ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Geometry Dash is back with a brand new adventure in Geometry World Dasher! Jump in, brace yourself, and get ready for a real challenge! This won't be easy... Flex your clicky finger as you jump, fly and flip your way through dark caves and spiky obstacles. Discover the lands, play online levels and find the secrets hidden within the World of Geometry Dash! Fly and flip your way in the fun and challenging spike obstacles. Easy to play but hard to master; flex your fingers and try! It is given us a mission to venture together with geometry rabbit blocks around the world of geometry dash , geometry dash lite and versions geometry dash world , geometry dash meltdown , geometry dash subzero and geometry dash sub zero games. Walk through the clutter of geometry, challenge your limits! The goal here is to keep Square safe and under control while avoiding all dangerous passages and spiky obstacles including falling spikes, swinging bomb... And of course enjoy the venture of life. Surf & Jump your way through story of jumping meltdown! Simply avoid all the spikes and triangles. Square only has one goal: to venture all the world! This dash game is a rhythm based game by robtop games, Download game Geometry World Dasher now for FREE!

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Fun Games For Free Entertainment

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

05/09/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

29.04 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft