITY IN THE DUST! • 300+ OFFICIAL SPEED MACHINES: Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford, Chevrolet… From bikes to cars, we got ‘em all! • STUNNING GRAPHICS: Interactions between the vehicles, environments & tracks are fully physics-based! • INTENSE ARCADE GAMEPLAY: Feel the thrill of gravity-defying racing across 50+ high-speed tracks! • HIGH-OCTANE MULTIPLAYER EXPERIENCE: Race in real-time multiplayer action for up to 12 opponents & dare your friends to ghost races! • WIN BIG: Participate in our Limited-Time Events to stack up amazing & exclusive rewards! • MASSIVE CONTENT DEPTH: 400+ career events, 1,500 car mastery challenges, 6 unique game modes, car collections. An endless stream of single-player content! • CUSTOMIZE & UPGRADE YOUR RIDES: With over 2,300 decals, take down your opponents with style! 470 MILLION PLAYERS CAN’T BE WRONG! TAKE A SPIN WITH THE FRONTRUNNER AMONG RACING GAMES! ACCLAIMED BY PLAYERS & THE PRESS! WINNER: **MWC Best Mobile Game App** WINNER: **Pocket Gamer Best Sports/Racing Game Award** PERFECT SCORE: ** 5/5 – TouchArcade** PERFECT SCORE: ** 5/5 – AppSpy** PERFECT SCORE: ** 5/5 – Slide to Play** PERFECT SCORE: ** 100/100 – GameReactor** PERFECT SCORE: ** 5/5 – MacLife** JOIN OUR RACER COMMUNITY! • DISCORD: https://gmlft.co/A8-dscrd • FACEBOOK: facebook.com/AsphaltGame • YOUTUBE: youtube.com/c/AsphaltGames • TWITTER: twitter.com/Asphalt • INSTAGRAM: instagram.com/asphaltgames _____________________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Privacy Policy: http://www.gameloft.com/privacy-notice/ Terms of Use: http://www.gameloft.com/conditions/ End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/eula/?lang=en

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

THE 9th ANNIVERSARY IS HERE Thank you for being with Asphalt 8 all this time! Look out for lots of awesome content and rewards along with the celebration! Let's catch them all! FESTIVE VIBES WITH THE NEW SEASON PASS! A new batch of prizes is waiting for you in the new Season Pass. Don't miss out on the incredible Mitsubishi Lancer Evolution X Anniversary Edition, ready to take its place in your garage! Just finish more races, get more Mileage Coins and receive all the anniversary specials! MORE AWESOME CARS Feel the power with the new Faraday Future FF ZERO1, and more! We are ready to surprise you with amazing rewards in a new Festival! Moreover, a gift is waiting for you -- meet the brand-new Beltoise BT01! MORE SELF-EXPRESSION! Get in the holiday theme with a new AIRBORNE MARK II outfit, or go for another personal look! New racer items and icons are already in the game.

លក្ខណៈពិសេស

  • • 300+ OFFICIAL SPEED MACHINES: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti… We got ‘em all!
  • • RACER AVATARS: At last, players can create their own customisable Racer Avatar! There are loads of clothes, costumes and accessories to discover, so mix-and-match however you want to really let your
  • • STUNNING GRAPHICS: Interactions between the vehicles, environments & tracks are a fully physics-based experience!
  • • ARCADE GAMEPLAY AT ITS FINEST: Feel the thrill of gravity-defying racing across 50+ high-speed tracks!
  • • THE ULTIMATE MULTIPLAYER RACING EXPERIENCE: Race in real-time multiplayer action for up to 12 opponents & dare your friends to ghost races!
  • • WIN BIG: Participate in our Limited-Time Events to stack up amazing & exclusive rewards!
  • • MASSIVE CONTENT DEPTH: 400+ career events, 1,500 car mastery challenges, 5 unique game modes. An endless stream of single-player content!
  • • CUSTOMIZE & UPGRADE YOUR RIDES: With over 2,300 decals, take down your opponents with style!

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

GAMELOFT SA

រក្សាសិទ្ធិ

© 2013 Gameloft. All cars and brands are properties of their respective owners.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

13/11/13

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

3.47 GB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Asphalt 8: Airborne គេហទំព័រ
Asphalt 8: Airborne គាំទ្រ

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

គោល​នយោបាយ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន Asphalt 8: Airborne
លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ
លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ Asphalt 8: Airborne
©2013 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo and Asphalt are trademarks of Gameloft in the US and/or other countries. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in the Asphalt 8: Airborne mobile game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft