ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Ever imagined what your ideal city looks like? It's time to make your most ambitious dreams come true with a new game that cleverly combines city-building and match-3 gameplay! And whether your fantasy city is a place with cozy houses and leafy parks or a huge metropolis with sleek skyscrapers and shopping malls – it's up to you. Everything is in your hands! Become the Mayor and lead the great build-out. Put some effort into providing quality living conditions for your citizens, and they will return the favor. Make your dream city a paradise for all residents!  MATCH GEMS & GROW YOUR CITY Play through dynamic match-3 levels, get energy and start to construct a city on an empty parcel of land. Expand your offerings step by step and transform your first development of several houses into a full-fledged city with dwellings, urban farms, industrial buildings, shopping malls, parks and more. SET UP A MASS TRANSIT SYSTEM Ensure the smooth delivery of manufactured goods to stores and shopping malls. Transport your busy citizens to work, school, restaurants, cinemas and more. Plus, build a cutting-edge airport to support your residents’ mobility and show off your city to visitors. ATTRACT TOURISTS Reconstruct famous landmarks to bring in tourists and give them the opportunity to admire the renowned Eiffel Tower, Statue of Liberty, Coliseum, Sydney Opera and more – all in one place. TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT Make your city greener and healthier by recycling garbage, planting trees and upgrading buildings to make them more eco-friendly. Plus: ● Hundreds of uplifting quests  ● Thousands of match-3 levels  ● About 300 buildings, landmarks and decorations ***Did you know? The transporting of goods and even the money-making continues in your city while you play match-3 levels!*** While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. You can play this game whether you’re offline or online. ____________________________ Game available in: English, French, German, Italian, Korean, Brazilian Portuguese, Portuguese, Russian, Spanish ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games JOIN US: www.instagram.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

This update fixes the game crashing issue. Download this FREE update and continue building the best place to live ever! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

G5 Entertainment AB

រក្សាសិទ្ធិ

© 2020 - 2022 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

30/12/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

594.18 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ទីតាំង​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft