ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

The mines are not going to dig themselves! Grab a pickaxe, a fresh pair of shoes and start diggin'! Dig as deep as you can to collect shiny gems and treasures! But dig carefully, as the FALLING BOULDERS can smash and crush your miner. Challenge your friends and see who can dig the deepest! As you dig, beware of the horrific, though cute, underground MONSTERS! Use your traps and weapons to give yourself a few more precious seconds. Rush through the endless underground mines and become the best treasure hunter! E-mail us at contact@zimadgames.com with any issues, questions or comments. We would love to hear from you. Join our FB community too: http://www.facebook.com/digout.community/

រូប​ថត​អេក្រង់

លក្ខណៈពិសេស

  • Randomly generated endless maps
  • New monster traps you've never seen
  • Compete with your friends for the BEST “DIGGER” title
  • Exclusive gem “digger” tools to dig even deeper
  • Discover lost and hidden treasure chests and gems
  • Choose your personal miner hero

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

ZiMAD

រក្សាសិទ្ធិ

XIMAD, Inc.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

19/12/17

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

476.27 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ហើយ​ដើរ​តួ​ជា​ម៉ាស៊ីន​មេ​មួយ។

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Dig Out! គេហទំព័រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft