ឥតគិតថ្លៃ

ការអនុម័តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការដំឡើង។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអប្បបរមាដែលតម្រូវ៖ បច្ចុប្បន្នភាព Windows 10 ឧសភា 2019។មើលតម្រូវការប្រព័ន្ធ

ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to Hello Guest, a stealth horror thriller about an advanced, self-learning AI. You take the night shift as a security guard at an abandoned Golden Apple Amusement Park where a creature is hiding in the shadows. You must take risks to protect and secure the furthest corners of the park from vandals. The AI-Powered creature learns from your movements. It's afraid of the light and always approaches from behind.

រូប​ថត​អេក្រង់

លក្ខណៈពិសេស

  • Suspenseful horror gameplay that focuses on hiding from creature.
  • Constantly evolving experience where the creature's AI watching after you, and find the most unpredictable angles to attack.
  • Sandbox-style gameplay with physical puzzles and platforming challenges.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

tinyBuild

រក្សាសិទ្ធិ

Developed by Eerie Guest and Published by tinyBuild Ⓒ 2020. All rights reserved.

បង្កើត​ដោយ

Eerie Guest

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

13/06/20

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
មិនអាចដំឡើងបានលើឧបករណ៍ Windows 10 ក្នុងទម្រង់ S ទេ

ការ​ដំឡើង

ការដំឡើងលើ Windows 10 PC plus មានការចូលប្រើ នៅពេលអ្នកបានភ្ជាប់ទៅគណនី Microsoft របស់អ្នក។ ការអនុម័តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង់តម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ការដំឡើង

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft