ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Eternium is an amazingly fun and beautifully crafted Action RPG, reminiscent of the great classics. Enjoy the visceral satisfaction of responsive, fast-paced combat, with spectacular special effects, pleasing sounds, rewarding damage numbers, all set against immersive backdrops and atmospheric, inspiring music scores. Play as a Mage, Warrior or Bounty Hunter, wielding a sword, axe, staff or gun. Level up to learn new abilities and increase your attributes. Battle skeletons, zombies, automatons, aliens, demons, dragons and many other creatures, across four beautifully hand-crafted worlds, or in endless generated levels in the Trials of Valor game mode. Venture into dark caves and dungeons, explore forests, villages and graveyards, lay siege to demon controlled castles, brave snowy mountain peaks, travel to the moon to slay strange creatures among craters and canyons, and beyond, to the deserts, pyramids and jungles of the red planet. Open treasure chests to loot gold, gemstones and battle gear. Equip shiny breastplates, menacing helmets and hoods, spiked shoulder pads, mysterious cloaks or capes. Protect yourself with a shield, or choose to wield two weapons as a warrior. Rescue your tank, healer and ranger companions who will join you in battle. Use their abilities together with yours to create rewarding and powerful tactical combos. Experience a refreshing storyline, filled with interplanetary intrigue and seasoned with funny characters. Hunt your arch-enemy, Ragadam, across the worlds, while trying to uncover and undo his twisted plans. Progress from common to rare, epic and legendary gear. Find gemstones that fit in your armor’s sockets. Craft socketed rings and amulets, and fuse three of them into a higher quality one. Unleash awesome offensive abilities, such as Whirlwind, Shockwave, Arc Lightning or Blizzard, control the enemy crowd with Frost Nova, Vortex, Silence, or sneak and assassinate with Smokescreen, Traps and Snipe. Each hero class has access to about 20 abilities (skills or spells), and each of your three companions has four more. The game starts simple, but culminates in a flurry of tactical possibilities at high levels. Once your hero reaches level 70, your experience points go into Champion Levels, which are unlimited and yield steady stat upgrades. Champion Levels are also inherited by your new heroes, so they will have an easier time growing up. The game can be really played for free, as more than 90% of our players do. Purchases are completely optional. Gems, the game’s main currency, can be collected from enemies and quests. There is no limiting stamina or energy. The best things in the game are obtained by playing, not paying. Eternium is crafted with passion by a small band of old-school RPG fans, who love making the game they always wanted to play.

រូប​ថត​អេក្រង់

លក្ខណៈពិសេស

  • Fast paced Action RPG combat
  • Thousands of weapons and armors
  • Hundreds of different enemies
  • Four worlds and endless trial levels to explore
  • Deep loot and attribute systems
  • Classic RPG controls - mouse for movement, keys for spells

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Making Fun Inc.

រក្សាសិទ្ធិ

(c) 2012-2022, Making Fun, Inc.

បង្កើត​ដោយ

Dream Primer

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

02/11/15

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

896.19 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ប្រើ​វិបខេម​របស់​អ្នក
ប្រើ​មីក្រូហ្វូន​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ហើយ​ដើរ​តួ​ជា​ម៉ាស៊ីន​មេ​មួយ។
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Eternium គេហទំព័រ
Eternium គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft