ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Fast Poker is now available!! A fast, brilliant and engaging Poker for everyone, the only one which is never boring; play with the original Modiano cards for an experience at the top, You can play at the highest level or enjoy while relaxing. You can play alone or challenge other players to get the top of the placings. Make yourself comfortable, relax and HAVE FUN

រូប​ថត​អេក្រង់

លក្ខណៈពិសេស

  • Original MODIANO cards
  • 580 levels

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

MAGATEK S.r.l.

រក្សាសិទ្ធិ

Copyright 2014 by Funny Bit

បង្កើត​ដោយ

MAGATEK S.r.l.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

11/03/14

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

15.95 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Portugal)
Português (Brasil)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Fast Poker គេហទំព័រ
Fast Poker គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft