ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Kanban Tasker is a simple Kanban Board application written to organize the flow of your work. It supports as many boards as you would like to create and manage. Additionally supports backup and restore to the cloud with OneDrive and your preferred Microsoft Account! The "Kanban" Methodology: Is a method to design, manage, and improve flow systems for work. Aims to balance workflow by setting a work in progress limit to avoid bottlenecks. Typically a Kanban Board shows how work moves from left to right, each column represents a stage within the value stream. Each column may have a work in progress limit which aims to encourage focus and productivity. Kanban Tasker Information: With a clean and modern UI you're able to quickly create, edit, and drag tasks across columns to organize your workflow as you wish. Your board can represent anything you want it to be: A project, a class, shopping board, daily to do's, and more! Once the board is created, you can assign tasks to it in any column you wish, and are able to edit and drag them to other columns as your workflow progresses. If you realized you misspelled your board name or notes, you can easily edit that with a flyout that shows up when you select edit on the navigation menu. Once finished with your board, you can easily delete it from the navigation menu and will automatically delete any leftover tasks. While managing your workflow, you are able to collapse specific columns to focus on the more important tasks at hand. Select the < arrow on the columns header to collapse the column. Data is stored into a local database so that when you restart the program you're able to continue where you left off last, as well as the positions you left them in. Kanban Tasker's source code is open source and available on github at the following link, and submit all bug reports here: https://github.com/hjohnson12/Kanban-Tasker * Most of the store screenshots are slightly out of date, will be uploading new ones soon! I hope you enjoy this application, please feel free to leave your thoughts using the Microsoft Store, the "Feedback" link in the Settings option within Kanban Tasker, or GitHub!

រូប​ថត​អេក្រង់

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Hunter Johnson

បង្កើត​ដោយ

Hunter Johnson

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

19/08/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

43.95 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង

ប្រភេទ

ផលិតភាព

កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Kanban Tasker គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft