ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

The BEST crime-solving game needs your detective skills! Step into a riveting world of danger, betrayal and murder! Are you ready to find hidden objects or master match-3 puzzles as you unravel the twists and turns of an LA homicide mystery? Download Crime Mysteries®: Find hidden objects & match 3 puzzle now and bring the perpetrators to justice! Play alongside wisecracking Detectives Cache and Blunt as they purge Los Angeles of criminals and restore law and order. A string of horrifying homicides has been reported across the city. Enjoy immersive gameplay and engaging storylines as you investigate mysterious crimes, interact with intriguing characters and catch twisted killers. As cases stack up on your desk, you’ll visit captivating locations across the city and inspect troubling murder scenes. Search for clues, review evidence and size up suspects by finding hidden objects or solving match-3 puzzles. Do you have what it takes to crack the case? There’s only one way to find out! Put on your detective hat because this is one criminal thrill ride you won’t want to miss! Are you a super-sleuth who can piece together the most confounding evidence? ● FIND hidden objects or ● MATCH gems in a row in hundreds of unique and challenging match-3 puzzles! ● BLAST through with powerful bonus combos! ● ANALYZE strange clues! ● SOLVE mind-blowing crimes! You will also enjoy: ● Gorgeous graphics that enliven a city full of landmark locations for you to explore ● Rewarding collections to piece together and new areas and content to unlock ● Absorbing quests that keep you entertained for months ● Free updates: new cases, locations and special bonuses await you every month! Play Crime Mysteries™: Find hidden objects & match 3 puzzle today and solve baffling murders! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. You can play this game whether you’re offline or online. ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Korean, Chinese, Japanese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games JOIN US: www.instagram.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

NEW HIDDEN OBJECT SCENE – Derek Lambert treats Detective Gregory Cache to a weekend getaway, complete with the presence of the beautiful Amélie Delacroix. Amélie’s behavior leaves Detective Cache feeling apprehensive, but perhaps it is simply her charm that has him on edge. Can you help the detective keep a watchful eye? THROUGH THE GRAPEVINE EVENT – Complete 30 challenging quests and piece together five exclusive collections. Be rewarded with the Through the Grapevine Medal and a special award: the Winery Building, which offers $500 in cash and one marker every 24 hours for three months! FIXES AND IMPROVEMENTS – Experience these important optimizations for yourself. Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

G5 Entertainment AB

រក្សាសិទ្ធិ

© 2020 - 2022 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

18/09/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

174.33 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Crime Mysteries®: Find Hidden Objects Games គេហទំព័រ
Crime Mysteries®: Find Hidden Objects Games គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft