ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Cube Steel: Max Survival is a super exciting game. The high-powered FPS action adds to the excitement of the game. In the game, the world seems to transform into a battlefield and you become the warrior. The game: In the introduction of the game, the entire town spot an alien in the sky. The enforcement officers have issued a warning to everyone for staying inside the door. As an experiment snaps wrong, you get incogitable powers which many people believe to be a threat. Many terrorist groups come to prove their powers and eliminate yours and have to exhaust your life under the high protection of Government. As you enter the world of danger and mess, you have highly powerful enemies to face. You collect various perks and blocky weapons during the fight. Features of the game: Power-ups In the video game, power-ups are entities that assist by enumerating additional abilities to the player. Thus, you possess more power as you continue to play the advanced levels of the game. Timers Timers help in determining how much time you have on hand to accomplish the levels of the game. You can also see what is the time duration you have taken for the successful completion of each level. Collect weapons and perks As you continue to advance levels of the game, you can collect weapons which help you to fight the powerful enemies. Loading screen game tips A loading screen appears in the video games with an eye to load it. It has a progress bar display along with a countdown timer that shows the right amount of loaded data. FPS action The first-person shooter, abbreviated as FPS is a character of the video game, present in the center of the gun. This character has similar attributes of other shooters in the game.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

លក្ខណៈពិសេស

  • FPS
  • Adventure
  • Action

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Aeria Canada Studio, Inc.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

02/04/18

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

238.16 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Cube Steel: Maximum Survival គេហទំព័រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft