ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Free Fire Missions The special force received a notice from the superior, they have to perform a secret Action. An unknow maze world is waiting for them. Game including 2 modes. You need to find out all the switches in maze mode and escape. Agents, you need to pay attention. This action is a real danger. Good luck to you all! How to play Garena Free Fire Missions: - Stages Mode: Hold right or left screen to control character - Endless Mode: Aviod barriers, hold to speed up the car, tap to control flappy helicopter. Features Free Fire Missions: - Amazing maze level design. - Collect coins to unlock more agents. - Beat players worldwide in game center.

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Free Fire Missions The special force received a notice from the superior, they have to perform a secret Action. An unknow maze world is waiting for them. Game including 2 modes. You need to find out all the switches in maze mode and escape. Agents, you need to pay attention. This action is a real danger. Good luck to you all! How to play Garena Free Fire Missions: - Stages Mode: Hold right or left screen to control character - Endless Mode: Aviod barriers, hold to speed up the car, tap to control flappy helicopter. Features Free Fire Missions: - Amazing maze level design. - Collect coins to unlock more agents. - Beat players worldwide in game center.

លក្ខណៈពិសេស

  • Free Fire Missions The special force received a notice from the superior, they have to perform a secret Action. An unknow maze world is waiting for them. Game including 2 modes. You need to find out

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

BraditGamesStudio

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

23/08/21

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

83.45 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft