ហ្គេម​នេះ​មាន​កំណែ​សាកល្បង​ឥត​គិត​ថ្លៃ

ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

*** *** Requiem for erich sann: The school of terror *** *** Welcome to the Indiefist studio terrifying game. Suitable for bold and unafraid players only. You’ll become the protagonist of a creepy adventure of survival in a frightening school of music: After having moved to a new place, you notice that your apartment is just opposite to an abandoned school of music. Soon you will find that that enormous mansion is not as abandoned as it seems ... Each night, a violin melody that awakes you, hypnotize you and strikes you can be heard as a siren’s song. But behind its walls, a sinister breath can be felt. Although you have been told that everyone that gets in the dark school and tries to steal the violin never goes out, you decide to listen that violin even closer and get it. Here is where your adventure of terror will start, your own “creepypasta”. Find the violin and get off the school as fast as you can. To accomplish that, explore the rooms, resolve different missions and avoid to make noise or you’ll be found by the old musician. It can cost you your life. ††† A chilling adventure that will keep you awake ††† Suitable for beginners, intermediate and advanced players without fearing anything. A challenge of survival completely different in each game. Soft and easy controls for a peripheral vision. Impressive and mysterious soundtrack. Lots and different rooms in each level for this terror game. Download it for free!! You should give the best of you to escape alive from the dark school of horror. A school of music, a valuable violin, a mysterious musician ... escape from it if you can!! If you survive to this adventure of terror, rate the game and send us your comments to improve our free game.

រូប​ថត​អេក្រង់

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Version 3.7 Fixed when Erich is attaking. Version 3.6 Fixed minor bug Improved AI for Erich Added Russian and Indian Translation! More items and feature improved. **v3.5** New room added. Improved light quality. Fixed minor bug. **v.3.4** Update keys to use menu. Added hints in gameplay. Improved scenario.

លក្ខណៈពិសេស

  • Amazing soundtrack
  • Download it for free
  • Many and different rooms
  • Funny puzzle
  • Play with keyboard or GamePad
  • Creepy Story

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

IndieFist

រក្សាសិទ្ធិ

IndieFist SRL

បង្កើត​ដោយ

IndieFist Studio

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

17/01/19

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

297.23 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 12 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ប្រើ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​លើ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ខាង​ក្រៅ​មួយ

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

លទ្ធភាព​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់

អ្នក​បង្កើត​ផលិត​ផល​ជឿ​ថា ផលិត​ផល​នេះ​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​លទ្ធភាព​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ ដែល​នាំ​ឱ្យ​វា​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ប្រើប្រាស់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Requiem for Erich Sann គេហទំព័រ
Requiem for Erich Sann គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft