ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

The Zombies are on the move again. See how many you can stop before being overrun. Use your balls, blast the zombies, score points and win the tournaments. Easy to play but hard to master, this hugely addictive game will keep you entertained for hours. Now with tournament game play. You still play at your own pace but your scores are entered into a tournament to find a winner.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Substantial update adds a tournament mode to the game. Play against others from around the world to see who can zap the most zombies and score the most points.

លក្ខណៈពិសេស

  • Easy to play, hard to put down
  • Clean crisp graphics
  • Endless hours of entertainment

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

ZingMagic Limited

រក្សាសិទ្ធិ

ZingMagic Limited

បង្កើត​ដោយ

ZingMagic Limited

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

23/10/17

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

40.92 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Ballz vs Zombies គេហទំព័រ
Ballz vs Zombies គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft