ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Play Club Vegas Slots - The hot, new casino slot heaven for Vegas quality slot lovers. Get your spin on and play them for FREE. 🔥The HOTTEST online Casino 2022 - Experience a new Vegas slots app with endless free slots with bonuses, casino rewards programs, huge free slots jackpots and the best slot machines games inspired by Vegas casinos. 💰Claim your 10,000,000 CASINO COINS WELCOME BONUS enter the Vegas world and start spinning the reels of all the most amazing free slots machines in one of the best online casino slots apps with daily bonuses. 🎰 Best NEW games 2022: Tired of playing the same online slots machines all the time? Club Vegas Slots app releases new free slots with bonuses every week! With new slots machines added weekly, the wins never stop! Free spins on stunning video slots games from 777 Las Vegas casinos ⭐️Spin the reels of Giant Wheel online casino slots games and compete in free slots machines online casino tournaments! ⭐️Play red white blue slots in autospin mode and relax while you win casino coins! ⭐️Collect wild symbols in Mystic Moon new casino slot machine! Combine everyone’s wilds together to maximize your winnings in the best Vegas slots app! ⭐️Boom! Boom! Unstoppable wild explosions alerts in Dynamite Wild casino slots machines in Vegas! ⭐️Spin Giant Wheel Bonus in Spin of Fortune, the 777 casino fortune slots game that will have you spinning reels all day! ⭐️Feel the buffalos stomp with big casino bonuses on Super Buffalo Las Vegas free slot game! ⭐️More 777 Vegas-inspired free slot machines, with new slots games added every week. The new slots app Club Vegas Casino slot machines bring you the best selection of TOP slots games along with fun live casino multiplayer features so you can share the VIP experience with your friends and chat LIVE with other slots players as you play casino slots free! Share free casino coins and prizes with your friends and compete in online casino tournaments! Spin the wheel as much as possible to get more casino chips! SLOTS BONUSES FOR EVERYONE! 🎰 10,000,000 free casino coins welcome bonus! 🎰 10,000,000 slots coins for connecting to Facebook and more for inviting friends to play free slots machines! 🎰 Up to 40,000 DAILY VIP bonus! 🎰 HUGE hourly and daily bonuses, including the Daily Prize Wheel with a 40 MILLION grand JACKPOT slot machines! 🎰 More mega bonuses as you play all our free casino slot machines! 🎰 Play NEW slots free with bonus and win big prizes! Download Club Vegas now and feel the Las Vegas casino experience! *This free slots game is intended for adult players only, and does not offer real money gambling or opportunity to win real money or prizes. Success on this app does not ensure future success at real money gambling. Terms of Use: https://cdn.bagelgames.com/terms.html Privacy Policy: https://cdn.bagelgames.com/policy.html

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្នកមិនអាចចូលប្រើមាតិកានេះទេ

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Bagelcode

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

26/06/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

218.51 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 18 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

កាស៊ីណូ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Club Vegas - New! Free Casino Slots គេហទំព័រ
Club Vegas - New! Free Casino Slots គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft