ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

DRAGON BALL Z – Saiyan Battle is a 2D action fighting game and running game! A legend character of our childhood Dragon Ball’s goku games succeed to join indispensable list of game fighters. As you know, while Son Goku searching dragon balls, he discovers the world and he encounters with lots of difficulties. Enjoy DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE now for FREE! The objective of Goku Saiyan is beating all of the enemies on your way. In this game, you have to transform into heroes saiyan. One Saiyan Warrior. Can turn into Super Saiyan. To protect the Earth from enemies and He placed the god of destruction Berus in the game you have to accumulate a penny earned. To improve blood supply, strength and skill of their saiyan. Note the magic beans in the game. We help you revitalize blood and mana Unlike comics Dragon Ball. The enemies in the game will differ slightly. Beautiful and attractive. Son Goku the protagonist keeps searching Dragon Balls. If you do not want your enemy to find Dragon Balls before you, get the lead out! And beat all of your enemies. You can play this game with your buddy besides playing as single. You will not realize how time passed while playing. Let’s find these Dragon Balls! In another universe, there is a Dragon Ball Super have become Legendary, he’s from another planet like Earth ! We’re talking about making up the story of the legendary fight with Lord Frieze, Mutant Cell,Terminator Majin, Cursed Kid, CrazyMan Broly, against Fusion War to protect our planet, save our life! By tapping the screen with fingers, the players can cause an intense battle to unfold and enjoy the fighting action on their smartphone. Utilizing the smartphone’s ssense of control to its greatest extent, super-high-speed fights are possible..The players will have chance to use the cool skills effect like dragon ball Ki Blast, Gigantic Gun, Death Ball , Dragon Finger and so many action skills. The new Dragon Ball Fight 3D story starts! Are you ready to be a legendary warrior in the super Super Dragon world? Welcome to this fantastic game “Super Dragon Fighter Combat” which will bring you to an adventurous world full of brutal street combats. You can use cool and flashy skills to defeat your mortal opponents and you can also pick up your devastating weapon to kill them. Fight for honor or justice? It’s all up to you! “Super Dragon Fighter Combat” is a fighting game with superb skills, devastating combos and brutal street fights. In this game, the whole world is under attack and people need your help. As a legendary warrior, you need to combat with all your mortal enemies and stop their melee attacks to save this world. You can release your devastating skills to give these cruel opponents a lethal strike; you can buy a destructive weapon to kill them in one shot; you can also be a brave warrior who will use fists and legs to punch or kick his mortal enemies. Choose the way you like and decide what kind of hero you will be. Super Dragon Ball Legends Fighter Combat Features: - Easy to play and very addictive - Wonderful transformation effect - Fast-paced action game with DB style - Beautiful eye catching and stunning graphics - Superb game play mechanics - Kill different type of enemies and win the challenge - Realistic fighting sounds and adventurous game story - Destructive weapons such as spear, sword, cudgel, etc. - Kick and Punch - Easy and simple to play, intuitive control game play You will meet so many cruel opponents in your brutal street combat. You can use different martial arts like Chinese kungfu, punching and kicking, karate and boxing skills. At the crucial moment, you can also use an ultimate skill that can add much heavier damage to the cruel opponents. And then you will see the cool transform effect of Super Dragon Fight! Facing your mortal rivals’ melee attacks, you must be careful and try your best to battle with those rivals and kill them lethally in the brutal street combats! It’s time to show the power of the ultimate Super Dragon Fight. Help your Super Dragon warrior to fight against numerous cruel enemies and stop their melee attacks. Be a brave warrior and release your flashy skills to destroy your mortal opponents. The ultimate destiny the whole world lies in your hands. Come on! Enjoy the brutal street combat and stop your enemies’ continuous melee attacks! “ Super Dragon Fighter Combat” can be downloaded freely now!

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Play Fun Games Free

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

14/05/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

145.7 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft