ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Experience the magic of MARBLE GAMES with this new MARBLE SHOOT GAME! Join Viola on her marble quest to defeat the evil Desmond and decorate you magic garden. Get your marble magic game on! Violas Marble Quest is a marble shooting game that incorporates color blast puzzle solving skills into a magic quest! Download this marble game free of charge today! How To Play: Match 3 marbles or more of the same color and create a magic blast to pop those marbles! Collect and use special magic blast power-ups like the Thunderbolt or Shockwave and blast marbles away on your magical quest! If you’re looking for a free quest game that will relieve stress, Violas Marble Quest is the best game for you. This is a great game to play with friends or as great games for kids.

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Ready for the biggest Marble adventure? Join Viola on her quest to protect magic Marbles from Desmond in exciting and challenging 1200 levels. Along the way Otus will help you build your Garden! Show your best magic moves and be the first to become Marble Master!

លក្ខណៈពិសេស

 • Match-3 balls or more to pop marbles in this exciting new adventure game!
 • Save the dragonflies, clear all the marbles, beat the time and stop Desmond from stealing all the magic!
 • Play engaging levels with unforgettable features that will make you completely addicted to the marble quest game! Release adorable dragonflies, blast marbles, let glowing fireflies help you win!
 • Boss levels: will you manage to create a gap and defeat Desmond?
 • Decorate your Garden with magic lantern, flowers, magic mushrooms & more!
 • Spectacular, power-up boosters! Play marble games and unlock them all.
 • Many deluxe powers to discover! Create combos to get amazing power-ups.
 • Amazing game graphics
 • Play with friends: Connect your Facebook account & Play with FB Frineds!
 • Easily sync the game between different devices when connected to the Internet
 • No Wi-Fi connection required, but you unlock the full game features when connected to the Internet

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Two Desperados Ltd.

រក្សាសិទ្ធិ

© 2017 Two Desperados Ltd All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

22/07/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

401.3 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ហើយ​ដើរ​តួ​ជា​ម៉ាស៊ីន​មេ​មួយ។
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Marble Viola's Quest គេហទំព័រ
Marble Viola's Quest គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft