ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Try Planet of Cubes Survival Craft in ONLINE MULTIPLAYER MODES with Survival Online & Creative Online Games! It is about to survive with survival craft build battle or play creative world craft games with crafting and building in multiplayer online or single player offline. This is a new updated pocket edition for mobile devices. Take your chance to battle, survive, build and block craft together with your friends, girls, boys, kids or anyone else around the world totally for free. ***ONLINE MULTIPLAYER MODES*** SURVIVAL ONLINE MULTIPLAYER GAMES: Start survival world exploration! Mining blocks, tons of multi crafting recipes for blocks, items, food, seeds, and potions are available for you! Easy and hard survive battle! Do everything to survive! Fun survival craft online: unite with friends and build a survival ark, base, or kingdom, battle mobs and players. Create your strongest royale survival team. Organize minigames: pvp, survival arena, battle, wars, deathmatch, hunger games – all of these surviving minigames you can organize with your survival team, or alone! Have fun and show it on youtube. Lots of pets, animals, hostile mobs! Tame, feed, breed and kill! Girl or boy? Customize your hero by using awesome skins and armor, then show off on the game arena. CREATIVE MULTIPLAYER ONLINE GAMES: Crafting and building! Build craft your block dreams: house, village, world or explore creative realms built by your friends, help them to finish building! Fun exploration! It’s fun to explore cool buildings, block worlds and realms built by others. Even more fun to build from zero and show your own buildings. ***OFFLINE CREATIVE & SURVIVAL GAMES*** Play offline single player games without need of wi-fi for free. Surviving, crafting, building, killing, hunting, hunger games are still available for your alone survive adventure. Friendly worldwide game community with cool boys, girls and kids are waiting for you! Join us! YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCQkcxVUVdLoFTlfWKwz6ORA FORUM: http://poc.solverlabs.com/forum FACEBOOK: https://www.facebook.com/planetofcubes/ TWITTER: https://twitter.com/PoC_Game INSTAGRAM: https://www.instagram.com/planet_of_cubes_online/ Planet of Cubes Survival Multiplayer Games is not an official Mojang app. These mmo online multiplayer free games is not associated or connected with Mojang AB and its Minecraft - Pocket Edition (MCPE). Minecraft pe is a trademark of Mojang AB and it is not endorsed by or affiliated with the creator of Minecraft or its licensers.

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Another amazing update with tons of new features and important fixes. Tell all your friends to download the game and play together online! - Added ability to set multiple home points for easier navigation between bases and other interesting locations in the infinite global survival world - Improved player death screen. Now you have several new options: respawn at death point, respawn at any previously set home points, buy inventory of protection, or simply respawn at the spawn zone - Improved Clans: better clan applicants window, added ability to invite all friends to you clan, better clan upgrading UI - Improved Trading: added private chat to trading window, updated UI for better usability - Added interactive in-game tutorial for new players to teach basic game play mechanics in global survival mode - Added ability to add any friend to favorites list - Added ability to buy more slots for your private maps using gems - Added ability to double daily bonus via rewarded videos - Redesigned chat UI. Now you can show/hide chat, clear and filter chat directly on the chat message window - Added new mob: Panda and baby panda, Fox and baby fox, Fantom, Killer bunny, Bat - Added sweet berry item. Use it to populate Fox mob - Added background music to the game - Added teleport animation when player appears and disappears on the maps - Many logical and visual improvements to the shop and buying process - Many 3D performance and multiplayer network optimizations

លក្ខណៈពិសេស

  • 5 different modes: Survival Multiplayer and Creative Multiplayer, Survival Singleplayer and Creative Singleplayer, Private Maps
  • Survival Multiplayer in the Massive Open World with Friends and unlimited number of players
  • Friends List. Private chats and instant teleports to any friend
  • Online chat with all players around or private chats with any friend
  • TNT explosions, Brewing and Potions in real-time Survival Multiplayer
  • Range weapon in Survival Multiplayer: Bow, Arrows, Snowball and Eggs
  • Creative Multiplayer Mode the Massive Open World with Friends
  • 160+ skins to choose for your player
  • 7+ themed skin packs
  • 4+ Block Texture Packs and more to choose from

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Solverlabs

រក្សាសិទ្ធិ

Solverlabs, LLC 2022

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

23/09/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

398.36 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Planet of Cubes Survival Craft គេហទំព័រ
Planet of Cubes Survival Craft គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft