ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Battle Arena: Heroes Adventure takes the best from roleplaying games and multiplayer online battle arenas with a good mix of action. Show off your combat skills and cool strategies, build an invincible hero team, destroy hordes of enemies in exciting missions, and join other guildmasters in a realtime PvP mode—war of guilds! Download the game for free and embark on an epic RPG adventure! Realtime PvP battles! Challenge mobile gamers from all over the world. Crush your enemies in the battle arena and rise to the top. Come up with unique offensive and defensive strats for online PvP battles—powerful heroes alone will only carry you so far. Build your own team! Choose from over 50 heroes—some of these might even remind you of your favorite characters from movies, books, and other games. Make a balanced team and upgrade your heroes' equipment and skills—this is key to winning online battles in this brand new RPG. Upgrade your gear and embark with your friends on epic quests. Win awesome daily contests that will allow you to upgrade your magic warriors, or join your guild in a full-scale battle against a powerful boss. Power up by battling monsters or shopping for cool upgrades. Excellent graphics! Over 60 awesome never-before-seen locations, ranging from the mysterious city of Atlantis to the wintry gnome cliffs. Choose from a huge selection of heroes with a wide array of gorgeously rendered abilities and attacks. Be it cute or strong, there's something here for everyone! Play the game with your friends for free! All you need is an Internet connection. Invite other players to join your clan and trade heroes and items with your friends. Chat, share your strats, and battle other players in one mobile game. Follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/BattleArenaHeroesAdventure/ Instagram: https://www.instagram.com/battlearenaheroesadventure/ Telegram: https://t.me/baha_en

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

លក្ខណៈពិសេស

  • Realtime PvP battles!
  • Over 60 amazing locations!
  • Excellent graphics!
  • Powerful alliances join them or create your own!
  • Try to defeat epic bosses!

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

RED BRIX WALL LIMITED

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

10/10/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

227.23 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Battle Arena: Heroes Adventure គេហទំព័រ
Battle Arena: Heroes Adventure គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft