ឥតគិតថ្លៃ
ឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

QR code is a matrix barcode (or two-dimensional code), readable by QR scanners, mobiles phones with cameras and smartphones. The code consists of black modules arranged in a square pattern on white background. The information encoded can be text, URL or other data. Common in Japan, where it was created by Japanese corporation Denso-Wave in 1994, the QR code is one of the most popular types of two-dimensional barcodes. QR is the initialism of Quick Response, as the creator intended the code to allow its contents to be decoded at high speed. 1. Contact Information (adds to address book) 2. Email Address (send email) 3. Geo Location (send location) 4. Phone Number (call) 5. SMS (send SMS) 6. URL (visit URL)

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Dadny Inc

បង្កើត​ដោយ

Dadny Inc

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

01/02/13

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

3.18 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

មិន​បាន​ចាត់​ថ្នាក់


ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
English (United Kingdom)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(台灣)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Scanner គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​កម្មវិធី​នេះ​ទៅ Microsoft