ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Match your way through a cascade of bee-autiful garden levels in Blossom Blast Saga, a fun linker game from the makers of Candy Crush Saga and Farm Heroes Saga! Link flower buds of the same colors to make beautiful flowers blossom, and clear the flowerbeds before you run out of moves! Match 3 or more flower buds to make the world bloom into spectacular colors. Connect more flower buds to set off a glorious chain-reaction and watch your score grow! Collect every flower and make your way through gorgeous garden levels in this colorful adventure game! Blossom Blast Saga features: Connect Flower Buds to make them grow • Fun game with simple, casual gameplay that’s easy to learn but challenging to master • Link flower buds in beautiful gardens filled with colorful graphics • Connect 3 or more flower buds of the same color to link and grow your flowers • Connect flowerbeds to get 'Awesome Blossom!' and ‘Flower Power’ game assists Match and Link in a Colorful Puzzle Game • Match and link beautiful flowers in over 600 colorful levels • Blossom flowers in beautiful garden levels like Dreamy Meadow, Carnival Garden and beyond 4 Puzzle Modes • Collect Flowers Mode: Connect flowers of certain colors in a sequence • Bloom in Scoring Mode: Match 3 of the same colorful flowers to gain points • Remove Weeds Mode: Link flowers surrounding weeds to remove them from the garden • Big Flower Bud Mode: Link bigger flower buds with other flowers, or blossom nearby flowers Collect Flowers with Friends and Follow Their Progress • Connect to the Blossom Blast Saga leaderboards to watch your friends’ status • Link your game between devices and unlock full game features when connected to the internet Match your way through luscious garden stages, link beautiful flowers and connect with friends to share your experience. Play Blossom Blast Saga, the fun linker game where you collect beautiful flowers! Download Blossom Blast Saga for free and have flower linking fun! Blossom Blast Saga is completely free to play but some optional in-game items will require payment. By downloading this game you are agreeing to our terms of service; http://about.king.com/consumer-terms/terms Already a fan of Blossom Blast Saga? Like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: facebook.com/BlossomBlastSaga twitter.com/blossomblast Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Blossom Blast Saga! Do not sell my data: King shares your personal information with advertising partners to personalize ads. Learn more at https://king.com/privacyPolicy. If you wish to exercise your Do Not Sell My Data rights, you can do so by contacting us via the in game help centre or by going to https://soporto.king.com/

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

king.com

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

25/10/21

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

145.54 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft