ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Commander! The Roman Republic is on the rise, and many powerful nations around it will fight against you for supremacy. A war is imminent. Rome needs the power of everyone! Great commanders including Caesar, Pompey, Antony, Octavian, and Spartacus will fight with you. Let's witness the birth of the Great Conqueror! 【Campaign Mode】 Restore the scenes of hundreds of historical battles in Rome and witness fully how Rome evolves into a great empire stretching across Africa, Europe and Asia. ** Lead legions to participate in the Punic Wars, the Spartacus Uprising, the Conquest of Gaul, Caesar's Civil War, Antony's Civil War, the Conquest of the East, the Conquest of Germany and experience the rise and glory of Rome. ** Build cities, recruit soldiers, make war gear, form powerful naval fleets. Everything is under your control. ** Choose the secondary story, command the surrounding nations and tribes to fight against the powerful Roman army, and change their fate to be conquered. ** New technologies bring new visions. Researching technologies increases strength and speeds up conquest. 【Conquest Mode】 From the Mediterranean to the British Isles, Rome, Egypt and Carthage, the Gaul tribes, the Germanic peoples, the Empire of the East are contending for hegemony. Will Rome conquer the world, or will it be conquered and a new empire be built? ** Span hundreds of years from the Punic Wars of the Roman Republic, the Triumvirate to the era of Roman Empire. ** Enemies or friends, declare wars or form an alliance, assist allies or draw neutral countries. Choose the foreign policies that are in the best interest of your country and expand your territories. ** The tide of war is unstoppable. Expand cities, recruit legions, use strategies, research technologies, and lead your empire to the final victory. ** There are many countries to choose from, and each has the opportunity to conquer the world. Change their future, and lead them towards greatness. 【Expedition Mode】 Lead your legions to have an expedition, use strategies and tactics cleverly, deploy limited forces, give full play to your unlimited combat capabilities, and defeat powerful foreign troops! ** New challenge mode that brings you a novel gaming experience. ** Every step of the expedition comes with many difficulties and dangers. Keep adjusting your battle plans and you will reach the final victory. ** Gain the best war trophies and put on your conqueror uniforms. 【The Senate】 Rome was not built in a day. Build the Triumphal Arch, the Colosseum, the Pantheon, and restore the glory of the past! ** Complete the tasks issued by the Senate and win rich rewards. ** Train infantry, cavalry, archers and navy to improve their combat capabilities. ** Equip your generals with battle flags and treasures to upgrade skills and improve abilities. 【Characteristics】 *** Cultivate unique commanders, match skills freely, be flexible, and control the battlefield. *** Support cloud archives, and your progress can be synchronized when changing the device. The safety of your archives are protected. 【Contact us】 *** Official Website: http://www.ieasytech.com *** Facebook: https://www.facebook.com/iEasytech *** Twitter: https://twitter.com/easytech_game

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

- Adds new conquest "The Scourge of God" - Adds 6 new chapters in Hero Legend mode - Adds new function of general training in Senate - Adds new BGM - ScrollView adapts to mouse wheel - Performance optimization

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

EasyTech

រក្សាសិទ្ធិ

Copyright © 2019, EasyTech

បង្កើត​ដោយ

EasyTech

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

13/12/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

354.25 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

ប្រយុទ្ធ

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Great Conqueror : Rome គេហទំព័រ
Great Conqueror : Rome គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft