ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

The realm of Teleria is under a Shadow cast by the Dark Lord Siroth in the east. You are one of many long-dead Telerian warriors to be resurrected by Teleria’s immortal guardian – the Arbiter – to stop it. Encounter an expansive range of strategy, innovative blended PvE and PvP gameplay modes, peerless character skill customization, and explosive clan-centered cooperative play. Join players from across the world and stamp your name among the heroes of Teleria. Intense PvP Arena Throw down the gauntlet and brawl with other players in fierce arena battles. Smoke your competition, climb Tiers, and earn valuable Rewards. Soar up the rankings to earn rarer Items and the respect of your enemies! 600+ Champions Victory awaits those who can rally the right Champions. Approach Orcs, Undead Hordes, and Lizard Men to unite as one. Secure the loyalty of Champions from 16 distinctive factions and stake your claim to honor. Epic Boss Battles Go up against fearsome bosses to earn loot, XP, and special Champion drops! Battle your way through the Fire Knight’s Castle, the Ice Golem’s Peak, the Spider’s Den, the Dragon’s Lair, and more. 1+ Million Builds Unlock a variety of Masteries and build your team your way. Level up your Champions to complement each other and craft a strategy to make the best use of them. Set yourself apart from your rivals and dominate!

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

FEATURES: The Guardian Ring. This is a new building providing a multitude of ways to use duplicate Champions. You can: - Use duplicate Champions to boost their whole Faction's stats - Empower Legendary Champions with their own duplicates to make them even stronger - Unbind duplicate Legendaries to get Life Tokens, and then exchange those Tokens for new Champions!

លក្ខណៈពិសេស

  • Develop And Manage Your Bastion
  • Collect Powerful Champions
  • Fight Epic Boss Battles
  • Deep Tactical Play
  • Hassle-free Autoplay
  • Massive PVE Story Campaign
  • PVP Arena
  • Visceral 3d Artwork

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Plarium Global

រក្សាសិទ្ធិ

All trademarks are the property of their respective owners © 2010 - 2021 Plarium. All rights reserved.

បង្កើត​ដោយ

Plarium

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

13/10/20

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

41.94 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 7 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់ ឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ កូនកម្មវិធី កម្មវិធីនានា និងបញ្ជីឈ្មោះ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Raid: Shadow Legends គេហទំព័រ
Raid: Shadow Legends គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft