ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

GT Racing 2: The Real Car Experience is a true-to-life automotive journey featuring the most prestigious cars in the world! LEADERSHIP: POSSIBLY THE BEST HANDHELD RACING SIMULATION • The richest handheld racing simulation this year: 67 licensed cars on 13 tracks, including Laguna Seca. • A superb collection of cars from over 30 manufacturers: Mercedes-Benz, Ferrari, Dodge, Nissan, Audi, Ford, and more. • Test your driving skills by completing 1,400 events, including Classic Races, One on Ones, Knockouts and Overtakes. • 28 new challenges each week: improve your driving skills & maybe win a new car! AUTHENTICITY: A DEEPER DRIVING SENSATION • The new physics model offers the most realistic car dynamics ever. • The sun is not always shining in GT Racing 2: Our tracks have different times of day and weather conditions. • Race your way by choosing from among 4 different cameras, including a breathtaking interior view! • No repair times or repair costs! We won't make you wait or pay to race in an event again. EXPERIENCE: ENJOY THE RIDE SOLO OR IN MULTIPLAYER • Compete with your friends or with players from all over the world. Earn the fastest time on each race in multiplayer! • Join teams to play with other drivers and accomplish common goals. • New racer? Turn on Steering & Braking Assistance to get up to speed in a flash! • Veteran driver? Tweak your performance in the garage with tons of custom options! No game offers you a more realistic racing simulation than GT Racing 2. _____________________________________________ Visit our official site at http://www.gameloft.com Follow us on Twitter at http://glft.co/GameloftonTwitter or like us on Facebook at http://facebook.com/Gameloft to get more info about all our upcoming titles. Check out our videos and game trailers on http://www.youtube.com/Gameloft Discover our blog at http://glft.co/Gameloft_Official_Blog for the inside scoop on everything Gameloft. _____________________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Terms of use: http://www.gameloft.com/conditions/

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Minor bugs fixed

លក្ខណៈពិសេស

  • A superb collection of 67 cars from 35 manufacturers: Mercedes-Benz, Ferrari, Dodge, Nissan, etc.
  • Test your driving skills by completing 1,400 events, including Classic Races, One on Ones and Overtakes.
  • No repair times or repair costs! We won't make you wait or pay to race in an event again.
  • Compete with your friends and earn the fastest time on each race in Multiplayer mode!
  • New racer? Turn on Steering & Braking Assistance to get up to speed in a flash!
  • Veteran driver? Tweak your performance in the garage with tons of custom options!

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

GAMELOFT SA

រក្សាសិទ្ធិ

© 2014 Gameloft. All cars and brands are properties of their respective owners.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

19/06/14

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

1.54 GB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ហើយ​ដើរ​តួ​ជា​ម៉ាស៊ីន​មេ​មួយ។
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

GT Racing 2: The Real Car Experience គាំទ្រ

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

គោល​នយោបាយ​សិទ្ធិ​ឯក​ជន GT Racing 2: The Real Car Experience
លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ
លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាប័ណ្ណ GT Racing 2: The Real Car Experience
© 2014 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in the GT Racing 2: The Real Car Experience mobile game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft