ឥតគិតថ្លៃផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
+ ផ្ដល់​ជូន​ការ​ទិញ​ក្នុង​កម្មវិធី
ឥតគិតថ្លៃ+
លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ប្រព័ន្ធ

ការ​ពិពណ៌នា

Welcome to Seaside Solitaire - a Tripeaks Solitaire card game from paradise. Seaside redefines the classic Tripeaks solitaire experience with lush accommodations, challenging puzzles, rewarding bonuses and fun in the sun. Exclusive content and special features have been created for you to unwind the mind and take yourself on an overseas excursion whenever you need to just get away. A progressive map will lead you on a new Tripeaks solitaire adventure so you can hide away in your own tropical retreat. All the while training your brain with the opportunity to repeat levels and perfect your solitaire card game strategy for bigger rewards and bonuses. Our special resort hostesses - Jean and Maya - are here to help you through the levels, maps and events with an inclusive VIP atmosphere and ready to cater to your rest and relaxation. Make sure to carry treats for our loyal companion, Lucky, who’s happy to celebrate with you during your island hopping excursions! Refine your solitaire tactics to win the max of 3 stars per level in order to fill the Star Chest faster for bigger, more frequent bonuses! Enjoy the islands even longer with an additional comp free coins refill every few minutes. Streak rewards also deliver extra cards and coins to grant higher scores for bigger bonuses so you can enjoy this challenging and personal card game experience longer. Longer streaks boost your score to help add to your Star Chest bonus. Advanced levels will keep your solitaire skills sharp with blockers and mystery cards to keep the game exciting. Dive into solitaire redefined with modern card game features, progression and free play on our colorful island resort. Grab a cool drink, bury your toes in the sand and toast the sunset with Seaside Solitaire Tripeaks. Get the perfect getaway!

រូប​ថត​អេក្រង់

មនុស្សក៏ចូលចិត្ត

អ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកំណែនេះ

Come join us at Seaside Solitaire for some exciting new updates! We've smashed some pesky bugs and streamlined for a smoother, more relaxing solitaire experience. But most importantly, we've added a new map with new levels! Grab a cool drink and kick back to enjoy a whole new getaway today!

លក្ខណៈពិសេស

  • Tripeaks mechanics modern solitaire style
  • Game progression with level ups
  • Star Chest Bonus
  • Streak Bonuses for advanced level rewards
  • Mini Games and Events
  • Complimentary free coin refill every few minutes
  • Tropical theme to enhance your getaway

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ

Spiral Interactive

កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ

29/04/22

ទំហំ​ប្រហាក់​ប្រហែល

238.67 MB

ការវាយតម្លៃអាយុ

សម្រាប់អាយុ 3 ឆ្នាំឡើង


កម្មវិធីនេះអាច

ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដែល​គាំទ្រ​ប្រូតូកូល​ឧបករណ៍​អន្តរមុខ​មនុស្ស (HID)
ប្រើ​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​ដូមែន​សហគ្រាស​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក
ចូល​ប្រើប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ហើយ​ដើរ​តួ​ជា​ម៉ាស៊ីន​មេ​មួយ។
ចូល​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​នៅ​ផ្ទះ ឬ​កន្លែង​ការងារ
ចូល​ប្រើប្រាស់​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ និង​រូប​ភាព​គណនី​របស់​អ្នក

ការ​ដំឡើង

ទទួល​យក​កម្មវិធី​នេះ ខណៈ​ពេល​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​ដំឡើង​លើ​ឧបករណ៍ Windows 10 រហូត​ដល់​ដប់។

ភាសាដែល​គាំទ្រ

English (United States)

ព័ត៌មាន​អ្នក​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ

Seaside TriPeaks Solitaire គាំទ្រ


រាយការណ៍អំពីផលិតផលនេះ

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល សម្រាប់​រាយការណ៍​ហ្គេម​នេះ​ទៅ Microsoft