ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

★Welcome to PlanetCraft. Mine, block craft with survival and creative online games. ★ Play now alone or with friends in the exploration multi crafting and building. Create a mini world 3D. FEATURES: ★ Open world multiplayer with SURVIVAL BLOCK CRAFT and CREATIVE. Build and chat ★ Thousands of fun MINI WORLD 3D created by real players online for lite EXPLORATION ★ Totally for FREE ★ MULTI CRAFTING AND BUILDING recipes for blocks, items, tools, armor for all your needs ★ Wide variety of WEAPON: bow, crossbow, snowball, splash potions etc. ★ Friendly animal and hostile MOBS ★ ADOPT PETS: wolf / ocelot, spawn eggs, RIDE horses ★ MINE & BUILD cube farms by growing different plants. Bone meal to speed up growing process! ★ Infinite size of the cube planet will make EXPLORATION, survival crafting and building experience more fun. Use home point to set a respawn point, navigate faster through a huge mindcraft planet! ★ CLANS. Create your own clan or join existing one. ★ Explore WOODLAND MANSIONS full of chests with great items. But be careful, they are full of new dangerous monsters. ★ Use ENCHANTING. Enhance armor, tools, weapons, items, kraft unique inventory ★ REDSTONE SYSTEM. Build whatever redstone circuits you can imagine ★ 300+ themed SKINS ★ 10+ predefined mini world to start CRAFTING AND BUILDING ★ 3D HD cube graphics, 4+ texture packs, cute sounds ★ Password protected parental control ★ PLAY for free under internet or wifi in online multiplayer games or offline GAME MODES: ► Global SURVIVAL MULTIPLAYER allows you to mine resources & mini block craft, fight, interact with real player online on the open world server. ► CREATIVE MULTI PLAYER (Rentable, Renewable) allows you to create amazing buildings 3D according your imagination. Thousands of beautiful creations are waiting for exploration. ► SURVIVAL CRAFT & CREATIVE SINGLE PLAYER for your private joy without need of wi-fi. ► PRIVATE MAPS. Customize your private cube world settings through needs according maps modification access. ★ MINI GAMES: ★ start as a prop, or hunter in Hide & Seek. HIGHLIGHTS: * Open world games * Amazing 3D buildings * Fun lite exploration * Crafting and building recipes * Friendly atmosphere * Multi block craft, chat in real time * Lots of animals * Attacking hostile mobs * Different weapon, enchantment etc. * FREE & FUN & EASY Join mine block craft games with survival online multiplayer. Start creating your awesome mini world now.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Amazing update with great new features and gameplay improvements! Download and join the game with all your friends, your clan, or alone and have fun! Added: - New ability to set Multiple home points for easier navigation between bases and other interesting locations in the infinite global survival world - New ability to add any friend to the favorites friend list - New ability to buy more slots for your private maps using gems - New ability to double daily bonus - New ability to get Gems in daily bonuses. Come back every day and grab your treasure Added New Mobs and features: - New mobs: Panda and baby panda. You can find them in jungle biomes. - New mobs: Fox and baby fox - New mob: Fantom - New mob: Killer bunny - New mob: Bat - New item sweet berry. Use it to populate Fox mob - Background music to the game - Teleport animation when the player appears and disappears on the maps Improved: - Player death screen. Now you have several new options: respawn at the death point, respawn at any previously set home points, buy inventory of protection, or simply respawn at the spawn zone - Clans: better clan applicants window, added ability to invite all friends to your clan, better clan upgrading UI - Trading: added private chat to the trading window, updated UI for better usability - Redesigned chat UI. Now you can show/hide chat, clear and filter chat directly on the chat message window - Many logical and visual improvements to the shop and buying process

លក្ខណៈពិសេស

 • Infinite fun in massive survival online: mine, multicraft tons of block recipes, items, potions, weapons
 • Tame pets: cats, dogs. Create iron golem to guard you from enemies
 • Enjoy friendly animals, drop spawn eggs, watch out hostile mobs
 • Farm using different weapons, bone meal to speed up growing process
 • Use different potions, splash potions, explode tnt, make traps, shoot using tipped arrows for your battle royale adventure
 • Infinite size of the planet are making you exploration, mining, crafting and building, survivor expirience more fun. Use home point to set your respawn point
 • Redstone system: create whatever redstone circuits you can imagine
 • Fun exploration craft: explore creations, constructions, kraft realms, mini worlds built by others
 • Main crafting and building. Buildcraft block world, house, village, city, realms. Play alone, play with friends
 • Customize your character by choosing themed skins
 • Use global or privat chat
 • Enjoy hd pixel cube graphics
 • Play for free under internet or wifi in best sandbox construction or survivor exploring online multiplayer games, or play offline game modes

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Playlabs

រក្សាសិទ្ធិ

Playlabs, LLC 2022

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

20/11/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

400.11 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Planet Craft: Mine Block Craft គេហទំព័រ
Planet Craft: Mine Block Craft គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft