ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Travel back in time in Jewels of the Wild West®! A struggling frontier town in a faraway and beautiful corner of the Old West needs your help to be brought back to its former glory. Play thousands of match-3 levels, meet charismatic characters, follow the suspenseful storyline and help transform this resilient town into the pride of the Wild West! This game is a unique and epic combination of city building and match-3, tied together with a storyline full of twists and turns and the free spirits and hardscrabble realities of the Wild West. You’re a talented builder who’s responded to a Help Wanted ad in Colinstown, a troubled outpost in the Old West. Help the determined citizens revive their community after devastating attacks by the Butler Gang, who may be bankrolled by the corrupt tycoon Richard Pierce. Reconstruct an impressive town worthy of Wild West legends, become the new mayor of Colinstown and thwart the evil machinations of the outlaws to ensure that fortune favors your citizens once again! ● PLAY through a unique combination of match-3 and city building in one game ● GO on an adventure filled with the history and tales of the Wild West ● MEET townspeople, cowboys, miners, bankers, outlaws and bounty hunters on your way to prosperity ● MASTER thousands of unique match-3 levels ● WIELD incredible boosters and power-up combos ● UNLOCK a variety of beautiful buildings and town landmarks to rebuild and upgrade ● FOLLOW your friends’ progress with the innovative built-in social network While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. You can play this game whether you’re offline or online. ______________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/jewelsofthewildwest FOLLOW US: www.twitter.com/g5games JOIN US: www.instagram.com/jewelsofthewildwest Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

RIDING ARENA LOCATION – Colinstown’s annual horse show is off to a rocky start after Martin falls from Jesse Claremont’s prized horse, Blue. Now the talk of the town is that the horses from Claremont Ranch are unsafe. Can you help restore the ranch’s reputation in time for the horse show? DARK HORSE EVENT – Complete over 60 new quests and piece together 10 new collections to be rewarded with beautiful avatars, the Best Rider Award talisman, and unique chests with valuable prizes and bonuses. NEW BUILDING TO RESTORE – Tom Allen’s art gallery has been reduced to ruins! Help rebuild his Artist’s Studio so he can continue to offer his beautiful masterpieces to Colinstown. NEW FEATURE: SHOOTING TOURNAMENT MINI EVENT – Take part in the tournament, overcome all the competitors, and get amazing rewards! MINI EVENTS – Enjoy the “Royal Flush,” “Keeping a Cool Head,” “Fashion Contest,” and “Warm Gift” short events with valuable prizes. Don’t miss out! MORE QUESTS AND COLLECTIONS – Tackle about 100 new quests and piece together 15 new collections to get valuable rewards. Enjoy 155 unique and brain-teasing levels. Can you master them all? FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favorite match-3 adventure is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

G5 Entertainment AB

រក្សាសិទ្ធិ

© 2020 - 2022 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

08/04/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

246.47 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)
zh-hant-tw

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Jewels of the Wild West: Match 3 Puzzle Game គេហទំព័រ
Jewels of the Wild West: Match 3 Puzzle Game គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft