តម្លៃដើមគឺ USD$15.99, តម្លៃបច្ចុប្បន្ន USD$0.99
ចុះ 94% • នៅសល់ 2 ថ្ងៃ
 
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Guide, Dino - the DINOSAUR, avoiding obstacles to achieve a higher score. Unlock New Enemies and Power-ups by unlocking new levels. What our Users Say based on Reviews and Ratings : 5 Stars - quality (quality) by Collin - Country/Region: United States 5 Stars - this game is beautiful; (this game is beautiful;) by Zai - Country/Region: United States 5 Stars -Cool (geil) by Rainer - Country/Region: Germany 5 Stars - Great Time User (Great Time User) by Austin - Country/Region: United States 5 Stars - playful (好玩) by 天歌 - Country/Region: China Levels, Obstacles & Gameplay: 8 Different Levels with distinct enemies Obstacle Present : Cactus of 3 Different Types, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon Difficulty of the game & Speed of Gameplay increase as you score more HOW TO PLAY : Jump and crouch to avoid enemies KEYS: Use SPACE BAR to jump , DOWN ARROW to Duck POWER-UPS:- Acquire Power-Ups by colliding or touching with Blocks. POWER-UPS present in the game are: 1. BULLET POWER Acquire this Power-Up by colliding or touching with DARK-RED Question block. After acquiring this power, shoot bullets at enemies and destroy them. KEYS : Right Arrow Key : Shoot Bullet Horizontally from Low Point Left Arrow key : Shoot Bullet Horizontally from High Point Up Arrow Key: Shoot Bullet Diagonally in upward direction [0] Numpad Key : Shoot Bullet Diagonally in downward direction Right CTRL: Shoot Bullet Vertically in upward direction Right ALT : Shoot Bullet Vertically in downward direction 2. SECRET STAR POWER Acquire this Power-Up by colliding or touching with BRIGHT-YELLOW Question block After acquiring this power, destroy enemies just by touching them. 3. SPEED DECREASE Acquire this Power-Up by colliding or touching with Green Reverse block After acquiring this power, enemy and game speed decreases. How far can you run and jump in this arcade game? It seems easy but ;) Features: 1. Full Screen Mode 2. Obstacles Enhancement. Cactus of 3 Different Types, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon to conquer 3. Enhanced Graphics, UI & lighting for better display. 4. Two Power ups i.e. Bullet Power & Secret Star Power. 5. Color Mode. New Color Selection after clearing a Checkpoint 6. Classic Sounds 7. No ads. No Internet Required. No Data Collection 8. Addictive & Challenging 9. Highest Score Keeper 10. 8 Different Levels [HOW TO PLAY] Press: SPACE BAR : Jump DOWN ARROW : Duck After Acquiring Bullet Power Right Arrow Key : Shoot Bullet Horizontally from Low Point Left Arrow key : Shoot Bullet Horizontally from High Point Up Arrow Key: Shoot Bullet Diagonally in upward direction [0] Numpad Key : Shoot Bullet Diagonally in downward direction Right CTRL: Shoot Bullet Vertically in upward direction Right ALT : Shoot Bullet Vertically in downward direction

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Major UI and Functionality Enhancements UI MAJOR UPDATE 3 POWER UPs i.e. Bullet Power, Secret Star Power, Speed Decrease Power 8 Different Levels with distinct enemies. 3 types of cactus, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon to conquer

លក្ខណៈពិសេស

  • Completely new Design. Full Screen Mode
  • Obstacles Enhancement. 3 types of cactus, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon to conquer
  • Enhanced Graphics, UI & lighting for better display.
  • 3 POWER UPs i.e. Bullet Power, Secret Star Power, Speed Decrease Power
  • Color Mode. New Color Selection after clearing a Checkpoint
  • 8 Different Levels with distinct enemies. 3 types of cactus, Bats, Flying Air Missile, Flying Cactus, Dino-Demon to conquer
  • Highest Score Keeper
  • No ads. No Internet Required. No Data Collection
  • Classic Sounds

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Racanātmakatā

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

02/07/21

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

112.95 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Dino Run PRO ™️ - T-Rex-Mario Run & Gun គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft