ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

⛏️💎👑Mine gems, collect pickaxes and discover treasure filled biomes in PickCrafter!👑💎⛏️ ⛏️⛏️⛏️ Tap, tap, tap or swing, swing, swing to break blocks and collect Picks in this pixel-style clicker! PickCrafter is a block mining game for people who love to mine, craft, and tap - even while idle or offline! Become an idle mining tycoon when you craft and upgrade Legendary Pickaxes, collect all the blocks and gear, and unlock all the Biomes. Prestige to reach Extravagant, Transcendent, Preposterous, and Legendary tiers! 💎FEATURES💎 ⛏ Tap or shake your device to mine all the blocks ⛏ Hopper collects blocks while idle or offline ⛏ Mine over 90 resources, including pumpkin, glass, sapphire, gold, diamond, emerald, jade, and amethyst ⛏ Earn Picks and increase your PPS (picks per second) ⛏ Craft and upgrade your Pickaxes ⛏ Equip different gear ⛏ Use Abilities and Artifacts to boost your Strength ⛏ Discover and explore unique maps ⛏ Find companions like cow, horse, chicken, panda, wolf, and even doge from chests ⛏ Prestige to reach new heights ⛏ Battle with your friends and rank up on the leaderboards ⛏ Over 90 achievements to unlock ⛏ No internet connection necessary Just keep tapping, tapping, tapping! Legendary items away you 👑 Download now to unleash your inner treasure hunter in PickCrafter!

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Super Epic Rockstar Games

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

08/04/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

20.02 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌ​​ប្រតិបត្តិការ

រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft