តម្លៃដើមគឺ USD$5.99, តម្លៃបច្ចុប្បន្ន USD$0.99
ចុះ 83% • នៅសល់ 18 ម៉ោង
 
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Travel on an exciting journey: experience the maze with obstacles and power-ups in an effort to eat all the Pac-dots and avoid the pesky Ghost Gang. Unlock, restore, and customize your new arcade cabinets and build the greatest neighborhood arcade. PAC-MAN is the retro arcade game you know and love, now better than ever before! Join millions of fans and experience the classic gameplay with new features, including:  Classic Retro Unique Design and Gameplay  Level Changer/Speed Optimizer  Custom Made For Windows 10/11  Simple Controls and Addictive Gameplay The player controls Pac-Man, who must eat all the dots inside an enclosed maze while avoiding four colored ghosts. Eating large flashing dots called "Power Pellets" causes the ghosts to turn blue, allowing Pac-Man to eat them for bonus points. Rediscover the retro classic all over again! Bring the old school arcade action of PAC-MAN anywhere you go! Kindly do share your feedback with us so that we can serve you better the next time :)

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

 Classic Retro Unique Design and Gameplay  Level Changer/Speed Optimizer  Custom Made For Windows 10/11  Simple Controls and Addictive Gameplay

លក្ខណៈពិសេស

  • Classic Retro Unique Design and Gameplay
  • Level Changer/Speed Optimizer
  • Custom Made For Windows 10/11
  • Simple Controls and Addictive Gameplay

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Racanātmakatā

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

24/11/21

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

59.74 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft