ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

It is a run and shooter action game where you are the only survivor after a disastrous plane crash This is a run and shooter action game where you are the only survivor after a disastrous plane crash and you comprehend that the accident was the outcome of war casualty. The game becomes more interesting as death is awaiting at every terminal of the enemy territory. In this game, it is a requisite that you should be prepared for facing challenges and deadly enemies.Your survival moves, wits, and spontaneous reflexes are indispensable for winning the game. The game initiates as you find your path amidst the wreckage of the plane and you sense the danger. After fighting with the deadly enemies, you come to a private beach where you are the only inhabitant apart from an unbeatable mob. If you are able to survive after defeating the fierce foes, you will come to a deserted island where the game becomes more intense. Features: • Beat the Mission Time to Unlock Permanent Weapons The mission time aids in calculating the time, you took for completing each level of the game. It is a must that you should complete the level before the time finishes. As you complete the level before the scheduled mission time, various permanent weapons get unlocked which will be of great help for fighting the deadly enemies. • Earn Permanent Power-Ups such as Double Damage and Body Armour This first person shooter game is a highly interesting game and you have to fight constantly for defeating the enemies. As you accomplish certain levels of the game, you will earn permanent Power-Ups which include Body Armour , Double Damage for fighting those fierce enemies. • Difficulty Settings If you want to enjoy playing the advanced levels of the game, this feature is for you. It helps you to play the difficult levels of the game. Some other features of the game include: Sensitivity Settings Easier Player Control Option to Display Frames per Second Mission Selection Map

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Windows Release

លក្ខណៈពិសេស

  • Beat the Mission Time to Unlock Permanent Weapons
  • Earn Permanent Power-Ups such as Double Damage and Body Armour
  • Difficulty Settings

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Aeria Canada Studio, Inc.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

18/12/18

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

260.38 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Cube of Duty: Ghost Blocks គេហទំព័រ
Cube of Duty: Ghost Blocks គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft