ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to the 2021 version of Backgammon. Relieve boredom, have fun and exercise your mind all at the same time with this classic board game. The classic game of Backgammon has been played throughout the world for thousands of years. ZingMagic's critically acclaimed version of Backgammon was the one of the first Backgammon game for UWP. Continual updates and improvements ensure it remains one of the best versions available. In essence Backgammon is a simple race game. The object is to move the pieces around the board towards your inner table. Once all 15 of your pieces have arrived in the inner table, they can be removed from the board. The first player to remove all his pieces from the board is the winner. Although game play is highly skilful, moves rely on the roll of the dice introducing an element of luck. A common complaint against all Backgammon dice games is that it cheats. So does it cheat? absolutely not, what would be the point? Still don’t believe us then roll your own dice outside the game and enter those values to play against any of the game levels. Backgammon also keeps track of all the dice rolls so you can check on the game yourself. Game features: * Play against the computer or another human player on the same device. * Multiple levels of computer play, ranging from beginner to expert. * High quality artificial intelligence engine particularly at expert level. * Understands all the official rules of Backgammon, particularly those concerned with bearing off. * Optional play with doubling dice. * Support for alternate boards and pieces. * Full undo and redo of moves. * Show last move. * Hints. * Score card. * Backgammon is just one of our large collection of best of breed classic board, card and puzzle games available for a wide range of platforms. Please note this game is ad-funded. We generate income to pay for the support and development of the game from advertising. You can choose to remove all adverts using the single IAP to purchase the game.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Welcome to the 2021 version of Backgammon. Relieve boredom, have fun and exercise your mind all at the same time with this classic board game. * Updated engine for better game play * Smoother and more refined user interface across more devices. * Updated dependent SDKs * A number of bug fixes.

លក្ខណៈពិសេស

  • Play against the computer or another human player on the same device.
  • Multiple levels of computer play, ranging from beginner to expert.
  • Optional play with doubling dice.
  • Support for alternate boards and pieces.
  • Understands all the official rules of Backgammon, particularly those concerned with bearing off.
  • High quality artificial intelligence engine particularly at expert level.
  • Enter your own dice values
  • More AI than you can shake a stick at

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

ZingMagic Limited

រក្សាសិទ្ធិ

Copyright ZingMagic Limited

បង្កើត​ដោយ

ZingMagic Limited

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

28/01/16

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

27.86 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Türkçe (Türkiye)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Backgammon V+ គេហទំព័រ
Backgammon V+ គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft