ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to the tropical island where young Katie Lockwood has returned to her family’s beautiful yet damaged mansion! She needs your help to rebuild it after a hurricane and bring it back to its former glory! Embark on an adventurous journey: beat match-3 puzzles, decorate rooms according to your taste, restore the mansion’s gorgeous beach and enjoy the company of amusing characters. Get to the bottom of family secrets and find out the Lockwoods’ mysterious history, which began more than two hundred years ago, when pirates plied the surrounding seas! ● PLAY through dynamic match-3 levels and explore picturesque locations around the paradise island ● WIELD incredible boosters and power-up combos ● LIVE out your home designer dreams with hundreds of exciting and colorful options ● CREATE your own unique & stylish tropical manor ● UNCOVER the secrets of Katie’s ancestors and reunite the family ● FOLLOW your friends’ progress with the innovative built-in social network ● UNLOCK all of the mansion's areas to renovate, design and develop! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. You can play this game whether you’re offline or online. ______________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

NEW BREATHTAKING STORY — Katie needs to do an Easter photo shoot for a famous landscape design magazine. The Halls are already rushing to rescue her with stunning new decorations — and aboard a hot air balloon! But the magazine’s editor is the most eccentric boss ever. Can you help Katie accommodate the editor's wishes, gain recognition as the best photographer and earn a contract with the renowned magazine? TROPICAL EASTER — Complete new levels and be rewarded with beautiful avatars, festive decorations and powerful boosters! LOST FRIENDSHIP — While preparing for Vivi’s birthday party, Katie completely forgot Alice was born on the same day! Help Katie restore her lifelong friendship with Alice, who is devastated by her betrayal! MEET MARK — Katie’s father Mark has made it to the mansion. But what convinced him to come back to the place he always thought was built with the blood pirate’s money? FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favorite game is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

G5 Entertainment AB

រក្សាសិទ្ធិ

© 2020 - 2022 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

21/08/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

191.8 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft