ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Bring organisation to your personal projects with Kanban. We believe that planning and todo should be easy and friendly. Your tools should help you succeed and streamline ideas. We want you to *enjoy* your plan. So we made Kanban Ink. A beautiful take on ToDo and Kanban. We support Touch on Tablets along with keyboard and mouse so you can work *your* way. Theme the UI in Settings with easy tools to suit your style. Kanban isn't just for big corporations and stuffy planning meetings, it's for everyone. Let us show you how. It's free with no time limits or advertising, because we want to help you succeed and see what Kanban can do for you. Try it now!

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Valley Software

រក្សាសិទ្ធិ

Valley Software 2019

បង្កើត​ដោយ

Valley Software

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

16/03/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

55.82 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

ផលិតភាព

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Kanban Ink - Visualise, Plan, Do គេហទំព័រ
Kanban Ink - Visualise, Plan, Do គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft